Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Gradd Meistr Rheoli Prosiectau - MSc

Gradd Meistr Rheoli Prosiectau - MSc

​​

Mae llawer o sefydliadau yn ei chael hi'n anodd sicrhau arbedion effeithlonrwydd. Mae Rheoli Prosiectau yn cael ei gydnabod yn gyson fel sgiliau lle gwaith y mae'n rhaid ei osod i gyrraedd y gwerth hwn am effeithlonrwydd arian ac i sicrhau llwyddiant prosiect, rhaglen a phortffolio cynaliadwy. Mae galw mawr am sgiliau rheoli prosiectau effeithiol mewn amgylchedd byd-eang cynyddol gydweithredol, ansicr a chymhleth. Mae Rheoli Prosiectau yn feini prawf hanfodol a dymunol ym mron pob disgrifiad swydd.

Nod y MSc hwn mewn Rheoli Prosiectau yw darparu ystod eang o setiau offer arbenigol ac uwch o sgiliau technegol a rhyngbersonol i raddedigion a fydd yn eu paratoi i ddatblygu gyrfaoedd llwyddiannus ym maes rheoli prosiectau sy'n ymestynnol ac sy'n ehangu'n gyflym.

Mae Rheoli Prosiectau yn sgil bywyd ac mae'n berthnasol i bob sector o Beirianneg, Adeiladu, Amgylchedd Adeiledig, Olew a Nwy, Ynni/Adnewyddadwy/Ynni Glân, Cyfleustodau, Gweithgynhyrchu a Chynhyrchu, Bancio, Cyllid, Adnoddau Dynol, Technoleg Gwybodaeth, Systemau Gwybodaeth, Iechyd, Gofal Cymdeithasol, Cyhoeddus Gwasanaethau, Llywodraeth, Elusen (Sefydliadau Anllywodraethol), Trydydd Sector, Manwerthu, y Cyfryngau a'r Diwydiant Creadigol, Mentrau Bach a Chanolig (BBaCh), Cyfreithiol, Datblygu Gallu, Cynnwys Lleol a llawer o Wasanaethau Proffesiynol eraill. Bydd y cwrs hwn yn darparu ar gyfer anghenion y rhan fwyaf o sectorau a diwydiannau drwy ymgorffori ystod o fethodolegau a dulliau Rheoli Prosiectau megis Llinol (Traead/Rhaeadr), Ystwyth, Scrum, Kanban, PRINCE2 a Rheoli Prosiectau ar gyfer Datblygu Cynaliadwy.

Bydd corff gwybodaeth Rheoli Prosiectau, Rheoli Rhaglenni a Rheoli Portffolio yn gwau drwy gydol y radd Meistr hon a bydd yn darparu fframwaith i archwilio theori sylfaenol a chyfoes sy'n ymwneud â methodolegau, prosesau, setiau offer, arweinyddiaeth, amrywiaeth ddiwylliannol ac ymddygiad, gweithrediadau, strategaeth, systemau, newid, risg, arloesi, rheoli masnachol a rhanddalwyr. Bydd hyn, ynghyd ag amlygiad manwl i arferion arloesol ar draws ystod o sectorau, yn galluogi graddedigion y MSc Rheoli Prosiectau i gyflwyno prosiectau, rhaglenni a phortffolios llwyddiannus mewn sefydliadau o bob maint.

Yn gyffredinol, mae profiad myfyrwyr yn ganolog i'r MSc Rheoli Prosiectau ac mae wrth wraidd popeth yr ydym yn ei wneud ac yn ei ddarparu yn y cwrs hwn.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae ein rhaglen MSc Rheoli Prosiectau yn unigryw ac yn unigryw. Fe'i cynlluniwyd a'i ddatblygu i gyd-fynd â chyrff proffesiynol allweddol mewn meysydd gwybodaeth Rheoli Prosiectau, APM (Cymdeithas Rheoli Prosiectau) a PMI (Sefydliad Rheoli Prosiectau) a'u fframweithiau datblygu cymwyseddau sy'n berthnasol ar gyfer unrhyw brosiectau, rhaglenni a phortffolios meysydd, natur, diwylliant, maint a chyd-destun. Bydd gan fyfyrwyr y gallu i drosglwyddo a chymhwyso'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau a gafwyd o'r MSc Rheoli Prosiectau i gyd-destun ehangach a gwahanol amgylchedd prosiect, rhaglen a phortffolio.

Mae'r MSc Rheoli Prosiectau hwn yn adeiladu gwybodaeth ddamcaniaethol a chyd-destunol ond yn fwy amlwg yn paratoi myfyrwyr ar yrfa mewn byd cydweithredol. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr astudio a chwblhau'r saith modiwl craidd isod er mwyn ennill y dyfarniad MSc Rheoli Prosiectau llawn (180 Credydau, 8 Modiwl).

Fodd bynnag, mae dau bwynt ymadael o fewn y Rhaglen hon pe bai myfyrwyr ond eisiau cwblhau naill ai'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Rheoli Prosiectau (60 Credydau, 3 Modiwl) a Diploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Prosiectau (120 o Gredydau, 6 Modiwl) a gallant ddychwelyd a cwblhau cam nesaf y Rhaglen hon unrhyw bryd ac yn dechrau o'r pwynt eu bod wedi gadael yn amodol ar nad oes unrhyw newidiadau mawr a sylweddol i'r Rhaglen hon. Caiff hyn ei werthuso fesul achos ac yn amodol ar ein gweithdrefn derbyn a'n rheoliadau academaidd.

Modiwlau Craidd:

 • Theori ac Ymarfer Rheoli Prosiectau (20 Credydau)
 • Arweinyddiaeth Prosiectau (20 Credydau)
 • Rheoli Prosiectau Strategol (20 Credydau)
 • Rheoli Risg Prosiect (20 Credydau)
 • Rheoli Prosiectau Masnachol (20 Credydau)
 • Rheoli Prosiectau Mega a Chymhleth (20 Credydau)
 • Prosiect Capstone (40 Credydau)


Modiwlau Dewisol*:

 • Arloesedd Rheoli Prosiectau (20 Credyd)
 • Cyllid Prosiect (20 Credyd)
 • Dadansoddeg Data Prosiect​


*Sylwer bod modiwlau dewisol yn rhedeg yn dibynnu ar y galw ac argaeledd.

Dysgu ac Addysgu

Bydd y MSc Rheoli Prosiectau yn cael ei gyflwyno drwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, gwaith tîm, gweithdai, fforymau ar-lein, sesiynau darlithio gwadd ymarferol, ymweliadau safle ac adnoddau drwy Moodle, Rhith-amgylchedd Dysgu Met Caerdydd.

Yn ystod y diwrnod diwethaf trefnwyd ymweliadau safle ar gyfer myfyrwyr. Mae rhai o'r cwmnïau hyn yn cynnwys Jaguar, Costain, Infineon Technologies, WNO (Opera Cenedlaethol Cymru) a Senedd (Cynulliad Cenedlaethol Cymru). Bu cysylltiad â thîm Gwasanaeth Gwella Busnes Met Caerdydd (BIS) i ddatblygu prosiectau gyda nhw e.e. Rheoli Budd-daliadau ar gyfer Gwireddu yn eu prosiectau.

Mae rhaglenni ôl-raddedig yn yr Ysgol yn gweithredu ar sail semester gyda 180 credyd o fodiwlau a addysgir yn cael eu darparu dros dri semester addysgu.

Arweinir y modiwlau gan aelodau staff profiadol ac, mewn rhai achosion, bydd ymarferwyr proffesiynol o'r diwydiant ac ar gyfer pob modiwl 20 credyd fel arfer yn meddu ar:

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gydag APM (Cymdeithas Rheoli Prosiectau), PMI (Sefydliad Rheoli Prosiectau), APMG International (PM4SD — Rheoli Prosiectau ar gyfer Datblygu Cynaliadwy ac AGILEPM), AXELOS (PRINCE2 — Prosiectau mewn Rheoli Amgylchedd), De Cymru Hyblyg sy'n annog cyswllt proffesiynol mewn digwyddiadau, rhwydweithio di-dor a chael mewnbwn i addysgu cwrs.

Mae cyngor ac arweiniad ar gael drwy gyfarwyddwr y rhaglen, tiwtoriaid neu drwy'r gwasanaeth tiwtora personol helaeth sydd ar gael yn yr ysgol os yw myfyrwyr yn awyddus i ddilyn eu datblygiad proffesiynol a'u cysylltiad â hwy e.e. PMI ac APM neu sy'n awyddus i ymgymryd ag aelodaeth a chamau sy'n gysylltiedig â llwyddiannus cwblhau PRINCE2, AGILEPM neu PM4SD. Nodwch fod angen taliadau ychwanegol ar aelodaeth, cysylltiadau a chymwysterau proffesiynol hyn ac yn amodol ar weithdrefnau, prosesau a rheoliadau cyfredol y sefydliadau hyn.


Asesu

Asesir y MSc Rheoli Prosiectau gan ddefnyddio gwaith cwrs ysgrifenedig a chyflwyniadau. Mae portffolio asesu'r rhaglen hon yn cynnwys gwaith cwrs unigol e.e. adroddiadau ar sail cleientiaid a logiau myfyriol, cynhyrchu Siarter Prosiect, cyflwyniadau tîm, asesiadau ffurfiannol ymarferol grŵp a dadleuon. Mae adnoddau rheoli prosiect helaeth ar gael yn y llyfrgell a thrwy'r catalog/cronfeydd data electronig yn ogystal â chael eu harwain gan diwtoriaid unigol ac maent ar gael drwy Moodle (e.e. Darlleniadau Hanfodol ac Atodol), amgylchedd dysgu rhithwir y brifysgol. Mae digon o adnoddau mewn Rheoli Prosiectau, Rheoli Rhaglenni a Rheoli Portffolio.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae prosiectau'n allweddol i weithredu strategaeth drefniadol yn llwyddiannus ac mae'r bobl hynny sydd â'r sgiliau cywir i weithio mewn prosiectau, rhaglenni a phortffolios yn cael eu hystyried yn fwyfwy hanfodol i sicrhau llwyddiant. Mae'r galw byd-eang am reolwyr prosiect a rolau sy'n seiliedig ar brosiectau yn cynyddu i'r fath raddau fel bod y galw yn fwy o ddifrif na'r cyflenwad ac mae'r duedd hon hefyd yn berthnasol wrth reoli prosiectau mewn ffordd rhaglen a phortffolio.

Ar ôl cwblhau'r MSc Rheoli Prosiectau, byddwch yn barod i ymgymryd â gyrfa heriol mewn rheoli prosiectau ar draws ystod o sectorau, o Beirianneg, Adeiladu, Amgylchedd Adeiledig, Tirfesur, Gweithgynhyrchu a Chynhyrchu, Ynni/Adnewyddu/Ynni Glân, Olew a Nwy/Hydrocarbonau, Technoleg Gwybodaeth, Systemau Gwybodaeth, Bancio, Cyllid, Manwerthu, y Cyfryngau a'r Diwydiannau Creadigol, y Trydydd Sector, Elusen (Sefydliad Anllywodraethol), Mentrau Bach a Chanolig (BBaChau), Milwrol, Iechyd, Gofal Cymdeithasol, Cyfreithiol ac ystod o sectorau/disgyblaethau/parthau. Byddwch hefyd yn gallu datblygu eich sgiliau a'ch profiad rheoli prosiect presennol i allu arbenigo mewn meysydd megis rheoli risg, cyllid a rheoli contractau neu ymgymryd â mwy o rôl arwain portffolio prosiectau a rhaglenni eich sefydliad.

Ar ôl cwblhau'r MSc gallwch ymgymryd ag astudiaeth bellach ar lefel ddoethurol drwy ymchwil neu lwybrau proffesiynol.


Gofon Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai darpar fyfyrwyr feddu ar radd israddedig (dosbarth 2:2 neu uwch fel arfer), neu:

Prentisiaeth Uwch mewn Rheoli Prosiectau gyda dwy flynedd o brofiad gwaith perthnasol mewn rôl tîm prosiect, neu:

Pum mlynedd o brofiad gwaith perthnasol mewn rôl tîm prosiect neu ddwy flynedd o brofiad gwaith cysylltiedig mewn rolau a chyfrifoldebau rhaglen a phortffolio. Fodd bynnag, os oes gennych ddigon o brofiad gwaith mewn amgylchedd prosiect, rhaglen a phortffolio ac y gallech ddangos tystiolaeth o hyn drwy eich CV, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Langes Supramaniam ar lsupramaniam@cardiffmet.ac.uk i gael gwybodaeth a manylion am sut i symud ymlaen gyda'ch cais ar gyfer yr MSc hwn. Efallai y bydd disgwyl cynhyrchu tystiolaeth berthnasol sy'n seiliedig ar ddogfennau i gyflawni ein rheoliadau a'n gweithdrefnau Cydnabod Dysgu Blaenorol.

Mewn rhai achosion, gall y rhai sydd â chymwysterau a phrofiad proffesiynol lefel uwch gael eu heithrio o fodiwlau a addysgir penodol. Byddai eithriadau o'r fath yn cael eu trafod fesul achos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen a byddant yn ddarostyngedig i reoliadau academaidd y Brifysgol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Dethol:
Ffurflen gais/datganiad personol ac os oes angen cyfweliad.

Sut i Wneud Cais:

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Gwybodaeth Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r cymorth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch at ein tudalen Cyllid

Ffioedd rhan amser:
Codir tâl fesul Modiwl Sengl oni nodir:
Israddedig = 10 Credydau; Uwchraddedig = 20 Credydau

Yn gyffredinol, rydym yn canfod y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaethau Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn drwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.


Tim Addysgu

Langes Supramaniam

Langes Supramaniam

Cadeirydd Grwp Maes ar gyfer Strategaeth, Prosiect a Rheoli Gweithrediadau Cyfarwyddwr Rhaglen TNE (Addysg Draws-genedlaethol) Cyfarwyddwr Rhaglen MSc Rheoli Prosiect Arweinydd Carfan MBA. 

BEng (Anrh) Peirianneg Sifil, MSc Peirianneg Sifil, PGCert HELT, SFHEA, C Build E FCABE (Cymrawd Siartredig Peiriannydd Adeiladu), MRICS (Syrfëwr Siartredig), CQP MCQI (Proffesiynol Ansawdd Siartredig), CITP MBCS (Proffesiynol TG Siartredig), MCLT (Logisteg Siartredig), APMP, Ymarferydd PM4SD (Prosiect Rheoli ar gyfer Datblygu Cynaliadwy), Ymarferydd Tywysog 2 AXELOS a Hyfforddwr Achrededig, PMP

Dechreuais fy ngyrfa mewn prosiectau mawr, uwch strwythurau , prosiectau adeiladu a rheoli contractau cyn symud i brosiectau a gweithrediadau olew a nwy, caffael, contract, rheoli cadwyn gyflenwi a rheoli ansawdd. Mae fy mhortffolio o brosiectau uwch strwythur ac adeiladu mawr yn cynnwys y PETRONAS Twin Towers yn Kuala Lumpur, PUTRAJAYA (Dinas Gweinyddol Newydd ar gyfer Malaysia, tyrau dau wely talaf yn y byd) a Phrifysgolion (Cwmni Ynni - Tenaga Berhad Cenedlaethol ym Malaysia). Rwyf wedi bod yn rhan o gysyniad, dylunio a rheoli prosiectau amrywiol Mega Turnkey EPC, EPIC, FIDIC, EPCC, EPCM, prosiectau a rhaglenni EPCC.

Yna symudais i'r byd academaidd ar ôl hyfforddi a chyflwyno Rhaglenni MSc, MA ac MBA llwyddiannus mewn 32 o wledydd ledled y byd. Rwyf wedi hyfforddi a darparu cyrsiau busnes a rheoli uwch ar gyfer ystod eang o weithwyr proffesiynol o sefydliadau fel BJ Services, Baker Hughes, Total, Oman Oil Company, NNPC, Sonatrach, ADCO, Sonangol, Marafiq, Qatar Petroleum, KNPC, a Kuwait Oil Company.

Uchafbwyntiau gyrfa:

 • Datblygu Safonau Rheoli Prosiectau gyda PMI (Sefydliad Rheoli Prosiectau). Penodwyd gan PMI, Safonau'r UD i wasanaethu fel aelod o'r Pwyllgor Craidd ar y PMCDF- 3ydd Ed (Fframwaith Datblygu Cymhwysedd Rheoli Prosiectau).
 • Comisiynwyd y pwyllgor hwn i ddatblygu ac ysgrifennu cynnwys ar gyfer Safon Fyd-eang y Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI) o'r enw Fframwaith Datblygu Cymhwysedd Rheolwr Prosiect — Trydydd Argraffiad, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016.
 • Gwasanaethodd fel Arbenigwr Pwnc (BBaCh) ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf am Estyniad Adeiladu'r PMI i Guide PMBOK, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2016
 • Gwasanaethodd fel Arbenigwr Pwnc (BBaCh) ar gyfer Canllaw PMBOK (Corff Rheoli Prosiectau Gwybodaeth) y PMI 6ed Argraffiad, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2017
 • Gwasanaethwyd fel Arbenigwr Pwnc (BBaCh) ar gyfer Gwireddu Budd-daliadau y PMI: Canllaw Ymarfer, Argraffiad 1af, i'w gyhoeddi yn 3rd Quarter 2018
 • Gwasanaethodd fel Arbenigwr Pwnc (BBaCh) ar gyfer Safon Ymarfer y PMI ar gyfer Strwythurau Dadansoddiad Gwaith, 3ydd Argraffiad, i'w gyhoeddi yn 3ydd Chwarter 2019
 • Gwasanaethodd fel Arbenigwr Pwnc (BBaCh) ar gyfer Safon Ymarfer y PMI ar gyfer Rheoli Gwerth a Enillir, 3ydd Argraffiad, I'w gyhoeddi yn 3ydd Chwarter 2019
 • Gwasanaethodd yng Ngweithgor Rheoli Prosiectau Alltraeth ECITB (Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Peirianneg, y DU).e
 • Roedd Arholwr Allanol gyda gwahanol Brifysgolion a'u sefydliadau partner yn rhychwantu yn fyd-eang yn y gorffennol ac ar hyn o bryd
 • Profiad o ddigwyddiadau Sicrhau Ansawdd Mewnol ac Allanol a Chydymffurfio gydag amryw o Brifysgolion a'u partneriaid Addysg Drawsrywiol (Addysg Genedlaethol) yn y DU (AU mewn AB), Dwyrain Ewrop, y Caribî, Gogledd Affrica, Gorllewin Affrica, y Dwyrain Canol, De Asia a De Ddwyrain Asia
 • Aelod o'r Panel Allanol (Digwyddiadau Sicrhau Ansawdd (Sicrhau Ansawdd) /Cydymffurfio, Datblygu'r Cwricwlwm, Rhaglenni/Addasu Cyrsiau Adolygu Critigol, Ymgysylltu ac Ymgynghoriadau a phrofiad Adolygu Partneriaeth
 • Digwyddiad Sicrhau Ansawdd Ail-Gydnabyddiaeth Sefydliadol (Sicrhau Ansawdd) (Addysg Uwch mewn Addysg Bellach) gan gynnwys Profiad Monitro Uwchs
 • Sicrhau Ansawdd Mewnol (Digwyddiadau Dilysu ac Ail-ddilysu, Pwyllgorau Sicrhau Ansawdd ac Is-bwyllgorau), Profiad o ddigwyddiadau Gwella ac Adolygu Cymeradwyo Rhaglenni
 • Profiad Digwyddiadau QA/Cydymffurfiaeth Corff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio fel Cadeirydd ac Aelod o'r Tîm
 • Arbenigwr ar Fater Pwnc a Datblygwr Cynnwys ar gyfer profiad Corff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol
 • Gwobrau Addysgu a Phrofiad Dysgu Myfyrwyr:
  Rwyf wedi cael fy enwebu yn barhaus ar gyfer 'Gwobr Caru Fy Ddarlithydd 'mewn cydnabyddiaeth am fy nghyfraniad rhagorol i ragoriaeth mewn addysgu a phrofiad dysgu'r myfyriwr ym Mhrifysgol Robert Gordon. Mae'r wobr hon yn wobr addysgu dan arweiniad myfyrwyr sy'n cydnabod arferion addysgu da ar gyfer 2011, 2012 a 2013.

Ar gyfer 2013, cefais Dystysgrif Cydnabyddiaeth am gyfraniad eithriadol i ragoriaeth mewn addysgu a phrofiad dysgu myfyrwyr ym Mhrifysgol Robert Gordon.


Julia Fallon


PhD

Rwy'n dysgu Arweinyddiaeth Prosiectau ac Arloesi Prosiectau ar y MSc Rheoli Prosiectau. JuliaFallon.jpg

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio gydag Uned Gwasanaethau Gwella Busnes y Brifysgol i roi cyfle i fyfyrwyr gyfrannu at brosiectau 'byw' mewn Addysg Uwch. Mae cysylltiadau diweddar rwyf wedi'u gwneud ag Opera Cenedlaethol Cymru ac Infineon Technologies yn gyfleoedd pellach i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau rheoli prosiectau y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Mae'r cysylltiadau hyn â busnes yn adeiladu ar y gwaith o ddatblygu astudiaeth Rheoli Prosiectau yn Ysgol Reolaeth Caerdydd (CSM). Gan weithio'n agos gyda Mike Snelgrove ac Eric Deeben (PMI), datblygwyd yr Ysgol Haf Rheoli Prosiectau ac yn fy rôl fel Pennaeth yr MBA roeddwn yn gallu ffurfio partneriaethau gyda Hochschule Merseburg, Polytechnika Gdansk, Prifysgol Ffederal Siberia a Phrifysgol Nicosia. Mae'r cysylltiadau hyn wedi arwain at ysgolion haf Rheoli Prosiectau llwyddiannus hefyd yn rhedeg dramor lle bu cysylltiadau agos â phartneriaid yn y diwydiant. Mae ymweliadau tramor ar deithiau maes myfyrwyr a mynychu arddangosfa PMI yn EDExCel yn Llundain wedi bod yn brofiad gwerth chweil gan gynnig cipolwg ar reoli prosiectau a mynediad at wybodaeth am ddatblygiadau rheoli prosiectau ledled y byd.

Mae fy ngwaith dramor ar gyfer Met Caerdydd ac yn llywio enghreifftiau rhyngwladol yn fy addysgu yn allanol. Rwyf wedi gweithio ym maes datblygu'r cwricwlwm ac wrth asesu ansawdd yn Iwerddon, India, Sri Lanka, Malaysia, Singapore a Fietnam. Ar hyn o bryd rwy'n Athro Ymweld ym Mhrifysgol Rhagdybiaeth, Bangkok, Gwlad Thai lle rwy'n cyfarwyddo myfyrwyr doethurol ac yn goruchwylio PhD.

Ar hyn o bryd mae fy niddordebau ymchwil yn mynd i'r afael â llywodraethu mewn Rheoli Prosiectau ac mae astudiaeth yn digwydd yn Ynysoedd yr Ïonaidd, Gwlad Groeg. Yn ddiweddar, rwyf wedi arwain cwrs byr mewn arweinyddiaeth ddarbodus ar gyfer coleg partner cydweithredol yn Oman ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau menter YRC eraill.


Mike Snelgrove

Ymarferydd PRINCE2 Mike Snelgrove.jpg

Rwyf wedi treulio 16 mlynedd yn y diwydiannau meddalwedd a gwasanaethau cyfrifiadurol yn gweithio mewn ystod o rolau prosiect gan gynnwys rheoli cynnyrch a phrosiectau. Roedd fy nghyd-destunau rheoli prosiect yn cynnwys bancio, llywodraeth a chyfleustodau cyhoeddus, darparu a chynnal ystod o systemau adrannol, archwilio a swyddfeydd cefn. Rwyf wedi bod yn addysgu mewn addysg uwch ers 1997, gan ganolbwyntio ar reoli strategol, arweinyddiaeth a rheoli prosiectau. Ar hyn o bryd, rwyf yn arwain llwybr Rheoli Prosiectau Met Caerdydd ar y rhaglen MBA hynod lwyddiannus a masnachfreinio rhyngwladol ac yn arwain y modiwlau Rheoli Risg a 'Capstone' ar yr MSc Rheoli Prosiectau. Rwyf hefyd yn arwain y gwaith o gyflwyno'r Brentisiaeth Uwch mewn Rheoli Prosiectau — y cyntaf yng Nghymru.

Rwy'n Gyd-gyfarwyddwr y Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer Rheoli Prosiectau — cymdeithas o Brifysgolion ar draws Ewrop gyda'r nod o ddatblygu meincnodau a safonau rheoli prosiectau a darparu addysg rheoli prosiectau o ansawdd uchel mewn ystafell ddosbarth wirioneddol ryngwladol. I'r perwyl hwn, mae'r rhwydwaith yn cynnal Ysgol Haf Rheoli Prosiectau Rhyngwladol llwyddiannus a gynhelir mewn sefydliad partner rhyngwladol gwahanol bob blwyddyn ac yn denu myfyrwyr ôl-raddedig o bob cwr o'r byd.

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn ymgysylltu â'r diwydiant i ddatblygu arbenigedd rheoli prosiectau a strategol ac i lywio profiad myfyrwyr yn well, ac rwyf wedi gweithio gyda chwmnïau ar ymgynghoriaeth a phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth; gan gynnwys Atkins, Maes Awyr Caerdydd a Chwmpawd. Ar hyn o bryd mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar Lywodraethu Rheoli Prosiectau ac ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar bapurau mewn cydweithrediad ag Atkins a chyda'm cydweithwyr ar lywodraethu prosiectau datblygu twristiaeth yng Nghorfu.

Mae Mike wedi datblygu cysylltiadau cryf â'r PMI — sefydliad proffesiynol rheoli prosiectau mwyaf y byd — ac arweiniodd y cais llwyddiannus i Met Caerdydd ddod yn Ddarparwr Addysg Cofrestredig — Darparwr Byd-eang.


Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Langes Supramaniam:
E-bost: lsupramaniam@cardiffmet.ac.uk


Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn amser.

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a yd​ych yn gymwys.