Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Newyddiaduraeth Arbenigol – MA/PgD/PgC

Newyddiaduraeth Arbenigol – MA/PgD/PgC

Hoffech chi weithio fel Newyddiadurwr Ffilm, Cerddoriaeth, Ffasiwn neu Chwaraeon?

Mae’r MA mewn Newyddiaduraeth Arbenigol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn radd meistr â ffocws ymarferol. Wedi’i chynllunio a’i darparu gan staff academaidd sy’n ymchwilwyr ac yn weithwyr proffesiynol o’r diwydiant, nod y cwrs yw creu Newyddiadurwyr Arbenigol sy’n ymarfer, a’u paratoi nhw ar gyfer y diwydiant i gael swydd mewn newyddiaduraeth. Fe’i lluniwyd ar y cyd â newyddiadurwyr sy’n gweithio yn y BBC i sicrhau ein bod ni’n addysgu newyddiaduraeth gyfoes ar gyfer yr oes ddigidol a’r cyfryngau newydd, ac mae’r radd hon yn cefnogi myfyrwyr wrth iddyn nhw ddatblygu eu sgiliau a’u technegau newyddiaduraeth mewn arbenigedd penodol, fel newyddiaduraeth ffilm, cerddoriaeth, ffasiwn neu chwaraeon.

Nid yn unig y bydd myfyrwyr Met Caerdydd yn datblygu eu newyddiaduraeth argraffedig ac ar-lein, ond byddant hefyd yn datblygu ystod eang o sgiliau cynhyrchu amlgyfrwng, gan ddysgu am hunan-saethu a golygu, recordio a chynhyrchu sain, creu cynnwys digidol, a hynny wrth fireinio eu greddf newyddiadurol, gwerthoedd newyddion, a barn olygyddol. Bydd myfyrwyr hefyd yn astudio elfennau o gyfraith y cyfryngau, ac yn dadansoddi sut mae moeseg, ymdeimlad o degwch, didueddrwydd, cywirdeb a dealltwriaeth gadarn o reoliadau a hawliau yn chwarae rhan hanfodol wrth weithredu yn y tirlun newyddiadurol modern.

Mae’r cwrs yn canolbwyntio’n gryf ar gyflogadwyedd, gan alluogi myfyrwyr i gyfuno technegau a safbwyntiau newyddiadurol gyda sgiliau galwedigaethol ymarferol, a gaiff eu cyfnerthu gan leoliadau gwaith. Boed at ddibenion datblygu proffesiynol, i wella eich gyrfa lawrydd, neu fel cam cyntaf i fyd newyddiaduraeth, bydd y radd MA hon yn eich helpu i feithrin y wybodaeth a’r hyder i fod yn newyddiadurwr arbenigol. Mae ganddon ni arbenigedd ar draws nifer o feysydd ac mae ein cymuned academaidd yn fywiog ac yn ddeinamig, gyda chysylltiadau cryf â’r diwydiant a siaradwyr yn rhoi mewnwelediad o’r byd go iawn yn y diwydiant hwn sy’n newid yn gyflym.

Un o gryfderau mwyaf y rhaglen yw ei hyblygrwydd. Gellir astudio’r MA mewn Newyddiaduraeth Arbenigol yn llawn amser neu’n rhan amser, gan eich galluogi i reoli cyflymder a dyfnder eich astudiaeth ôl-raddedig. Caiff darpariaeth y rhaglen ei gwella drwy ymrwymiad y brifysgol i e-ddysgu.

Cynnwys y Cwrs

Mae’r MA mewn Newyddiaduraeth Arbenigol yn cynnig fframwaith modiwlaidd, sy’n darparu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i gael cyflogaeth fel newyddiadurwr.

Byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu ac ysgrifennu cryf, gan ganolbwyntio ar eich arbenigedd penodol, ac yn meithrin hyder mewn ysgrifennu ffurfiau amrywiol o newyddiaduraeth. Caiff y sgiliau hyn eu cyfuno â chynhyrchu amlgyfrwng, gan ganiatáu i chi gynllunio, ffilmio a golygu eich gwaith eich hunan.

Ysgrifennu ar gyfer Cylchgronau

Bydd y modiwl hwn yn rhoi’r sgiliau allweddol i fyfyrwyr sydd eu hangen i ysgrifennu fel newyddiadurwyr, ac yna canolbwyntio’r sgiliau hynny ar yr arbenigedd o’u dewis, gan gyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ysgrifennu erthyglau clir, trylwyr, diddorol a chytbwys ar gyfer llwyfannau digidol ac argraffedig.

Nod y modiwl yw:

 • Datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i adnabod, casglu a dethol ffeithiau perthnasol y mae’n werth rhoi sylw iddynt gan ddefnyddio sgiliau a thechnegau newyddiadurol priodol.
 • Ehangu’r ddealltwriaeth o’r ffyrdd y mae cydberthnasau rhwng newyddiadurwyr, golygyddion, perchnogion, ffynonellau a chynulleidfaoedd yn effeithio ar gynnwys a strwythur erthyglau newyddiadurol.
 • Adolygu’n feirniadol a gwerthuso sgiliau ymchwil annibynnol a’r gallu i weithio’n hunan-fyfyriol.

Newyddiaduraeth Gylchgrawn a Chynhyrchu

Bydd y modiwl hwn yn cymhwyso’r sgiliau a ddatblygwyd yn Ysgrifennu ar gyfer Cylchgronau drwy archwilio iaith, cynnwys, arddull a strwythur cylchgronau, papurau newydd ac erthyglau nodwedd ar-lein, ac ymestyn sgiliau cynhyrchu digidol.

Nod y modiwl yw:

 • Datblygu sgiliau cynhyrchu, gan gynnwys: is-olygu, golygu copi a gwirio ffeithiau, ynghyd â sgiliau dylunio digidol a meddalwedd.
 • Dangos dealltwriaeth drylwyr o’r diwydiant cylchgronau (ar-lein ac argraffedig) a sut mae cylchgronau’n gweithio.
 • Archwilio’n feirniadol natur olygyddol mewn strwythur cyffredinol cylchgrawn.

Newyddiaduraeth Amlgyfrwng

Bydd y modiwl hwn yn rhoi’r sgiliau hanfodol allweddol i fyfyrwyr allu dod yn newyddiadurwyr amlgyfrwng ac addasu’r sgiliau hynny i’w maes arbenigol.

Nod y modiwl hwn yw:

 • Cydgrynhoi a chymhwyso’r sgiliau newyddiadurol a ddatblygwyd mewn modiwlau eraill i wahanol lwyfannau cyfryngau digidol: sain, gweledol a dylunio.
 • Datblygu’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn datblygu ac integreiddio prosiectau amlgyfrwng yn llwyr.
 • Datblygu sgiliau ar gyfer gofynion cynhyrchu penodol newyddiaduraeth amlgyfrwng.
 • Cydnabod sut mae arferion newyddiaduraeth ddigidol wedi newid tirlun y cyfryngau torfol.

Sgiliau Ymchwil, Moeseg, a Thirlun

Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o dirlun newyddiaduraeth gyfoes sy’n newid, y sgiliau myfyriol sydd eu hangen i weithredu fel newyddiadurwr llwyddiannus, gan archwilio’r prosesau a’r sgiliau sydd eu hangen i gynnal ymchwil drylwyr, gredadwy, foesegol a gwerth chweil, a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o gyfraith a moeseg newyddiaduraeth.

Nod y modiwl hwn yw:

 • Datblygu gwybodaeth uwch a dealltwriaeth feirniadol o’r gyfraith a’i strwythurau o ran ei pherthnasedd i arfer newyddiaduraeth.
 • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o fframwaith cyfreithiol, moesegol a rheoliadol newyddiaduraeth.
 • Galluogi myfyrwyr i gymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth wrth greu cynnwys newyddiadurol.

Cyflogadwyedd a Menter

Ynghyd â lleoliad gwaith mewn sefydliad cyfryngau perthnasol, bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu sgiliau a gwybodaeth hanfodol er mwyn creu bywoliaeth lwyddiannus yn nhirlun newydd y cyfryngau.

Nod y modiwl hwn yw:

 • Darparu dealltwriaeth o arferion a methodolegau’r gweithle yn y diwydiant newyddiaduraeth sy’n dylanwadu ar gasglu, golygu a dosbarthu gwybodaeth.
 • Archwilio’r potensial ar gyfer creu bywoliaeth yn nhirlun newydd y cyfryngau.
 • Datblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o strwythur gweinyddol y diwydiant a rolau a chyfrifoldebau swyddi unigol.

Traethawd Hir

Mae’r modiwl hwn yn caniatáu i fyfyrwyr greu portffolio newyddiadurol yn yr arbenigedd o’u dewis. Mae’r prosiect ymarferol neu ddamcaniaethol estynedig yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wneud darn o waith newyddiadurol annibynnol, ymarferol a sylweddol o ansawdd proffesiynol, neu astudiaeth academaidd sy’n mynd i’r afael â maes penodol o newyddiaduraeth.


Dysgu ac Addysgu

Addysgir y rhan fwyaf o’r modiwlau drwy weithdai a seminarau gwaith grŵp. Bydd rhai modiwlau hefyd yn cynnwys tiwtorialau unigol, a darperir y modiwl traethawd hir yn gyfan gwbl drwy diwtorialau un i un gyda’ch goruchwyliwr.

Mewn gweithdai a seminarau, gwneir defnydd llawn o dechnoleg y Brifysgol, a bydd deunydd cwrs yn cael ei ddarparu a’i storio yn ein Rhith-amgylchedd Dysgu. Bydd modd i chi gael mynediad at y Rhith-amgylchedd Dysgu o bell, a byddwn yn annog i chi wneud hynny.

Mae’r modiwlau’n werth un ai 20 neu 40 credyd. Mewn modiwl 20 credyd, byddwch chi’n cael 22 awr o addysgu wedi’i amserlennu, a bydd disgwyl i chi gyflawni 178 awr o astudio annibynnol. Cynhelir y traethawd hir, sy’n 40 credyd, drwy astudiaeth annibynnol yn bennaf. Byddwch yn cael 4 awr o oruchwyliaeth tiwtorial (sy’n cynnwys goruchwylwyr yn edrych dros eich gwaith) a bydd disgwyl i chi gyflawni 396 awr o astudiaeth annibynnol.

Penodir tiwtor personol i bob myfyriwr a fydd ar gael i gynnig cyngor academaidd, cefnogaeth fugeiliol, a chynllunio datblygiad personol. Mae gan diwtoriaid oriau swyddfa wythnosol hefyd.

Cyflawnir amgylchedd beirniadol ond cefnogol drwy gyfuniad o weithdai, seminarau ymchwil ac e-ddysgu. Byddwch yn cael eich cyflwyno i faterion ymarferol paratoi a chyflwyno eich gwaith i’w gyhoeddi.

Yn Met Caerdydd, byddwch yn cael profiad dysgu, o’r cam ymsefydlu i raddio, sy’n gydlynus ac yn datblygu eich hunaniaeth o fewn eich rhaglen astudio. Mae nodweddion penodol y profiad dysgu ar y radd MA mewn Newyddiaduraeth Arbenigol yn cynnwys:

 • Ymchwilwyr o fri a thiwtoriaid profiadol o’r diwydiant sy’n ganolog i’r pecyn dysgu a ddarperir i’n myfyrwyr.
 • Cyfleusterau cyfryngau ar y campws a gaiff eu defnyddio i wella profiad dysgu’r myfyrwyr ac i gymhwyso’r wybodaeth ddamcaniaethol mewn lleoliad go iawn.
 • Partneriaethau diwydiannol a ddefnyddir fel sail ac i wella darpariaeth y rhaglen.
 • Rhaglen radd sy’n bodloni anghenion cyflogwyr.

Cyfleusterau

Mae cyfleusterau cyfryngau ardderchog ar y safle, a diwydiannau cyfryngau ffyniannus yng Nghaerdydd a’r ardal gyfagos, yn dod ynghyd â rhwydwaith o bartneriaid yn niwydiant y cyfryngau i ddarparu rhaglen ddysgu gynhwysfawr sy’n ymwneud ac wedi’i lleoli yn y gwaith. Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i’ch galluogi i gymhwyso'r wybodaeth a gafwyd o gwricwlwm y radd yn y byd go iawn, a chael profiad gwerthfawr i’w ddefnyddio fel sail ar gyfer astudiaeth bellach neu gyflogaeth yn y dyfodol.


Asesu

Rydyn ni’n ymroddedig i arferion asesu arloesol sy’n cyfateb â chanlyniadau dysgu a nodwyd ar gyfer eich modiwl a’ch gradd. Mae hyn yn golygu bod asesu, lle bo’n bosib, yn canolbwyntio ar wella nid yn unig eich gwybodaeth bynciol, ond y sgiliau sy’n hanfodol wrth ddatblygu eich cyfleoedd cyflogaeth. Mae enghreifftiau o asesu yn cynnwys portffolios ymchwil, gwaith grŵp, portffolios ymarferol, arfer beirniadol a myfyriol ac adolygiadau.

Mae ganddon ni ystod o ddulliau asesu ar draws y radd yn dibynnu ar y modiwl. Asesir modiwlau ymarferol drwy bortffolios a thraethodau beirniadol cysylltiedig, lle mae gofyn i chi fyfyrio a chyd-destunoli eich gwaith. Mae’r modiwlau hyn hefyd yn cynnwys asesu cyfoedion yn ffurfiannol yn y dosbarth ar ffurf gweithdai ymarferol. Nid yw’r rhain yn cyfrif tuag at eich gradd derfynol, ond mae’r sesiynau’n eich helpu i dyfu ac i fyfyrio fel ymarferydd cyfryngau.

Mae modiwlau hefyd yn defnyddio Rhith-amgylcheddau Dysgu ar gyfer asesu, ac mae’n bosib y bydd gofyn i chi edrych ar ddeunydd ar-lein ac ymateb iddo.

Byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor yn y dosbarth a thrwy ein Rhith-amgylchedd Dysgu er mwyn eich paratoi ar gyfer pob pwynt asesu. Mae ganddon ni gyfleusterau llyfrgell ar-lein ac ar y campws hefyd.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Ynghyd â gyrfa mewn newyddiaduraeth, mae’r MA hefyd yn ddewis gwych ar gyfer y rhai sy’n dymuno gwella eu cyfleoedd cyflogaeth a phroffesiynol mewn gyrfaoedd golygyddol a chyhoeddi.

Wrth gwrs, mae sgiliau a thechnegau newyddiadurol allweddol yn ganolog i’r radd. Serch hynny, bydd y radd hon hefyd yn eich annog i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel ymreolaeth, cydweithio’n effeithiol, hunangyfeirio, trefnu, menter, ac addasrwydd – sgiliau y mae galw mawr amdanynt yn y gweithle.

Ynghyd â newyddiaduraeth, gallai gradd Meistr mewn Newyddiaduraeth Arbenigol arwain at amrywiaeth o yrfaoedd eraill hefyd, fel: addysgu, ymchwil, cysylltiadau cyhoeddus, marchnata, y gwasanaeth sifil, cyhoeddi, y cyfryngau, a chyflogaeth yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol.

Mae EDGE Met Caerdydd yn eich cefnogi i ffynnu yn y byd modern. Drwy gydol eich gradd, byddwch yn profi ystod o gyfleoedd i ddatblygu eich cymwyseddau Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd drwy ddysgu ar sail problemau a thrwy leoliadau dysgu yn y gwaith. Byddwn ni’n sicrhau eich bod yn cael ystod o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Byddwn ni hefyd yn eich cefnogi i ganfod cyfleoedd i weithio neu astudio dramor. Gall lleoliadau gwaith roi mantais feirniadol i chi wrth gael cyflogaeth broffesiynol ar ôl graddio. Mae graddedigion o’n rhaglen MA mewn Newyddiaduraeth Arbenigol bellach yn gweithio yn y diwydiant cyfryngau proffesiynol gyda Future Fusion New York, Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Dead Press a Radio GTFM.

Mae llawer o fyfyrwyr hefyd yn dilyn eu cyfleoedd eu hunain ac yn sefydlu busnesau yn seiliedig ar eu syniadau yn ystod eu hastudiaethau. Mae cymorth menter parhaus ar gael gan y Ganolfan Entrepreneuriaeth sydd wedi’i chynllunio i helpu i ddarparu’r cyfle gorau i greu menter lwyddiannus. Mae hyn yn cynnwys mentora busnes, cyngor cyllido, gofod swyddfa am ddim, a chyfleoedd rhwydweithio.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Ystyrir pob ymgeisydd yn sail eu rhinweddau academaidd a’u gallu i ddangos diddordeb a gallu yn y maes pwnc.

Fel arfer, dylai fod gan ymgeiswyr radd Anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn pwnc perthnasol. Bydd myfyrwyr sy’n bodloni’r meini prawf yn cael gwahoddiad i gyfweliad.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a’r cymwysterau Iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Ddethol:
Ffurflen gais, CV, cyflwyno portffolio newyddiadurol a chyfweliad (gellir cynnal y cyfweliad drwy Skype neu dros y ffôn).

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn (amser llawn) ar-lein i UCAS www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth am geisiadau amser llawn a rhan amser, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn ac ar sut i wneud cais ar y tudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau oes oes gennych unrhyw ymholiadau ar RPL.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Os hoffech, gallwch gymryd modiwlau unigol (un neu fwy, yn dibynnu ar eich diddordebau)
 • Os hoffech fynd ymhellach, efallai y byddwch chi’n dewis cwblhau Tystysgrif Ôl-raddedig (tri modiwl wedi’u dewis o raglen ôl-raddedig).
 • At hynny, mae’n bosib y byddwch chi am gyflawni Diploma Ôl-raddedig (chwe modiwl o un o’n rhaglenni)
 • Neu, mae’n bosib y byddwch chi am wneud Gradd Meistr, gan gyflwyno traethawd hir ar ôl cwblhau’r saith modiwl a addysgir.

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a’r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael, ewch i.

Ffioedd rhan amser:

Mae’r ffioedd ar sail Modiwlau Sengl oni nodir yn wahanol:

Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gwneud 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaeth Israddedig ac Ôl-raddedig; er mwyn cael y gost wirioneddol dylech wirio hyn drwy gysylltu’n uniongyrchol â Chyfarwyddwr y Rhaglen.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau drwy ffonio 029 2041 6044 neu anfonwch e-bost at directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Robert Taffurelli:

Ebost: rtaffurelli@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: +44(0) 29 2020 1573

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn llawn amser, dwy flynedd yn rhan amser

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Blog Myfyriwr

student blog
From New York to Cardiff – my experience as an International masters student
Kristine Clifford - MA Newyddiaduraeth Arbenigol

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms