Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Rheoli Twristiaeth a Lletygarwch Rhyngwladol - MSc

Meistr Rheoli Twristiaeth a Lletygarwch Rhyngwladol - MSc

​​

Cyflwynir y rhaglen MSc dros 2 semester o fodiwlau a addysgir, ac yna y prosiect terfynol 60 credyd. Gellir astudio'r rhaglen yn rhan-amser hefyd, gyda'r cyfnod astudio lleiaf yn ddwy flynedd a'r pum mlynedd uchaf.

Er mwyn diwallu anghenion addysgol a phroffesiynol pob myfyriwr, mae'r rhaglen yn cynnig tair gwobr a phwynt ymadael: Tystysgrif Ôl-raddedig; Diploma Ôl-raddedig ac MSc. Mae strategaethau dysgu ac addysgu wedi'u cynllunio i hyrwyddo ymgysylltiad gweithredol y myfyriwr â'r maes pwnc ac adlewyrchu pwyslais galwedigaethol cryf y gwobrau.

Mae nodweddion gwahaniaethol y rhaglen yn cynnwys:

Mae’r modiwl Archwilio Tirweddau Lletygarwch a Thwristiaeth yn galluogi myfyrwyr a staff i fynd ar ymweliadau maes yn y DU i roi’r theori a ddysgwyd mewn darlithoedd a seminarau ar waith trwy nifer o ymweliadau dydd â chyrchfannau twristiaeth allweddol yn y DU.​

Y modiwl Rheoli Prosiectau Diwydiant, sy'n cynnwys myfyrwyr sy'n ymgymryd â phrosiect ymgynghori byw fel grŵp.

Modiwl Interniaeth ddewisol, a fydd yn gwella cyflogadwyedd myfyrwyr.

Opsiwn ar gyfer y prosiect terfynol yw Prosiect Ymgynghori Unigol, sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgysylltu ag ymarferydd yn y diwydiant.

Mae gan fyfyrwyr gyfle hefyd i ddilyn modiwl iaith fel dewis dewisol, gan wella eu cyflogadwyedd o bosibl..

Gall myfyrwyr hefyd gymryd rhan yn y cyfle i ennill tystysgrifau proffesiynol ychwanegol, e.e. Ymddiriedolaeth Addysgol Gwin a Gwirodydd, Cymorth Cyntaf a Gwobrau Hylendid Bwyd Iechyd y Cyhoedd, gan fod y tystysgrifau proffesiynol hyn yn rhoi gwerth ychwanegol ac yn gallu gwella CV myfyrwyr.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen yn fodiwlaidd ac yn cynnwys modiwlau craidd/gorfodol, sy'n cael eu hystyried yn hanfodol ar gyfer pob teitl Gwobr. Yn unol â rheoliadau asesu a dyfarnu Prifysgol Metropolitan Caerdydd:

 • Gellir dyfarnu'r Dystysgrif Ôl-raddedig ar ôl cwblhau 60 credyd o fodiwlau a addysgir yn llwyddiannus
 • Gellir dyfarnu'r Diploma Ôl-raddedig ar ôl cwblhau 120 credyd o fodiwlau a addysgir yn llwyddiannus
 • Gellir dyfarnu'r MSc ar ôl cwblhau 120 o gredydau o fodiwlau a addysgir yn llwyddiannus ynghyd â 60 credyd o'r Traethawd Hir, Prosiect Menter, Prosiect Ymgynghori neu'r Prosiect Interniaeth*.

Gall myfyrwyr Diploma Uwchraddedig/MSc ddewis un modiwl dewisol i addasu eu Dyfarniad. Yn ogystal, ar ôl cwblhau 120 o gredydau yn llwyddiannus, gall myfyrwyr MSc ddewis fformat gwahanol ar gyfer eu Prosiect Ymchwil Annibynnol (Traethawd Hir, Prosiect Menter, Prosiect Ymgynghori neu Brosiect Internship) i addasu eu Dyfarniad i ddiwallu eu hanghenion penodol a'u huchelgeisiau gyrfaol.


Modiwlau gorfodol

 • Rheoli Pobl a marchnadoedd ar draws diwylliannau (20 credyd)
 • Rheoli Prosiectau Diwydiant (20 credyd)
 • Archwilio Tirweddau Lletygarwch a Thwristiaeth (20 credyd)
 • Dulliau Ymchwil (20 credyd)
 • Pobl, Lleoedd ac Ymarfer: Cyd-destun o'r Diwydiannau THE (20 credyd)

Modiwlau dewisol

 • Interniaeth (20 credyd) neu
 • Rheoli Argyfwng a Risg (20 credyd) neu
 • Arweinyddiaeth a Strategaeth (20 credyd) *


Prosiect terfynol (60 credyd)

Traethawd hir NEU Prosiect Menter NEU Prosiect Ymgynghoriaeth NEU Brosiect Interniaeth (60 credyd).

*Mae'r Prosiect Interniaeth yn greiddiol i'r llwybr rhyngosod Interniaeth ac yn gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â lleoliad 48 wythnos ar ddiwedd eu dau semester o fodiwlau a addysgir.

Mae argaeledd modiwlau a gynigir yn amodol ar isafswm maint dosbarth. Gweler ein Telerau ac Amodau​ am ragor o wybodaeth.


Dysgu ac Addysgu

Strategaethau Dysgu

Disgwylir i fyfyrwyr ôl-raddedig gymryd mwy o gyfrifoldeb a pherchnogaeth am eu dysgu eu hunain. Mae strwythur y cwrs a'r strategaethau addysgu wedi'u cynllunio i annog mwy o werthuso cynnwys gan fyfyrwyr nag ar lefel israddedig. Defnyddir darlithoedd i gyflwyno gwybodaeth i fyfyrwyr, tra bod tiwtorialau, seminarau, gweithdai ac astudiaethau achos yn cael eu defnyddio i ddatblygu galluoedd gwybyddol uwch.

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr ôl-raddedig ymgymryd â mwy o ddeunydd darllen annibynnol o amgylch eu pynciau a gwerthuso'r deunydd yn feirniadol drwy gydol y rhaglen. Mae ymarferion ymarferol a roddir i'r myfyrwyr yn fwy ymchwiliol o ran eu natur, yn gofyn am fwy o sgiliau dadansoddi a chyfuno ac mae gofyn i'r canlyniadau gael eu rhoi mewn cyd-destun ehangach nag a ddisgwylir gan fyfyrwyr ar lefel israddedig.

Mae pob sesiwn heb fod yn un sy'n gofyn i fyfyrwyr gymryd rhan a chyfrannu cyn ac yn ystod y sesiynau. Lle mae gwaith grŵp yn briodol, mae myfyrwyr yn dod yn ymwybodol o hunanreoli a hefyd deinameg grŵp a'r dull tîm o ddatrys problemau. Yn sail i'r gweithgareddau hyn mae'r awydd i ddefnyddio profiad, barn a gwybodaeth corff y myfyrwyr a darparu cyd-destun creadigol ar gyfer archwilio a datblygu syniadau ar y cyd.

O fewn amcanion cyffredinol y rhaglen, anogir myfyrwyr i werthuso eu hanghenion dysgu eu hunain. Anogir myfyrwyr i chwilio am lawer o ffynonellau ychwanegol o wybodaeth ac yna gwerthuso'n feirniadol y wybodaeth a gafwyd. Pwysleisir manteision dull hunan-ddadansoddol o ddysgu a'r broses o ddysgu, yn ogystal â'r cynnyrch.

Ar draws y rhaglen, y nod yw datblygu dysgwyr gweithgar ac annibynnol sy'n gallu:

 • Gosod eu nodau eu hunain drwy nodi eu hanghenion dysgu eu hunain a materion perthnasol i'w hastudio;
 • Myfyrio'n feirniadol ar theori yng ngoleuni eu profiad proffesiynol;
 • Rheoli a gwerthuso eu hastudiaethau.


Sgiliau Astudio

Mae cymorth penodol ar gyfer sgiliau astudio ar gael gan dîm Tiwtora Personol Ysgol Reoli Caerdydd ac, ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol (tu allan i'r UE), o'r Swyddfa Ryngwladol.

Mae'r Strategaeth Cynllunio Datblygiad Personol Ysgol Reoli Caerdydd (PDP) bresennol wedi'i chynllunio i adeiladu ar arferion da cyfredol sy'n caniatáu i fyfyrwyr fonitro, adeiladu a myfyrio ar eu datblygiad personol. Bydd elfennau o PDP yn cael eu hymgorffori mewn modiwlau megis Dulliau Ymchwil, Rheoli Prosiectau Diwydiant, Twristiaeth, Ymroddiadau Lletygarwch a Digwyddiadau mewn Cyd-destun ac Interniaeth . Dylai'r dull hwn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu eu myfyrdod personol a sicrhau bod ganddynt y wybodaeth a'r ddealltwriaeth briodol, y sgiliau gwybyddol, y sgiliau ymarferol a phroffesiynol a'r sgiliau trosglwyddadwy i weithredu o fewn swydd rheoli twristiaeth neu letygarwch.

Strategaethau Addysgu

Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i hwyluso dysgu myfyrwyr sy'n digwydd yn erbyn cefndir o arbenigedd proffesiynol, amlygiad ac ymrwymiad a rhyngwladoldeb. Er bod Cymru'n cael ei defnyddio'n aml fel astudiaeth achos, mae'r tîm addysgu yn rhoi pwyslais mawr ar gyferbynnu arferion diwydiant Cymru gydag enghreifftiau rhyngwladol eraill. Mae'r dull addysgeg yn cyfuno darlithoedd, seminarau, gweithdai, tiwtorialau, astudiaethau achos, siaradwyr gwadd, ymweliadau maes a gwaith grŵp, yn ogystal ag astudiaeth annibynnol. Mae athroniaeth gyffredinol y rhaglen yn seiliedig ar ddysgu sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr a fydd yn rhoi'r cyfle gorau posibl i fyfyrwyr ddefnyddio ac ymestyn eu profiad mewn amgylchedd dysgu cyfranogol.

Darlithoedd
Mae darlithoedd yn cyfrannu at strategaethau addysgu'r rhaglen. Maent yn ffordd effeithiol o gyflwyno deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn. Rhoddir Llawlyfr Modiwlau i fyfyrwyr sy'n amlinellu cynnwys pob modiwl a rhestr o'r pynciau sydd i'w trafod yn ogystal â ffynonellau deunydd ychwanegol (gofynnol ac argymhellir darllen). Nod aelodau staff yw cyflwyno deunydd darlithio mewn modd mor effeithiol ac ysgogol â phosibl. Felly, defnyddir meddalwedd cyflwyno, e.e. Microsoft PowerPoint, ac mae gan bob ystafell ddarlithio ar gampws Llandaf offer taflunio data priodol. Mae darlithwyr yn trefnu bod eu nodiadau ac adnoddau eraill ar gael ar Blackboard y gall myfyrwyr eu lawrlwytho yn ôl yr angen.

Seminarau
Mae'r seminarau'n cynnwys myfyrwyr yn cyflwyno gwaith a baratowyd yn ddiweddar i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal ag ymgorffori dulliau datrys problemau yn y rhaglen. Defnyddir seminarau i roi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr mewn sgiliau cyflwyniadol yn ogystal â darparu dull o asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr i staff.

Gweithdai
Defnyddir gweithdai ymarferol i ddatblygu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gall myfyrwyr gael adborth gan aelod o staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn cynrychioli pont werthfawr rhwng theori ac ymarfer.

Tiwtorialau
Cyfarfodydd myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr sydd â darlithydd neu ddarlithwyr yw'r rhain i: ehangu ar ddeunydd a drafodir mewn darlithoedd drwy ddull datrys problemau sy'n seiliedig ar ymholiadau sy'n briodol i anghenion myfyrwyr ôl-raddedig; cynnwys gwaith ychwanegol i oresgyn diffygion yng ngwybodaeth gefndir myfyriwr.

Astudiaethau Achos
Mae astudiaethau achos yn strategaeth dysgu ac addysgu y gellir ei defnyddio mewn amrywiaeth o ddulliau addysgu. Gall myfyrwyr gael problem gymhleth go iawn neu ffug a bydd yn rhaid iddynt ddadansoddi'n fanwl ac awgrymu/cyflwyno eu hatebion eu hunain.

Siaradwyr Gwadd
Mae darlithwyr gwadd o'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol hefyd yn cymryd rhan yn y broses ddysgu ac addysgu. Maent yn gwella'r broses o gyflwyno gwobrau drwy gyflwyno ymdeimlad o'r byd y tu allan i'r broses ddysgu ac addysgu. Anogir myfyrwyr hefyd i ymuno â chymdeithasau proffesiynol priodol (e.e. Cymdeithas Twristiaeth, Sefydliad Lletygarwch) ac i gymryd rhan yn ethos ymchwil yr Ysgol drwy seminarau ymchwil mewnol.

Ymweliadau Maes
Bydd ymweliadau ag amrywiaeth o sefydliadau twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau a safleoedd eraill yn cael eu trefnu i roi cyfle i fyfyrwyr weld rhywfaint o'r ddamcaniaeth y maent wedi'i hastudio yn cael ei rhoi ar waith yn y gweithle mewn amrywiaeth o leoliadau.

Gwaith Grŵp
Ar gyfer rhai modiwlau, mae elfen benodol a sylweddol o'r broses ddysgu yn digwydd trwy fyfyrwyr sy'n gweithio ac yn dysgu fel rhan o dîm. Er y bydd gan bob tîm diwtor penodedig, aelodau'r tîm sy'n gyfrifol am reoli perfformiad tîm. Mae gwaith grwpiau'n darparu cymorth i fyfyrwyr unigol, yn galluogi magu hyder, sgiliau trafod ac yn gwella'r broses ddysgu yn gyffredinol. Mae'r gallu i weithio fel rhan o dîm yn hanfodol mewn llawer o'r llwybrau gyrfa ym maes twristiaeth, lletygarwch a rheoli digwyddiadau. Efallai y bydd angen gwaith grŵp ar gyfer: cyflwyniadau, adroddiadau, casglu gwybodaeth neu werthuso ymchwil yn feirniadol.

Cymorth i Fyfyrwyr

Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen, Tiwtoriaid Blwyddyn a'r adnoddau gweinyddol cysylltiedig yn darparu prif sail cymorth i fyfyrwyr. Yn ogystal, bydd cymorth yn cael ei ddarparu gan:

 • Tiwtoriaid Personol YRC
 • Swyddfa Ryngwladol Met Caerdydd, sy'n cynnig cymorth iaith Saesneg a lles i fyfyrwyr rhyngwladol
 • Rhaglen ymsefydlu
 • Llawlyfr myfyrwyr a llawlyfrau modiwl
 • Amgylchedd Dysgu Rhithwir Blackboard
 • Pecynnau sgiliau llyfrgell a sgiliau astudio
 • Llyfrgell ac adnoddau dysgu Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd (drwy drefniant)
 • Cyfleusterau cyfrifiadurol arbenigol gan gynnwys labordai rhyngweithiol ac aml-gyfrwng
 • Cyfleuster TG mynediad agored 24 awr ar gampysau Cyncoed a Llandaf
 • Mynediad diderfyn i'r we ledled y byd

Asesu

Mae'r holl weithdrefnau a gofynion asesu wedi'u cynnwys o fewn Gweithdrefnau Asesu Ysgolion YRC, sy'n adlewyrchu Llawlyfr Academaidd Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae rôl yr asesu'n dair gwaith; monitro perfformiad myfyrwyr wrth iddynt fynd drwy'r rhaglen, rhoi adborth i fyfyrwyr a mesur lefel cyrhaeddiad ar ddiwedd y rhaglen. Er mwyn cyflawni'r amcanion hyn, mae'r asesiad a fabwysiadwyd gan Dîm y Rhaglen yn cynnwys ystod o waith cwrs sydd wedi'i gynllunio i roi cyfle i fyfyrwyr gyflwyno tystiolaeth o allu meddwl myfyriol, darllen, dadansoddi a datrys problemau, yn ogystal â chyswllt eu hastudiaethau academaidd â'u gwaith gwirioneddol profiad.

Bydd asesiadau yn ymwneud yn uniongyrchol â chanlyniadau dysgu a bydd un asesiad fel arfer yn ymdrin ag ystod o ddeilliannau dysgu. Bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu mewn modiwlau a addysgir ac, ar gyfer y myfyrwyr MSc, drwy Brosiect Ymchwil Annibynnol.

Wrth ddylunio a phenderfynu ar fformat asesu ar gyfer modiwl, mae'r canlynol wedi cael eu hystyried:

 • Deilliannau dysgu'r modiwl a'u lefel, gyda phwyslais arbennig ar allu'r myfyriwr i ddadansoddi, syntheseiddio, gwerthuso a chyfathrebu gwybodaeth sy'n deillio o:
  • cynnwys y modiwl;
  • gwybodaeth a ddysgwyd o leoedd/cymwysterau eraill;
  • profiad;
  • gweithredu strategaethau systematig sy'n ceisio gwybodaeth.
 • Cyfleoedd i fyfyrwyr gymhwyso eu sgiliau at broblemau diwydiant/busnes penodol.
 • Datblygodd sgiliau datrys problemau yn systematig i ddatrys y problemau hyn.
 • Meini prawf perfformiad asesu, fel y'u cyfathrebir i'r myfyriwr yn y briffiau asesu.
 • Dilysrwydd a dibynadwyedd y dulliau asesu, sy'n cael eu monitro gan arweinwyr modiwlau a thimau rhaglenni drwy ddangosyddion perfformiad; gan gynnwys ffurflenni Gwerthuso Modiwlau a sylwadau arholwyr allanol.
 • Cyfyngiadau amser a'r angen i sicrhau cysondeb.
 • Defnyddio ystod o strategaethau y gall myfyriwr eu defnyddio i ddangos yr hyn y mae ef/hi yn ei ddeall neu y gall ei wneud.
 • Yr angen am asesiad i ganiatáu ar gyfer adolygu a myfyrio gan y myfyriwr.

I'r perwyl hwn, mae pwyslais cryf ar waith cwrs yn hytrach nag asesu drwy arholiad terfynol.

Mae asesiadau ar ffurf traethodau, cyflwyniadau grŵp ac unigol, adroddiadau grŵp ac unigol, cynnig ymchwil, portffolios myfyriol a Phrosiect Ymchwil Annibynnol


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r holl fyfyrwyr yn ymgymryd â phrosiect ymgynghori byw drwy'r modiwl Rheoli Prosiectau Diwydiant, sy'n rhoi cyfle i ymgysylltu â chyflogwyr yn y diwydiant.

Mae gan y myfyriwr yr opsiwn i ymgymryd â'r modiwl Interniaeth. Mae hyd yr interniaeth (di-dâl) naill ai am o leiaf 20 diwrnod, a fydd fel arfer yn cael ei gynnal yn ystod y tymor un diwrnod yr wythnos drwy gydol semester un a semester dau neu mewn blociau o amser yn ystod gwyliau'r semester.

Fel arall, gall y myfyrwyr ymgymryd ag interniaeth (â thâl neu ddi-dâl) am gyfnod o 10-12 wythnos (fel arfer yn cymryd rhan mewn rôl amser llawn mewn sefydliad) a bydd hyn fel arfer yn cael ei gwblhau yn ystod semester tri a fyddai'n golygu y byddai'r ymgysylltiad â'r prosiect terfynol yn cael ei ohirio tan fis Medi pan gwblheir yr interniaeth a dyfernir 120 o gredydau.

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â gwaith gweithredol, goruchwylio ac, os yn bosibl, tasgau rheoli a dyletswyddau o fewn y sefydliad; Yn ystod eu hinterniaeth disgwylir i fyfyrwyr ddilyn yr un patrwm gwaith â gweithwyr eraill yn y sefydliad ac i gyflawni gwaith arferol sy'n gyson â'r hyn y maent yn anelu ato yn llwyddiannus cwblhau eu rhaglen astudio. Byddant hefyd yn ymgymryd â phrosiect yn y gwaith sydd wedi'i deilwra i ddiwallu anghenion y sefydliad.

Gall myfyrwyr ddewis prosiect ymgynghorol unigol fel eu prosiect terfynol.

Mae gan y mwyafrif fyfyrwyr wedi symud ymlaen i rolau rheoli o fewn y diwydiannau.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Rhaid i bob darpar fyfyriwr fodloni gofynion derbyn Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer myfyrwyr ar gyrsiau Meistr fel y nodir yn Llawlyfr Academaidd Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Y gofynion sylfaenol arferol ar gyfer mynediad i Raddau Meistr yw:

(i) gradd gychwynnol a ddyfernir gan gorff dyfarnu gradd cymeradwy arall (2:2 neu uwch); neu
(ii) cymhwyster nad yw'n radd y bernir ei fod o safon foddhaol at ddiben derbyn uwchraddedigion

Bydd myfyrwyr nad ydynt yn meddu ar gymwysterau o'r fath yn cael eu hasesu o ran eu haddasrwydd trwy gyfweliad, a lle bo angen cymryd geirdaon. Dylai rhai nad ydynt yn raddedigion nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol (hy: cymwysterau ffurfiol sydd ychydig yn llai na'r gofynion mynediad arferol) gael eu digolledu am eu profiad gwaith perthnasol ar yr amod bod ymgeiswyr o'r fath wedi dal swydd gyfrifol am o leiaf ddwy flynedd sy'n berthnasol i radd Meistr sydd i'w dilyn.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Mae mesurau sicrhau ansawdd yn cael eu cymryd ar lefel rhaglen, ysgolion a sefydliadol i sicrhau bod safonau'n cael eu bodloni'n gyson.

Gweithdrefn Dethol:
Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd lenwi ffurflen gais. Weithiau, caiff ymgeiswyr eu cyfweld, naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Darryl Gibbs:
E-bost: dgibbs@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7132

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Derbyniadau mis Medi a mis Ionawr ar gael.

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych yn gymw​ys.