Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Ymarfer Proffesiynol (Arweinyddiaeth Llywodraethu Chwaraeon) - MSc/PgD

Meistr Ymarfer Proffesiynol (Arweinyddiaeth Llywodraethu Chwaraeon)- MSc/PgD

Mae’r rhaglen MSc Ymarfer Proffesiynol, yn mabwysiadu dull darparu dysgu o bell, sy’n caniatáu ar gyfer ymgysylltu â dysgu ledled y byd. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ddatblygu arbenigedd a dysgu cymhwysol o fewn yr amgylchedd gwaith a chymhwyso cynnwys damcaniaethol. Cyflawnir hyn trwy brosiect ymgysylltu proffesiynol hydredol ym maes arweinyddiaeth llywodraethu chwaraeon, trwy gyd-destun gwaith a heriau'r myfyrwyr eu hunain.

Noder: Nid yw MSc Ymarfer Proffesiynol (Arweinyddiaeth Llywodraethu Chwaraeon) yn rhedeg ar gyfer mynediad 2024 ac felly ni fydd yn derbyn ceisiadau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen Ymarfer Proffesiynol a ddyluniwyd o amgylch prosiect ymgysylltu â lleoliad proffesiynol hydredol yn cynnwys y modiwlau canlynol.

  • Ymwneud ag Ymarferwyr
  • Dulliau Ymchwilio mewn Chwaraeon
  • Arferion Busnes Cyfoes
  • Cymwyseddau Arwain Critigol
  • Prosiect Terfynol (Traethawd Hir)

Dysgu ac Addysgu

Mae'r rhaglen Ymarfer Proffesiynol wedi'i chynllunio i'w hastudio yn yr amgylchedd gwaith proffesiynol.

Mae pob modiwl, ac eithrio Prosiect Terfynol (Traethawd Hir) ac Ymrwymiad Ymarferydd yn fodiwlau 20 credyd. Bydd cynnwys dysgu yn cael ei gyflwyno gan sgyrsiau fideo rhyngweithiol byw, cynnwys fideo wedi'i recordio a deunyddiau dysgu ar-lein.

Mae darpariaeth ar yr amserlen ar gyfer cynnwys cydamserol ar gyfer pob modiwl yn cyfateb i tua 3 awr yr wythnos, ynghyd â hyd at 6 awr o amser astudio dan gyfarwyddyd a hyd at 6 awr o amser astudio annibynnol bob wythnos. Mae amser cyswllt fel arfer yn cynnwys darlithoedd, seminarau, a thiwtorialau unigol.

Addysgir modiwlau fel arfer trwy gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau rhyngweithiol lle defnyddir trafodaethau grŵp a thasgau yn aml. Disgwylir i fyfyrwyr fynychu darlithoedd ac ymgymryd â thasgau astudio dan gyfarwyddyd sy'n berthnasol i bob modiwl. Cefnogir yr holl fodiwlau gan lwyfan dysgu ar-lein y Brifysgol, lle bydd adnoddau dysgu a gwybodaeth atodol ar gael.

Yn ystod y modiwl Ymgysylltu ag Ymarferwyr bydd mentor academaidd a mentor seiliedig ar waith hefyd yn cefnogi myfyrwyr drwy gydol y modiwl.

Asesu

Ac eithrio'r Prosiect Terfynol (Traethawd Hir) ac Ymgysylltiad Ymarferydd mae pob asesiad modiwl yn seiliedig ar 5,000 o eiriau neu gyfwerth. Mae dulliau asesu wedi'u cynllunio i roi cyfle i'r myfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ymarfer damcaniaethol, cymhwysol a phroffesiynol yn y modd mwyaf perthnasol, ac maent yn cynnwys traethodau seiliedig ar waith cwrs a chyflwyniadau ymarferol.

Gellir cyflwyno'r Prosiect Terfynol (traethawd hir) naill ai fel thesis traddodiadol 12,000-gair neu ar ffurf erthygl mewn cyfnodolyn, cynllun busnes neu adroddiad ymgynghorol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae’r rhaglen ymarfer proffesiynol (a’r llwybr arweinyddiaeth llywodraethu chwaraeon) yn paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o opsiynau cyflogadwyedd a dilyniant gyrfa gan gynnwys rolau yn adrannau llywodraeth (Canolog a lleol); Cyrff rheoli chwaraeon cenedlaethol a rhyngwladol; sefydliadau addysg uwch; Sefydliadau a thimau chwaraeon proffesiynol; Cwmnïau chwaraeon masnachol; Mentrau nid er elw (ac ymddiriedaeth) a phrosiectau ymchwil Doethurol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer dylai fod gan ymgeiswyr y canlynol::

  • Gradd anrhydedd (2:1 neu uwch) mewn maes chwaraeon neu reoli 

  • O leiaf 3 blynedd o brofiad ymarferol (a phenodiad cyfredol) yn y maes rheoli chwaraeon

  • Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad gwaith eithriadol a helaeth (a phenodiad cyfredol) mewn llywodraethu, rheoli ac arwain chwaraeon hefyd yn cael eu hystyried

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder hyd at o leiaf safon IELTS 6.5 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg, ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefnau Dethol:
Fel arfer caiff myfyrwyr eu dewis ar sail eu cais ffurfiol, CV a chyfweliad. Fel arfer gwahoddir ymgeiswyr i gael sgwrs anffurfiol (skype neu ffôn) gyda'r Cyfarwyddwr Rhaglen cyn gwneud unrhyw gynnig.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chymorth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r cymorth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch at www.metcaerdydd.ac.uk/ffioedd

Ffioedd rhan-amser:

Codir tâl fesul Modiwl Sengl oni nodir yn wahanol:

Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, canfyddwn y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaethau Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â'r Cyfarwyddwr Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Lucy Holmes:
E-bost: lholmes@cardiffmet.ac.uk
Tel: +44(0)29 2041 7258
Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Lleoliad: 
Ar-lein

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn i ddwy flynedd yn llawn amser.
Dwy i bedair blynedd yn rhan-amser.