Ysgol Reoli Caerdydd>Ymchwil>Graddau ymchwil

Graddau Ymchwil

​​Mae Met Caerdydd yn cynnig nifer o lwybrau ar gyfer ymchwil ôl-raddedig ac, yn y rhan fwyaf o achosion, mae opsiynau i astudio amser llawn a rhan amser. Gyda chymuned ymchwil ôl-raddedig lewyrchus sy'n astudio ar draws amrywiaeth eang o bynciau, mae Met Caerdydd wedi ymrwymo'n gryf i gynnal a chefnogi ymchwil sydd ar flaen y gad o ran archwilio gwybodaeth.

Mae Ysgol Reoli Caerdydd (YRC) yn falch o'i enw da mewn ymchwil gymhwysol ac ymgysylltu gweithredol â busnes a diwydiant a gallwn gynnig cyrsiau a addysgir o'r radd flaenaf a chyfleoedd ymchwil blaengar. Mae ein cyfleusterau o'r safon uchaf ar Gampws Llandaf yn darparu amgylchedd dysgu gwych ac yn galluogi'r Ysgol i barhau i fod yn ganolfan flaenllaw yn y DU ar gyfer addysgu ac ymchwil ym maes busnes, arweinyddiaeth, rheolaeth, twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau, marchnata , strategaeth, economeg a chyllid ac entrepreneuriaeth a phynciau arloesi.

Mae yna lawer o resymau pam y gallai astudio ôl-raddedig fod y llwybr cywir i chi. P'un ai yw am wella'ch rhagolygon cyflogaeth, er mwyn cael dealltwriaeth ddyfnach o bwnc rydych chi'n teimlo'n gryf amdano neu i roi'r ysgogiad i wneud newid yn eich bywyd, mae Ysgol Reoli Caerdydd yn lle delfrydol ar gyfer hyn.

Portffolio Gradd Ymchwil yn Ysgol Reoli Caerdydd

O fewn YRC mae diwylliant ymchwil wedi'i wreiddio'n dda sy'n treiddio ledled yr ysgol. Mae ymchwil nid yn unig yn hyrwyddo gwybodaeth reoli, ond mae'n sail ac yn cyfoethogi ein haddysgu a'n dysgu. Rydym yn cynnig ystod o raglenni gradd ymchwil:

• Meistr Athroniaeth (MPhil) - Llawn Amser a Rhan Amser

• Meistr Ymchwil (MRes) - Llawn Amser a Rhan Amser

• Doethur mewn Athroniaeth (PhD) - Llawn Amser a Rhan Amser

• Doethur mewn Rheolaeth (DMan) - Llawn Amser a Rhan Amser

• Doethur mewn Gweinyddu Busnes (DBA) - Rhan-amser yn unig

• Doethur mewn Ymarfer Proffesiynol (DProf) (fformat tebyg i'r DBA) - Rhan-amser yn unig.

• PhD trwy Waith Cyhoeddedig (ar gyfer graddedigion neu weithwyr cyfredol Prifysgol Cymru, UWIC neu Brifysgol Metropolitan Caerdydd)

MPhil a PhD

Gan ddilyn llwybr traddodiadol, fe allech chi astudio ar gyfer dyfarnu naill ai MPhil neu PhD.  Dyfernir yr MPhil am gynhyrchu traethawd ymchwil o hyd at 60,000 o eiriau sy'n darparu gwerthusiad a dadansoddiad beirniadol o gorff gwybodaeth neu gyfraniad gwreiddiol at wybodaeth.  Dyfernir PhD ar gyfer cynhyrchu traethawd ymchwil hyd at 100,000 o eiriau neu gyfwerth a bydd angen iddo ddangos cyfraniad gwreiddiol a sylweddol at wybodaeth a ddaeth yn sgil gwerthusiad beirniadol a dadansoddiad o gorff gwybodaeth. Gellir astudio'r ddwy raglen yn llawn amser neu'n rhan-amser a rhaid cyflwyno cynnig ymchwil 2,000 gair gyda cheisiadau Darllenwch i gael arweiniad ar gyflwyno cynnig ymchwil i YRC. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am Raglenni MPhil / PhD Met Caerdydd yn y Llawlyfr Ymchwilwyr Ôl-raddedig.

Disgwyliwn i'n hymgeiswyr MPhil a PhD amser llawn gymryd rhan yn ein rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymchwil Gymdeithasol Gymhwysol sy'n cynnwys tri modiwl Lefel 7 20-credyd. Nod y rhaglen hon yw rhoi sylfaen gadarn i'r ymgeisydd o wahanol agweddau ar ymchwil er mwyn eu cefnogi trwy eu hastudiaethau ymchwil ôl-raddedig.  Dangosir manylion y dystysgrif Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymchwil Gymdeithasol Gymhwysol yn y llawlyfr.

MRes a DMan

Efallai y byddwch chi'n penderfynu dilyn ein Meistr Ymchwil (MRes) neu ein gradd ymchwil a addysgir, y Doethur mewn Rheolaeth (DMan). Mae'r MRes yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeisydd gwblhau 60 credyd o fodiwlau Meistr a addysgir cyn ymgymryd â 120 credyd o hyfforddiant ymchwil a thraethawd hir 25,000 gair. Mae'r DMan yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau 240 credyd meistr a addysgir a modiwlau ymchwil cyn cwblhau traethawd ymchwil  50,000 gair.  Gellir astudio'r ddwy raglen yn llawn amser neu'n rhan-amser a rhaid cyflwyno cynnig ymchwil 2,000 gair ddod gyda cheisiadau. Darllenwch i gael arweiniad ar gyflwyno cynnig ymchwil i YRC. 

DBA a DProf

Fel arall, i'r ymgeiswyr hynny sy'n ymarferwyr profiadol sy'n dymuno canolbwyntio ar arwain a datblygu prosiectau newid mawr yn eu cwmnïau, efallai y byddwch chi'n penderfynu dilyn Doethuriaeth Broffesiynol sy'n cyfuno cydran a addysgir â chynhyrchu traethawd ymchwil hyd at 20,000 o eiriau a phortffolio datblygiad proffesiynol. Yn Ysgol Reoli Caerdydd, rydym yn croesawu cynigion ar gyfer ein rhaglenni DBA neu DProf, sy'n rhan o'r gyfres o raddau ymchwil Doethuriaeth Broffesiynol a gynigir gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd.  Mae'r DBA a'r DProf yn gyfwerth â PhD ond maent yn canolbwyntio'n bennaf ar nodi sut y bydd ymarfer proffesiynol yn newid o ganlyniad i'r wybodaeth newydd a ddatblygir ac a gynhyrchir. Oherwydd natur y rhaglen a'r angen i ddangos cyfraniad clir ac eglur i ymarfer proffesiynol, dim ond yn rhan-amser y cynigir y rhaglenni. Rhaid i gynnig dod gyda chynnig ymchwil 2,000 gair. Darllenwch i gael arweiniad ar gyflwyno cynnig ymchwil i YRC.

Mae graddau ymchwil yn canolbwyntio ar astudio annibynnol ac mae ymgeiswyr yn gweithio gyda'u goruchwylwyr i nodi'r rhaglen astudio fwyaf addas. Ar gyfer ymholiadau cyffredinol sy'n ymwneud â Graddau Ymchwil gallwch ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau Graddau Ymchwil neu cysylltu â'r Cydlynydd Astudiaethau Graddedig yn Ysgol Reoli Caerdydd Dr Rachel Mason-Jones - RKMason-Jones@cardiffmet.ac.uk gyda'ch maes ymchwil arfaethedig i sicrhau bod gennym yr arbenigedd perthnasol i'ch cefnogi.