Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Fashion Marketing Management MSc PgD PgC

Gradd Meistr Rheoli Marchnata Ffasiwn - MSc/Diploma Ôl-radd (PgD)/Tystysgrif Ôl-radd (PgC)

Fashion Marketing Management - MSc/PgD/PgC

Ffeithiol Allweddol

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn-amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Derbyniadau Hydref a Chwefror ar gael.

Gostyngiad o 25% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 25 y cant mewn ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych chi'n gymwys.

Instagram Fashion Marketing

Cyrsiau Cysylltiedig

MSc Marchnata Strategol
 

Course Overview

Mae'r radd MSc Rheoli Marchnata Ffasiwn ym Met Caerdydd yn gwrs deinamig a chyffrous sy'n cyfuno egwyddorion ffasiwn, marchnata a rheoli i'ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant ffasiwn byd-eang. Nod eang y rhaglen yw cynhyrchu marchnatwyr ffasiwn sy'n gallu gweithio ac integreiddio'n llwyddiannus ar lefel reolaethol mewn ystod eang o sefydliadau ffasiwn ac amgylcheddau marchnata.  

Bydd y cwrs yn gwbl addas ar gyfer graddedigion sydd wedi'u cymell gan yr awydd i ddechrau gyrfa neu ddatblygu un sy'n bodoli eisoes yn y maes marchnata ffasiwn.  Yn ganolog i'n gradd MSc Rheoli Marchnata Ffasiwn mae'r cyfle i integreiddio theori marchnata ag arfer, ac egwyddorion, yn enwedig mewn perthynas â'ch anghenion gyrfa eich hun. 

Byddwch yn cael mewnwelediadau i anghenion a dyheadau defnyddwyr ffasiwn, yn deall pwysigrwydd marchnadat brand mewn ffasiwn a chwmpas rhyngwladol marchnata ffasiwn. Byddwch yn archwilio agweddau fel prynu ffasiwn a marsiandïaeth gan gynnwys rhagfynegiad tuedd, rheoli'r gadwyn gyflenwi a rhagweld ffasiwn. 

Byddwch yn darganfod y grefft o gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth o gwsmeriaid ffasiwn gan ddefnyddio dulliau digidol a thraddodiadol trwy ein modiwl Marchnata Ffasiwn Aml-Sianel. Yn olaf, byddwch yn cymhwyso'ch gwybodaeth a'ch dealltwriaeth i greu strategaethau marchnata o fewn Rheoaethi Ffasiwn a Brand Rhyngwladol gan ganolbwyntio ar bob lefel o'r diwydiant, o ffasiwn gyflym i frandiau moethus. 

Mae cyflawni hyn i gyd yn golygu bod ein dull o addysgu yn mynd y tu hwnt i ddim ond cyflwyno setiau o ddamcaniaethau ac egwyddorion marchnata i chi. Yn hytrach, mae'n ymestyn i chi allu gwerthuso defnyddioldeb y damcaniaethau a'r egwyddorion hyn yn ymarferol trwy ddefnyddio astudiaethau achos a phrosiectau 'byw'. Credwn y bydd y rhaglen hon yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i ragori yn y diwydiant ffasiwn trwy gael y mewnwelediadau, yr addysg a'r ddealltwriaeth feirniadol sydd eu hangen i weithredu yn yr hyn sy'n ddiwydiant byd-eang deinamig sy'n newid yn barhaus.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen yn cynnwys tri cham gwahanol, Tystysgrif Ôl-raddedig (PGCert), Marchnata Ffasiwn, Diploma Ôl-raddedig (PGDIP), Marchnata Ffasiwn, a MSc Marchnata Ffasiwn Strategol, gydag ystod o fodiwlau gorfodol a addysgir (120 credyd), ac elfen nas dysgir ( 60 credyd). Dyfernir yr MSc ar ôl cwblhau'r 180 credyd yn llwyddiannus.

Tymor 1: (Tystysgrif = Cwblhau 60 credyd):

• Marchnata Ffasiwn Aml-sianel (20 credyd) • Prynu Ffasiwn Strategol a Rheoli Cynnyrch (20 credyd) gan gynnwys Rhagfynegiad Tueddiadau, Y Gadwyn Gyflenwi a Rhagweld Ffasiwn • Ymchwil Marchnata Fodern ar gyfer Ffasiwn (20 credyd)

 

Tymor 2: (Diploma = Cwblhau cam 1 a 60 credyd ychwanegol): 

• Deall y Defnyddiwr Ffasiwn (20 credyd) • Rheoli Brand Ffasiwn Moethus a Rhyngwladol (20 credyd) • Ymchwil Academaidd ar gyfer Busnes (20 credyd) 

 

Tymor 3: Meistri = Cwblhau camau 1 & 2) a: 

• Traethawd Hir (60 credyd) neu Gynllun Marchnata Ffasiwn (60 credyd)

 

• Neu Greadigrwydd Dewisol, Marchnata a Menter (20 credyd) a Phrosiect Ymchwil Ffasiwn Rhyngwladol (40 Credyd)

Dysgu ac Addysgu

Cyflwynir y cwrs gyda chymysgedd o ddarlithoedd a seminarau. Bydd llawer o'r asesiadau yn seiliedig ar achosion y byd go iawn ac felly bydd siaradwyr gwadd arbenigol ac ymweliadau â busnesau hefyd yn rhan o'r daith ddysgu. Ar lefel Meistr, disgwylir hunanreolaeth ac ymchwil ac astudio annibynnol gyda myfyrwyr yn cael eu cyfarwyddo a'u hannog i ddyfnhau eu dealltwriaeth o feysydd Marchnata penodol. Defnyddir Moodle fel VLE rhyngweithiol ond mae datblygu cymuned ddysgu yn arbennig o gyffredin ym Met Caerdydd gyda chefnogaeth ragorol i fyfyrwyr. 

Asesu

Mae cymysgedd o asesiadau ar y rhaglen a bydd yn cynnwys amrywiaeth o fformatau. Fe'ch asesir trwy gydol y cwrs ar sail gwaith cwrs a chyflwyniadau, y mae llawer ohonynt yn canolbwyntio ar astudiaethau achos bywyd go iawn. 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Dyluniwyd y radd MSc Rheoli Marchnata Ffasiwn ar gyfer pobl sydd eisiau gyrfa farchnata lwyddiannus a gwerth chweil yny Diwydiant Ffasiwn. Mae'r llwybrau gyrfa disgwyliedig yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

• Prynu a Marchnata  

• Swyddi mewn Hysbysebu  

• Rheoli Brand Ffasiwn

• Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyhoeddusrwydd  

• Ysgrifennu Ffasiwn  

• Marchnata Ffasiwn ac Ymchwil Defnyddwyr  

• Gwerthu a Datblygu Brand  

• Strategaeth Marchnata Ffasiwn Rhyngwladol

 

Yn ogystal, mae'r cwrs yn baratoad gwych i barhau â'ch astudiaeth MPhil neu PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. 

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan bob myfyriwr radd gyntaf berthnasol neu gyfwerth, o leiaf Ail ddosbarth Is (2:2) neu brofiad perthnasol, y bydd angen tystiolaethu a gwirio hynny a gofynnir am dystlythyrau ar ei gyfer.

Bydd ymgeiswyr â chymwysterau mynediad ansafonol yn cael eu hystyried. Os ydych chi'n ansicr a ydych chi'n cwrdd â'r gofynion mynediad yna cysylltwch â ni.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol: 
Bydd dethol ar y cwrs hwn trwy ffurflen gais.  

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd o sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL).

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Ewch i  www.cardiffmet.ac.uk/fees . 

Ffioedd rhan-amser:

Codir y taliadau fesul Modiwl Unigol oni nodir yn wahanol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaethau Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir bris, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Jayne Hall Cunnick:

E-bost: jcunnick@cardiffmet.ac.uk

Msc Fashion Marketing Management

Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.cardiffmet.ac.uk/terms