Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Addysg: Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill - MA

Addysg: Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill - MA

Mae'r cwrs newydd hwn yn ymdrin â hanfodion Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill ar lefel Meistr.

Bydd myfyrwyr yn archwilio materion allweddol yn y maes gan gynnwys dulliau addysgu mewn Addysgu Saesneg, addysgu Saesneg i Ddysgwyr Ifanc a Saesneg at Ddibenion Penodol, gan gynnwys Saesneg at Ddibenion Academaidd.

​Cynnwys y Cwrs

Gall newidiadau ddigwydd i werthoedd credyd penodol rhai modiwlau oherwydd newid ym Mholis y Brifysgol i ddarparu credydau mewn lluosrifau o 20, a fydd yn cael eu cadarnhau trwy ddigwyddiad addasu a gynhelir ym mis Mawrth 2021. Rhoddir gwybod i ymgeiswyr am unrhyw newidiadau unwaith y bydd yr addasiad wedi wedi'i gadarnhau.

Mae'r MA Addysg TESOL yn gwrs lefel Meistr lefel 7 a fydd yn cael ei gyflwyno'n llawn-amser dros flwyddyn. Mae modiwlau craidd werth 15 credyd yr un ac yn cynnwys Caffael Ail Iaith a Disgrifio’r Saesneg ar gyfer Athrawon Iaith. Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys pedwar modiwl dewisol 30 credyd: Cyflwyniad i Fethodoleg TESOL; Addysg, Amrywiaeth a Chydraddoldeb; Dysgu Saesneg i Ddysgwyr Ifanc; Addysgu Saesneg at Ddibenion Penodol ac Academaidd.​​​​

Nodau Addysgol y Rhaglen


Strwythur

Cynigir y rhaglen ar sail blwyddyn, llawn-amser, er y gallwch ymgymryd â'r graddau hyn yn rhan-amser os dymunwch. Mae addysgu ac ymchwil yn cael eu hymestyn dros 50 wythnos y flwyddyn. Gwneir yr astudiaeth ar Lefel 7 ac mae'n cynnwys 180 credyd ar y lefel hon. Dangosir y strwythur yn y tabl isod:


Yr MA Addysg: Mae TESOL yn cynnwys y modiwlau canlynol:

  • Disgrifio'r Saesneg ar gyfer Athrawon Iaith (modiwl craidd, 15 credyd)

Mae'r modiwl hwn yn archwilio disgrifio'r Saesneg a ddefnyddir wrth Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd eraill a bydd yn arfogi myfyrwyr â chysyniadau, termau ac offer ieithyddol allweddol sy'n angenrheidiol ar gyfer disgrifio iaith at ddibenion addysgeg. Mae'r modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i systemau ffonoleg, morffoleg, cystrawen, semanteg a disgwrs a bydd yn helpu myfyrwyr i ddisgrifio a dadansoddi gwallau dysgwyr. Mae'r cwrs hefyd yn canolbwyntio ar werthuso defnyddioldeb deunyddiau addysgu o ran yr iaith sy'n cael ei dysgu.

  • Caffael Ail Iaith (Modiwl craidd, 15 credyd)

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno'r pynciau, damcaniaethau, cysyniadau ac ymchwil allweddol wrth astudio caffael ail iaith a bydd yn ymestyn y wybodaeth hon i werthusiad beirniadol o'r goblygiadau ar gyfer dysgu iaith. Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar feysydd allweddol fel: effaith oedran wrth gaffael ail iaith; rôl mewnbwn, allbwn a rhyngweithio ar lwyddiant dysgu iaith; rôl cyfarwyddyd ac adborth yn natblygiad gramadeg ail iaith; dysgu geirfa achlysurol yn erbyn bwriadol; a'r effaith y gall gwahaniaethau unigol ei chael ar gaffael ail iaith.

  • Cyflwyniad i Fethodoleg TESOL (modiwl dewisol, 30 credyd)

Mae'r modiwl hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd ag ychydig neu ddim profiad addysgu blaenorol a bydd yn darparu cyflwyniad i Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd eraill (TESOL). Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar natur dysgwyr iaith Saesneg, pwy ydyn nhw a pham mae angen iddyn nhw ddysgu Saesneg a'r dibenion y byddan nhw'n defnyddio'r iaith ar eu cyfer. Mae'r modiwl yn trafod y gwahanol ddulliau a deunyddiau addysgu a ddefnyddir yn nodweddiadol mewn cyd-destunau addysgu Saesneg a bydd yn dangos i fyfyrwyr sut i werthuso deunyddiau addysgu yn ogystal â rhoi ymarfer ymarferol wrth ddatblygu eu deunyddiau eu hunain. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gynllunio ac addysgu gwersi, ac mae'r cwrs yn darparu cyfleoedd i arsylwi athrawon Saesneg profiadol wrth eu gwaith.

  • Addysg, Amrywiaeth a Chydraddoldeb (modiwl dewisol, 30 credyd)

Mae'r modiwl hwn yn darparu dealltwriaeth feirniadol o dystiolaeth, ymchwil ac ymarfer cyfoes ym maes addysg a chydraddoldeb. Mae'r modiwl yn archwilio damcaniaethau a chysyniadau allweddol sy'n ymwneud ag addysg a chydraddoldeb (e.e. rhyw, Saesneg fel Iaith Ychwanegol, bwlio, plant sy'n derbyn gofal) ac yn cysylltu theori ag enghreifftiau ymarferol. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn archwilio deddfwriaeth a pholisi mewn perthynas ag addysg a chydraddoldeb.

  • Addysgu Saesneg i Ddysgwyr Ifanc (Modiwl Dewisol, 30 credyd)

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i ddulliau o addysgu Saesneg a fydd yn cefnogi datblygiad iaith dysgwyr ifanc. Bydd y modiwl yn cyflwyno meysydd llafur poblogaidd cyfredol a ddefnyddir wrth ddysgu dysgwyr ifanc, megis cynnwys, integredig, pwnc a thasg a bydd yn cyflwyno prif egwyddorion dylunio deunyddiau ar gyfer dysgwyr ifanc. Bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth o ddatblygiad darllen, ysgrifennu a sillafu plant yn Saesneg fel ail iaith. Bydd myfyrwyr yn dysgu am amrywiol ffyrdd o asesu dysgwyr ifanc a byddant yn datblygu'r gallu i wneud ymchwil yn yr ystafell ddosbarth yn y meysydd a astudir.

  • Addysgu Saesneg at Ddibenion Penodol ac Academaidd (Modiwl Dewisol, 30 credyd)

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno damcaniaethau perthnasol o ddysgu Saesneg at ddibenion penodol ac academaidd ac yn archwilio ymchwil allweddol yn y maes. Mae'n cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau ymarferol yn Saesneg at Ddibenion Penodol gan gynnwys dylunio cwricwla priodol i ddiwallu anghenion dysgwyr a'u hasesiad. Bydd myfyrwyr yn archwilio'r tensiwn rhwng cynnwys ac ystyr yn Saesneg at Ddibenion Penodol a bydd y modiwl yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i fyfyrwyr gynnal dadansoddiadau anghenion ystyrlon mewn pynciau mor amrywiol â pheirianneg, meddygaeth, busnes a Saesneg at Ddibenion Academaidd.

  • Traethawd Hir MA (60 credyd)

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr wneud darn o ymchwil gwreiddiol o dan arweiniad goruchwyliwr. Bydd gofyn i fyfyrwyr gymhwyso gwybodaeth mewn ffyrdd gwreiddiol ac arloesol gan dynnu ar ymchwil sydd ar flaen eu maes academaidd a rhaid iddynt ddangos gwerthusiad beirniadol o lenyddiaeth ymchwil gyfredol yn y ddisgyblaeth. Mae'r lefel a'r maint hwn o waith yn adlewyrchu gofynion ymchwil a thraethawd hir ar lefel Meistr.


Dysgu ac Addysgu​

​Bydd y cwrs MA Addysg TESOL yn cael ei gyflwyno trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys darlithoedd, seminarau, sesiynau addysgu cymheiriaid, yn ogystal â gwaith unigol a grŵp. Yn ogystal â darpariaeth ar yr amserlen, bydd elfennau o hunan-astudio a dysgu annibynnol a fydd yn atgyfnerthu'r cynnwys a gyflwynir mewn sesiynau cyswllt wyneb yn wyneb.

Yn ogystal, bydd gofyn i'r myfyriwr gymryd rhan lawn yn Amgylchedd Dysgu Rhithwir y brifysgol, Moodle, sy'n offeryn ar gyfer dysgu annibynnol.

Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd adran Gwasanaethau Myfyrwyr rhagorol sy'n darparu cefnogaeth fugeiliol i bob myfyriwr yn ogystal â Thîm Lles Rhyngwladol pwrpasol wedi'i leoli yn ein Swyddfa Ryngwladol. Ar wahân i sesiynau a addysgir a fydd yn ffurfio'r mwyafrif o'r cyflwyniad wyneb yn wyneb ar y cwrs MA Addysg TESOL, mae oriau swyddfa darlithwyr fel arfer rhwng 9yb a 5yp. Penodir Tiwtor Personol i bob myfyriwr ar gyfer cefnogaeth academaidd.


Asesu

Bydd yr asesiad ar sawl ffurf, o ddulliau mwy traddodiadol fel gwaith cwrs ac aseiniad ysgrifenedig i gyflwyniadau llafar. Mae ein llyfrgell yn cynnig cefnogaeth academaidd ar gyfer asesiadau ac ysgrifennu aseiniadau trwy dudalennau'r llyfrgell ar yr Ystafell Myfyrwyr. Mae'r Swyddfa Ryngwladol hefyd yn cynnig cefnogaeth academaidd am ddim i Fyfyrwyr Rhyngwladol.​​


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd graddedigion o'r cwrs MA Addysg TESOL yn gallu ymgeisio am swyddi addysgu mewn amrywiaeth o gyd-destunau sy'n dysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill. Mae'r rhain yn cynnwys ysgolion iaith preifat, adrannau hyfforddi mewn cyd-destunau proffesiynol ac adrannau Saesneg yn y brifysgol. Cyfleoedd i astudio ymhellach i raddedigion o'r rhaglen yw symud ymlaen i astudio ar lefel PhD yn Ysgol Addysg Caerdydd neu mewn prifysgolion eraill.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr radd anrhydedd da neu gyfwerth. Ar gyfer ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, fel rheol rhaid i ymgeiswyr o'r fath allu dangos hyfedredd Saesneg Saesneg ar sgôr gyffredinol IELTS o 6.0, neu gyfwerth â hi, gyda dim llai na 6.0 ar y papur Ysgrifennu.

Y Broses Ddethol:
Dewisir myfyrwyr ar sail ffurflen gais a datganiad personol wedi'i ysgrifennu'n dda. Gellir gofyn am gyfweliad hefyd.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i o leiaf safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.


Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn (amser llawn) ar-lein i UCAS www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth am geisiadau amser llawn a rhan amser, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn ac ar sut i wneud cais ar y tudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau oes oes gennych unrhyw ymholiadau ar RPL.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen, Dr Nikolaos Konstantakis:

Ebost: NKonstantakis@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 ​5677

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn amser llawn neu 2 flynedd yn rhan-amser

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms