Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Meistr mewn Addysg (gyda llwybrau) – MA/PgD/PgC

Meistr mewn Addysg (gyda llwybrau) – MA/PgD/PgC

Nod cyffredinol y rhaglen hon yw cynhyrchu addysgwyr sy’n gallu gweithredu ar lefelau uchaf y maes addysg, sydd â’r gallu i integreiddio damcaniaeth gydag arfer ac i gymhwyso manwl gywirdeb deallusol ac academaidd, sy’n seiliedig ar ymchwil addysgol gyfredol, i’w cyd-destun proffesiynol.

Llwybrau sydd ar gael

 • Addysg – MA (llawn amser)
 • Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol – MA
 • Addysg: Polisi ac Ymarfer – MA
 • Addysg: Gwaith Ieuenctid a Chymunedol – MA
 • Arweinyddiaeth Addysgol – MA

Mae’r dyfarniadau hyn wedi’u datblygu yn dilyn gwaith ymgynghori sylweddol gyda chyflogwyr, athrawon, gweithwyr proffesiynol ym maes addysg a myfyrwyr. Nod tîm y rhaglen yw chwarae rôl allweddol yn natblygiad proffesiynol parhaus athrawon, gweithwyr ieuenctid a chymunedol, a gweithwyr proffesiynol ym maes addysg.

Ymhlith manteision allweddol astudio’r rhaglen hon, mae’r canlynol:

 • Rydyn ni’n cymryd i ystyriaeth y 60 credyd ar lefel Meistr y mae myfyrwyr TAR wedi’u cyflawni, sy’n eu galluogi i ddilyn llwybr cyflym drwy’r rhaglen.
 • Mae myfyrwyr cartref a rhyngwladol ar yr holl lwybrau amrywiol, boed nhw’n llawn amser neu’n rhan amser, yn astudio gyda’i gilydd, sy’n galluogi cyfnewid syniadau ar draws proffesiynau a chenedligrwydd.
 • Mae hyd yr ymgeisyddiaeth (hyd at 5 mlynedd yn rhan amser a 2 flynedd yn llawn amser) yn rhoi mwy o hyblygrwydd i’r myfyrwyr o ran eu hamserlen astudio.
 • Mae rhai o’r modiwlau bellach yn cael eu darparu ar ffurf cyfunol, a darperir rhai drwy bresenoldeb bloc.
 • Yn ogystal â goruchwyliwr pwrpasol, mae myfyrwyr sy’n cyflawni’r traethawd hir yn cael pedair sesiwn ymchwil uwch yn ystod y flwyddyn traethawd hir hefyd.

Gallwch weld y daflen Fframwaith DPP Ôl-raddedig i Weithwyr Addysg Proffesiynol yma.

Cynnwys y Cwrs

Bydd adolygiad cyfnodol ar gyfer y rhaglen hon yn Ebrill 2022. Felly, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn parhau'n gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am unrhyw newidiadau ar ôl eu cadarnhau. 

Strwythur y Rhaglen

Cydran a addysgir:
Pedwar modiwl a addysgir, gyda phob un yn cario 30 credyd ar Lefel 7. Asesir pob modiwl drwy aseiniadau gwaith cwrs cyfwerth â 6000 o eiriau. Mae gan bob llwybr fodiwlau gorfodol penodol, ac mae’n bosib y bydd ystod o fodiwlau opsiynol ar gael hefyd, yn amodol ar niferoedd hyfyw.

Cydran Traethawd Hir:
Byddwch yn cwblhau traethawd hir oddeutu 12,000 o eiriau.

Dyfarniadau Canolradd:

 • Dyfernir Tystysgrif Presenoldeb ar ôl presenoldeb boddhaol mewn un modiwl lefel Meistr (nid oes angen asesiad ysgrifenedig)
 • Dyfernir Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ar ôl cwblhau dau fodiwl lefel Meistr (60 credyd)
 • Dyfernir Diploma Ôl-raddedig mewn Addysg ar ôl cwblhau pedwar modiwl lefel Meistr (120 credyd)
 • Dyfernir MA ar ôl cwblhau’r holl fodiwlau angenrheidiol a addysgir ynghyd â thraethawd hir (12,000 o eiriau).

Mae cyrsiau byr a modiwlau achrededig yn cynnwys*:

Datblygu Cwricwlwm (Dyfodol Llwyddiannus)
Dibenion ac Egwyddorion y Cwricwlwm ar gyfer Addysgu Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Gwella Ysgolion

Arweinyddiaeth Addysgol Effeithiol
Dadansoddi Data Addysgol
Ymchwil Ymarferwyr

Addysgu’r Dysgwr Mwy Galluog
Polisïau ac Egwyddorion Mentora a Hyfforddi ar Waith
Addysgeg Dysgu ac Addysgu

Addysg: Diben a Gwerthoedd
Addysg a Chydraddoldeb
Archwilio Datblygiad Cymdeithasol ac Emosiynol Dysgwyr (3-18)

Athroniaeth i Blant
Hwyluso Meddwl yn Feirniadol a Chwilfrydedd
Cymuned Chwilfrydig: Athroniaeth ac Addysgeg

Rheoli Ymarfer Cymunedol
Egwyddorion Gwaith Ieuenctid a Datblygu Cymunedol
Hwyluso Proffesiynol Beirniadol

Llywodraethu Effeithiol a Moesegol: Egwyddorion ac Ymarfer
Llywodraethu ac Arweinyddiaeth mewn Cyd-destunau Cyhoeddus a’r Trydydd Sector
Llywodraethu ac Arweinyddiaeth mewn Addysg

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant: Egwyddorion Sylfaenol
Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth yn yr Ystafell Ddosbarth
Anawsterau Dysgu Penodol 1 a 2*

Arwain ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol
Saesneg fel Iaith Ychwanegol
Mentora ac Ymgysylltu Pobl Ifanc

* Mae’r ddau fodiwl Anawsterau Dysgu Penodol wedi’u hachredu gan Gymdeithas Dyslecsia Prydain (BDA). Ar ôl cwblhau eu cwrs yn llwyddiannus, gall myfyrwyr wneud cais ar gyfer Statws Athro Achrededig Lefel 7. Gall myfyrwyr nad ydyn nhw’n athrawon, ond sydd ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad yn gweithio gyda phlant, wneud cais ar gyfer Statws Ymarferydd Achrededig Lefel 7.


Dysgu ac Addysgu

Mae’r modiwlau ar gael fel rhan o’r cwricwlwm, neu fel cyrsiau byrion achrededig, y gellir eu cynnwys fel credydau tuag at un o’r llwybrau MA. Bydd modd mynychu mewn ystod o ddulliau, gan gynnwys:

 • sesiynau gyda’r nos;
 • presenoldeb gyda’r dydd yn ystod gwyliau neu benwythnosau;
 • e-ddysgu;
 • darpariaeth yn y gweithle

Mae’n bosib y bydd modd gwneud darpariaeth bwrpasol drwy drefniant. Mae’n bosib y bydd modd datblygu modiwlau pwrpasol lle bo angen.

Bydd myfyrwyr yn cael cyfleoedd i rannu gydag eraill eu safbwyntiau a’r gwaith sydd ar y gweill ganddynt, a chael adborth adeiladol gan diwtoriaid a chyd-fyfyrwyr. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael eu hannog i ffurfio setiau dysgu gyda’r rhai sydd â diddordeb mewn meysydd ymchwil tebyg, mewn cam cychwynnol tuag at ffurfio cymunedau arfer.

Fel myfyrwyr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, bydd gan bob un ohonoch diwtor personol penodol a fydd fel arfer yn aelod o staff academaidd eich rhaglen astudio.

Bydd gennych gyfarfodydd wedi'u trefnu gyda'ch tiwtor personol drwy gydol y flwyddyn academaidd – o leiaf unwaith y tymor i fyfyrwyr llawn amser – er mwyn mynd i'r afael â materion fel cynnydd academaidd, materion gyrfaol/proffesiynol, ac unrhyw broblemau personol a allai fod yn effeithio ar eich cynnydd.


Asesu

Asesir ar ffurf aseiniadau gwaith cwrs cyfwerth â 6,000 o eiriau am bob modiwl 30 credyd yn elfen addysgu’r rhaglen. Bydd yr asesiadau ar ffurfiau amrywiol, gan gynnwys adroddiadau ysgrifenedig o ymchwil, posteri, negeseuon trafod, wicis myfyriol, cyflwyniadau seminar, ac erthyglau ar ffurf cyfnodolion.

Bydd myfyrwyr yn cael cyfleoedd ym mhob modiwl i ofyn cwestiynau am eu hasesiadau er mwyn cael eglurder o’r hyn sy’n ofynnol ganddynt.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae graddedigion o’r rhaglen hon wedi mynd ymlaen i ddyrchafiad yn y sector addysg, gan gynnwys rheoli ac arwain mewn ysgolion a’r gymuned, arwain cwricwlwm, swyddi mewn gwasanaethau ymgynghorol, darlithio a swyddi ymchwil ym maes addysg uwch, a gwaith gydag adrannau addysg llywodraethau ledled y byd.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod â gradd gychwynnol berthnasol â dosbarthiad 2:2 neu uwch. Mae’n rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol fod â sgôr IELTS o 6.0 neu uwch.

Mae’n bosib ymrestru ar y cwrs os nad oes gennych radd, drwy fod ag o leiaf dwy flynedd o brofiad perthnasol.


Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Mae’n bosib y bydd angen gwiriad boddhaol o gofnodion troseddol (y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) ar gyfer llwybrau penodol:

 • Ar gyfer y llwybr Ieuenctid a Chymunedol, mae cynnig yn amodol ar wiriad DBS.
 • Ar gyfer y llwybr MA Addysg: ADY, nid yw’n amod cynnig, ond mae’n bosib y bydd ei angen yn ddibynnol ar y lleoliad, neu os nad oes gwiriad DBS boddhaol blaenorol eisoes gennych.

Mae rhagor o wybodaeth am weithdrefnau cofnodion troseddol ar gael drwy www.cardiffmet.ac.uk/dbs.

Trosglwyddo Credydau o Brifysgolion eraill
Os ydych chi eisoes wedi cwblhau cwrs sydd wedi’i achredu ar Lefel 7 (Lefel Meistr), neu gydrannau cwrs o’r fath, mewn sefydliad addysg uwch arall ym Mhrydain neu dramor, mae’n bosib y bydd modd i chi drosglwyddo credydau o’r cwrs tuag at y radd MA mewn Addysg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Dylech drafod hyn gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen. Dylech lwytho copi o’r adysgrif gyda’ch cais, a bydd gofyn i chi ddod â’r adysgrif wreiddiol i’ch sesiwn ymsefydlu hefyd.


Ymgeiswyr Teach First

Dewiswch y llwybr rhan amser ar y cam ffurflen gais.


Achrediad CPCP
Os ydych chi wedi cwblhau’r CPCP (y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth), gallwch gyflwyno aseiniad pontio (5,000 gair) i ennill 60 credyd tuag at y radd MA mewn Addysg.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a’r cymwysterau Iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.


Gweithdrefn Ddethol:
Mae’r ymgeiswyr yn cyflwyno ffurflen gais a datganiad personol 500 gair sy’n cynnwys manylion cryno am eu profiad proffesiynol mewn addysg a diddordebau ymchwil penodol. Cyfarwyddwr y Rhaglen fydd yn gwneud penderfyniadau am ymgeiswyr.


Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn (amser llawn) ar-lein i UCAS www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth am geisiadau amser llawn a rhan amser, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn ac ar sut i wneud cais ar y tudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau oes oes gennych unrhyw ymholiadau ar RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a’r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Ar hyn o bryd mae gostyngiad ffioedd ar gael sydd gyfwerth ag un modiwl y flwyddyn i fyfyrwyr sydd wedi’u cyflogi yn un o ysgolion partner Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon neu sefydliadau cymunedol partner.

Ffioedd rhan amser:
Mae’r ffioedd ar sail Modiwlau Sengl oni nodir yn wahanol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael rhagor o wybodaeth am fodiwlau i’w hastudio’n rhan amser, a sut bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau drwy ffonio 029 2041 6044 neu anfonwch e-bost at directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen, Dr Jan Huyton:
Ebost: jhuyton@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Gellir cwblhau pob llwybr mewn 1-2 flynedd amser llawn, neu 2-4 blynedd yn rhan-amser.
Blwyddyn amser llawn (MA Addysg yn unig).

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms