Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Financial Management - MSc

Gradd Meistr Rheolaeth Ariannol - MSc/Diploma Ôl-radd (PgD)/Tystysgrif Ôl-radd (PgC)

 

Ffeithiol Allweddol

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn-amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Derbyniadau Hydref a Chwefror ar gael.

Gostyngiad o 25% i Gyn-fyfyrwyr :
Mae Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 25 y cant mewn ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir. 
Gweld a ydych chi'n gymwys.

Course Overview

Llwybrau: 

MSc Rheolaeth Ariannol 
MSc Rheolaeth Ariannol (Rheoli Newid) 
MSc Rheolaeth Ariannol (Cyllid Islamaidd) 
MSc Rheolaeth Ariannol (Rheolaeth Strategol) 
MSc Rheolaeth Ariannol (Cyllid Rhyngwladol) 
MSc Rheolaeth Ariannol (Rheoli Prosiect) 

Mae'r rhaglen Rheolaeth Ariannol MSc boblogaidd yn addas i unrhyw un sy'n dymuno caffael gwybodaeth ym maes busnes, rheolaeth a chyllid. Nod y rhaglen yw gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o gyllid, y gellir eu cymhwyso i faterion cymhleth er mwyn gwella arferion busnes a rheoli.  Mae'r rhaglen yn cynnig cyfres o fodiwlau a llwybrau dewisol, a fydd yn galluogi dysgwyr i deilwra eu rhaglen i weddu i'w hanghenion a'u diddordeb unigol. 

Mae gan yr holl raglenni Meistr Cyllid yn yr Ysgol Reoli fynediad llawn i'r Financial Times ar-lein a'r cyfle i ddysgu a chyflawni gwaith ymarferol yn ein Labordy Ariannol Bloomberg ymroddedig o'r radd flaenaf. Mae'r platfform ariannol rhithwir yn caniatáu i chi gael mynediad ac ymgysylltu â data marchnad fyw trwy gymhwyso gwerthuso ymarferol a modelu ariannol. Mae'r rhaglen hefyd yn cynnig cyfle i chi ennill tystysgrif Bloomberg - Cysyniadau Marchnad Bloomberg (BMC) , sy'n cael ei gydnabod yn eang yn y diwydiant bancio ac ariannol. 

Cynnwys y Cwrs 

Mae'r rhaglen yn cynnwys elfen a addysgir, sy'n werth 140 credyd a Thraethawd Hir terfynol heb ei ddysgu sy'n werth 40 credyd. Dyfernir yr MSc ar ôl cwblhau'r 180 credyd yn llwyddiannus.   

Cyflwynir yr elfen a addysgir o fewn y rhaglen dros ddau semester, lle mae pob modiwl a addysgir yn werth 20 credyd. Y modiwlau a addysgir i'w cwblhau yw:   

Modiwlau Gorfodol a Addysgir: 

 • Cyllid a Risg Corfforaethol (20 credyd) 
 • Materion Cyfoes ym maes Cyfrifeg, Bancio a Chyllid (20 credyd) 
 • Rheolaeth Cyllid (20 credyd)
 • Cyllid Meintiol (20 credyd) 
 • Dulliau Ymchwil (20 credyd)

Modiwlau Dewisol a Addysgir (2 fodiwl o'r canlynol):

 • Marchnadoedd Cyfalaf a Deilliadau (20 credyd) 
 • Rheoli Argyfwng, Risg a Newid Strategol (20 credyd) 
 • Cyllid Busnes Rhyngwladol (20 credyd)
 • Strategaeth Busnes Byd-eang (20 credyd)
 • Arloesi a Rheolaeth Risg (20 credyd)
 • Economi Wleidyddol Rhyngwladol (20 credyd) 
 • Rheolaeth Rhyngwladol: Pobl a Gweithrediadau (20 credyd) 
 • Bancio Buddsoddi Islamaidd (20 credyd) 
 • Rheolaeth Prosiectau Mega a Chymhleth (20 credyd)
 • Rheoli Pobl a Marchnadoedd ar draws Diwylliannau (20 credyd)
 • Egwyddorion Cyllid Islamaidd (20 credyd)
 • Profiad Gwaith Proffesiynol (20 credyd)
 • Theori ac Ymarfer Rheoli Prosiect (20 credyd)
 • Rheolaeth Cyfoeth (20 credyd)

Traethawd Hir Gorfodol (40 credyd) 

Llwybrau: 
Gall myfyrwyr ddewis ymgymryd ag arbenigedd, gan astudio dau bwnc dewisol yn yr un maes. Mae'r rhaglen yn cynnig sawl llwybr i fyfyrwyr sy'n dymuno nodi eu harbenigedd, ac mae'r rhain yn cynnwys: 

MSc Rheolaeth Ariannol (Rheoli Newid) 

MSc Rheolaeth Ariannol (Cyllid Islamaidd) 

MSc Rheolaeth Ariannol (Rheolaeth Strategol) 

MSc Rheolaeth Ariannol (Cyllid Rhyngwladol) 

MSc Rheolaeth Ariannol (Rheoli Prosiect) 

Dysgu ac Addysgu 

Fe'ch dysgir gan staff academaidd cymwys a brwdfrydig sydd â phrofiad ymchwil ac ymgynghori a chysylltiadau â diwydiant. Mae eich profiad dysgu o ansawdd uchel yn cynnwys darlithoedd a thrafodaethau a gefnogir gan waith grŵp, cyflwyniadau, labordai cyfrifiadurol ystadegol ac astudiaethau achos. Cefnogir pob modiwl drwy ddefnyddio amgylchedd dysgu rhithwir Moodle.   

Asesu

Mae'r byd proffesiynol y mae ein graddedigion llwyddiannus yn anelu ato yn chwilio am fyfyrwyr sy'n gallu cynnal ymchwil ddefnyddiol, meddwl yn feirniadol am yr ymchwil honno a chymhwyso i broblemau cymhleth - mae hyn, ymhlith pethau eraill, yn gofyn am ddefnydd effeithiol o TGCh modern a'r gallu i ddefnyddio gwybodaeth yn effeithiol. O fewn y maes hwn bydd disgwyl i raddedigion ddangos sgiliau meintiol rhagorol. Tybir bod y myfyrwyr hyn yn prosesu sgiliau cyfathrebu dwy ffordd effeithiol ac yn gyffyrddus ac yn effeithiol mewn amgylcheddau hunanreoledig a thîm. 

Mae'r asesiadau ffurfiannol a chrynodol sy'n angenrheidiol i ddatblygu, hogi ac arddangos y galluoedd hyn o reidrwydd yn amrywiol a bydd y rhaglenni hyn yn cyflwyno'r myfyrwyr i waith cwrs unigol, a chyflwyniadau, tasgau grŵp, logiau myfyriol, chwarae rôl yn ogystal â arholiadau caeedig traddodiadol. 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd 

Nid yw'r galw am weithwyr proffesiynol cyllid medrus a gwybodus iawn yn dangos unrhyw arwyddion o leihau dros y blynyddoedd i ddod - ac ym marn rhai gall gynyddu. Mae'r galw hwn wedi bod yn allweddol wrth ddylunio'r gyfres heriol hon o raglenni. Er mwyn cynyddu cyflogadwyedd i'r eithaf, mae canlyniadau dysgu'r rhaglen wedi'u hanelu at roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar y diwydiant cyllid i fyfyrwyr. Elfen allweddol o hyn yw'r modiwl “Materion Cyfoes mewn Cyfrifeg, Bancio a Chyllid”.    

Mae'r rhaglenni'n ceisio diwallu anghenion unigolion a diwydiant trwy ddatblygu myfyrwyr sydd â sgiliau a galluoedd gwybyddol lefel uwch sydd hefyd â dealltwriaeth ymarferol ragorol o "sut i wneud cais" yn hytrach na dim ond "pam mae'n digwydd". Mae gan yr holl raglenni fodiwl Profiad Gwaith Proffesiynol dewisol 20 credyd sy'n cynnwys lleoliad gwaith 4 wythnos o leiaf y tu allan i'r semester addysgu. Disgwylir i fyfyrwyr drefnu eu lleoliad eu hunain a rhaid i bob lleoliad o'r fath fod yn sylweddol ac ar lefel briodol. Bydd y lleoliadau hyn yn cynnwys mewnbwn “cyflogwr” a rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan Gyfarwyddwr y Rhaglen cyn cychwyn. Fel arall, gall myfyrwyr sydd â phrofiad lefel reoli priodol mewn maes priodol wneud cais am “Gydnabod y Dysgu Profiadol Blaenorol”.  

Mae gan yr Ysgol Reoli gyfleoedd i raddedigion llwyddiannus wneud cais am astudiaeth M.Phil./ PhD yn yr Ysgol. 

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais 

Dylai darpar fyfyrwyr feddu ar radd israddedig (fel arfer o ddosbarthiad 2: 1 neu'n uwch) neu'r hyn sy'n cyfateb iddo mewn maes perthnasol ee Cyfrifeg, Cyllid neu Astudiaethau Busnes ag elfen gyllid sylweddol, neu: Meddu ar o leiaf bum mlynedd o brofiad gwaith perthnasol ym maes cyllid;

Cymwysterau proffesiynol addas gan gyrff fel ACCA, CII, CFA, IFS ac ati. Mewn rhai achosion gall y rhai sydd â chymwysterau proffesiynol lefel uwch gael eu heithrio o fodiwlau penodol a addysgir. Byddai eithriadau o'r fath yn cael eu trafod fesul achos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen. 

Yn gyffredinol, fel rheol ni fydd gan raddedigion o ddisgyblaethau anariannol y sgiliau blaenorol i lwyddo ar y rhaglen OND mae croeso i fyfyrwyr o'r fath wneud cais a bydd ceisiadau o'r fath yn cael eu hystyried yn unigol. 

Ymgeiswyr Rhyngwladol 
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol:

Ffurflen gais ac, os oes angen, cyfweliad. 

Sut i Wneud Cais:

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd o sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL). 

Gwybodaeth Ychwanegol 

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol: 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees. 

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Unigol oni nodir yn wahanol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd. 

Cysylltu â Ni 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk. 


Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Ricky Li:  
E-bost:  ryli@cardiffmet.ac.uk    
Ffôn:+44 (0) 29 2020 5752

​​


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.cardiffmet.ac.uk/terms