Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Rheoli Cadwyn Gyflenwi a Logisteg Rhyngwladol - MSc

Meistr Rheoli Cadwyn Gyflenwi a Logisteg Rhyngwladol - MSc

Mae'r cwrs hwn yn darparu ar gyfer astudiaeth uwch ym maes y Gadwyn Gyflenwi a Rheoli Logisteg. Ei nod yw rhoi mewnwelediadau allweddol i reolwyr, peirianwyr ac arbenigwyr busnes mewn systemau cynhyrchu sy'n gweithredu mewn ystod eang o sefydliadau. Yn benodol, amcanion y cwrs hwn yw:

1. Datblygu theori y Gadwyn Gyflenwi a Rheoli Logisteg ar lefel broffesiynol lle bydd hefyd yn darparu ar gyfer paratoad cadarn ar gyfer ymchwil neu astudiaeth bellach yn yr ardal

2. Datblygu a chymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth allweddol o theori Cadwyn Gyflenwi a Rheoli Logisteg i systemau cymhleth, yn systematig ac yn greadigol, i wella arferion rheoli cadwyni cyflenwi ac logisteg

3. Gwella sgiliau dysgu annibynnol a lefel uchel a datblygiad personol fel bod dysgwyr yn gallu gweithio gyda hunan-gyfeiriad a gwreiddioldeb a chyfrannu at ddisgyblaeth y Gadwyn Gyflenwi a Rheoli Logisteg.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Bydd myfyrwyr yn astudio 180 credyd o astudiaethau arbenigol mewn Cadwyn Gyflenwi a Rheoli Logisteg. Mae'r cwrs yn cynnwys 120 credyd o astudio trwy gwrs ac yna Traethawd Hir 60 Credyd sy'n seiliedig ar Ymchwil. Bydd y modiwlau canlynol yn cael eu hastudio:

  • Cynhyrchu a Rheoli Gweithrediadau (20 Credydau)
  • Rheoli Peirianneg Ansawdd (20 Credydau)
  • Cyfraith Masnach Ryngwladol (20 Credydau)
  • Logisteg mewn Cyd-destun Byd-eang (20 Credydau)
  • Arweinyddiaeth a Rheoli Perfformiad (20 Credydau)
  • Cadwyn Gyflenwi a Rheoli Logisteg (20 Credydau)
  • Traethawd Hir (60 Credydau)

Mae tri phwynt ymadael o'r radd; Dyfernir Tystysgrif Ôl-raddedig mewn PEMS (PGC) ar ôl cwblhau 60 Credydau yn llwyddiannus; Diploma Ôl-raddedig (PgD) mewn PEMS gwblhau 120 o gredydau; dyfarnir yr MSc ar ôl cwblhau'r holl elfennau a addysgir yn llwyddiannus yn ogystal â chyflwyno Traethawd Hir.


Dysgu ac Addysgu

Mae'r modiwlau a gynhwysir yn y cwrs hwn yn defnyddio ystod eang o ddulliau addysgu a dysgu. Ategir darlithoedd safonol gan seminarau sy'n canolbwyntio ar drafodaethau grŵp ac ymarferion datrys problemau yn ogystal â gemau busnes er mwyn atgyfnerthu dysgu a chymhwyso theori mewn amrywiaeth o gadwyn gyflenwi ffug ac amgylcheddau rheoli logisteg. Bydd y modiwl traethawd hir yn annog myfyrwyr amser llawn i ymgymryd ag ymchwil mewn lleoliad go iawn ac yn ymchwilio iddo. Disgwylir i fyfyrwyr rhan-amser gymhwyso eu hymchwil yn eu gweithle fel y bydd cwmnïau'n elwa ar y buddsoddiad a wnaed i fynychu'r cwrs. Yn ogystal ag amgylchedd yr ystafell ddosbarth, mae disgwyl cymryd rhan mewn dysgu annibynnol a hunan-astudio. Cefnogir y dysgu annibynnol drwy'r adnoddau sydd ar gael yn y Brifysgol.

Bydd pob myfyriwr yn cael ei gefnogi gan ddyraniad tiwtor personol a fydd yn darparu cymorth bugeiliol ar gyfer amser y myfyriwr ar y cwrs. Bydd Cyfarwyddwr y Cwrs hefyd yn rhoi arweiniad a chyfeiriad strategol i'r cwrs a bydd ar gael i bob myfyriwr sydd â phroblemau penodol yn ymwneud â chynnwys a strwythur y cwrs.


Asesu

Ac eithrio'r prosiect ymchwil annibynnol (Adroddiad technegol), mae pob asesiad modiwl yn seiliedig ar 4,000 o eiriau neu gyfwerth. Mae dulliau asesu wedi'u cynllunio i roi cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o bob agwedd ar y rhaglen.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Disgwylir y bydd llawer o raddedigion o'r cwrs hwn yn mynd ymlaen i gael swyddi uwch mewn amrywiaeth o fusnesau fel rheolwyr cadwyn/cyfarwyddwyr cadwyn gyflenwi a logisteg. Mae'r cwrs yn darparu mynediad i'r rhaglenni Gradd Ymchwil o fewn y Brifysgol lle gall graddedigion symud ymlaen i naill ai ein PhD DBA (rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol). Bydd cysylltiad agos â'r Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth (CILT) yn galluogi myfyrwyr i weithio tuag at statws siartredig eu sefydliad a thrwy hynny gynyddu cyflogadwyedd y myfyriwr.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio ar gyfer graddedigion busnes, rheoli a pheirianneg neu weithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn maes cysylltiedig. Dylai ymgeiswyr gwrdd ag un o'r canlynol:

  • Bod â gradd anrhydedd (2.2 neu uwch) mewn maes rheoli, peirianneg neu fusnes sy'n briodol i'r rhaglen.
  • Bod â gradd anrhydedd (2.2 neu uwch) mewn maes disgyblaeth amgen sydd â phrofiad proffesiynol perthnasol.
  • Meddu ar brofiad gwaith eithriadol a helaeth ym maes cynhyrchu, peirianneg, cadwyn gyflenwi, gweithrediadau neu reoli logisteg.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Dethol:

Fel arfer, caiff myfyrwyr eu dewis ar sail eu cais ffurfiol, curriculum vitae a gellir gofyn iddynt fynychu cyfweliad.

Sut i wneud cais:

Testun safonol: Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, V Raja Sreedharan:

E-bost: rajasreedharanv@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
12 mis llawn amser
2.5-3 blynedd yn rhan amser

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych yn gymwys.