Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Gradd Meistr Rheoli Busnes Rhyngwladol - MSc/PgD/PgC

Gradd Meistr Rheoli Busnes Rhyngwladol - MSc/PgD/PgC

​​

Mae'r radd Meistr mewn Rheoli Busnes Rhyngwladol yn ystyried ac yn gwerthuso gofynion yr economi ryngwladol, a globaleiddio cynyddol arferion busnes a rheoli. Mae'r cwricwlwm yn defnyddio'r meddylfryd diweddaraf yn y maes hwn, ac yn darparu adolygiad cynhwysfawr a chyfoes o fusnes yn yr 21ain Ganrif.

Gan ddefnyddio disgyblaethau busnes sefydledig, rydym wedi cynhyrchu cyfres o fodiwlau creadigol a heriol sy'n adlewyrchu themâu a dadleuon cyfredol mewn busnes a rheolaeth ryngwladol. Yn ogystal, rydym yn gallu cynnig rhaglen sefydledig mewn datblygiad proffesiynol, gyda mentora, cefnogaeth a chymuned fywiog o fyfyrwyr sy'n creu amgylchedd dysgu ysgogol a blaengar.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Bydd myfyrwyr yn cwblhau'r modiwlau a addysgir canlynol:

 • Datrysiadau Busnes a Thrawsnewid (60 credyd)
 • Chwilio am Greadigedd, Arloesedd a Gwahaniaeth (20 credyd)
 • Globaleiddio a Materion Cyfoes mewn Busnes a Rheolaeth (20 credyd)
 • Busnes yn yr Economi Fyd-eang (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol, Ymarfer a Pherfformiad (20 credyd)

Bydd myfyrwyr yn cael dewis o un o'r modiwlau prosiect terfynol 40 credyd canlynol:

 • Prosiect Ymchwil Rhyngwladol
 • Prosiect Ymgynghoriaeth
 • Cynllun Busnes

Mae nodweddion allgyrsiol yn cynnwys:

 • Cyfres o weithdai sgiliau ôl-raddedig blwyddyn sy'n canolbwyntio ar sgiliau academaidd a busnes.
 • Rhaglen Datblygiad Proffesiynol cwbl integredig.
 • Rhaglen addysgu sy'n cael ei chefnogi'n llawn gydag adnoddau ar-lein ac oddi ar y llinell, gan gynnwys amgylchedd dysgu rhithwir Moodle.
 • Darlithoedd gwadd gan arbenigwyr academaidd a busnes. Bydd arbenigwyr yn cael eu defnyddio i wella dysgu a darparu gwybodaeth a phrofiad arbenigol.
 • System lawn o gymorth ac arweiniad i fyfyrwyr gan staff cymorth penodol i fyfyrwyr.
 • Rhaglen ymsefydlu gweithgareddau sy'n rhwymo'n allanol.

Dysgu ac Addysgu

Mae'r MSc yn seiliedig ar ddull cyflwyno yn seiliedig ar weithdy, sy'n annog rhyngweithio a gweithio mewn tîm. Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i adael diwrnodau yn rhydd i alluogi myfyrwyr i ymgymryd ag astudiaeth annibynnol yn llwyddiannus.

Mae'r rhaglen astudio yn seiliedig ar amgylchedd dysgu hynod greadigol Moodle, sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth wrth ddarparu addysgu a dysgu, ac asesu. Bydd myfyrwyr yn derbyn cylchgrawn MSc arddull podlediad rheolaidd Podmag, sy'n cael ei gynhyrchu gan staff, ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr am y pethau diweddaraf sy'n digwydd yn yr Ysgol Fusnes, a materion academaidd ehangach.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i gynhyrchu eu hunain! Bydd ystod eang o deithiau a gweithgareddau yn cael eu cynnig dros y flwyddyn, llawer ohonynt wedi'u hintegreiddio'n llawn i'r rhaglen a'r modiwlau a astudiwyd.


Asesu

Asesir y rhaglen drwy waith cwrs, a bydd yn cymryd amrywiaeth o fformatau gan gynnwys traethodau, gwerthusiadau myfyriol, dadansoddi astudiaethau achos, cynlluniau marchnata a chyflwyniadau.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r rhaglen Meistr hon yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa busnes a rheoli i fyfyrwyr, mewn marchnadoedd domestig a rhyngwladol. Mae busnesau'n chwilio fwy a fwy am wybodaeth a sgiliau busnes rhyngwladol, ffocws y rhaglen hon.

Mae cyn-fyfyrwyr wedi dod o hyd i waith fel ymgynghorwyr rheoli, rheolwyr prosiect, ac wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o gynlluniau cyflogaeth i raddedigion mewn nifer o brif gwmnïau yn y DU a thramor.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai pob myfyriwr feddu ar radd gyntaf neu gymhwyster cyfatebol, gydag o leiaf dosbarth 2:2 yn y DU. Er nad yw profiad rheoli yn hanfodol, mae'n ddymunol. Bydd myfyrwyr nad ydynt yn meddu ar gymwysterau o'r fath yn cael eu hasesu o ran eu haddasrwydd trwy gyfweliad a lle bo angen cymryd geirdaon.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Dethol:
Dewis ar gyfer y cwrs hwn yw drwy ffurflen gais a, lle bo angen, cyfweliad.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth.

Dau gyfeiriad llawn i'w llwytho gyda'ch cais.

Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y RPL page.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Jun Zhang:
E-bost: JZhang@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn amser

Derbyniadau mis Medi a mis Ionawr ar gael.​

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropo​litan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych yn gymwys.