Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Marchnata Strategol - MSc/PgD/PgC

Meistr Marchnata Strategol - MSc/PgD/PgC

​​

Nod cyffredinol y rhaglen yw cynhyrchu marchnatwyr a rheolwyr marchnata sy'n gallu rhedeg ac integreiddio'n llwyddiannus ar lefel reoli mewn ystod eang o amgylcheddau sefydliadol a marchnata.

Bydd y cwrs yn addas i raddedigion sy'n cael eu hysgogi gan yr awydd i lansio gyrfa neu ddatblygu un sy'n bodoli eisoes yn y maes marchnata. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn fodlon cael setiau o ddamcaniaethau ac egwyddorion marchnata yn unig, ond byddwch hefyd yn disgwyl cael digon o gyfle i werthuso defnyddioldeb y damcaniaethau a'r egwyddorion hyn yn ymarferol yn feirniadol, yn enwedig mewn perthynas â'ch anghenion penodol eich hun.

Bydd y MSc Marchnata Strategol yn rhoi'r cyfle hwn mewn nifer o ffyrdd, o astudiaethau achos, prosiectau hyd at yr asesiad terfynol sy'n canolbwyntio ar draethawd ymchwil. Credwn fod y rhaglen hon yn rhoi'r cyfle gorau i'w myfyrwyr wneud yn dda mewn marchnad swyddi a fydd yn disgwyl i arweinwyr a rheolwyr y dyfodol feddu ar y mewnwelediadau, yr addysg a'r sgiliau sydd eu hangen i weithredu mewn amgylcheddau sy'n gynyddol ddwys o ran gwybodaeth a chymhleth.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Dyfernir y rhaglen Meistr (MSc) ar ôl cwblhau 180 credyd yn llwyddiannus: 120 credyd o fodiwlau gorfodol a addysgir a naill ai Traethawd Hir 60 credyd, neu Gynllun Marchnata 40 credyd a modiwl dewisol a addysgir o 20 credyd.

Ar gyfer y Dystysgrif Uwchraddedig (Uwchraddedig Cert), disgwylir i fyfyrwyr gwblhau 60 credyd o fodiwlau a addysgir (fel arfer 1 Semester).

Ar gyfer y Diploma Ôl-raddedig (PG Dip) disgwylir i fyfyrwyr gwblhau 120 credyd o fodiwlau a addysgir (fel arfer 2 Semester).

Modiwlau Gorfodol

 • Ymddygiad Defnyddwyr: Adnabod Eich Defnyddwyr (20 credyd)
 • Rheoli Brand a Hysbysebu Effeithiol (20 credyd)
 • Ymchwil Marchnata Modern (20 credyd)
 • Marchnata Strategol Aml-sianel (20 credyd)
 • Cysylltiadau Cyhoeddus a Rheoli Enw Da (20 credyd)
 • Marchnata Byd-eang Strategol (20 credyd)
 • Traethawd Hir (60 credyd) NEU Cynllun Marchnata (40 credyd)

Modiwlau Dewisol* (20 credyd)

 • Interniaeth Marchnata
 • Chwilio am Greadigedd, Arloesedd a Gwahaniaeth
 • Dysgu Seiliedig ar Waith

*Sylwch fod modiwlau dewisol yn cael eu cyflwyno yn amodol ar y galw a'r argaeledd.


Dysgu ac Addysgu​

​Cyflwynir y cwrs gyda chymysgedd o ddarlithoedd a seminarau. Bydd llawer o'r asesiadau yn seiliedig ar achosion byd go iawn ac felly bydd siaradwyr gwadd arbenigol ac ymweliadau â busnesau hefyd yn rhan o'r daith ddysgu. Ar lefel Meistr, disgwylir ymchwil ac astudio annibynnol hunanreoli a myfyrwyr gyda myfyrwyr yn cael eu cyfeirio a'u hannog i ddyfnhau eu dealltwriaeth o feysydd Marchnata penodol. Defnyddir Moodle fel Rhith-amgylchedd Dysgu rhyngweithiol ond mae datblygiad cymuned ddysgu yn arbennig o gyffredin ym Metropolitan Caerdydd gyda chefnogaeth ardderchog i fyfyrwyr.


Asesu

Mae'r asesiad ar y rhaglen yn gymysg a bydd yn cynnwys amrywiaeth o fformatau.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae'r rhaglen MSc Marchnata Strategol wedi'i chynllunio ar gyfer pobl sydd eisiau gyrfa lwyddiannus a gwerth chweil mewn marchnata yn gyffredinol, ond hefyd yn y meysydd penodol canlynol:

 • Hysbysebu/Cyfathrebu
 • Ymddygiad defnyddwyr
 • Brandio
 • Digidol ac E marchnata
 • Ymchwil i'r Farchnad
 • Integreiddio cyfryngau
 • Strategaeth Farchnata Ryngwladol

Yn ogystal, mae'r cwrs yn baratoad ardderchog ar gyfer parhau â'ch astudiaethau yn MPhil neu PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.​


Gofon Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai pob myfyriwr feddu ar radd gyntaf berthnasol neu gyfwerth, o leiaf Ail ddosbarth Isaf neu brofiad perthnasol, y bydd angen eu dangos a'u gwirio ac y gofynnir am eirda amdanynt.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Bydd ymgeiswyr sydd â chymwysterau mynediad ansafonol yn cael eu hystyried. Os nad ydych yn siŵr a ydych yn bodloni'r gofynion mynediad, cysylltwch â ni.

Gweithdrefn Dethol:
Dewis ar gyfer y cwrs hwn yw drwy ffurflen gais.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth.

Dau gyfeiriad llawn i'w llwytho gyda'ch cais.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Antje Cockrill

E-bost: ACockrill@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd


Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Derbyniadau mis Medi a mis Ionawr ar gael

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych yn ​gymwys.