Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Marchnata Ffasiwn - MSc/PgD/PgC

Rheoli Marchnata Ffasiwn - MSc/PgD/PgC

​​

Mae'r radd MSc Rheoli Marchnata Ffasiwn ym Met Caerdydd yn gwrs deinamig a chyffrous sy'n cyfuno egwyddorion ffasiwn, marchnata a rheoli i'ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant ffasiwn byd-eang. Nod cyffredinol y rhaglen yw datblygu marchnatwyr ffasiwn sy'n gallu rhedeg ac integreiddio'n llwyddiannus ar lefel reoli mewn ystod eang o sefydliadau ffasiwn ac amgylcheddau marchnata.

Bydd y cwrs yn ddelfrydol ar gyfer graddedigion sy'n cael eu hysgogi gan yr awydd i lansio neu ddatblygu gyrfa bresennol yn y diwydiant ffasiwn. Yn ganolog i'n gradd MSc mewn Rheoli Marchnata Ffasiwn yw'r cyfle i integreiddio theori marchnata gydag ymarfer ac egwyddorion, yn enwedig mewn perthynas â'ch anghenion gyrfa eich hun.

Byddwch yn cael mewnwelediad beirniadol i anghenion a dyheadau defnyddwyr ffasiwn, yn deall pwysigrwydd marchnata brand mewn ffasiwn a chwmpas rhyngwladol y diwydiant ffasiwn. Byddwch yn archwilio agweddau megis prynu a marchnata ffasiwn gan gynnwys rhagfynegi tueddiadau, rheoli'r gadwyn gyflenwi a rhagweld ffasiwn.

Byddwch yn darganfod y grefft o gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth o gwsmeriaid ffasiwn gan ddefnyddio dulliau digidol a thraddodiadol trwy ein modiwl Marchnata Ffasiwn Aml-Sianel. Yn olaf, byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth i greu strategaethau marchnata o fewn Ffasiwn Rhyngwladol a Rheoli Brand gan ganolbwyntio ar bob lefel o'r diwydiant, o ffasiwn cyflym i frandiau moethus.

Mae cyflawni hyn oll yn golygu bod ein dull o addysgu yn mynd y tu hwnt i gyflwyno set o ddamcaniaethau ac egwyddorion marchnata i chi. Yn hytrach, mae'n ymestyn i chi allu gwerthuso defnyddioldeb y damcaniaethau a'r egwyddorion hyn yn ymarferol drwy ddefnyddio astudiaethau achos a phrosiectau 'byw'. Credwn y bydd y rhaglen hon yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i ragori yn y diwydiant ffasiwn drwy gael y mewnwelediadau, yr addysg a'r ddealltwriaeth feirniadol sydd eu hangen i weithredu mewn diwydiant byd-eang deinamig sy'n newid yn barhaus.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen yn cynnwys tri cham gwahanol, Tystysgrif Ôl-raddedig (PgCert) Marchnata Ffasiwn, Diploma Ôl-raddedig (PGDIP), a MSc Marchnata Ffasiwn Strategol, gydag amrywiaeth o fodiwlau gorfodol a addysgir (120 credyd), ac elfen heb ei haddysgu (60 credyd). Dyfernir yr MSc ar ôl cwblhau 180 credyd yn llwyddiannus.

Tymor 1: (Medi - Rhagfyr)

 • Marchnata Ffasiwn Aml-sianel
 • Rheoli Brand Rhyngwladol a Moethus
 • Cyfeiriad Creadigol a Chyfathrebu ar gyfer Ffasiwn

Tymor 2: (Ionawr - Mai)

 • Ymddygiad Defnyddwyr mewn Ffasiwn
 • Prynu Ffasiwn Strategol a Rheoli Cynnyrch
 • Ymchwil Marchnata Modern


Dewisol:

 • Chwilio am Greadigedd, Arloesedd a Gwahaniaeth (20 credyd)

Tymor 3: (Haf)

 • Traethawd Hir Ffasiwn (60 credyd)
 • Cynllun Marchnata mewn Cyd-destun Ffasiwn (40 credyd)
 • Dysgu Seiliedig ar Waith (20 credyd)
 • Interniaeth Marchnata (20 credyd)

Dysgu ac Addysgu

Cyflwynir y cwrs gyda chymysgedd o ddarlithoedd a seminarau. Bydd llawer o'r asesiadau yn seiliedig ar achosion byd go iawn ac felly bydd siaradwyr gwadd arbenigol ac ymweliadau â busnesau hefyd yn rhan o'r daith ddysgu. Ar lefel Meistr, disgwylir ymchwil ac astudio annibynnol hunanreoli a myfyrwyr gyda myfyrwyr yn cael eu cyfeirio a'u hannog i ddyfnhau eu dealltwriaeth o feysydd Marchnata penodol. Defnyddir Moodle fel Rhith-amgylchedd rhyngweithiol ond mae datblygiad cymuned ddysgu yn arbennig o gyffredin ym Metropolitan Caerdydd gyda chefnogaeth ardderchog i fyfyrwyr.


Asesu

Mae'r asesiad ar y rhaglen yn gymysg a bydd yn cynnwys amrywiaeth o fformatau. Cewch eich asesu drwy gydol y cwrs ar sail gwaith cwrs a chyflwyniadau, llawer ohonynt yn canolbwyntio ar astudiaethau achosion bywyd go iawn.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r radd MSc Rheoli Marchnata Ffasiwn wedi'i chynllunio ar gyfer pobl sydd eisiau gyrfa farchnata lwyddiannus a gwerth chweil yn y Diwydiant Ffasiwn. Mae'r llwybrau gyrfa disgwyliedig yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Prynu a Marchnata
 • Swyddi mewn Hysbysebu
 • Rheoli Brand Ffasiwn
 • Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyhoeddusrwydd
 • Ysgrifennu Ffasiwn
 • Marchnata Ffasiwn ac Ymchwil i Ddefnyddwyr
 • Gwerthu a Datblygu Brand
 • Strategaeth Marchnata Ffasiwn Rhyngwladol

Yn ogystal, mae'r cwrs yn baratoad ardderchog ar gyfer parhau â'ch astudiaethau yn MPhil neu PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai pob myfyriwr feddu ar radd gyntaf berthnasol neu gyfwerth, o leiaf Ail ddosbarth Isaf (2:2) neu brofiad perthnasol, y bydd angen eu tystiolaeth a'u gwirio ac y ceisir geirda amdanynt.

Bydd ymgeiswyr sydd â chymwysterau mynediad ansafonol yn cael eu hystyried. Os nad ydych yn siŵr a ydych yn bodloni'r gofynion mynediad, cysylltwch â ni.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Dethol:
Dewis ar gyfer y cwrs hwn yw drwy ffurflen gais.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn drwy ein system ymgeisio hunanwasanaeth.

Dau gyfeiriad llawn i'w llwytho gyda'ch cais.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Jo Wiltshire Tidy:
Email: jtidy@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Derbyniadau mis Medi a mis Ionawr ar gael.

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyr​wyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych yn gymwys.