Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>MSc Project Management
MSc Project Management

Gradd Meistr mewn Rheoli Prosiectau - MSc

 

Ffeithiol Allweddol

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn llawn-amser

Gostyngiad o 25% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 25 y cant mewn ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gwiriwch a ydych chi'n gymwys.

Course Overview

Mae Rheoli Prosiectau’n faen prawf hanfodol a dymunol ym mron pob disgrifiad swydd ac mae llawer o sefydliadau yn ei chael hi'n anodd sicrhau arbedion effeithlonrwydd. Mae Rheoli Prosiectau’n cael ei gydnabod yn gyson fel set sgiliau gweithle hanfodol er mwyn sicrhau arbedion gwerth am arian ac i sicrhau llwyddiant prosiect, rhaglen a phortffolio cynaliadwy. Mae galw mawr am sgiliau rheoli prosiectau effeithiol mewn amgylchedd byd-eang sy'n gynyddol gydweithredol, ansicr a chymhleth.  

Nod yr MSc hwn mewn Rheoli Prosiectau yw darparu ystod eang o setiau arbenigol ac uwch o sgiliau technegol a rhyngbersonol i raddedigion a fydd yn eu harfogi i ddatblygu gyrfaoedd llwyddiannus ym maes rheoli prosiect sy'n gofyn llawer ac sy'n ehangu'n gyflym.  

Mae Rheoli Prosiectau’n sgil bywyd ac mae'n berthnasol i bob sector o Beirianneg, Adeiladu, Amgylchedd Adeiledig, Olew a Nwy, Ynni/Ynni Adnewyddadwy/Glân, Cyfleustodau, Gweithgynhyrchu a Chynhyrchu, Bancio, Cyllid, Adnoddau Dynol, Technoleg Gwybodaeth, Systemau Gwybodaeth, Iechyd , Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth, Elusen (Sefydliadau Anllywodraethol), Trydydd Sectorau, Manwerthu, y Cyfryngau a Diwydiant Creadigol, Mentrau Bach a Chanolig (SME), Cyfreithiol, Datblygu Gallu, Cynnwys Lleol a llawer o Wasanaethau Proffesiynol eraill. Bydd y cwrs hwn yn diwallu anghenion y mwyafrif o sectorau a diwydiannau trwy ymgorffori ystod o fethodolegau a dulliau Rheoli Prosiectau megis Llinol (Traddodiadol / Rhaeadr), Hyblyg, Scrum, Kanban, PRINCE2 a Rheoli Prosiectau ar gyfer Datblygu Cynaliadwy. 

Bydd corff gwybodaeth Rheoli Prosiectau, Rheoli Rhaglenni a Rheoli Portffolio yn plethu trwy gydol y radd Meistr hon a bydd yn darparu fframwaith i archwilio theori sylfaenol a chyfoes yn ymwneud â methodolegau, prosesau, setiau sgil, arweinyddiaeth, amrywiaeth ac ymddygiadau diwylliannol, gweithrediadau, strategaeth, systemau, newid, risg, arloesi, masnachol a rheoli rhanddeiliaid. Bydd hyn, ynghyd ag amlygiad manwl i arfer blaengar ar draws ystod o sectorau, yn galluogi graddedigion yr MSc Rheoli Prosiectau i gyflawni prosiectau, rhaglenni a phortffolios llwyddiannus mewn sefydliadau o bob maint.   

At ei gilydd, mae profiad myfyrwyr yn ganolog i MSc Rheoli Prosiectau ac mae wrth wraidd popeth a wnawn ac a gyflwynwn yn y cwrs hwn.

Cynnwys y Cwrs

Mae ein rhaglen MSc Rheoli Prosiectau’n unigryw ac yn nodweddiadol. Fe'i cynlluniwyd a'i ddatblygu mewn aliniad â chyrff proffesiynol allweddol ym meysydd gwybodaeth Rheoli Prosiectau, APM (Cymdeithas Rheoli Prosiectau) a PMI (Sefydliad Rheoli Prosiectau) a'u fframweithiau datblygu cymwyseddau sy'n berthnasol i unrhyw feysydd prosiect, rhaglenni a phortffolios, natur, diwylliant, maint a chyd-destun. Bydd gan fyfyrwyr y gallu i drosglwyddo a chymhwyso'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau a gafwyd o'r MSc Rheoli Prosiectau i gyd-destun ehangach ac amgylchedd prosiect, rhaglen a phortffolio amrywiol. 

Mae'r MSc Rheoli Prosiectau hwn yn adeiladu gwybodaeth ddamcaniaethol a chyd-destunol ond yn fwy amlwg mae'n paratoi gyrfa i fyfyrwyr mewn byd cydweithredol. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr astudio a chwblhau POB modiwl craidd isod er mwyn cyflawni'r dyfarniad MSC Rheoli Prosiectau llawn (180 Credyd, 8 Modiwl).

Fodd bynnag, mae dau bwynt ymadael yn y Rhaglen hon pe bai myfyrwyr eisiau cwblhau naill ai Tystysgrif Ôl-raddedigmewn Rheoli Prosiectau (60 Credyd, 3 Modiwl)aDiploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Prosiectau (120 Credyd, 6 Modiwl)a gallant ddychwelyd a chwblhau eu cam nesaf o'r Rhaglen hon unrhyw bryd a dechrau o'r pwynt y maent wedi'i adael yn ddarostyngedig nad oes unrhyw newidiadau mawr ac arwyddocaol i'r Rhaglen hon. Bydd hyn yn cael ei werthuso fesul achos ac yn ddibynnol ar ein gweithdrefn dderbyn a'n rheoliadau academaidd. 

Modiwlau Craidd:  

• Theori ac Ymarfer Rheoli Prosiect (20 credyd) 

• Arweinyddiaeth Prosiect (20 Credyd)

• Rheoli Prosiectau Strategol (20 Credyd)

• Rheoli Risg Prosiect (20 Credyd) 

• Rheoli Masnachol Prosiect (20 Credyd) 

• Rheoli Prosiectau Mega a Chymhleth (20 credyd)

• Arloesi mewn Rheoli Prosiect (20 Credyd)

• Prosiect Capstone (40 Credyd)

Dysgu ac Addysgu 

Bydd yr MSc Rheoli Prosiectau yn cael ei gyflwyno trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, gwaith tîm, gweithdai, fforymau ar-lein, sesiynau darlithoedd gwestai ymarferol, ymweliadau safle ac adnoddau trwy'r Moodle, Amgylchedd Dysgu Rhithwir Met Caerdydd. 

Yn y gorffennol mae diwrnodau ymweld â safleoedd wedi'u trefnu ar gyfer myfyrwyr. Ymhlith y cwmnïau hyn mae Jaguar, Costain, Infineon Technologies, WNO (Opera Cenedlaethol Cymru) a SENEDD (Cynulliad Cenedlaethol Cymru). Bu cysylltiad â thîm Gwasanaeth Gwella Busnes (BIS) Met Caerdydd i ddatblygu prosiectau gyda nhw e.e., Rheoli Gwireddu Budd-daliadau yn eu prosiectau. 

Mae rhaglenni ôl-raddedig yn yr Ysgol yn gweithredu ar sail semester gyda 180 credyd o fodiwlau a addysgir yn cael eu cyflwyno dros dri semester addysgu.

Mae modiwlau'n cael eu harwain gan aelodau staff profiadol ac, mewn rhai achosion, ymarferwyr proffesiynol o'r diwydiant ac ar gyfer pob 20 modiwl credyd fel arfer:
48 awr o gyswllt wyneb yn wyneb a 152 awr o ddysgu hunanreoledig (dan gyfarwyddyd tiwtor).

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gydag APM (Cymdeithas Rheoli Prosiectau), PMI (Sefydliad Rheoli Prosiectau), APMG International (PM4SD - Rheoli Prosiectau ar gyfer Datblygu Cynaliadwy ac AGILEPM), AXELOS (PRINCE2 - Prosiectau yn yr Amgylchedd Rheoli), Agile De Cymru sy'n annog cyswllt proffesiynol mewn digwyddiadau, rhwydweithio di-dor a chael mewnbwn i ddysgu cyrsiau. 

Mae cyngor ac arweiniad ar gael gan gyfarwyddwr y rhaglen, tiwtoriaid neu trwy'r gwasanaeth tiwtora personol helaeth sydd ar gael yn yr ysgol pe bai myfyrwyr yn awyddus i ddilyn eu datblygiad proffesiynol a'u cysylltiad ag ee, PMI ac APM neu'n awyddus i ymaelodi a chamau sy'n ymwneud â chwblhau PRINCE2, AGILEPM neu PM4SD yn llwyddiannus. Sylwch fod angen taliadau ychwanegol am ymaelodi, y cysylltiadau a'r cymwysterau proffesiynol hyn a'u bod yn ddibynnol ar weithdrefnau, prosesau a rheoliadau cyfredol y sefydliadau hyn.

Asesu

Asesir MSc Rheoli Prosiectau gan ddefnyddio gwaith cwrs a chyflwyniadau ysgrifenedig. Mae portffolio asesu’r rhaglen hon yn cynnwys gwaith cwrs unigol ee, adroddiadau yn seiliedig ar gleientiaid a logiau myfyriol, cynhyrchu Siarter Prosiect, cyflwyniadau tîm, asesiadau ffurfiannol ymarferol grŵp a dadleuon.  Mae adnoddau rheoli prosiectau helaeth ar gael yn y llyfrgell a thrwy'r catalog / cronfeydd data electronig yn ogystal â chael eu harwain gan diwtoriaid unigol ac ar gael trwy Moodle (ee Darlleniadau Hanfodol ac Atodol), amgylchedd dysgu rhithwir y brifysgol. Mae digon o adnoddau ym maes Rheoli Prosiectau, Rheoli Rhaglenni a Rheoli Portffolio.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae prosiectau yn allweddol i weithredu strategaeth sefydliadol yn llwyddiannus ac mae'r bobl hynny sydd â'r sgiliau cywir i weithio mewn prosiectau, rhaglenni a phortffolios yn cael eu hystyried fwyfwy yn hanfodol i lwyddiant cyflawni. Mae'r galw byd-eang am reolwyr prosiectau a rolau sy'n seiliedig ar brosiectau yn cynyddu i'r fath raddau fel bod y galw yn fwy na'r cyflenwad o ddifrif ac mae'r duedd hon hefyd yn berthnasol wrth reoli prosiectau mewn rhaglen a phortffolio. 

Ar ôl cwblhau'r MSc Rheoli Prosiectau’n llwyddiannus byddwch yn gymwys i ddilyn gyrfa heriol mewn rheoli prosiectau ar draws ystod o sectorau o Beirianneg, Adeiladu, Amgylchedd Adeiledig, Arolygu, Gweithgynhyrchu a Chynhyrchu, Ynni / Ynni Adnewyddadwy / Glân, Olew a Nwy / Hydrocarbonau, Technoleg Gwybodaeth, Systemau Gwybodaeth, Bancio, Cyllid, Manwerthu, y Cyfryngau a Diwydiannau Creadigol, Trydydd Sector, Elusen (Sefydliad Anllywodraethol), Mentrau Bach a Chanolig (BBaChau), Milwrol, Iechyd, Gofal Cymdeithasol, Cyfreithiol ac ystod o sectorau / disgyblaethau / parthau.  Byddwch hefyd yn gallu datblygu eich sgiliau a'ch profiad rheoli prosiectau cyfredol i allu arbenigo mewn meysydd fel rheoli risg, cyllid a rheoli contractau neu ymgymryd â mwy o rôl arwain portffolio prosiectau a rhaglenni eich sefydliad.

Ar ôl cwblhau'r MSc gallwch astudio ymhellach ar lefel doethuriaeth trwy ymchwil neu lwybrau proffesiynol. 

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai darpar fyfyrwyr feddu ar radd israddedig (fel arfer o ddosbarthiad 2: 2 neu'n uwch), neu:

Prentisiaeth Uwch mewn Rheoli Prosiectau gyda dwy flynedd o brofiad gwaith perthnasol mewn rôl tîm prosiect, neu: 

Pum mlynedd o brofiad gwaith perthnasol mewn rôl tîm prosiect neu ddwy flynedd o brofiad gwaith cysylltiedig mewn rhaglen a rolau a chyfrifoldebau portffolio. Fodd bynnag, os oes gennych ddigon o brofiad gwaith mewn amgylchedd prosiect, rhaglen a phortffolio ac y gallech chi ddangos tystiolaeth o hyn trwy'ch CV, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Langes Supramaniam ar  lsupramaniam@cardiffmet.ac.uk  i gael gwybodaeth a manylion ar sut i symud ymlaen gyda'ch cais am yr MSc hwn. Efallai y bydd disgwyl i chi gynhyrchu tystiolaeth berthnasol ar sail dogfen i gyflawni ein rheoliadau a'n gweithdrefnau Cydnabod Dysgu Blaenorol. 

Mewn rhai achosion gall y rhai sydd â chymwysterau proffesiynol a phrofiad o lefel uwch gael eu heithrio o fodiwlau penodol a addysgir. Byddai eithriadau o'r fath yn cael eu trafod fesul achos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen a byddant yn ddibynnol ar reoliadau academaidd y Brifysgol. 

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol: 
Ffurflen gais / datganiad personol ac, os oes angen, cyfweliad.

Sut i Wneud Cais:

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd o sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL).

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Ewch i  www.cardiffmet.ac.uk/fees. 

Ffioedd rhan-amser: 
Codir y taliadau fesul Modiwl Unigol oni nodir yn wahanol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaethau Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir bris, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol. 

Tîm Addysgu

Langes Supramaniam  

Langes Supramaniam

BEng (Anrh) Peirianneg Sifil, MSc Peirianneg Sifil, PgCert HELT, FHEA, C Build E FCABE (Peiriannydd Adeiladu Cymrawd Siartredig), MRICS (Syrfëwr Siartredig), CQP MCQI (Gweithiwr Proffesiynol Ansawdd Siartredig), CITP MBCS (Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig), MCILT (Logistegydd Siartredig), FCMI (Cymrawd), MAPM, PMP

Dechreuais fy ngyrfa mewn prosiectau mega, uwch-strwythurau, prosiectau adeiladu a rheoli contractau cyn symud i brosiectau a gweithrediadau olew a nwy, caffael, contract, rheoli'r gadwyn gyflenwi a rheoli ansawdd. Mae fy mhortffolio o uwch-strwythur a phrosiectau adeiladu mega yn cynnwys y PETRONAS Twin Towers yn Kuala Lumpur, PUTRAJAYA (Dinas Uwch Weinyddol Newydd ar gyfer Malaysia, tyrau gefell talaf y byd) a Phrifysgolion (Cwmni Ynni - Tenaga National Berhad ym Malaysia). Rwyf wedi bod yn rhan o gysyniad, dylunio a rheoli amrywiol brosiectau a rhaglenni Mega Turnkey EPC, EPIC, FIDIC, EPCC, EPCM, EPCIC.  

Yna symudais i'r byd academaidd ar ôl hyfforddi a darparu Rhaglenni MSc, MA ac MBA llwyddiannus mewn 32 o wledydd ledled y byd. Rwyf wedi hyfforddi a darparu cyrsiau busnes a rheoli uwch ar gyfer ystod eang o weithwyr proffesiynol o sefydliadau fel BJ Services, Baker Hughes, Total, Oman Oil Company, NNPC, Sonatrach, ADCO, Sonangol, Marafiq, Qatar Petroleum, KNPC, a Kuwait Oil Company .

Uchafbwyntiau gyrfa:

 • Datblygu Safonau Rheoli Prosiect gyda PMI (Sefydliad Rheoli Prosiectau). Wedi'i benodi gan PMI, Safonau'r UD i wasanaethu fel aelod o'r Pwyllgor Craidd ar y PMCDF- 3ydd Ed (Fframwaith Datblygu Cymhwysedd Rheoli Prosiectau). Mae'r pwyllgor hwn wedi'i gomisiynu i ddatblygu ac ysgrifennu cynnwys ar gyfer Safon Fyd-eang y Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI) o'r enw Fframwaith Datblygu Cymhwysedd Rheolwr Prosiectau - Trydydd Argraffiad, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016. 
 • Gwasanaethodd fel Arbenigwr Materion Pwnc (SME) ar gyfer diweddariad Estyniad Adeiladu PMI i Ganllaw PMBOK, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2016 
 • Gwasanaethodd fel Arbenigwr Materion Pwnc (SME) ar gyfer 6ed Argraffiad PMBOK (Corff Gwybodaeth Rheoli Prosiectau) PMI, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2017
 • Gwasanaethodd fel Arbenigwr Materion Pwnc (SME) ar gyfer Gwireddu Buddion y PMI: Canllaw Ymarfer, Argraffiad 1af, Disgwylir iddo gael ei gyhoeddi yn 3ydd Chwarter 2018 
 • Gwasanaethodd fel Arbenigwr Materion Pwnc (SME) ar gyfer Safon Ymarfer PMI ar gyfer Strwythurau Dadansoddiad o Waith, 3ydd Argraffiad, Disgwylir iddo gael ei gyhoeddi yn 3ydd Chwarter 2019 
 • Gwasanaethodd fel Arbenigwr Materion Pwnc (SME) ar gyfer Safon Ymarfer y PMI ar gyfer Rheoli Gwerth a Enillwyd, 3ydd Argraffiad, Disgwylir iddo gael ei gyhoeddi yn 3ydd Chwarter 2019  
 • Gwasanaethodd yng Ngweithgor Rheoli Prosiectau Ar y Môr ECITB (Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Peirianneg, y DU). 
 • OSV y Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI) (Aelod Tîm / Arweinydd Tîm ar y Safle) i achredu a dilysu Addysg a Chwricwlwm Rheoli Prosiectau GAC (Canolfan Achredu Byd-eang) mewn amryw Brifysgolion ledled y byd. 
 • Arholwr Allanol gyda gwahanol Brifysgolion a'u sefydliadau partner yn fyd-eang yn y gorffennol ac ar hyn o bryd 
 • Profiad digwyddiadau Sicrwydd Ansawdd a Chydymffurfiaeth Mewnol ac Allanol gyda gwahanol Brifysgolion a'u partneriaid TNE (Traws Addysg Genedlaethol) yn y DU (AU mewn AB), Dwyrain Ewrop, Caribî, Gogledd Affrica, Gorllewin Affrica, y Dwyrain Canol, De Asia a De Ddwyrain Asia.
 • Aelod o'r Panel Allanol (Dilysu ac Ail-ddilysu QA (Sicrwydd Ansawdd) / Digwyddiadau Cydymffurfiaeth, Datblygu Cwricwlwm, Addasu Rhaglenni / Cyrsiau Adolygiad Beirniadol, Ymgysylltu ac Ymgynghori a phrofiad Adolygu Partneriaeth
 • Digwyddiad QA Cydnabod Sefydliadol (Sicrwydd Ansawdd) (Addysg Uwch mewn Addysg Bellach) gan gynnwys profiad Monitro Gwell
 • QA Mewnol (Digwyddiadau Dilysu ac Ail-Ddilysu, Pwyllgorau QA ac Is-bwyllgorau), profiad digwyddiadau Gwella Rhaglenni ac Adolygu Cymeradwyo 
 • Profiad QA / Digwyddiad Cydymffurfiaeth Corff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio fel Cadeirydd ac Aelod Tîm
 • Arbenigwr Materion Pwnc a Datblygwr Cynnwys ar gyfer profiad Corff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio 
 • Gwobrau Addysgu a Phrofiad Dysgu Myfyrwyr:  Rwyf wedi cael fy enwebu'n sawl gwaith am 'Wobr Rwy'n Caru Fy Narlithydd' i gydnabod fy nghyfraniad rhagorol i ragoriaeth mewn addysgu a phrofiad dysgu myfyriwr ym Mhrifysgol Robert Gordon. Gwobr addysgu dan arweiniad myfyrwyr yw'r wobr hon, sy'n cydnabod arferion addysgu da ar gyfer 2011, 2012 a 2013.  Ar gyfer 2013, dyfarnwyd Tystysgrif Cydnabod i mi am gyfraniad rhagorol i ragoriaeth mewn addysgu a phrofiad dysgu myfyrwyr ym Mhrifysgol Robert Gordon.

Julia Fallon 

PhD 

Rwy'n dysgu Arweinyddiaeth Prosiectau ac Arloesedd Prosiectau ar y MSc Rheoli Prosiectau. JuliaFallon.jpg

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio gydag Uned Gwasanaethau Gwella Busnes (BIS) y Brifysgol i roi cyfle i fyfyrwyr gyfrannu at brosiectau 'byw' mewn Addysg Uwch. Mae cysylltiadau diweddar a wnes gydag Opera Cenedlaethol Cymru ac Infineon Technologies yn gyfleoedd pellach i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgaredd rheoli prosiectau y tu allan i'r ystafell ddosbarth. 

Mae'r cysylltiadau hyn â busnes yn adeiladu ar y gwaith o ddatblygu astudiaeth Rheoli Prosiectau yn Ysgol Reoli Caerdydd (CSM). Gan weithio'n agos gyda Mike Snelgrove ac Eric Deeben (PMI), datblygwyd yr Ysgol Haf Rheoli Prosiectau ac yn fy rôl fel Pennaeth yr MBA roeddwn yn gallu ffurfio partneriaethau gyda Hochschule Merseburg, Polytechnika Gdansk, Prifysgol Ffederal Siberia a Phrifysgol Nicosia. Mae'r cysylltiadau hyn wedi arwain at ysgolion haf Rheoli Prosiectau llwyddiannus dramor hefyd lle bu cysylltiadau agos â phartneriaid yn y diwydiant. Mae ymweliadau dramor ar deithiau maes myfyrwyr a mynychu arddangosfa PMI yn EDEXcel yn Llundain wedi bod yn brofiadau gwerth chweil gan gynnig mewnwelediadau i reoli prosiectau a mynediad at wybodaeth am ddatblygiadau rheoli prosiectau ledled y byd.

Mae fy ngwaith dramor i Met Caerdydd Met ac yn allanol yn llywio enghreifftiau rhyngwladol yn fy addysgu. Rwyf wedi gweithio ym maes datblygu'r cwricwlwm ac asesu ansawdd yn Iwerddon, India, Sri Lanka, Malaysia, Singapore a Fietnam. Ar hyn o bryd rwy'n Athro Gwadd ym Mhrifysgol Assumption, Bangkok, Gwlad Thai lle rwy'n cyfarwyddo myfyrwyr doethuriaeth ac yn goruchwylio PhD.

Ar hyn o bryd mae fy niddordebau ymchwil yn mynd i’r afael â llywodraethu mewn Rheoli Prosiectau ac mae astudiaeth yn cael ei chynnal yn Ynysoedd Ionia, Gwlad Groeg. Yn ddiweddar, rwyf wedi arwain cwrs byr mewn arweinyddiaeth fain ar gyfer coleg partner cydweithredol yn Oman a chymryd rhan mewn gweithgareddau menter CSM eraill.


Mike Snelgrove 

Ymarferydd PRINCE2Mike Snelgrove.jpg

Rwyf wedi treulio 16 mlynedd yn y diwydiannau meddalwedd a gwasanaethau cyfrifiadurol yn gweithio mewn ystod o rolau prosiect gan gynnwys rheoli cynnyrch a phrosiect.  Roedd fy nghyd-destunau rheoli prosiect yn cynnwys bancio, y llywodraeth a chyfleustodau cyhoeddus, darparu a chynnal ystod o systemau adrannol, archwilio a swyddfa gefn.   Rwyf wedi bod yn dysgu mewn addysg uwch er 1997, gan ganolbwyntio ar reoli strategol, arweinyddiaeth a rheoli prosiectau. Ar hyn o bryd rwy'n arwain llwybr Rheoli Prosiectau Met Caerdydd ar y rhaglen MBA hynod lwyddiannus a masnachfraint rhyngwladol ac yn arwain y modiwlau Rheoli Risg a 'Capstone' ar yr MSc Rheoli Prosiectau. Rwyf hefyd yn arwain y gwaith o gyflwyno'r Brentisiaeth Uwch mewn Rheoli Prosiectau - y cyntaf yng Nghymru.

Rwy'n gyd-gyfarwyddwr y Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer Rheoli Prosiectau - cymdeithas o Brifysgolion ledled Ewrop sydd â'r nod o ddatblygu meincnodau a safonau rheoli prosiectau a darparu addysg rheoli prosiectau o ansawdd uchel mewn dosbarth gwirioneddol ryngwladol.  I'r perwyl hwn, mae'r rhwydwaith yn rhedeg Ysgol Haf Rheoli Prosiectau Rhyngwladol blynyddol llwyddiannus sy'n cael ei chynnal mewn sefydliad partner rhyngwladol gwahanol bob blwyddyn ac yn denu myfyrwyr ôl-raddedig o bob cwr o'r byd. 

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn ymgysylltu â'r diwydiant i ddatblygu arbenigedd rheoli prosiectau a strategol ac i lywio profiad myfyrwyr yn well, ac rwyf wedi gweithio gyda chwmnïau ar brosiectau ymgynghori a Throsglwyddo Gwybodaeth; gan gynnwys Atkins, Maes Awyr Caerdydd a Compass. Ar hyn o bryd mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar Lywodraethu Rheoli Prosiectau ac ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar bapurau mewn cydweithrediad ag Atkins a gyda chydweithwyr ar lywodraethu prosiectau datblygu twristiaeth yn Corfu. 

Mae Mike wedi datblygu cysylltiadau cryf â'r PMI - sefydliad proffesiynol rheoli prosiectau mwyaf y byd - ac wedi arwain y cais llwyddiannus i Met Caerdydd ddod yn Ddarparwr Addysg Cofrestredig - Darparwr Byd-eang.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-penodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Langes Supramaniam:
E-bost:  lsupramaniam@cardiffmet.ac.uk


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.cardiffmet.ac.uk/terms