Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Ymchwil (Addysg / Polisi Cymdeithasol) - MRes

Meistr Ymchwil (Addysg / Polisi Cymdeithasol) - MRes

Mae’r MRes ym Met Caerdydd yn rhoi’r hyfforddiant damcaniaethol ac ymarferol sydd ei angen arnoch i ffynnu fel uwch ymchwilydd. Mae dau opsiwn astudio ar gael:

 • Meistr mewn Addysg Ymchwil – MRes
 • Meistr mewn Ymchwil Polisi Cymdeithasol – MRes

Bydd y rhaglen MRes hyfforddedig hon yn rhoi’r uwch sgiliau ymchwil i chi allu dadansoddi’n feirniadol, holi ac ymchwilio, naill ai problemau cymdeithasol cyfoes a materion polisi, neu ymgymryd ag ymchwil addysg.

Mae’r MRes yn addas ar gyfer graddedigion o amrywiaeth o bynciau gan gynnwys Addysg, Polisi Cymdeithasol, Tai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gwleidyddiaeth, Cymdeithaseg, a disgyblaethau Gwyddorau Cymdeithasol eraill. Mae hefyd yn addas ar gyfer graddedigion o ddisgyblaethau eraill sydd am ddatblygu uwchsgiliau ymchwil cymdeithasol a’r rhai sy’n dymuno datblygu gyrfa mewn addysg neu ymchwil polisi cymdeithasol.

Yn ystod yr MRes byddwch yn nodi ac yn ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol sylweddol.

Drwy gydol y cwrs byddwch yn datblygu eich gallu fel uwch ymchwilydd, gan ennill profiad ymarferol mewn dulliau ansoddol a meintiol. Byddwch yn cael eich cefnogi i ddatblygu a chymhwyso eich sgiliau fel meddyliwr beirniadol a hefyd ennill profiad o deilwra eich lledaeniad o ganfyddiadau eich ymchwil.

Bydd y Mres Polisi Cymdeithasol neu’r MRes Addysg yn datblygu eich galluoedd ymchwil deallusol ac ymarferol a bydd yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r profiadau y mae galw mawr amdanynt mewn sawl maes cyflogaeth.

Meistr mewn Addysg Ymchwil

Mae’r MRes Addysg wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n datblygu gyrfaoedd mewn ymchwil addysg gymhwysol. Mae’r MRes Addysg yn addas iawn ar gyfer y rhai sy’n gweithio, neu sydd â diddordeb mewn gweithio, mewn:

 • Polisi addysg lleol, cenedlaethol neu ryngwladol
 • Ymchwil addysgol mewn ystod o gyd-destunau addysgol
 • Rolau arwain a rheoli mewn sefydliadau addysg
 • Yn ogystal â’r rhai sy’n dymuno parhau i wneud PhD mewn polisi cymdeithasol


Mae’r MRes Addysg yn arbennig o addas ar gyfer graddedigion o Addysg, Polisi Cymdeithasol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cymdeithaseg, a disgyblaethau Gwyddorau Cymdeithasol eraill.

Mae hefyd yn addas iawn ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda dysgwyr o unrhyw oedran, mewn lleoliadau fel canolfannau plant, meithrinfeydd, ysgolion, colegau, prifysgolion ac ysbytai. Hefyd, graddedigion o ddisgyblaethau eraill sydd am ddatblygu sgiliau ymchwil cymdeithasol uwch, a’r rhai sy’n dymuno datblygu gyrfa mewn ymchwil addysg.

Meistr mewn Ymchwil Polisi Cymdeithasol

Mae’r MRes wedi’i anelu at y rhai sydd â diddordeb mewn archwilio’r byd cymdeithasol o’u cwmpas. Mae’r MRes Polisi Cymdeithasol wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n datblygu gyrfaoedd mewn ymchwil gymhwysol a pholisi ac yn addas iawn ar gyfer y rhai sy’n gweithio, neu sydd â diddordeb mewn gweithio, mewn:

 • Polisi lleol, cenedlaethol neu ryngwladol
 • Trydydd sector o fewn rolau ymchwil, polisi, dylanwadu ac ymgyrchu
 • Ymchwil o fewn sefydliadau busnes, prifysgolion a sefydliadau ymchwil
 • Yn ogystal â’r rhai sy’n dymuno parhau i wneud PhD mewn polisi cymdeithasol


Mae’r MRes Polisi Cymdeithasol yn arbennig o addas ar gyfer graddedigion Tai, Polisi Cymdeithasol, Gwleidyddiaeth, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cymdeithaseg, a disgyblaethau Gwyddorau Cymdeithasol eraill.

Mae hefyd yn addas ar gyfer y graddedigion hynny o ddisgyblaethau eraill sydd am ddatblygu sgiliau ymchwil cymdeithasol uwch, a’r rhai sy’n dymuno datblygu gyrfa mewn ymchwil a pholisi cymdeithasol.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Byddwch yn astudio’r modiwlau canlynol*:

 • Dadansoddi Data Ymchwil (20 credyd)
 • Bod a Gwneud yn y Byd Academaidd (20 credyd)
 • Dylunio Ymchwiliad Cymdeithasol (20 credyd)
 • Ymarfer Seiliedig ar Dystiolaeth (20 credyd)
 • Ymchwil yr Ymarferydd (20 credyd)
 • Datblygu Sgiliau ar gyfer Gyrfa mewn Ymchwil (20 credyd)
 • Prosiect Ymchwil Annibynnol (60 credyd) – Yn ystod yr MRes byddwch yn nodi ac yn ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol sylweddol. Byddwch yn gwneud hyn gyda chefnogaeth eich goruchwyliwr academaidd a’ch mentor, a fydd yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich prosiect, yn ogystal â chi’ch hun fel ymchwilydd.


Ar ôl cwblhau 180 o gredydau yn llwyddiannus, byddwch yn cael MRes mewn Polisi Cymdeithasol neu MRes mewn Addysg.

Dysgu ac Addysgu

Mae’r fframwaith MRes yn cynnig profiad dysgu o ansawdd uchel sy’n rhoi cyfle i’r myfyrwyr weithio gydag aelodau staff ymchwil gweithredol wrth ddylunio a datblygu prosiectau sy’n rhoi mewnwelediadau beirniadol o fewn eu harbenigedd pwnc.

Rhaglen ymchwil a addysgir yw hon ac mae’n paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn ymchwil yn gweithredu fel ymchwilwyr annibynnol. Mae’r elfen a addysgir o’r fframwaith yn seiliedig ar ymchwil ac wedi’i chyd-destunoli i ddarparu sylfeini gweithgarwch ymchwil dilynol o fewn yr arbenigeddau pwnc.

Nodwedd arbennig y rhaglen yw’r modiwl 20 credyd sy’n gofyn i fyfyrwyr MRes gyflwyno yng Nghynhadledd Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig flynyddol YAPhCC. Mae nodweddion unigryw eraill yn cynnwys: i) elfennau’r traethawd hir, sy’n hunangyfeiriedig i raddau helaeth gyda chefnogaeth tîm goruchwylio, a ii) gofynion terfynol cyflwyno traethawd hir ar ffurf erthygl ddrafft mewn cyfnodolyn yn barod ar gyfer adolygiad a chyhoeddiad posibl, neu adroddiad polisi at sylw llunwyr polisi. Mae natur bywyd go iawn hyn yn nodwedd ddeniadol.

Dyluniwyd y rhaglen i fod yn brofiad dysgu cyfoethog a thrylwyr sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr, sy’n canolbwyntio ar gymorth ac arweiniad tiwtorial personol.

Mae’r cwrs yn gydweithredol, yn ddeallusol hael ac yn gefnogol ac wedi’i gynllunio i roi cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn myfyrio meddylgar a pharhaus, ysgolheictod a ffocws yn ogystal â chyfle i archwilio hapfasnachol ac ymholi chwilfrydig.

Drwy gydol y MRes Addysg neu MRes Polisi Cymdeithasol bydd amrywiaeth o ddulliau addysgu a dysgu yn cael eu defnyddio. Mae’r dulliau hyn yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gwaith mewn grwpiau bach, gweithdai, dysgu ar-lein, tiwtorialau, a dysgu hunangyfeiriedig yn ogystal â chynnal ymchwil annibynnol dan oruchwyliaeth aelodau staff profiadol.

Defnyddir darlithoedd safonol i alluogi gwybodaeth graidd a dealltwriaeth gynnwys i garfan gyfan y modiwl. Ategir hyn gyda Seminarau a Gweithdai i ganiatáu archwilio pob agwedd ar gynnwys modiwl (gwybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau a phriodoleddau eraill) mewn lleoliad grŵp rhyngweithiol a disgyrsiol. Bydd angen cryn dipyn o waith gan y myfyrwyr drwy ddysgu annibynnol a hunan-astudio. Mae astudio o’r fath yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o gysyniadau’r modiwl yn annibynnol ac i gwblhau ymarferion ffurfiannol a chrynodol.

Mae’r rhaglen yn cynnwys goruchwyliaeth un i un helaeth i drafod a chyd-destunoli’r elfennau a addysgir, yn ogystal â datblygu prosiect ymchwil annibynnol y myfyrwyr. Cefnogir y rhaglen hefyd drwy gyfrwng Rhit-amgylchedd Rhithwir Moodle, sy’n darparu mynediad at ddeunyddiau allweddol, taflenni a phapurau ymchwil.

Bydd Cyfarwyddwr Rhaglen MRes yn darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol yn ystod y cwrs. Byddant ar gael i bob myfyriwr sydd â phroblemau penodol ynghylch cynnwys a strwythur y cwrs. Bydd Goruchwyliwr hefyd yn cael ei ddyrannu i bob myfyriwr ar ddechrau’r rhaglen. Disgwylir i fyfyrwyr gysylltu â’u Goruchwyliwr yn ystod y gydran a addysgir, a’u cadw ar y blaen drwy ‘gyfarfodydd adolygu carreg filltir’ rheolaidd.

Bydd sesiynau a addysgir yn cael eu cynnal ar gampysau Llandaf a Chyncoed. Bydd y rhan fwyaf o’r addysgu yn Llandaf.

Asesu

Mae amrywiaeth o fathau o asesiadau wedi’u hymgorffori ar draws y rhaglen MRes; mae hyn yn caniatáu darparu ar gyfer gwahanol setiau sgiliau.

Cynlluniwyd y strategaeth Asesu i ddarparu amrywiaeth o heriau i fyfyrwyr sy’n briodol i lefel ôl-raddedig.

Mae’r strategaeth asesu yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddangos y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ennill y radd berthnasol, yn ogystal â’r sgiliau sydd eu hangen i barhau i wneud ymchwil doethurol neu fynd i gyflogaeth fel ymchwilydd medrus iawn.

Mae dulliau asesu wedi’u cynllunio i roi cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o faterion ymarfer damcaniaethol, cymhwysol a phroffesiynol ac maent yn cynnwys traethodau gwaith cwrs, adroddiadau ymchwil, cyflwyniadau a beirniadaeth.

Mae’r MRes Addysg neu MRes Polisi Cymdeithasol yn cynnwys asesiadau sydd wedi’u hanelu at baratoi’r myfyrwyr ar gyfer dyfodol mewn ymchwil uwch. Er enghraifft, bydd gofyn i fyfyrwyr gyflwyno yng nghynhadledd ôl-raddedig flynyddol YAPhCC. Mae hyn yn rhoi profiad i fyfyrwyr o gyflwyno ymchwil mewn amgylchedd ‘byw’ ond diogel.

Mae’r prosiect ymchwil terfynol hefyd yn defnyddio dull dilys. Gwahoddir myfyrwyr naill ai i gyflwyno llawysgrif ddrafft i gyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid neu gynhyrchu adroddiad at sylw llunwyr polisi. Mae natur bywyd go iawn y math hwn o asesu allanol yn bwynt gwerthu unigryw ac yn arfogi myfyrwyr â’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer ymchwil doethurol neu gyflogaeth fel ymchwilydd medrus iawn.

Mae’r holl diwtoriaid ar y rhaglen yn ymchwilwyr gweithredol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae’r MRes yn cyfuno ffocws damcaniaethol cryf gyda chraidd o gymwyseddau technegol, gan roi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu fel gweithwyr proffesiynol effeithiol, myfyriol. Ar ôl cwblhau, dylai myfyrwyr allu cynnal ymchwil cymwys, yn ogystal â’r sgiliau rheoli prosiect trosglwyddadwy sy’n gymesur ag ymchwil annibynnol ac wrth reoli prosiectau ymchwil mawr.

Y bwriad yw y bydd y rhaglen yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddatblygiad proffesiynol unigol a chyfraniad cyffredinol at arloesedd a chreadigrwydd mewn ystod o feysydd proffesiynol.

Cwblhau’n llwyddiannus y MRes Addysg neu MRes Polisi Cymdeithasol yn arwydd i gyflogwyr ysgolheictod uwch.


MRes Addysg

Mae’r MRes Addysg wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n datblygu gyrfaoedd mewn ymchwil addysg gymhwysol ac mae’n addas iawn ar gyfer y rhai sy’n gweithio, neu sydd â diddordeb mewn gweithio, mewn:

 • Polisi addysg lleol, cenedlaethol neu ryngwladol
 • Ymchwil addysgol mewn ystod o gyd-destunau addysgol
 • Rolau arwain a rheoli mewn sefydliadau addysg
 • Yn ogystal â’r rhai sy’n dymuno parhau i wneud PhD mewn polisi cymdeithasol


Gallai cyfranogwyr llwyddiannus fod yn gymwys i wneud cais am raglen MPhil/PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, neu sefydliadau eraill.


MRes Polisi Cymdeithasol

Mae’r Polisi Cymdeithasol MRes wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n datblygu gyrfaoedd mewn ymchwil gymhwysol a pholisi ac mae’n addas iawn ar gyfer y rhai sy’n gweithio, neu sydd â diddordeb mewn gweithio, ym maes:

 • Polisi lleol, cenedlaethol neu ryngwladol
 • Trydydd sector o fewn rolau ymchwil, polisi, dylanwadu, rheoli prosiectau ac ymgyrchu
 • Ymchwil, polisi a rheoli prosiectau o fewn sefydliadau busnes, prifysgolion a sefydliadau ymchwil
 • Yn ogystal â’r rhai sy’n dymuno parhau i wneud PhD mewn polisi cymdeithasol


Bydd Mres Polisi Cymdeithasol yn darparu hyfforddiant a mantais gystadleuol o fewn y sectorau polisi, sefydliadau elusennol ac ymgynghoriaeth breifat. Bydd hefyd yn darparu llwybr at hyfforddiant ôl-raddedig pellach, e.e., astudiaeth ddoethurol.

Gallai cyfranogwyr llwyddiannus fod yn gymwys i wneud cais am raglen MPhil/PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, neu sefydliadau eraill.

Gyfynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer, bydd disgwyl i chi fod ag o leiaf gradd israddedig 2:1 neu gymhwyster cyfwerth.

Byddwch hefyd yn cael eich ystyried os oes gennych brofiad gwaith perthnasol ac ystyrir bod gennych botensial academaidd.


Sut i Wneud Cais:
Dylai ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i’r Brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.metcaerdydd.ac.uk/sutiwneudcais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau sy’n benodol i’r cwrs, cysylltwch ag Arweinydd y Rhaglen, Dr Leanne McCarthy-Cotter:

E-bost: lmccarthy-cotter@cardiffmet.ac.uk


Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf a Champws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Llawn Amser (1 flwyddyn) / Rhan Amser (2 flynedd)