Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Marketing - MSc

Gradd Meistr mewn Marchnata Strategol - MSc/Diploma Ôl-radd (PgD)/Tystysgrif Ôl-radd (PgC)

 

Ffeithiol Allweddol

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn-amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Mewnlifiadau Medi ac Ionawr ar gael

Gostyngiad o 25% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 25 y cant mewn ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych chi'n gymwys.

Msc Marketing

Cyrsiau Cysylltiedig

MSc Rheoli Marchnata Ffasiwn
 

Course Overview

Nod eang y rhaglen yw cynhyrchu marchnatwyr a rheolwyr marchnata sy'n gallu rhedeg ac integreiddio'n llwyddiannus ar lefel reoli mewn ystod eang o amgylcheddau sefydliadol a marchnata.  

Bydd y cwrs yn addas ar gyfer graddedigion sydd wedi'u cymell gan yr awydd i ddechrau gyrfa neu ddatblygu un sy'n bodoli eisoes yn y maes marchnata. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn fodlon inni wneud dim ond cyflwyno setiau o ddamcaniaethau ac egwyddorion marchnata i chi, ond eich bod hefyd yn disgwyl cael digon o gyfle i werthuso'n feirniadol ddefnyddioldeb y damcaniaethau a'r egwyddorion hyn yn ymarferol, yn enwedig mewn perthynas â'ch anghenion penodol eich hun.  

Bydd yr MSc Marchnata Strategol yn cynnig y cyfle hwn mewn sawl ffordd, o astudiaethau achos, prosiectau hyd at yr asesiad terfynol sy'n canolbwyntio ar draethawd ymchwil. Credwn fod y rhaglen hon yn rhoi'r cyfle gorau i'w myfyrwyr wneud yn dda mewn marchnad swyddi a fydd yn disgwyl i arweinwyr a rheolwyr y dyfodol gael y mewnwelediadau, yr addysg a'r sgiliau sydd eu hangen i weithredu mewn amgylcheddau cymhleth a fydd yn fwyfwy dwys o ran gwybodaeth.

​Cynnwys y Cwrs

Dyfernir y rhaglen Meistr (MSc) ar ôl cwblhau 180 credyd yn llwyddiannus: 120 credyd o fodiwlau gorfodol a addysgir a naill ai Traethawd Hir 60 credyd, neu Gynllun Marchnata 40 credyd a modiwl dewisol 20 credyd a addysgir.

Ar gyfer y Dystysgrif Ôl-raddedig (Tystysgrif PG), byddai disgwyl i fyfyrwyr gwblhau 60 credyd o fodiwlau a addysgir (1 Semester fel arfer).

Ar gyfer y Diploma Ôl-raddedig (Dip PG) byddai disgwyl i fyfyrwyr gwblhau 120 credyd o fodiwlau a addysgir (2 semester fel arfer). 

Modiwlau gorfodol

 • Ymddygiad Defnyddwyr: Adnabod Eich Defnyddiwr (20 credyd)
 • Rheoli Brand a Hysbysebu yn Effeithiol (20 credyd)
 • Interniaeth Marchnata (20 credyd)
 • Ymchwil Marchnata Fodern (20 credyd)
 • Marchnata Strategol Aml-sianel (20 credyd)    
 • Marchnata Byd-eang Strategol (20 credyd)  
 • Traethawd Hir (60 credyd) NEU Gynllun Marchnata (40 credyd)

Modiwlau Dewisol* (20 credyd)

 • Rheoli Cysylltiadau Cyhoeddus ac Enw Da      
 • Gwerthu a Rheoli Cyfrifon Allweddol      
 • Cyfraith a Moeseg Marchnata    
 • Cyfeiriad Creadigol a Chyfathrebu ar gyfer Ffasiwn      
 • Creu a Hawlfraint Cynnwys Digidol  
 • Creadigwydd, Marchnata a Menter (20 credyd)
 • Dysgu Seiliedig ar Waith

* Sylwch fod modiwlau dewisol yn cael eu cyflwyno yn amodol ar alw ac argaeledd.

Dysgu ac Addysgu

Cyflwynir y cwrs gyda chymysgedd o ddarlithoedd a seminarau. Bydd llawer o'r asesiadau yn seiliedig ar achosion y byd go iawn ac felly bydd siaradwyr gwadd arbenigol ac ymweliadau â busnesau hefyd yn rhan o'r daith ddysgu. Ar lefel Meistr, disgwylir hunanreolaeth ac ymchwil ac astudio annibynnol gyda myfyrwyr yn cael eu cyfarwyddo a'u hannog i ddyfnhau eu dealltwriaeth o feysydd Marchnata penodol.  Defnyddir Moodle fel VLE rhyngweithiol ond mae datblygu cymuned ddysgu yn arbennig o gyffredin yn Met Caerdydd gyda chefnogaeth ragorol i fyfyrwyr. ​

Asesu

Mae'r cymysgedd o asesiadau ar y rhaglen a bydd yn cynnwys amrywiaeth o fformatau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Dyluniwyd y rhaglen MSc Marchnata Strategol ar gyfer pobl sydd eisiau gyrfa lwyddiannus a gwerth chweil ym maes marchnata yn gyffredinol, ond hefyd yn y meysydd penodol canlynol:

 • Hysbysebu / Cyfathrebu, 
 • Ymddygiad defnyddwyr
 • Brandio
 • Marchnata digidol ac E-farchnata
 • Ymchwil Marchnata
 • Integreiddio'r cyfryngau 
 • Strategaeth Farchnata Ryngwladol

Yn ogystal, mae'r cwrs yn baratoad gwych i barhau â'ch astudiaeth MPhil neu PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. 

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan bob myfyriwr radd gyntaf berthnasol neu gyfwerth, o leiaf Ail ddosbarth Is neu brofiad perthnasol, y bydd angen tystiolaethu a gwirio hynny a gofynnir am dystlythyrau ar ei gyfer.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan. 

Bydd ymgeiswyr â chymwysterau mynediad ansafonol yn cael eu hystyried. Os ydych chi'n ansicr a ydych chi'n cwrdd â'r gofynion mynediad yna cysylltwch â ni.

Y Broses Ddethol: 
Bydd dethol ar y cwrs hwn trwy ffurflen gais.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd o sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL).

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Ewch i  www.cardiffmet.ac.uk/fees .

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Unigol oni nodir yn wahanol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr John Follett: 
E-bost:  jfollett@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6357

​​


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.cardiffmet.ac.uk/terms