Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Llwybr Mynediad Uwch (Ategol) MBA

Llwybr Mynediad Uwch (Ategol) MBA

​​​​

Mae'r Llwybr Mynediad Uwch (Ategol) MBA wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer myfyrwyr sydd â Diploma Ôl-raddedig Lefel 7 cymeradwy mewn pwnc Rheoli. Mae gan fyfyrwyr sydd â'r cymhwyster hwn gyfle i wneud cais yn uniongyrchol ar y rhaglen a chwblhau 60 credyd i fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad MBA.

Mae'r cwrs yn cynnwys y modiwl Dulliau Ymchwil (20 credyd) a'r Traethawd Hir (40 credyd) ar bwnc o'u dewis, gan ei wneud yn ddewis poblogaidd i unigolion sydd wedi ymrwymo i ddatblygu eu gyrfaoedd mewn uwch reolwyr.

Oherwydd yr hinsawdd bresennol, caiff y cwrs ei gyflwyno drwy ddull astudio dysgu o bell; gwybodaeth ac arweiniad a roddir i ddrychau myfyrwyr a fyddai fel arfer wedi cael eu rhoi yn ystod yr wythnos sefydlu naill ai ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd neu un o'n partneriaid. Mae gweminarau rhyngweithiol wedi'u trefnu ar gyfer Dulliau Ymchwil ac yna sesiynau un i un gyda goruchwyliwr dynodedig ar gyfer y Traethawd Hir. Darperir cymorth ac arweiniad ar hyd y ffordd ynghyd ag offer ar-lein i gefnogi datblygiad.

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, mae'r myfyriwr yn derbyn tystysgrif Prifysgol Metropolitan Caerdydd mewn 'Meistr Gweinyddu Busnes' yn ogystal â thrawsgrifiad ac HEAR (Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch). Gwahoddir y myfyriwr hefyd i fynychu'r seremoni raddio yng Nghaerdydd.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Derbyn a Ffioedd

​Dyddiadau Derbyn Nesaf:

Mai 2024 (1DL05)
Mehefin 2024 (1DL06)
Medi 2024 (1DL09)
Tachwedd ​2024 (1DL11)

Mae'r cwrs yn dechrau gyda gweminarau ar-lein Dulliau Ymsefydlu ac Ymchwil sy'n cymryd tua 5 wythnos.

Ffi:
£3180

Cynnwys y Cwrs

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys dwy ran ac mae'n cymryd tua saith mis i'w gwblhau. Y modiwl cyntaf yw Dulliau Ymchwil (8 wythnos) ac yna y Traethawd Hir (3.5 mis, yr amser a dreuliwyd yw tua 7 mis​), lle bydd gofyn i'r myfyriwr gyflwyno Traethawd Hir 8000-10,000 o eiriau ar eu pwnc dewisol, sy'n ymwneud yn ddelfrydol â'u llinell waith.

Mae'r modiwl Dulliau Ymchwil yn cyflwyno ymchwil fel yr arferir mewn disgyblaethau busnes a rheoli. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn foddhaol, bydd myfyrwyr yn symud ymlaen i'r traethawd hir.

Ar ddiwedd y modiwl Dulliau Ymchwil, dylai myfyrwyr allu:

 • Dehongli ymchwil sy'n bodoli eisoes fel rhagarweiniad i gynnal ymchwiliad pellach a dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod o ddyluniadau ymchwil a'u defnydd priodol.

 • Ffynhonnell, gwerthuso a chyfeirio'n briodol at wybodaeth o ystod o ffynonellau.

 • Integreiddio canfyddiadau ymchwil presennol i ofyn cwestiwn ymchwil newydd.

 • Cymryd rhan mewn meddwl yn feirniadol wrth ddarllen ac amgyffred erthyglau ymchwil.

 • Gwerthuso'n feirniadol ystod o batrymau ymchwil meintiol ac ansoddol.

 • Cysyniadu problem; llunio methodoleg, nod ac amcanion; dylunio strategaeth ymchwil, casglu, dadansoddi a dehongli data meintiol ac ansoddol fel y bo'n briodol.

 • Cymhwyso egwyddorion damcaniaethol sy'n sail i ystadegau disgrifiadol ac anffrwythlon.

 • Dewis a chyfiawnhau'r dadansoddiadau mwyaf priodol, dehongli'r canlyniadau, ac ysgrifennu'r canlyniadau'n gywir ac yn gyfan gwbl.

 • Datblygu Cynnig Ymchwil cadarn sy'n briodol ar gyfer Traethawd Hir MBA.


Ar ôl cwblhau Dulliau Ymchwil yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i'r Traethawd Hir, sy'n rhoi cyfle i astudiaeth fanwl o bwnc sy'n berthnasol i reoli. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr:

 • Gwerthuso'n feirniadol ysgolion mawr o feddwl o fewn theori reoli berthnasol.

 • Cyfieithu theori yn ymarferol trwy astudio ei gais yn y byd go iawn.

 • Ymgymryd ag ymchwil empirig yn y maes hwn.

 • Llunio casgliadau ynghylch goblygiadau'r canlyniadau ar gyfer gwneud penderfyniadau rheoli, yn arbennig strategol.


Ar ôl cwblhau'r traethawd hir, dylai'r myfyriwr allu:

 • Llunio cwestiynau ymchwil ar lefel sy'n briodol ar gyfer gradd Meistr.

 • Adolygu'n feirniadol y llenyddiaeth berthnasol.

 • Dewiswch y fethodoleg fwyaf priodol ar gyfer casglu data, gan gyfiawnhau'r dewis hwnnw.

 • Cymhwyso'r fethodoleg honno i gasglu data sylfaenol neu eilaidd.

 • Dewiswch ddull dadansoddi sy'n briodol i'w cwestiwn ymchwil, o fewn cyd-destun yr hyn sy'n gymesur â lefel Meistr.

 • Cyflwynwch y canlyniadau mewn modd sy'n glir ac yn gynhwysfawr.

 • Llunio casgliadau am y canlyniadau ar gyfer cynnal rheolaeth.

Gofynion Mynediad a Gweithdrefnau

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno ymuno â'r cwrs ddarparu'r dogfennau ategol canlynol:

 • Curriculum Vitae.

 • Diploma Ôl-raddedig Lefel 7 mewn pwnc Arweinyddiaeth a Rheolaeth Strategol a ddyfernir gan ​ATHE, LRN, NCC Education, Pearson neu SQA​ yn y 5 mlynedd diwethaf (mae angen i fyfyrwyr gyflwyno tystysgrif a thrawsgrifiad ar gais).

 • Cymhwyster Israddedig sy'n Gyfwerth â Baglor yn y DU 2:2 neu uwch – gellir ystyried profiad gwaith ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r gofyniad hwn.

 • Tystysgrif Ysgol Uwchradd.

 • Datganiad o Ddiben.

 • Dau lythyr o Cyfeiriad/Argymhelliad.

 • Copi o'ch pasbort neu ffurf arall o ID ffotograffig.


Ymgeiswyr Rhyngwladol

 • Prawf Saesneg Diogel: IELTS 6.5 neu gyfwerth.

 • Copi o'ch pasbort (a holl fisas y DU lle bo'n berthnasol).


Yn ogystal â'r gofynion uchod, bydd gofyn i bob ymgeisydd gymryd cyfweliad Microsoft Teams gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd manylion y trefniadau hyn yn cael eu hanfon yn amodol ar eich cais llwyddiannus.

Ein Sefydliadau Cymeradwy

Mae'r Llwybr Mynediad Uwch (Ategol) MBA hefyd yn cael ei gyflwyno gan ddefnyddio dulliau darparu cyfunol i raddedigion o'r sefydliadau cymeradwy isod:

Mae Coleg Prifysgol Westford yn gyfleuster addysgol uchel ei barch yn yr Emiradau Arabaidd Unedig sy'n cynnig Diploma Lefel 7 mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Strategol i fyfyrwyr rhyngwladol. Mae ein partneriaeth lwyddiannus gyda Choleg Westford dros y 5 mlynedd diwethaf wedi gweld dros 750 o fyfyrwyr yn croesi drosodd i raglen Mynediad Uwch (Ategol) MBA Metropolitan Caerdydd.

Mae Minerva Elite Performance yn y DU yn cynnig myfyrwyr sy'n pontio o'r lluoedd arfog i gwblhau Diploma Estynedig Lefel 7 EDEXCEL mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth, mae'r wobr yn 120 o gredydau sy'n caniatáu symud ymlaen i raglen Mynediad Uwch (Ategol) MBA Metropolitan Caerdydd.

Mae NCC Education yn gorff dyfarnu yn y DU ac yn ddarparwr addysg byd-eang gyda dros 200 o ganolfannau partner mewn mwy na 50 o wledydd. Rheoleiddir NCC Education​ gan y Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau (OFQUAL) ac mae'n cyflwyno Diploma Lefel 7 mewn Rheoli Busnes. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, ​mae myfyrwyr yn barod ar gyfer yr MBA Mynediad Uwch (Atodol).

Cwestiynau Cyffredin a Manylion Cyswllt

Nid oes gennyf Ddiploma Ôl-raddedig Lefel 7, ydw i'n dal i allu gwneud cais am y cwrs?
Yn anffodus, dim ond myfyrwyr sydd â Diploma Ôl-raddedig Lefel 7 sy'n gallu gwneud cais am y Mynediad Uwch (Ategol) MBA. Gall myfyrwyr eraill wneud cais am y rhaglen MBA (Gweithredol) amser llawn.

Mae gen i radd Meistr eisoes, gallaf ddefnyddio hyn tuag at y Mynediad Uwch (Ategol) MBA?
Na, dim ond Diploma Ôl-raddedig y gellir ei ddefnyddio tuag at y Mynediad Uwch (Ategol) MBA.

A fydd 'Mynediad Uwch' yn ymddangos ar fy nhystysgrif MBA terfynol?
Nac oes, mae'r cwrs Mynediad Uwch (Ategol) MBA wedi'i gynllunio i roi'r un profiad yn union â myfyrwyr MBA amser llawn, felly bydd gan eich Tystysgrif Metropolitan Caerdydd 'Meistr mewn Gweinyddu Busnes', heb unrhyw gyfeiriad at y dull y'i cafwyd.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dysgu Ar-lein, Cyfunol a Dysgu o Bell?
Mae llawer o sefydliadau addysgol yn defnyddio gwahanol derminoleg i esbonio'r dulliau astudio hyn:

Mae dysgu Ar-lein yn cyfuno fideos a deunyddiau a roddir ar ddechrau'r cwrs er mwyn cwblhau ar adeg sydd fwyaf addas i anghenion y myfyrwyr.

Mae dysgu Cyfunol yn ymgorffori addysgu wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein gyda chymorth drwy Moodle ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir yn ogystal â chynnig cymorth goruchwyliwr un i un drwy'r Traethawd Hir.

Mae Dysgu o Bell yn integreiddio gweminarau rhyngweithiol yn ogystal â sesiynau wyneb yn wyneb ar-lein gyda goruchwyliwr dynodedig. Darperir cymorth ac arweiniad ar hyd y ffordd yn ogystal â dysgu ar-lein gyda chymorth drwy Moodle ein Amgylchedd Dysgu Rhithwir.

Os oes gennych gwestiynau ychwanegol heb eu hateb yma, anfonwch e-bost at​: CSM-MBAAdvEntry@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Derbyn
Mae'r MBA Mynediad Uwch (Ategol) yn cymryd tua 7 mis i'w gwblhau. Ar gyfer 2 fis cyntaf y cwrs, bydd myfyrwyr yn cael cyswllt ar-lein gyda'u tiwtor ar gyfer y modiwl Dulliau Ymchwil, ac yna tua 4 mis gyda'u goruchwyliwr ar gyfer eu traethawd hir.