Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Chwaraeon Rhyngwladol MSc

Rheoli Chwaraeon Rhyngwladol * - MSc/PgD/PgC

Bydd y radd MSc Rheoli Chwaraeon Rhyngwladol ym Met Caerdydd yn eich galluogi i ddatblygu'r ddealltwriaeth feirniadol, yr wybodaeth broffesiynol, y sgiliau a'r agweddau sydd eu hangen i ymgymryd â swydd reoli yn y diwydiant chwaraeon a gweithgareddau byd-eang sy'n ehangu'n gynyddol. Gallai hyn fod mewn rolau arwain sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i'r materion cyfoes o bob cwr o'r byd, a heriau sy'n gysylltiedig â busnes rhyngwladol chwaraeon modern; datblygu a darparu chwaraeon a gweithgarwch cymunedol; datblygu a rheoli strwythurau ac amgylcheddau priodol ar gyfer chwaraeon elît byd-eang a hefyd llywodraethu a gweinyddu chwaraeon ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, yn yr oes fodern, ddigidol.

Elfen hanfodol o allu cyflawni hyn fydd drwy gael dealltwriaeth o sut mae chwaraeon yn cael eu rhedeg ar draws y byd, o safbwynt lleol i fyd-eang, gan ystyried profiad y cyfranogwr a'r cefnogwyr. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i archwilio ystod eang o feysydd rheoli sy'n gysylltiedig â gwneud i chwaraeon ddigwydd. Mae'r rhain yn cynnwys cyllid, adnoddau dynol, gweithrediadau, digwyddiadau, y cyfryngau, cyfathrebu a marchnata.

Rydym yn eich helpu i ddeall a sefydlu egwyddorion arweiniol yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn rheolwr yn y diwydiant chwaraeon byd-eang heddiw. Bydd cysyniadau fel ansawdd, strategaeth a pholisi yn cael eu harchwilio ochr yn ochr â'ch datblygiad personol a phroffesiynol eich hun; bydd hyn drwy gyd-destun chwaraeon rhyngwladol ond yn cael ei gyflwyno mewn modd a fydd yn eich galluogi i drosglwyddo eich gwybodaeth a'ch sgiliau i sectorau eraill. Bydd y rhaglen Rheoli Chwaraeon Rhyngwladol yn rhoi blociau adeiladu wedi'u diffinio'n dda i chi, lle gallwch adeiladu eich gyrfa reoli naill ai mewn chwaraeon neu ddisgyblaethau ehangach, naill ai yn y DU neu ledled y byd.

Cyfleusterau ardderchog ar y safle ynghyd â lleoliadau o'r radd flaenaf yng Nghaerdydd, a'r rhanbarth cyfagos, sy'n gallu cynnal digwyddiadau cenedlaethol, rhyngwladol a mega, Mae hyn, ynghyd â rhwydwaith o bartneriaid cefnogol yn y diwydiant, yn ein helpu i ddarparu rhaglen gynhwysfawr sy'n gysylltiedig â gwaith a dysgu seiliedig ar waith i chi. Mae hwn wedi'i gynllunio i'ch galluogi i gymhwyso'r wybodaeth a gafwyd o gwricwlwm gradd Meistr mewn lleoliadau yn y byd go iawn a chael profiad gwerthfawr i ddatblygu eich gyrfa, mewn astudiaethau pellach neu gyflogaeth yn y dyfodol, yn y diwydiant chwaraeon byd-eang neu sectorau eraill.

Rydym yn bartner addysg cydnabyddedig gyda'r Sefydliad Siartredig ar gyfer Rheoli Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol (CIMSPA) ac mae ein myfyrwyr presennol yn derbyn aelodaeth myfyrwyr o'r corff arweiniol proffesiynol hwn yn y diwydiant.

Noder: Nid yw MSc Rheoli Chwaraeon Rhyngwladol yn rhedeg ar gyfer mynediad 2024 ac felly ni fydd yn derbyn ceisiadau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r radd MSc Rheoli Chwaraeon Rhyngwladol ym Met Caerdydd yn cynnig fframwaith modiwlau i chi sy'n darparu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sylfaenol sylfaenol er mwyn gallu gweithio mewn rôl reoli ym myd chwaraeon sy'n symud yn gyflym ac yn gyffrous, ynghyd â'r cyfle i sianelu eich diddordebau a'ch doniau mewn meysydd pwnc sy'n ategu'r dysgu cyffredinol o fewn y rhaglen. Bydd cynnwys y modiwl yn eich galluogi i fyfyrio ar yr egwyddorion busnes sylfaenol sy'n helpu i gynnal a datblygu'r diwydiant chwaraeon ac mae ffocws cryf ar entrepreneuriaeth a meddwl strategol sy'n cynnig y potensial i chi ddiffinio a datblygu eich syniadau eich hun ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â chwaraeon. Ategir yr egwyddorion hyn gan theori ac ymarfer rheoli a gymhwysir mewn ystod eang o leoliadau sy'n gysylltiedig â chwaraeon.

Bydd y cwrs yn ymdrin â phynciau craidd:

 • Rheoli Gweithrediadau Chwaraeon ac Amgylcheddau
 • Rheolaeth Strategol a Llywodraethu Chwaraeon
 • Marchnata Chwaraeon Rhyngwladol
 • Rheolaeth Strategol Adnoddau Dynol mewn Chwaraeon
 • Dulliau Ymchwilio mewn Arwain Chwaraeon

Gyda chyfleoedd i ddewis un o'r canlynol:

 • Lleoliad y Diwydiant
 • Busnes Rhyngwladol Chwaraeon a Rheoli Digwyddiadau

Bydd pob myfyriwr yn ymgymryd â Phrosiect Traethawd Hir, sy'n gofyn iddynt wneud ymchwil mewn maes o ddiddordeb iddynt sy'n ymwneud â'r cwricwlwm Rheoli Chwaraeon Rhyngwladol. Mae prosiectau traethawd hir yn ddarnau mawr o waith a all fod ar ffurf 'Traethawd Ymchwil Traddodiadol', fformat 'Cynllun/Portffolio' neu fformat 'Papur Cyfnodolyn'.

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn sail i nodau addysgol a deilliannau dysgu ein holl raglenni a modiwlau. Gall dulliau dysgu ac addysgu gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, tiwtorialau a sesiynau ymarferol sy'n gysylltiedig â gwaith. Mae'r rhain hefyd yn cael eu canmol gan siaradwyr gwadd a theithiau maes diwydiant sy'n helpu i gymhathu'r dysgu. Mae ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir hefyd yn agwedd annatod ar y pecyn dysgu sy'n cefnogi anghenion ein myfyrwyr.

Mae darlithoedd arweiniol yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn canolbwyntio ar gymhwyso cysyniadau allweddol gyda'r nod o wella profiad ac ymgysylltiad myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cwrdd â thiwtoriaid ar sail un i un. Fel ysgol, rydym yn gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr sy'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg o ansawdd uchel.

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso datblygiad eich rhesymu beirniadol, ac yn annog integreiddio theori ac ymarfer. Drwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu dan arweiniad tiwtoriaid a dulliau hunangyfeiriedig o ddysgu, gan gynyddu annibyniaeth a myfyrio a'ch annog i ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae ein dulliau addysgu a dysgu yn ymgorffori sgiliau 'EDGE' Met Caerdydd (Moesegol, Byd-eang, Digidol ac Entrepreneuraidd) sy'n anelu at sicrhau y byddwch mewn sefyllfa dda i ddangos priodoleddau graddedigion a ddisgwylir gennych mewn byd gwaith sy'n gynyddol gystadleuol. Ein nod felly yw eich helpu i ddatblygu'n weithwyr proffesiynol myfyriol ac ysgolheigion beirniadol. Bydd eich profiad dysgu, o ymsefydlu i raddio, yn eich galluogi i ddatblygu eich gweithiwr proffesiynol i weithio naill ai mewn chwaraeon neu o fewn rôl reoli mewn diwydiannau eraill.

Mae nodweddion penodol y profiad dysgu ar y Rheolaeth Chwaraeon Rhyngwladol yn cynnwys:

 • Ymchwilwyr o fri rhyngwladol a thiwtoriaid profiadol yn y diwydiant sy'n rhan annatod o'r pecyn dysgu a gynigir i'n myfyrwyr.
 • Cyfleusterau ar gampws o'r radd flaenaf sy'n cael eu defnyddio er mwyn gwella profiad dysgu'r myfyrwyr a chymhwyso'r wybodaeth ddamcaniaethol mewn lleoliad byd go iawn.
 • Partneriaethau diwydiant rhagorol a ddefnyddir i ategu a gwella'r modd y cyflawnir y rhaglen.
 • Mae pob agwedd ar Ddysgu ac Addysgu yn defnyddio'r llenyddiaeth ymchwil ddiweddaraf ac yn cyd-fynd â Safonau Proffesiynol y diwydiant.

Asesu

Mae'r strategaethau asesu ar gyfer pob modiwl yn amrywio er mwyn sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei weithredu ar gyfer y pynciau a'r cam dysgu perthnasol. Mae dulliau asesu wedi'u cynllunio i wella eich profiad dysgu ac i gydnabod eich bod wedi cyflawni'r deilliannau dysgu sy'n gysylltiedig â phob modiwl. Mae asesu hefyd yn sicrhau eich bod wedi cyrraedd y safon sy'n ofynnol i symud ymlaen i'r cam nesaf neu i fod yn gymwys i gael dyfarniad (fel y'i mynegwyd gan yr FHEQ a FfCChC).

Mae asesiadau'n cefnogi eich profiad dysgu drwy ddarparu cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn asesiadau ffurfiannol a chraidd i brofi eich gwybodaeth, eich gallu, eich sgil a'ch dealltwriaeth feirniadol a hefyd i ddatblygu sgiliau hanfodol sy'n gysylltiedig â'r gweithle.

Asesir y modiwlau ôl-raddedig drwy gyfuniad o fathau o asesiadau.

Er enghraifft:

 • gwaith cwrs ysgrifenedig
 • cyflwyniadau poster
 • cyflwyniadau llafar
 • portffolios
 • sgiliau ymarferol
 • gweithgareddau eraill a gynlluniwyd i asesu, datblygu a gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

Mae natur y rhaglen Rheoli Chwaraeon Rhyngwladol yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ddangos theori (arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth) a chymhwyso (sgiliau ymarferol), ac felly mae asesiadau o fewn modiwlau Rheoli Chwaraeon Rhyngwladol yn cynnwys asesiadau damcaniaethol ochr yn ochr ag asesiadau ymarferol mewn lleoliadau cymhwysol fel digwyddiadau a gweithgareddau grŵp.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae EDGE Met Caerdydd yn eich cefnogi i ffynnu yn y byd modern. Drwy gydol eich gradd byddwch yn cael profiad o amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu eich cymwyseddau Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd drwy ddysgu seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos diwydiant y byd go iawn, a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau dysgu seiliedig ar waith. Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Rhagwelir y bydd myfyrwyr sy'n graddio o'r rhaglen Rheoli Chwaraeon Rhyngwladol yn mynd i weithio mewn gyrfaoedd o fewn a thu hwnt i'r Diwydiant Chwaraeon. Bydd y rhaglen yn galluogi myfyrwyr i fanteisio ar gyfleoedd mewn chwaraeon proffesiynol a lled-broffesiynol, asiantaethau cenedlaethol a chyrff llywodraethu chwaraeon, sefydliadau awdurdodau lleol a mentrau cymdeithasol, sefydliadau sy'n gysylltiedig â'r gymuned, yn ogystal â chwaraeon a ffitrwydd masnachol yn y DU a ledled y byd.

Gall llawer o fyfyrwyr hefyd ddilyn eu cyfleoedd eu hunain a sefydlu busnesau yn seiliedig ar syniadau y maent wedi'u creu yn ystod eu hastudiaethau. Mae cymorth menter parhaus ar gael gan y Ganolfan Entrepreneuriaeth a gynlluniwyd i helpu i ddarparu'r cyfle gorau i greu menter lwyddiannus. Mae hyn yn cynnwys mentora busnes, cyngor ar gyllid, gofod swyddfa am ddim a chyfleoedd rhwydweithio.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Mae'r Ysgol wedi ymrwymo i Bolisi Cyfle Cyfartal lle mae pob ymgeisydd a myfyriwr yn cael eu trin yn gyfartal waeth beth fo'u rhyw, tarddiad ethnig neu genedlaethol, anabledd, rhywioldeb, oedran, credoau neu allu chwaraeon. Caiff pob ymgeisydd ei ystyried yn ôl ei deilyngdod academaidd a'i allu i ddangos diddordeb a gallu yn y maes pwnc. Mae'r Ysgol wedi ymrwymo i safonau uchel o berfformiad academaidd a chyfranogiad mewn chwaraeon ac ymarfer corff. Rhaid i bob ymgeisydd fodloni meini prawf addas fel yr amlinellir ym meini prawf y Brifysgol ar gyfer derbyn myfyrwyr i Raddau Meistr modiwlaidd (ac ar gyfer rhaglenni Tystysgrif Ôl-raddedig a Diploma Ôl-raddedig).

Polisi Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd yw recriwtio myfyrwyr sy'n gallu cwblhau ac elwa'n llwyddiannus ar raglen ôl-raddedig ddynodedig a gynigir gan yr Ysgol.

Disgwylir i ymgeiswyr ar gyfer yr MSc mewn Rheoli Chwaraeon Rhyngwladol fodloni'r gofynion canlynol:

 • gradd anrhydedd (2.1 neu uwch fel arfer) mewn pwnc ategol.
 • Bydd rhai nad ydynt yn raddedigion yn cael eu hystyried ar yr amod bod gan yr ymgeisydd brofiad yn y sector chwaraeon ac awydd i ymgymryd â hyfforddiant rheoli.
 • Ar gyfer ymgeiswyr y tu allan i'r DU, isafswm gofyniad IELTS Saesneg Iaith ar gyfer y rhaglen hon yw 6.5 (gyda 6.0 ym mhob elfen unigol) neu gyfwerth.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i wneud cais:
Dylai ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.


Ffioedd rhan-amser:

Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudio Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissionscourses@cardiffmet.ac.uk directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau sy'n benodol i'r cwrs, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Sara Macpherson:
E-bost: smacpherson@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7076

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:

Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Un i ddwy flynedd yn llawn amser.
Dwy i bedair blynedd yn rhan-amser.