Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Datblygiad Athletaidd Pobl Ifanc MSc

Datblygiad Athletaidd Pobl Ifanc (Dysgu Cyfunol) - Gradd MSc/PgD/PgC

Mae'r radd ôl-raddedig MSc Datblygiad Athletaidd ym Met Caerdydd yn rhoi'r wybodaeth greiddiol a'r defnydd ymarferol i chi o fewn meysydd cryfder a chyflyru i bobl ifanc. Drwy gydol y rhaglen byddwch yn archwilio egwyddorion sylfaenol datblygiad ieuenctid, gan gynnwys; twf ac aeddfedu, adnabod talent, ac asesu a monitro.

Ar ben hynny, bydd myfyrwyr yn astudio gwyddoniaeth a chymhwysiad datblygu rhinweddau ffitrwydd mewn ieuenctid, gan gwmpasu pynciau fel datblygu cymhwysedd sgiliau modur athletaidd, cryfder, pŵer, a datblygu cyflymder, datblygu system ynni, a'r sgiliau addysgegol sydd eu hangen i gyflwyno rhaglenni hyfforddi i boblogaethau ieuenctid. 

Mae yna hefyd fodiwlau sy'n ymroddedig i leihau risg anafiadau ymhlith pobl ifanc, a bydd myfyrwyr yn archwilio adnabod ffactorau risg a rhaglennu i leihau risg anafiadau. Bydd y modiwlau craidd hyn yn cyfuno cymysgedd o ddysgu o bell ar-lein o bell, a sesiynau personol a gyflwynir yn ystod dau gyfnod o wythnos o hyd ar y campws yn ystod tymor 1 a 2 yn y drefn honno.

*Sylwer: Bydd angen i fyfyrwyr dalu costau teithio, llety a chynhaliaeth ar gyfer danfon ar y campws.

Mae dysgu seiliedig ar waith yn elfen allweddol o'r rhaglen, i'ch galluogi i gymhwyso'ch gwybodaeth o'r rhaglen mewn lleoliadau byd go iawn ac i ennill profiad gwerthfawr i'w ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.

Bydd y dull cyfannol hwn o ddatblygu athletau ieuenctid, a ddarperir gan ymchwilwyr ac ymarferwyr o safon fyd-eang, yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol i chi ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol yn y sector cryfder a chyflyru ieuenctid.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r MSc mewn Datblygiad Athletau Ieuenctid yn radd ôl-raddedig dysgu cyfunol, sy'n cynnwys 11 wythnos o ddarpariaeth oddi ar y campws ac 1 wythnos o gyflenwi ar y campws ar gyfer pob tymor. Mae cynnwys theori yn cael ei gyflwyno ar-lein trwy ddulliau anghydamserol, gan gynnwys seminarau byw ar-lein wedi'u hamserlennu a cheir dwy wythnos addysgu wyneb yn wyneb ar gyfer y cwrs cyfan (gweler y dyddiadau isod).

Mae'r modiwlau ar yr MSc Datblygiad Athletau Ieuenctid wedi'u hamlygu isod. Bydd staff arbenigol yn defnyddio eu proffil ymchwil a’u cefndiroedd cymhwysol i gyflwyno cynnwys theori ac ymarferol perthnasol a chyfoes er mwyn rhoi sylfaen eang o wybodaeth i fyfyrwyr mewn datblygiad athletau ieuenctid.

Ochr yn ochr â datblygu sgiliau ymarferol o fewn datblygiad athletau ieuenctid, mae myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau academaidd gwerthuso beirniadol a myfyrio mewn ystod o bynciau.

MSc Datblygiad Athletaidd Pobl Ifanc — Dysgu Cyfunol (180 credyd)

​Modiwl

​Gwerth Credyd

​Rhediadau Modiwl

Hanfodion Datblygiad Athletau Ieuenctid

​20

​Tymor 1: Medi – Ionawr

​Risg Anafiadau mewn Ieuenctid

​20

​Tymor 2: Ionawr – Mai
Wythnos addysgu personol: 20 Mawrth - 24 Mawrth

​Datblygu Ffitrwydd mewn Ieuenctid

​20

​Tymor 1: Medi – Ionawr
Wythnos addysgu personol: 21 Tachwedd – 25 Tachwedd


​Dulliau Ymchwil

​20

​Tymor 2: Ionawr - Mai

Interniaeth *

​40

​Tymor 1 a 2: Medi - Mai

​Astudiaeth Annibynnol *

​20

​Tymor 2: Ionawr – Mai

​Paratoi a Chynllunio ar gyfer Cryfder a Chyflyru *

​20

​Tymor 2: Ionawr - Mai

​Prosiect Terfynol


​60

​Tymor 1, 2 a 3: 

Wedi'i asesu 12-15 mis o ddechrau'r rhaglen (myfyrwyr llawn amser).

Wedi'i asesu 24-39 mis o ddechrau'r rhaglen (myfyrwyr rhan amser).

* I’r myfyrwyr hynny nad ydynt am wneud y modiwl Interniaeth 40-credyd, bydd ganddynt yr opsiwn i astudio’r ddau fodiwl 20-credyd Astudio’n Annibynnol a Pharatoi a Chynllunio ar gyfer Cryfder a Chyflyru.

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu ac addysgu cyfunol sy'n cyfuno cynnwys theori ar-lein a sesiynau ymarferol ar y campws yn sail i nodau addysgol a chanlyniadau dysgu pob modiwl. Bydd cynnwys theori yn cael ei gyflwyno gan ddefnyddio ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir gydag ystod o ddulliau gan gynnwys darlithoedd ar-lein wedi'u recordio ymlaen llaw, e-wersi, seminarau fideo byw, trafodaethau bord gron, a sesiynau holi ac ateb gydag arbenigwyr yn y maes. Bydd sesiynau ymarferol yn cael eu cyflwyno yn bersonol, yn ystod y blociau wythnos o hyd ar y campws, a byddant yn cynnwys datblygu sgiliau hyfforddi, rhaglennu, profi, monitro a sgrinio.

Mae darlithoedd arweiniol yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn canolbwyntio ar gymhwyso cysyniadau allweddol gyda'r nod o wella profiad ac ymgysylltiad myfyrwyr. Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso datblygiad eich rhesymu beirniadol, ac yn annog integreiddio theori ac ymarfer. Er bod cryn dipyn o gynnwys yn cael ei gyflwyno trwy ddysgu dan arweiniad tiwtor, bydd gofyn mawr hefyd am ddulliau dysgu hunangyfeiriedig, fel y gall myfyrwyr gynyddu annibyniaeth a myfyrio, sy'n annog dysgu gydol oes.

Bydd pob myfyriwr yn cael tiwtor personol a fydd yn helpu i arwain myfyrwyr drwy eu bywyd academaidd ym Met Caerdydd trwy gyfarfodydd un i un. Fel ysgol, rydym yn gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr sy'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg o ansawdd uchel. Bydd staff hefyd yn helpu myfyrwyr i sicrhau lleoliadau gwaith, gan ddefnyddio eu rhwydwaith eang o gydweithwyr mewn lleoliadau cymhwysol i alluogi myfyrwyr i gymhwyso eu gwybodaeth mewn amgylcheddau “bywyd go iawn”.

Mae ein dulliau addysgu a dysgu yn ymgorffori sgiliau 'EDGE' Met Caerdydd (Moesegol, Byd-eang, Digidol ac Entrepreneuraidd) sy'n anelu at sicrhau y byddwch mewn sefyllfa dda i ddangos priodoleddau graddedigion a ddisgwylir gennych mewn byd gwaith sy'n gynyddol gystadleuol. Ein nod felly yw eich helpu i ddatblygu'n weithwyr proffesiynol myfyriol ac ysgolheigion beirniadol.

Mae nodweddion penodol profiad dysgu ar yr MSc Datblygiad Athletaidd i Bobl Ifanc yn cynnwys:

 • Ymchwilwyr a hyfforddwyr o fri rhyngwladol sy'n rhan annatod o'r pecyn dysgu a gynigir i fyfyrwyr.
 • Adnoddau ar-lein o ansawdd uchel a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer y rhaglen MSc i sicrhau bod cynnwys yn cael ei gyflwyno'n effeithiol i fyfyrwyr.
 • Cyfleusterau Cryfder a Chyflyru o'r radd flaenaf sy'n cynnwys campfa cryfder a phŵer gyda 14 o lwyfannau codi, ardal gynhesu ac adsefydlu dynodedig, trac 200m dan do, trac 400m awyr agored, a labordy diagnostig cryfder a phŵer sy'n cynnwys dal symudiadau a phlatiau grym integredig.

Asesu

Mae'r strategaethau asesu ar gyfer pob modiwl yn amrywio er mwyn sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei weithredu ar gyfer y modiwl penodol. Mae dulliau asesu wedi'u cynllunio i wella eich profiad dysgu ac i gydnabod eich bod wedi cyflawni'r deilliannau dysgu sy'n gysylltiedig â phob modiwl. Mae asesu hefyd yn sicrhau eich bod wedi cyrraedd y safon sy'n ofynnol i symud ymlaen i'r cam nesaf neu i fod yn gymwys i gael dyfarniad (fel y'i mynegwyd gan yr FHEQ a FfCChC). Mae asesiadau'n cefnogi eich profiad dysgu drwy ddarparu cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn asesiadau ffurfiannol a chraidd i brofi eich gwybodaeth, eich gallu, eich sgil a'ch dealltwriaeth feirniadol a hefyd i ddatblygu sgiliau hanfodol sy'n gysylltiedig â'r gweithle. Bydd asesiadau a ddefnyddir drwy gydol yr MSc Datblygu Athletau Ieuenctid yn cynnwys:

 • gwaith cwrs ysgrifenedig
 • cyflwyniadau
 • arholiadau
 • asesiadau ymarferol
 • gweithgareddau eraill a gynlluniwyd i asesu, datblygu a gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd

Bydd disgwyl i chi gwblhau traethawd hir fel rhan o'ch MSc, a fydd yn ddarn mawr o waith, yn cynnal ymchwil gwreiddiol.

Mae natur y rhaglen MSc Datblygiad Athletaidd i Bobl Ifanc yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ddangos theori (ymarfer ar sail tystiolaeth a rhesymu clinigol) a chymhwyso (sgiliau hyfforddi ymarferol), ac felly mae asesiadau o fewn modiwlau yn cynnwys asesiadau damcaniaethol a thrafodaethau ochr yn ochr ag asesiadau ymarferol asesiadau mewn lleoliadau cymhwysol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd yr MSc Datblygiad Athletaidd i Bobl Ifanc yn un o'r unig gyrsiau ôl-raddedig yn y byd sy'n canolbwyntio ar ddatblygu athletau ieuenctid. O ystyried bod cyfran fawr o swyddi o fewn cryfder a chyflyru yn gweithio gydag ieuenctid, bydd y cwrs hwn yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i fyfyrwyr fod yn llwyddiannus yn yr is-elfen hon o'r diwydiant cryfder a chyflyru. Bydd y modiwl lleoliad yn helpu myfyrwyr i gael eu “troed yn y drws” yn y diwydiant, a bydd y lleoliad yn dysgu sgiliau cymhwysol i fyfyrwyr sy'n adeiladu ar gynnwys y cwrs, ac yn eu helpu i gymhwyso eu gwybodaeth mewn lleoliadau ymarferol.

Mae EDGE Met Caerdydd yn eich cefnogi i ffynnu yn y byd modern. Drwy gydol y cwrs, bydd myfyrwyr yn profi amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu eu cymwyseddau moesegol, digidol, byd-eang ac entrepreneuraidd trwy ddysgu seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos diwydiant go iawn, a gwaith integredig. Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Gall graddedigion y rhaglen barhau â'u hastudiaethau a chofrestru ar gyfer gradd ymchwil (MPhil/PhD) mewn pwnc cysylltiedig. Bydd graddedigion eraill yn dilyn gyrfaoedd fel hyfforddwyr cryfder a chyflyru proffesiynol gan weithio gyda thimau chwaraeon proffesiynol, Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, ac ysgolion cyhoeddus a phreifat, neu gallant ddewis gweithio yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd ehangach, fel hyfforddwyr cryfder a chyflyru hunangyflogedig. Efallai y bydd graddedigion hefyd eisiau parhau i astudio ar gyfer TAR gan gyfuno eu gwybodaeth am ddatblygiad athletaidd pobl ifanc gydag addysgu.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Mae'r Ysgol wedi ymrwymo i Bolisi Cyfle Cyfartal lle mae pob ymgeisydd a myfyriwr yn cael eu trin yn gyfartal waeth beth fo'u rhyw, tarddiad ethnig neu genedlaethol, anabledd, rhywioldeb, oedran, credoau neu allu chwaraeon. Caiff pob ymgeisydd ei ystyried yn ôl ei deilyngdod academaidd a'i allu i ddangos diddordeb a gallu yn y maes pwnc. Mae'r Ysgol wedi ymrwymo i safonau uchel o berfformiad academaidd a chyfranogiad mewn chwaraeon ac ymarfer corff. Rhaid i bob ymgeisydd fodloni meini prawf addas fel yr amlinellir ym meini prawf y Brifysgol ar gyfer derbyn myfyrwyr i Raddau Meistr modiwlaidd (ac ar gyfer rhaglenni Tystysgrif Ôl-raddedig a Diploma Ôl-raddedig).

Polisi Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd yw recriwtio myfyrwyr sy'n gallu cwblhau ac elwa'n llwyddiannus ar raglen ôl-raddedig ddynodedig a gynigir gan yr Ysgol.

Fel arfer, dylai ymgeiswyr gael un o'r canlynol:

 • Gradd anrhydedd (2.1 neu uwch) mewn maes chwaraeon neu ymarfer corff sy'n briodol i'r rhaglen.
 • Gradd anrhydedd (2.1 neu uwch) mewn maes disgyblaeth amgen sy'n dderbyniol i Gyfarwyddwr y Rhaglen.
 • Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad gwaith eithriadol a helaeth mewn hyfforddi, gweithio o fewn y diwydiant iechyd a ffitrwydd, gwyddor chwaraeon neu wyddoniaeth ymarfer corff hefyd yn cael eu hystyried ar gyfer mynediad i'r rhaglen.
 • Fel arfer, caiff myfyrwyr eu dewis ar sail eu cais ffurfiol, CV a chyfweliad.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i wneud cais:
Dylai ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Ffioedd rhan-amser:

Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudio Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissionscourses@cardiffmet.ac.ukdirectapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau sy'n benodol i'r cwrs, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen Dros Dro, Dr John Radnor

E-bost: jradnor@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​Man Astudio:

Campws Cyncoed

Ysgol:

Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
1-2 flynedd llawn amser.
2-4 blynedd rhan-amser.