Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Langes Supramaniam

Langes Supramaniam

​Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Prosiectau


Cyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer y cwrs MSc Rheoli Prosiectau

Adran: Marchnata a Strategaeth  

Rhif Ffôn: +44 (0) 29 2041 6038  

Cyfeiriad E-bost: lsupramaniam@cardiffmet.ac.uk 


Dechreuodd Langes ei yrfa mewn Prosiectau Mega, Strwythurau Enfawr, Amgylchedd Adeiledig, Rheoli Prosiectau Adeiladu a Rheoli Contractau ac yna symudodd i Brosiectau a Gweithrediadau Olew a Nwy, Caffael, Contractau, Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi a Rheoli Ansawdd. Bu'n cymryd rhan mewn gwahanol brosiectau a rhaglenni Dylunio ac Adeiladu Turnkey Mega EPC, EPIC, FIDIC, EPCC, EPCM, EPCIC. Yna symudodd i'r byd academaidd ar ôl hyfforddi a chyflwynodd Raglenni MSc, MA ac MBA llwyddiannus i lawer o genhedloedd o ystod o barthau, sectorau a diwydiannau, gan gynnwys yr Emiradau Arabaidd Unedig, Algeria, Sawdi Arabia, Kuwait, Oman, Gwlad yr Iorddonen, yr Aifft, yr Iseldiroedd, Nigeria, Chad, Angola, Liberia, Tsieina, India, Pacistan, Singapore, Canada, Awstralia, Seland Newydd, Ghana, Uganda, Malaysia, y DU ac UDA. Mae hefyd wedi bod yn allweddol o ran datblygu llawlyfrau a llyfrau Rheoli Prosiectau, Caffael, Prynu a Rheoli Contractau  ar gyfer llawer o Weithredwyr a Chwmnïau Gwasanaethu Olew a Nwy  i sicrhau cysondeb gweithredol a chydymffurfiad â phrosesau a gweithdrefnau.


Mae Langes wedi hyfforddi a chyflwyno cyrsiau a rhaglenni busnes a rheoli uwch ar gyfer ystod eang o weithwyr proffesiynol o BJ Services, Baker Hughes, Total, PERTAMINA, Cwmni Olew Oman, Qatar Petroleum, NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation), Cwmni Olew Kuwait, Kuwait National Petroleum Cenedlaethol Company (KNPC), Pakistan State Oil, Sonatrach, Marafiq, Sonangol, Tadawul, ADCO (Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations) a PDO (Petroleum Development Oman). 


Sector cartref Langes yw Rheoli Prosiectau a Rheoli Rhaglenni, rheoli Masnachol a Chontractau, Rheoli Gweithrediadau, Rheoli Ansawdd, Rheolaeth Strategol, Arweinyddiaeth Strategol a Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi sy'n drosglwyddadwy i ystod eang o feysydd. 

Mae gan Langes wybodaeth sylweddol am ddatblygu rhaglenni a phrosesau cymeradwyo gan gynnwys  gofynion rhaglen ar y lefelau arfaethedig. Mae wedi rhoi mewnbwn sylweddol (wedi gweithredu fel cyfaill beirniadol) i waith paneli cymeradwyo yn gwerthuso rhaglenni, adolygiadau pwnc o dan arweiniad sefydliadol, sicrhau bod cynnwys yn gyfoes ac arwain y rhan hon o drafodaeth y panel, gan sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau a safonau academaidd. 

Mae Langes yn arholwr allanol, yn ddilyswr sicrhau ansawdd (gwiriad cydymffurfio â rheoliadau academaidd) ac yn asesydd cymeradwy gydag amryw o brifysgolion y DU a'u Sefydliadau Partner Rhyngwladol ar draws y byd, gan gynnwys Cyrff Proffesiynol ym meysydd busnes a rheoli megis Rheoli Prosiectau, Rheoli Gweithrediadau, Rheoli Ansawdd, Rheoli Strategol, Rheoli Olew a Nwy, Rheoli Prosiectau Olew a Nwy, MBA Generig, MBA Cyllid, MBA Rhyngwladol, Rheoli Systemau Gwybodaeth, Cyfraith Contractau Olew a Nwy, Rheoli a Gweinyddu Contractau, Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi, Caffael a Phrynu Strategol, Cyfrifeg Rheoli a Chyllid a Rheolaeth Strategol.

Mae Langes wedi bod yn rhan o ddigwyddiadau cymeradwyo, dilysu ac achredu mewn Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU a'u partneriaid cydweithredol (rhyngwladol) yn Ne-ddwyrain Asia, Affrica, y Dwyrain Canol ac Ewrop. Mae wedi ymweld â llawer o sefydliadau partner i Brifysgolion y DU (partneriaid cydweithredol a deiliaid rhyddfreintiau) ac wedi gweithio'n fyd-eang i adolygu safonau academaidd, sicrhau ansawdd a sicrhau cysondeb a chydymffurfiaeth ar draws ystod o ganolfannau. Mae'r adolygiad hwn hefyd yn cynnwys ansawdd profiad y myfyrwyr fel marcio a graddio cysondeb, adborth, myfyrwyr, dilyniant myfyrwyr a chyflawniad, cymorth i fyfyrwyr, cyflogadwyedd a'r fframwaith rheoli ansawdd. 

Mae Langes wedi cael ei benodi gan y Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI), Safonau'r Unol Daleithiau i wasanaethu fel aelod o'r Pwyllgor Craidd ar y PMCDF-3ydd Argraffiad (Fframwaith Datblygu Cymhwysedd Rheoli Prosiectau). Mae'r pwyllgor hwn wedi cael ei gomisiynu i ddatblygu Safon Byd-eang ar gyfer y Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI) o'r enw Fframwaith Datblygu Cymhwysedd Rheolwyr Prosiectau - Trydydd Argraffiad. Mae'r PMCDF yn safon fyd-eang a ddefnyddir yn eang i ddylunio a datblygu fframwaith sgiliau a chymwyseddau rheoli prosiectau, rheoli rhaglenni a rheoli portffolio gan gorfforaethau. 


Mae Langes hefyd yn gwasanaethu ar hyn o bryd fel BBaCh i Ganllaw PMBOK (Corff Gwybodaeth Rheoli Prosiectau) Argraffiad 6, gan weithredu fel adolygydd. Canllaw PMBOK yw'r brif safon fyd-eang ar gyfer rheoli prosiectau a ddefnyddir yn eang gan nifer o sefydliadau. Mae'r Canllaw PMBOK yn cynnwys y prosesau, deilliannau, offer a thechnegau y mae arbenigwyr rheoli prosiectau yn cytuno sy'n angenrheidiol ar gyfer y rhan fwyaf o brosiectau yn y rhan fwyaf o amgylcheddau / cyd-destunau. Mae Canllaw PMBOK yn adlewyrchu'r wybodaeth sy'n datblygu o fewn y proffesiwn rheoli prosiectau. 

Mae Langes hefyd wedi gwasanaethu fel Arbenigydd ar Bynciau (SME) ar gyfer Estyniad Adeiladu y PMI i ddiweddariad Canllaw PMBOK. Roedd wedi gweithredu fel adolygydd yn diweddaru  cynnwys yr Estyniad hwn i adlewyrchu meddylfryd ac arfer cyfredol wrth reoli prosiectau Adeiladu gan ddod â'r canllaw yn unol â'r arweiniad a ddarperir gan Ganllaw PMBOK y PMI, yn y pumed argraffiad. 

Mae hefyd wedi gweithio yn y gorffennol yng Ngweithgor Rheoli Prosiectau ar y Môr ECITB (Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Peirianneg, y DU) - gan gynnig cyngor, arweiniad a chyfarwyddyd priodol mewn cynlluniau datblygu sy'n ymdrin â'r prinder sgiliau dybryd sy'n wynebu'r timau Alltraeth a Diwydiant y GE yn ehangach, gan gynghori'r tîm Alltraeth wrth ddod o hyd i siaradwyr arbenigol priodol yn genedlaethol i ddatblygu setiau sgiliau penodol ar draws y disgyblaethau PM, cynghori ar gynnwys y Cynllun Peilot Mentora Rheoli Prosiectau a mapio matrics i Fframwaith Cymhwysedd Rheoli Prosiectau ECITB, cymeradwyo'r strwythur ac adolygu'r prosesau sy'n gysylltiedig â Chynllun Peilot Mentora Rheoli Prosiectau, a chymeradwyo Mentoriaid gwirfoddol a Mentoreion a chynrychioli'r gweithgor a'i weithgareddau o fewn Diwydiant a Chymdeithasau eraill sy'n cynrychioli Diwydiant.

Ei ymrwymiad proffesiynol arall cyn hyn oedd gwasanaethu fel Cyswllt Addysg Uwch gyda APM (y Gymdeithas Rheoli Prosiectau) yn Aberdeen a Chapter Gogledd-ddwyrain yr Alban - Rheoli, cydlynu, rhwydweithio a chynnwys rhaglenni ar y cyd Sefydliadau Addysg Uwch a digwyddiadau a gweithgareddau i fyfyrwyr-ymarferwyr. Ysgrifennydd gydag APM Aberdeen a Chapter Gogledd-ddwyrain yr Alban. Cydlynu, cyfathrebu, rhwydweithio, trefnu gweithgareddau DPP (Datblygiad Proffesiynol Parhaus), cynadleddau, digwyddiadau, seminarau, gweithdai, trefnu cyfarfodydd gyda gweithwyr proffesiynol o'r un anian i hyrwyddo Rheoli Prosiectau fel disgyblaeth broffesiynol. Aelod o'r pwyllgor gyda Portfolio Management SIG APM - datblygu gwybodaeth ac asedau'r we a menter trwy fusnes, a rhwydweithio rhwng diwydiant a chorfforaethau. Cynrychiolydd Addysg a'r Cyfryngau CQI (Sefydliad Ansawdd Siartredig) NoS (Gogledd yr Alban) - darlledu, hyrwyddo gweithgareddau CQI, seminarau busnes a diwydiant, digwyddiadau yn Aberdeen, rhwydweithio rhwng Diwydiant a Busnes, Sefydliadau Addysg Uwch Gogledd yr Alban. Aelod o Bwyllgor ar gyfer yr Alban Cangen y DU CABE (Cymdeithas Siartredig y Peirianwyr Adeiladu), - rhwydweithio, cydlynu a threfnu digwyddiadau a gweithgareddau DPP (Datblygiad Proffesiynol Parhaus) mewn Addysg Uwch yn Aberdeen a Gogledd-ddwyrain yr Alban.

Mae Langes hefyd yn gwasanaethu fel Aelod Tîm ar y Safle / Arweinydd Tîm y Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI) i achredu a dilysu Addysg a Chwricwlwm Rheoli Prosiectau'r Ganolfan Achredu Fyd-eang (GAC).

 

Rheoli Prosiectau, Rheoli Rhaglenni, Rheoli Portffolio, Rheoli Prosiectau a Rheoli Rhaglenni Adeiladu, Rheoli Prosiectau Cymhleth ac Enfawr, Rheoli Masnachol a Rheoli Contractau, Prynu Strategol, Rheoli Strategol, Arwain Prosiectau, Rheoli Pobl.

 Enterprise Resource Planning: An Integrative Review (2004) Business Process Management Journal, Vol 10, (4), pp 359-386. 

Mapping the Reliability of Best Practice Methods to optimise Enterprise's Intellectual Capital and Knowledge Flow Retention, 6th ANZAM Operations, Supply Chain and Services Management Symposium 2008: The Challenges and Opportunities of Operating in Complex Supply Chains, 8th-10th June 2008, Griffith Business School and the Melbourne Operations Management Society, Australia. 

Optimisation of Formal Best Practice Methods (FBPM) in Small Medium Enterprises (SMEs) for Performance Efficiency (refereed), SME-Entrepreneurship Global Conference 2008: Creating Sustainable Entrepreneurship Eco-system and High Performance SMEs, 3rd-4th July 2008, Monash University, Melbourne, Australia. 

Penodwyd Langes gan y Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI), Safonau'r Unol Daleithiau i wasanaethu fel aelod o'r Pwyllgor Craidd ar y PMCDF-3ydd argraffiad (Fframwaith Datblygu Cymhwysedd Rheoli Prosiectau). Mae'r pwyllgor hwn wedi cael ei gomisiynu i ddatblygu Safon Byd-eang y Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI) o'r enw Fframwaith Datblygu Cymhwysedd Rheolwyr Prosiectau - Trydydd Argraffiad. Mae'r PMCDF yn safon fydeang a ddefnyddir yn eang i ddylunio a datblygu fframwaith sgiliau a chymwyseddau rheoli prosiectau, rheoli rhaglenni a rheoli portffolio gan gorfforaethau.

Cysylltiadau allanol

FHEA, Cymrawd yr Academi Addysg Uwch, y DU 

MRICS, Syrfëwr Siartredig, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), y DU 

MBCS, CITP, Swyddog Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth Siartredig, Sefydliad Siartredig TG (BCS), y DU 

CMILT, Aelod Siartredig, Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth (CILT), UK 

MCQI CQP, Aelod Siartredig, Sefydliad Ansawdd Siartredig (CQP), DU 

FCABE, C Build E, Peiriannydd Siartredig Adeiladu, Cymrawd Cymdeithas Siartredig y Peirianwyr Adeiladu (CABE), y DU 

MIMIS, Aelod gyda'r Sefydliad ar gyfer Rheoli Systemau Gwybodaeth (IMIS), y DU 

APMP, Cymdeithas Rheoli Prosiectau (APM), y DU 

PMP, Sefydliad Rheoli Prosiectau, yr Unol Daleithiau 

Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI) OSV (Aelod Tîm ar safle) i achredu a dilysu Addysg a Chwricwlwm Rheoli Prosiectau GAC (y Ganolfan Achredu Fyd-eang)