Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Gradd Meistr Rheoli Adnoddau Dynol - MSc/PgD/PgC

Gradd Meistr Rheoli Adnoddau Dynol - MSc/PgD/PgC

Mae'r radd Meistr mewn Rheoli Adnoddau Dynol (HRM) yn rhaglen sefydledig sydd wedi'i chynllunio i ddarparu sylfaen gadarn i gyfranogwyr llwyddiannus ddatblygu, neu wella eu gyrfaoedd, mewn HRM.

Cyflwynir y rhaglen gan Ysgol Reoli Caerdydd, a gydnabyddir ar draws y byd fel Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) yn broffesiynol canolfan gymeradwy. O'r herwydd, mae'r MSc HRM wedi'i gymeradwyo'n llawn gan CIPD a byddwch yn gymwys i gael aelodaeth 'Cysylltiol' o'r CIPD pan fyddwch wedi cwblhau'r rhaglen Meistr lawn yn llwyddiannus.​

Mae'r amgylchedd gwaith wedi dod yn fwy cymhleth gyda newidiadau sylweddol yn y gwaith o drefnu gwaith, gweithlu cynyddol amrywiol, patrymau gwaith newydd a threfniadau cytundebol. Mae hyn wedi'i osod yn erbyn cefndir marchnad fyd-eang hynod gystadleuol. Mae denu, cadw a datblygu pobl o safon uchel yn ffynonellau o fantais gystadleuol i sefydliadau, ac mae hyn yn gosod rôl HRM wrth wraidd perfformiad a llwyddiant busnes uchel.

Mae rôl gweithwyr AD proffesiynol yn bwysicach nag erioed pan fydd sefydliadau’n delio â chanlyniadau pandemig Covid-18. Mae tîmau AD yn gweithio ar y cyd â phenaethiaid busnes i ymgysylltu â gweithwyr a chynnal yr ysbryd, ailgyflunio llifoedd gwaith, adleoli talent ac uwchsgilio staff i'w helpu i aros yn berthnasol. 

Byddwch yn meddu ar y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer ymagwedd amlddisgyblaethol at fusnes, sefydliadau a materion AD. Drwy eich galluogi i weithredu fel dysgwyr ymreolaethol, ar ddiwedd eich astudiaethau byddwch wedi datblygu’r sylfeini ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus a’r dyfodol. 

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r radd Meistr mewn Rheoli Adnoddau Dynol (HRM) yn edrych yn feirniadol ar oblygiadau damcaniaethol ac ymarferol cyflwyno HRM ar lefel strategol a gweithredol mewn sefydliadau. Yn y modd hwn, mae'r cysyniadau a damcaniaethau busnes diweddaraf yn cael eu cymhwyso i leoliadau 'byd go iawn'.

Mae modiwlau'r rhaglen yn cynnwys cyfranogwyr yn ymgysylltu â'r dadleuon a'r themâu allweddol sy'n adlewyrchu materion cyfoes y mae sefydliadau yn eu hwynebu. Maent yn edrych ymhellach yn feirniadol ar y goblygiadau i strategaethau a pholisïau HRM, rheolwyr llinell, gweithwyr a'r gweithiwr proffesiynol HRM.

Mae'r rhaglen yn cynnwys tri cham gydag ystod o fodiwlau gorfodol a addysgir (120 credyd), modiwl opsiwn a Thraethawd Hir Ymchwil terfynol (60 credyd). Dyfernir yr MSc ar ôl cwblhau 180 credyd yn llwyddiannus. Mae manylion y modiwlau fel a ganlyn:

Modiwlau Tymor 1:​
Tystysgrif Ôl-raddedig = Mae cwblhau yn arwain at 60 credyd:

 • Materion Cyfoes mewn HRM (20 credyd)*
 • Rheoli Newid a Dysgu Sefydliadol (20 credyd) *
 • Recriwtio a Chadw Gweithwyr (20 credyd) *

Modiwlau Tymor 2:
Diploma Ôl-raddedig = Cwblhau Tystysgrif Ôl-raddedig, a 60 credyd ychwanegol:

 • Cysylltiadau Gweithwyr (20 credyd) *
 • Arwain, Rheoli a Datblygu Pobl (20 credyd) *
 • Sgiliau Ymchwil (20 credyd) *

Cam y Traethawd Hir:
Meistr = Cwblhau cyfnodau Tystysgrif a Diploma Ôl-raddedig ynghyd â 60 credyd ychwanegol:

 • Traethawd Hir Meistr (60 credyd) *.

​*Rhaid cwblhau'r modiwlau hyn a'u pasio i fodloni gofynion CIPD.


Dysgu ac Addysgu

Anogir dull dysgu ac addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyrwyr drwy ddefnyddio strategaethau addysgu penodol; astudiaethau achos; ymarferion ymarferol, wedi'u hategu gan y defnydd o ddeunyddiau cymorth priodol. Active engagement with the subject material enhances learning and many of the learning strategies used attempt to promote this. 

Bydd darlithoedd fel arfer yn rhan o'r holl fodiwlau gorfodol. Yn y pandemig presennol, ar wahân i draddodi darlithoedd byw ar-lein, mae tiwtoriaid modiwl yn recordio darlithoedd bach yn wythnosol lle darperir trosolwg o'r meysydd pwnc, cysyniadau a damcaniaethau cysylltiedig a/neu brif ddadleuon, ac enghreifftiau ymarferol. 

Yn ganolog i'r Rhaglen bydd seminarau gan fod y rhain yn rhoi cyfle i naill ai ddefnyddio astudiaethau achos gan ddefnyddio, er enghraifft, ymarferion unigol a grŵp wedi'u cynllunio i gymhwyso theori i broblemau bywyd go iawn neu i gynnal trafodaethau anffurfiol, gyda'r bwriad o wella dealltwriaeth feirniadol o ddamcaniaeth. Bydd myfyrwyr yn mynychu seminarau wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth ddiogel Covid-19.  

Lle bo'n briodol, caiff gweithdai ar-lein eu creu a'u trefnu i annog myfyrwyr i fyfyrio ar a rhannu eu dealltwriaeth o ddeunyddiau, dysgu wedi'i raglennu a materion yn seiliedig ar waith sy'n deillio o gymryd rhan yn y rhaglen. Mae'r gweithdai hyn yn rhan o'r oriau dysgu dan arweiniad, a reolir ac a arweinir gan y myfyrwyr eu hunain a'u hwyluso gan staff addysgu craidd. 

Oriau Cyswllt

Mae pob modiwl a addysgir yn cynnwys 200 awr a bydd 100 ohonynt yn oriau dysgu dan arweiniad. Bydd myfyrwyr yn derbyn 48 awr o gyswllt uniongyrchol darlithydd/myfyriwr fesul modiwl. Bydd pob modiwl yn cael ei drefnu fel sesiwn dysgu wythnosol ar draws pob Semester gyda modiwlau yn gyfochrog. Bydd 52 awr arall o oriau astudio dan arweiniad (trwy, er enghraifft, baratoi ar gyfer seminarau, darlithoedd, trafodaeth Timau Microsoft). Mae'r 100 awr sy'n weddill yn cynnwys “dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr” er bod tîm y rhaglen yn ymwybodol iawn bod angen cyfeirio ac adolygu dysgu o'r fath i sicrhau profiad dysgu llwyddiannus. Bydd y modiwl sgiliau ymchwil yn llywio sgiliau ymchwil yn arbennig ar gyfer y traethawd hir terfynol.

Cefnogaeth

Mae cymorth helaeth ar gael i fyfyrwyr. Y Cyfarwyddwr Rhaglen a'r adnodd gweinyddol cysylltiedig fydd yn darparu prif sail cymorth i fyfyrwyr. Yn ogystal, bydd cymorth yn cael ei ddarparu gan:

 • Cynllun mentora myfyrwyr ar draws yr ysgol. — Mae hwn yn bwynt cyswllt rheolaidd a phersonol ar gyfer yr holl fyfyrwyr sy'n astudio yn yr YRC.
 • Rhaglen ymsefydlu
 • Llawlyfr rhaglenni a chanllawiau modiwlau.
 • Dysgu Rhithwir Moodle.
 • Pecynnau sgiliau llyfrgell a sgiliau astudio.
 • Llyfrgell ac adnoddau dysgu Prifysgol Caerdydd (drwy drefniant).
 • Cyfleuster TG mynediad agored 24 awr ar gampysau Cyncoed a Llandaf.
 • Mynediad diderfyn i'r we ledled y byd.
 • Y tîm Tiwtora Personol sy'n ymroddedig i gefnogi pob myfyriwr yn Ysgol Reolaeth Caerdydd yn eu datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol.

Technoleg a Chyfleusterau

Mae defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhan allweddol o'r strategaeth dysgu ac addysgu. Bydd pob modiwl yn cael ei gefnogi gan Moodle a Teams a thrwy'r cyfryngau dysgu rhithwir hyn, byddwch yn cael ystod eang o ddeunyddiau dysgu a chanllawiau astudio. Yn benodol, Timau yw'r llwyfan y mae arweinwyr modiwl yn trefnu sesiynau byw a thrafodaethau arno a lle mae'r Cyfarwyddwr Rhaglen (PD) yn cynnal cyfarfod un i un gyda myfyriwr ac yn delio â Holi ac Ateb. Mae Moodle yn rhoi mynediad i fyfyrwyr at yr holl wybodaeth am raglenni a modiwlau gan gynnwys llawlyfrau modiwlau, recordiadau darlithoedd a deunyddiau seminar, dolenni perthnasol i wefannau allanol a deunyddiau asesu a chanllawiau.

Asesu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu.

Asesir modiwlau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu, er enghraifft, gwaith cwrs (yn cynnwys aseiniadau, adroddiadau, cyflwyniadau a chyfnodolyn myfyriol) ac arholiadau a thraethawd hir ymchwil. Bydd yr union ddulliau asesu a ddefnyddir yn amrywio rhwng modiwlau.

Mae asesiadau wedi'u cynllunio i annog myfyrwyr i gymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau at faterion a phroblemau sefydliadol/adnoddau dynol penodol; i annog dysgu seiliedig ar ymholiadau, i fynd i'r afael â phroblemau mewn ffordd systematig, ac i hyrwyddo myfyrio beirniadol.

Mae'r tîm addysgu wedi ymrwymo i roi adborth amserol a phriodol i fyfyrwyr ar eu cynnydd a'u cyflawniad academaidd, a thrwy hynny alluogi myfyrwyr i fyfyrio ar eu cynnydd a chynllunio eu datblygiad academaidd a sgiliau yn effeithiol. Mae adborth, a gweithredu ar adborth, felly yn rhan o'r broses ddysgu weithredol trwy gydol cwrs astudio myfyriwr. Bydd dulliau adborth yn amrywio yn ôl y math o asesiad, disgyblaeth, lefel astudio ac anghenion y myfyriwr unigol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r wybodaeth a'r sgiliau a enillir wrth ymgymryd â'r rhaglen Meistr hon, ynghyd ag aelodaeth 'Cysylltiol' CIPD, yn darparu sylfaen gref ar gyfer cael gyrfa mewn HRM neu ei gwella.

Mae'r MSc Adnoddau Dynol hefyd yn gymhwyster gwerthfawr i arfogi myfyrwyr ar gyfer rolau rheoli ac arwain eraill mewn sefydliadau sy'n gwerthfawrogi rheolaeth gref ar bobl.

Gall y Gwasanaethau Gyrfa ym Met Caerdydd helpu myfyrwyr i ddod o hyd i swydd, lleoliad gwaith neu interniaeth, ac arwain myfyrwyr trwy'r broses ymgeisio trwy gynnig apwyntiadau un-i-un, digwyddiadau yn CSM a gwahodd cyflogwyr i'r campws ar gyfer ystod o ffeiriau, fforymau a cyflwyniadau. 


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai pob myfyriwr feddu ar radd gyntaf berthnasol neu gymhwyster cyfatebol, yn yr Ail ddosbarth Isaf (2:2) neu uwch, y bydd angen eu tystiolaeth a'u gwirio ac y ceisir geirda amdanynt. Er nad yw profiad yn hanfodol, mae'n ddymunol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Dethol:
Dewis ar gyfer y cwrs hwn yw drwy ffurflen gais a, lle bo angen, cyfweliad.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein system gwneud cais hunanwasanaeth.

O leiaf un cyfeiriad i'w ddarparu gyda'ch cais.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Xiaoni Ren:
E-bost: xren@cardiffmet.ac.uk
Tel: 029 2020 5871

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Wedi’i hachredu gan:
Mae Ysgol Reoli Caerdydd yn Ganolfan Gymeradwy Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD).

Mae MSc HRM Ysgol Reoli Caerdydd wedi'i gymeradwyo'n llawn gan CIPD, a byddwch yn gymwys i gael aelodaeth 'Cysylltiol' o'r CIPD pan fyddwch wedi cwblhau'r rhaglen Meistr lawn yn llwyddiannus.

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn amser.

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych yn gymwys.