Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Rheolaeth Ariannol - MSc/PgD/PgC

Meistr Rheolaeth Ariannol - MSc/PgD/PgC

​​

Llwybrau:

MSc Rheolaeth Ariannol
MSc Rheolaeth Ariannol (Cyllid Islamaidd)
MSc Rheolaeth Ariannol (Rheolaeth Strategol)
MSc Rheolaeth Ariannol (Cyllid Rhyngwladol)
MSc Rheolaeth Ariannol (Rheoli Prosiectau)

Mae'r rhaglen MSc Rheolaeth Ariannol boblogaidd yn addas i unrhyw un sy'n dymuno caffael gwybodaeth o fewn maes busnes, rheolaeth a chyllid. Nod y rhaglen yw gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o gyllid, y gellir eu cymhwyso i faterion cymhleth er mwyn gwella arferion busnes a rheoli. Mae'r rhaglen yn cynnig cyfres o fodiwlau a llwybrau dewisol, a fydd yn galluogi dysgwyr i deilwra eu rhaglen i weddu i'w hanghenion a'u diddordeb unigol.

Mae pob un o'r rhaglenni Meistr sy'n seiliedig ar Gyllid yn yr Ysgol Rheolaeth yn cael mynediad llawn i'r Financial Times ar-lein.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen yn cynnwys elfen a addysgir, sy'n werth 140 o gredydau a Thraethawd Hir gorfodol terfynol heb ei addysgu sy'n werth 40 credyd. Dyfernir yr MSc ar ôl cwblhau'r 180 credyd yn llwyddiannus.

Mae elfen a addysgir y rhaglen yn cael ei darparu dros ddau semester, lle mae pob modiwl a addysgir yn werth 20 credyd. Y modiwlau a addysgir i'w cwblhau yw:

Modiwlau Gorfodol a Addysgir:

 • Cyllid Corfforaethol (20 credyd)
 • Materion Cyfredol mewn Cyfrifeg, Bancio, Economeg a Chyllid (20 credyd)
 • Dulliau Ymchwil (20 credyd)


Modiwlau Dewisol a Addysgir Gorfodol (2 fodiwl o'r canlynol):

 • Marchnadoedd Cyfalaf ac Offer (20 credyd)
 • Cyllid Busnes Rhyngwladol (20 credyd)
 • Egwyddorion Cyllid Islamaidd (20 credyd)
 • Rheoli Cyfoeth (20 credyd)
 • Rheoli Cyllid (20 credyd)
 • Cyllid Meintiol (20 credyd)


Modiwlau Dewisol a Addysgir (2 fodiwl o'r canlynol):

 • Arweinydd Busnes Strategol (20 credyd)
 • Theori ac Ymarfer Rheoli Prosiectau (20 credyd)
 • Bancio Buddsoddi Islamaidd (20 credyd)
 • Rheoli Prosiectau Mega a Chymhleth (20 credyd)
 • Busnes yn yr Economi Fyd-eang (20 credyd)
 • Datblygu Sgiliau Proffesiynol a Chyflogadwyedd (20 credyd)
 • Economi Wleidyddol Ryngwladol (20 credyd)
 • Econometreg a Dadansoddi Data (20 credyd)


Traethawd Hir Gorfodol​ (40 credyd​)


Llwybrau​:

Gall myfyrwyr ddewis ymgymryd ag arbenigedd, gan astudio dau bwnc dewisol yn yr un maes. Mae'r rhaglen yn cynnig nifer o lwybrau i fyfyrwyr sydd am nodi eu harbenigedd, ac mae'r rhain yn cynnwys:

 • MSc Rheolaeth Ariannol (Cyllid Islamaidd
 • MSc Rheolaeth Ariannol (Rheolaeth Strategol)
 • MSc Rheolaeth Ariannol (Cyllid Rhyngwladol)
 • MSc Rheolaeth Ariannol (Rheoli Prosiectau​)

Dysgu ac Addysgu

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff sydd â chymwysterau academaidd a brwdfrydig gyda phrofiad ymchwil ac ymgynghori a chysylltiadau â diwydiant. Mae eich profiad dysgu o ansawdd uchel yn cynnwys darlithoedd a thrafodaethau a gefnogir gan waith grŵp, cyflwyniadau, labordai cyfrifiadurol ystadegol ac astudiaethau achos. Cefnogir yr holl fodiwlau hefyd gan Moodle, y rhith-amgylchedd dysgu.


Asesu

Mae'r byd proffesiynol y mae ein graddedigion llwyddiannus yn anelu at fynd i mewn yn chwilio am fyfyrwyr sy'n gallu cynnal ymchwil ddefnyddiol, meddwl yn feirniadol am yr ymchwil honno a chymhwyso at broblemau cymhleth - mae hyn, ymhlith pethau eraill, yn golygu bod angen defnyddio TGCh fodern yn effeithiol a'r gallu i ddefnyddio gwybodaeth yn effeithiol. Yn enwedig yn y maes hwn, bydd disgwyl i raddedigion ddangos sgiliau meintiol rhagorol. Tybir bod y myfyrwyr hyn yn prosesu sgiliau cyfathrebu dwy-ffordd effeithiol a bod yn gyfforddus ac yn effeithiol mewn amgylcheddau tîm a reolir ganddynt eu hunain.

Mae'r asesiadau ffurfiannol a chyfansymiol sydd eu hangen i ddatblygu, hogi ac arddangos y galluoedd hyn, o reidrwydd yn niferus ac amrywiol a bydd y rhaglenni'n dangos y myfyrwyr i waith cwrs unigol, a chyflwyniadau, tasgau grŵp, logiau myfyriol, chwarae rôl yn ogystal ag arholiadau traddodiadol ar gyfer llyfrau caeedig.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Nid yw'r galw am weithwyr proffesiynol medrus a gwybodus yn dangos unrhyw arwyddion o lynu dros y blynyddoedd nesaf - ac o ystyried rhai yn cynyddu. Mae'r galw hwn wedi bod yn allweddol wrth ddylunio'r gyfres hyblyg a heriol hon o raglenni. Er mwyn gwneud y mwyaf o gyflogadwyedd, mae deilliannau dysgu'r rhaglen wedi'u hanelu at roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar fyfyrwyr ar y diwydiant cyllid. Elfen allweddol o hyn yw'r modiwl “Materion Cyfredol mewn Cyfrifeg, Bancio a Chyllid”.

Mae'r rhaglen yn ceisio diwallu anghenion unigol a diwydiant drwy ddatblygu myfyrwyr sydd â sgiliau a galluoedd gwybyddol lefel uwch sydd hefyd yn meddu ar ddealltwriaeth ymarferol ardderchog o “sut i wneud cais” yn hytrach na “pam mae'n digwydd” yn unig. Mae'r rhaglen yn cynnwys modiwl dewisol o 20 credyd Profiad Gwaith Proffesiynol, sy'n cynnwys o leiaf 4 wythnos o leoliad gwaith i'w gynnal y tu allan i'r semester addysgu. Disgwylir i fyfyrwyr drefnu eu lleoliad eu hunain a rhaid i bob lleoliad o'r fath fod yn sylweddol ac ar lefel briodol. Bydd y lleoliadau hyn yn cynnwys mewnbwn “cyflogwr” a rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan Gyfarwyddwr y Rhaglen cyn dechrau. Fel arall, gall myfyrwyr sydd â phrofiad priodol o lefel reoli mewn maes priodol wneud cais am “Cydnabod y Dysgu Profiad Blaenorol hwn”.

Mae gan yr Ysgol Reoli gyfleoedd i raddedigion llwyddiannus wneud cais am M.Phil/PhD o fewn yr Ysgol.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai darpar fyfyrwyr feddu ar radd israddedig (dosbarth 2:1 neu uwch fel arfer) neu gymhwyster cyfatebol mewn maes perthnasol e.e. Cyfrifeg, Cyllid neu Astudiaethau Busnes gydag elfen ariannol sylweddol, neu:

Pum mlynedd o brofiad gwaith perthnasol ym maes cyllid, neu:

Cymwysterau proffesiynol addas gan gyrff megis ACCA, CII, CFA, IFS ac ati. Mewn rhai achosion, gall y rhai sydd â chymwysterau proffesiynol lefel uwch gael eu heithrio o nifer o fodiwlau a addysgir. Byddai eithriadau o'r fath yn cael eu trafod fesul achos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen.

Yn gyffredinol, ni fydd graddedigion o ddisgyblaethau anariannol fel arfer yn meddu ar y set sgiliau sydd eisoes yn bodoli i lwyddo ar y rhaglen OND mae croeso i fyfyrwyr o'r fath wneud cais a bydd ceisiadau o'r fath yn cael eu hystyried yn unigol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Dethol:

Ffurflen gais ac os oes angen cyfweliad.

Sut i Wneud Cais:

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chymorth Ariannol:

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r cymorth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch at ein tudalen Cyllid Myfyrwyr.

Ffioedd rhan-amser: Codir tâl fesul Modiwl Sengl oni nodir yn wahanol:

Israddedig=10 Credyd; Ôl-raddedig=20 credyd

Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen am ragor o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Chang Liu:

Ebost: cliu@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Derbyniadau mis Medi a mis Ionawr ar gael.

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych yn g​ymwys.