Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Gweithredol mewn Gweinyddu Busnes

Meistr Gweithredol mewn Gweinyddu Busnes

Mae Meistr Gweithredol Gweinyddu Busnes (MBA) Ysgol Reoli Caerdydd (CSM) wedi’i datblygu ar y cyd â’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) ac mae’n cynnig aelodaeth gyswllt i fyfyrwyr o’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig.

Mae’r MBA Gweithredol yn darparu sylfaen gadarn mewn ymarfer busnes proffesiynol a theori ar gyfer gweithwyr busnes proffesiynol, gan atgyfnerthu dysgu tra’n darparu sylfaen ar gyfer arweinwyr y dyfodol.

Mae fformat y rhaglen yn cael ei ddarparu ar gyflymder sy'n eich gosod chi a'ch ymrwymiad gwaith - mae'n ddull ymarferol iawn sy'n canolbwyntio ar weithredu a gellir ei gwblhau mewn cyn lleied â 2 flynedd ond fel arfer 3 blynedd. Ar hyd y ffordd i MBA llawn byddwch hefyd yn cyflawni:

 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Gweinyddu Busnes Gweithredol ym Mlwyddyn 1
 • Diploma Ôl-raddedig mewn Gweinyddu Busnes Gweithredol ym Mlwyddyn 2
 • MBA Gweithredol wedi’i gwblhau ym Mlwyddyn 3

Cyflwynir elfennau craidd MBA Gweithredol CSM trwy fewnbwn modiwlaidd dwys mewn blociau penwythnos, gyda gweithgareddau ar-lein ychwanegol a phrosiectau busnes go iawn i annog dealltwriaeth ddyfnach. Mae pynciau dewisol yn rhoi’r cyfle i chi archwilio eich diddordebau a’ch cyfeiriad gyrfa eich hun. Bydd pwyslais cryf ar addysgu a dysgu rhyngweithiol. Mae’r modiwlau dewisol yn eich galluogi i arbenigo mewn meysydd sy’n gweddu orau i'ch anghenion.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Modiwlau craidd — 140-credydau:

 • Rheoli Strategol (20 credyd)
 • Rheoli Gweithrediadau (20 credyd)
 • Marchnata Strategol (20 credyd)
 • HRM Strategol (20 credyd)
 • Cyfrifeg, Economeg a Chyllid (AEF) ar gyfer Marcwyr Penderfyniadau (20 credyd)
 • Adroddiad Rheoli a Dulliau Ymchwil (40 credyd)

Pynciau dewisol — 40 credyd:

 • Rheoli Newid (20 credyd
 • Offer a Thechnegau Ymgynghori (20 credyd)
 • Theori ac Ymarfer Rheoli Prosiect (20 credyd)

Adroddiad Rheoli:
Cwblhau adroddiad rheoli 8,000-gair yn seiliedig ar broblem rheoli'r byd go iawn, gan ddefnyddio theori ac ymarfer cyfredol. Bydd pob myfyriwr ar y cwrs yn cael ei ddyrannu i arbenigwr pwnc ac yn cael mynediad at fodiwl dulliau ymchwil ar-lein. Bydd gan fyfyrwyr chwe mis i gwblhau'r gwaith hwn. Dyfernir gwobrau ar gyfer y myfyriwr gorau a'r adroddiad rheoli gorau ar ddiwedd y cwrs.

Mae’r modiwlau dewisol (40 credyd) yn eich galluogi i arbenigo mewn meysydd fel Rheoli Newid, Ymgynghoriaeth Broffesiynol a Rheoli Prosiectau.


Dysgu ac Addysgu

Mae'r MBA Gweithredol wedi'i gynllunio i:

Canolbwyntio ar weithredu - mae dyluniad y rhaglen, gyda'i aseiniadau seiliedig ar waith a'i heriau arweinyddiaeth, yn eich helpu i gymhwyso eich dysgu a sicrhau bod eich sefydliad yn elwa wrth i'ch galluoedd dyfu.

Adeiladu sylfaen o wybodaeth - ar y MBA Gweithredol rydym yn eich helpu i dyfu eich gwybodaeth o'r gwaelod i fyny drwy gyrsiau craidd sy'n adnewyddu eich sgiliau presennol a sicrhau eich dealltwriaeth o bynciau rheoli allweddol.

Cynnig dysgu wedi'i deilwr - a fydd yn rhoi cyfle delfrydol i ehangu eich profiad chi, canolbwyntio ar bynciau o ddiddordeb arbennig a theilwra eich MBA Gweithredol i'ch anghenion penodol.

Darparu dull ymarferol - at bynciau - rheoli, gwahodd arweinwyr busnes a meddylwyr i mewn i'r rhaglen i weithio gyda chi ar astudiaethau achos byw sy'n eich galluogi i archwilio diwydiannau newydd a phrofi dulliau newydd.

Cynnig hyblygrwydd cyflawn - caiff modiwlau eu cwblhau mewn blociau hunangynhwysol. Gellir cwblhau'r rhaglen o fewn dwy i bum mlynedd gyda'r opsiwn i amrywio nifer y modiwlau a gymerir bob blwyddyn i weddu i'ch ffordd o fyw, gwaith ac ymrwymiadau personol.

Canolbwyntio ar ddatblygu arweinyddiaeth - sydd wedi'i anelu at ddatblygu eich gwybodaeth am swyddogaethau busnes a'u rhyngweithio, ac i feithrin eich gallu i reoli ac arwain mewn sefyllfaoedd trefniadol cymhleth. Mae'n cydblethu'n ddi-dor â'n portffolio presennol, hynod lwyddiannus o gyrsiau arweinyddiaeth.

Mae'r rhaglen yn cael ei chwblhau yn ystod y penwythnos (fel arfer un penwythnos y mis) ac mae'n cynnwys pum pwnc craidd, dau ddewisol ac yn olaf adroddiad rheoli.


Asesu

Ar ben hynny gall yr holl waith cwrs ar y MBA Gweithredol yn cael ei ganolbwyntio ar eich cwmni felly ychwanegu gwerth sylweddol at eich astudiaethau.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Cynlluniwyd MBA Gweithredol Ysgol Reoli Caerdydd i fod yn hyblyg iawn ac i gysylltu â'r cyrsiau gweithredol presennol yn YRC. Gall credydau a gyflawnir ar y cyrsiau gweithredol eraill hyn yn cael eu trosglwyddo i'r MBA Gweithredol.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer, dylai ymgeiswyr fod ag un o'r canlynol:

 • Gradd Anrhydedd o leiaf 2:2 ac o leiaf bedair blynedd o brofiad gwaith rheoli
 • Bydd cymwysterau proffesiynol eraill fel CIM neu CIMA hefyd yn cael eu hystyried yn ogystal â phedair blynedd o brofiad gwaith rheoli.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.


Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais a dogfennau gorfodol, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau Myfyrwyr ar 029 2041 6044 neu e-bostiwc askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Stephen Bibby:
Email: sbibby@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:

Dau - Tair blynedd yn rhan-amser

20% Disgownt Alumni:
Mae Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyn​giad o 20 y cant mewn ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych yn gymwys.