Skip to main content

Cryfder a Chyflyru (gyda Chyfleoedd Interniaeth)* - MSc/PgD/PgC/MRes

​​​

Prif nod y radd Meistr mewn Cryfder a Chyflyru (MSc ac MRes) yw paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa o fewn y diwydiant cryfder a chyflyru. Mae’r rhaglen yn cynnig tri llwybr (theori, cymhwysol, ymchwil) y gwneir eu penderfyniad yn ystod tymor 1 pan fydd myfyrwyr wedi ennill gwybodaeth ychwanegol am y ddisgyblaeth. Cyflawnir hyn drwy staff academaidd sydd â phrofiad yn y sector cymhwysol ac arian ymchwil o fewn y proffesiwn cryfder a chyflyru a meysydd cysylltiedig.

Mae’r rhaglen hefyd yn elwa ar lawer o ddarlithwyr sy’n ymweld â’r diwydiant. Dyma’r rhaglen gyntaf o’i bath i gynnig modiwl interniaeth pwrpasol lle gall myfyrwyr ennill credydau academaidd tra’n ymgymryd â phrofiad gwaith mewn strwythur clwb, sefydliad proffesiynol neu Gorff Llywodraethu Cenedlaethol. Mae’r rhaglen yn cynnig y modiwlau gorfodol penodol i’r cwrs canlynol:

 • Cryfder a Chyflyru: Theori ac Ymarfer
 • Cryfder a Chyflyru: Ymarfer Hyfforddi Uwch mewn Cryfder a Chyflyru
 • Dulliau Ymchwil mewn Chwaraeon


*Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Jeremy Moody, i drafod manylion Interniaeth:

E-bost: mscsandc@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2020 5863


Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae darlithwyr gwadd, sy’n dod o ymarferwyr cryfder a chyflyru mwyaf profiadol y DU, yn ategu’r darlithoedd a roddir gan staff arbenigol Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd mewn cryfder a chyflyru a meysydd disgyblaeth cysylltiedig. Mae pob myfyriwr yn cwblhau’r modiwlau gorfodol arbenigol cychwynnol. Mae amrywiaeth o fodiwlau yn cyd-fynd â’r modiwlau arbenigol i gefnogi eu llwybr arbenigol dewisol (theori, cymhwysol neu ymchwil). Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau academaidd gwerthuso beirniadol a myfyrio ochr yn ochr â’r sgiliau a’r cymwyseddau ymarferol. sy’n ofynnol i weithio o fewn y maes hwn sy’n datblygu’n gyflym. Ategir cynnwys amlddisgyblaethol y rhaglen gan y wybodaeth wyddonol sy’n cefnogi ymarfer cryfder a chyflyru.

Un o nodau allweddol y rhaglen yw cefnogi myfyrwyr yn unol â fframwaith cymhwysedd UKSCA ac i baratoi ar gyfer achrediad UKSCA (ASCC: Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru Achrededig) ac achrediad IUSCA (aIUSC). Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer yr MSc neu’r MRes, mae’n ofynnol i fyfyrwyr gwblhau prosiect terfynol yn llwyddiannus gwerth 60 credyd neu 120 credyd yn y drefn honno.


Modiwlau Gorfodol


 • Cryfder a Chyflyru: Theori ac Ymarfer (20 credyd)
 • Ymarfer Hyfforddi Uwch mewn Cryfder a Chyflyru (20 credyd)
 • Dulliau Ymchwil ar gyfer Chwaraeon (llwybr dulliau cymysg) (20 credyd)


Llwybrau Opsiwn ar gyfer MSc neu MRes mewn Cryfder a Chyflyru


Theori:

 • Ymarfer Proffesiynol mewn Cryfder a Chyflyru (20 credyd)
 • Astudio Annibynnol (20 credyd)
 • Paratoi ac Ymarfer mewn Cryfder a Chyflyru (20 credyd)
 • Prosiect Terfynol (60 credyd)


Cymhwysol:

 • Ymarfer Proffesiynol mewn Cryfder a Chyflyru (20 credyd)
 • Interniaeth (40 credyd)
 • Prosiect Terfynol (60 credyd)


Ymchwil:

 • Traethawd Hir (120 credyd)


Asesu

Caiff modiwlau eu hasesu trwy gymysgedd o aseiniadau gwaith cwrs, vivas, astudiaethau achos, portffolios a chyflwyniadau llafar sy’n cyd-fynd â’r amrywiaeth o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth ac achrediad o fewn y sector cymhwysol.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Gall graddedigion y rhaglen barhau â’u hastudiaethau MSc a chofrestru ar gyfer gradd ymchwil (PhD) mewn pwnc cysylltiedig. Gall myfyrwyr sy’n astudio’r llwybr MRes ddefnyddio eu hymchwil MRes a dewis peidio â graddio, ac i ehangu a pharhau â’u hymchwil fel myfyriwr doethurol (PhD). Bydd graddedigion eraill yn dilyn gyrfaoedd fel hyfforddwyr cryfder a chyflyru proffesiynol sy’n gweithio i’r Sefydliadau Chwaraeon Cefn Gwlad, timau chwaraeon proffesiynol a Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol, hyfforddwyr technegol, gwaith o fewn y diwydiant iechyd a ffitrwydd, gweithredu fel ymgynghorwyr a darlithoedd (addysg bellach ac uwch).

Mae graddedigion blaenorol a myfyrwyr presennol y rhaglen yn gweithio o fewn y sefydliadau/sefydliadau canlynol:

Athrofa Chwaraeon Lloegr; Chwaraeon Cymru; Dreigiau Casnewydd Gwent; Rygbi’r Scarlets; Rygbi Teigrod Caerlŷr; Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd; Criced Sir Forgannwg; Rygbi Caerfaddon; Chwaraeon Met Caerdydd; Coleg Caerdydd a’r Fro


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer, dylai ymgeiswyr gael un o’r canlynol:

 • Gradd anrhydedd (2.1 neu uwch) mewn maes chwaraeon neu ymarfer corff sy’n briodol i’r rhaglen
 • Gradd anrhydedd (2.1 neu uwch) mewn maes disgyblaeth amgen sy’n dderbyniol i Gyfarwyddwr y Rhaglen
 • Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad gwaith eithriadol a helaeth mewn hyfforddi, gweithio o fewn y diwydiant iechyd a ffitrwydd, gwyddor chwaraeon neu wyddoniaeth ymarfer corff hefyd yn cael eu hystyried ar gyfer mynediad i’r rhaglen


Ymgeiswyr Rhyngwladol:

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Ddethol:

Fel arfer, caiff myfyrwyr eu dewis ar sail eu cais ffurfiol, CV a chyfweliad.

Sut i Wneud Cais:

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i’r Brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.metcaerdydd.ac.uk/sutiwneudcais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a’r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch at www.metcaerdydd.ac.uk/ffioedd.

Ffioedd rhan-amser:

Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol: Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudio Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.


Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e- bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau sy’n benodol i’r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Jeremy Moody:

E-bost: mscsandc@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5863


Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Hyd y Cwrs:
Un i ddwy flynedd yn llawn amser.
Dwy i bedair blynedd yn rhan-amser.

*Interniaeth
Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Jeremy Moody, i drafod manylion Interniaeth:
mscsandc@cardiffmet.ac.uk
+44 (0)29 2020 5863