Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill - MA

Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill - MA

Mae'r radd Meistr hon yn ymdrin â hanfodion Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL) ar lefel ôl-raddedig. Mae'r MA TESOL yn cynnig modiwlau o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar gyflogadwyedd, sy'n cyfuno theori ac ymarfer yn nisgyblaeth TESOL.

Mae'r cwricwlwm a gynigir yn nodedig, yn rhyngwladol ac yn heriol. Byddwch yn archwilio materion allweddol mewn meysydd, fel Methodoleg Addysgu Iaith Saesneg, Caffael Ail Iaith (CLG), Dysgu Saesneg i Ddysgu Ifancners, neu Addysgu Saesneg at Ddibenion Penodol (ESP), gan gynnwys Saesneg at Ddibenion Academaidd (EAP).

Nod y rhaglen ôl-raddedig yw datblygu eich sgiliau beirniadol, eich dychymyg, a'ch llais a chreadigedd, yn ogystal â'ch sgiliau proffesiynol. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn dod yn berson mwy hyblyg, rhagweithiol, diwylliannol sensitif, a llythrennog yn ddigidol a all wneud cais am swyddi addysgu mewn amrywiaeth o gyd-destunau sy'n addysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill. Mae'r rhain yn cynnwys ysgolion iaith preifat, adrannau hyfforddi mewn cyd-destunau proffesiynol ac adrannau Saesneg mewn prifysgolion.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​​Cynnwys y Cwrs​

Cynigir y radd Meistr ar sail blwyddyn, amser llawn, er y gallwch wneud y radd hon yn rhan-amser. Mae MA TESOL yn gwrs lefel Meistr lefel 7. Mae astudio yn cynnwys 180 credyd ar y lefel hon. Mae pob modiwl a addysgir yn dwyn 20 credyd ac mae'r Traethawd Hir werth 60 credyd.

Mae'r MA TESOL yn cynnwys y modiwlau craidd canlynol:

Disgrifiad o Saesneg i Athrawon Iaith (20 credyd)
Mae'r modiwl hwn yn archwilio nodweddion yr iaith Saesneg a bydd yn arfogi myfyrwyr â chysyniadau, termau ac offer ieithyddol allweddol sy'n angenrheidiol ar gyfer disgrifio iaith at ddibenion addysgeg. Yn fwy penodol, mae'r modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i feysydd ffonoleg, morffoleg, cystrawen, semanteg, a disgwrs, yn ogystal ag ieithyddiaeth gymdeithasol, ac yn helpu myfyrwyr i ddisgrifio a dadansoddi gwallau dysgwyr.

Caffael Ail Iaith (SLA) (20 credyd)
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno pynciau, damcaniaethau, cysyniadau ac ymchwil allweddol wrth astudio caffael ail iaith, ac yn ymestyn y wybodaeth hon i werthusiad beirniadol o'r goblygiadau ar gyfer addysgu iaith. Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar feysydd allweddol, megis: datblygu ail iaith, ond hefyd yr iaith gyntaf; effaith oedran mewn SLA; rôl mewnbwn, allbwn a rhyngweithio ar lwyddiant dysgu iaith ac ati. Hefyd, mae'n archwilio gwahanol ddamcaniaethau (seicolegol, ieithyddol, sosioieithyddol ac ati) ynglŷn â chaffael ail iaith.

Cyflwyniad i Fethodoleg TESOL (20 credyd)
Mae'r modiwl hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd ag ychydig neu ddim profiad addysgu blaenorol ac mae'n rhoi cyflwyniad i Ddysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL). Mae'r modiwl yn trafod amrywiol ddulliau a deunyddiau addysgu a ddefnyddir yn nodweddiadol mewn cyd-destunau addysgu Saesneg, ac yn dangos i fyfyrwyr sut i ddefnyddio gwerslyfrau a deunyddiau addysgu yn effeithiol. Hefyd, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gynllunio ac addysgu gwersi. Mae'r modiwl yn darparu cyfleoedd i arsylwi athrawon Saesneg profiadol wrth eu gwaith.

Dysgu Saesneg i Ddysgwyr Ifanc (20 credyd)
Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i ddysgu Saesneg i ddysgwyr ifanc. Mae'n cyflwyno'r dulliau poblogaidd cyfredol a ddefnyddir i addysgu dysgwyr ifanc, ac yn cyflwyno prif egwyddorion dylunio deunyddiau ar gyfer dysgwyr o'r oedran hwn. Bydd myfyrwyr yn dod i ddeall datblygiad darllen, ysgrifennu a sillafu plant yn Saesneg fel L2. Hefyd, bydd gan fyfyrwyr ymarfer ymarferol wrth ddatblygu deunyddiau addysgu ar gyfer dysgwyr ifanc.

Dysgu Saesneg at Ddibenion Penodol ac Academaidd (ESP) (20 credyd)
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno damcaniaethau perthnasol am addysgu Saesneg at Ddibenion Penodol ac Academaidd, ac yn archwilio ymchwil allweddol yn y maes. Mae'n cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau ymarferol yn Saesneg at Ddibenion Penodol, gan gynnwys dylunio cwricwla priodol i ddiwallu anghenion dysgwyr a'u hasesiad. Bydd myfyrwyr yn archwilio'r tensiwn rhwng cynnwys ac ystyr mewn Saesneg at Ddibenion Penodol a bydd y modiwl yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i fyfyrwyr gynnal dadansoddiad ystyrlon o anghenion mewn pynciau mor amrywiol â pheirianneg, meddygaeth, busnes a Saesneg at Ddibenion Academaidd.

Traethawd hir MA (60 credyd)
Mae'n ofynnol i fyfyrwyr wneud darn gwreiddiol o ymchwil dan arweiniad goruchwyliwr. Bydd gofyn i fyfyrwyr gymhwyso gwybodaeth mewn ffyrdd gwreiddiol ac arloesol gan dynnu ar ymchwil sydd ar flaen y gad yn eu maes academaidd a rhaid iddynt ddangos gwerthusiad beirniadol o lenyddiaeth ymchwil gyfredol yn y ddisgyblaeth. Mae'r lefel hon a maint y gwaith yn adlewyrchu gofynion ymchwil a thraethawd hir ar lefel Meistr.

Modiwl Dewisol

Bydd angen i fyfyrwyr gymryd un modiwl dewisol o ddewis o fodiwlau a gynigir yn y rhaglenni ôl-raddedig eraill mewn Addysg, megis:

 • Addysg, Amrywiaeth a Chydraddoldeb (20 credyd)
 • Anawsterau Dysgu Penodol (20 credyd)
 • Arwain mewn Lleoliadau Addysg (20 credyd)
 • Gwaith Aml-asiantaeth (20 credyd)


Dysgu ac Addysgu

Bydd y rhaglen MA TESOL yn cael ei chyflwyno drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys darlithoedd, seminarau, sesiynau addysgu cymheiriaid, wyneb yn wyneb ac ar-lein; bydd gwaith unigol a gwaith grŵp hefyd.

Ar wahân i'r sesiynau a addysgir a fydd yn ffurfio'r rhan fwyaf o'r ddarpariaeth wyneb yn wyneb ar y rhaglen MA TESOL, bydd gofyn i fyfyrwyr ymgysylltu'n llawn ag Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol, Moodle, sy'n arf ar gyfer dysgu annibynnol. Yn ogystal â'r cyflwyno ar yr amserlen, bydd elfennau o hunan-astudio a dysgu annibynnol a fydd yn atgyfnerthu'r cynnwys a gyflwynir mewn sesiynau cyswllt wyneb yn wyneb.

Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd adran Gwasanaethau Myfyrwyr ragorol sy'n darparu cymorth bugeiliol i bob myfyriwr yn ogystal â Thîm Lles Rhyngwladol ymroddedig yn ein Swyddfa Ryngwladol. Hefyd, mae pob myfyriwr yn cael ei Diwtor Personol ei hun ar gyfer cymorth academaidd.

Asesu

Bydd yr asesu mewn amrywiaeth o ffurfiau, o ddulliau mwy traddodiadol fel gwaith cwrs ac aseiniad ysgrifenedig i gyflwyniadau llafar.

Mae ein llyfrgell yn cynnig cymorth academaidd ar gyfer asesiadau ac ysgrifennu aseiniadau. Hefyd, mae'r Swyddfa Ryngwladol yn cynnig cymorth academaidd rhad ac am ddim i Fyfyrwyr Rhyngwladol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd graddedigion y rhaglen MA TESOL yn gallu dod o hyd i gyflogaeth mewn cyd-destunau amrywiol:

 • Swyddi addysgu
  • iaith Saesneg mewn ysgolion (Saesneg Cyffredinol, neu Saesneg fel Ail Iaith (CLG), neu Saesneg fel Iaith Dramor (EFL)),
  • Saesneg at Ddibenion Academaidd (EAP) mewn adrannau addysgu Saesneg yn y brifysgol (cyrsiau cyn-sesiynol, cyrsiau mewn-sesiynol ac ati),
  • Saesneg at Ddibenion Penodol mewn lleoliadau proffesiynol (Saesneg Busnes, Saesneg Meddygol, Saesneg ar gyfer y Gyfraith ac ati).
 • Dylunwyr deunyddiau ar gyfer cyhoeddwyr ym maes addysgu Saesneg.

At hynny, mae cyfleoedd i raddedigion y rhaglen astudio ymhellach er mwyn symud ymlaen i astudio ar lefel PhD.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr radd anrhydedd da neu gyfwerth.

Y Broses Ddethol:
Dewisir myfyrwyr ar sail ffurflen gais a datganiad personol wedi'i ysgrifennu'n dda. Gellir gofyn am gyfweliad hefyd.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i o leiaf safon IELTS 6.5, gyda dim llai na 6 ar y papur Ysgrifennu. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r Brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gostyngiad i Weithwyr Partner

Mae gostyngiad ffioedd o 25% ar gael i fyfyrwyr rhan-amser sy’n cael eu cyflogi yn un o ysgolion partneriaeth Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon neu gymuned bartneriaeth. Mae meini prawf a thelerau cymhwysedd yn berthnasol. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Derbyniadau.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen, Dr Nikolaos Konstantakis:

E-bost: NKonstantakis@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 ​5677

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn amser llawn neu 2 flynedd yn rhan-amser