Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Meistri Economeg a Chyllid – MSc

Meistri Economeg a Chyllid – MSc

​​

Yn 2008 chwalodd digwyddiadau cataclysmig fyd Cyllid ac achosi tonnau sioc trwy weddill yr economi fyd-eang. Sylweddolodd rhai y byddai angen newid ond nid oedd yr un ohonynt yn rhagweld y byddai llai na degawd ar y sector yn cael ei newid mor radical ac yn anadferadwy.

Dyluniwyd yr MSc newydd mewn Economeg a Chyllid i ddatblygu myfyrwyr ôl-raddedig sydd â'r offer academaidd i lwyddo mewn gweithle byd-eang cynyddol gymhleth a heriol. Pan fyddwch chi'n graddio, byddwch chi'n gadael fel economegydd proffesiynol, sydd â'r offer ar gyfer gyrfa academaidd, ond sydd yn hollbwysig hefyd yn barod i ddefnyddio meddwl economaidd yn y byd y tu allan i'r byd academaidd. Mae galw mawr am economegwyr cymwys yn y llywodraeth, diwydiant ac, yn amlwg, masnach.

Mae gan yr holl raglenni Meistr Seiliedig ar Gyllid yn yr Ysgol Reolaeth fynediad llawn i'r Financial Times ar-lein.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen yn cynnwys elfen a addysgir, sy'n werth 140 credyd a Thraethawd Hir terfynol heb ei ddysgu sy'n werth 40 credyd. Dyfernir yr MSc ar ôl cwblhau'r 180 credyd yn llwyddiannus.

Cyflwynir yr elfen a addysgir o fewn y rhaglen dros ddau semester, lle mae pob modiwl a addysgir yn werth 20 credyd. Y modiwlau a addysgir i'w cwblhau yw:

Modiwlau Gorfodol a Addysgir:

 • Materion Cyfoes mewn Cyfrifeg, Bancio, Economeg a Chyllid (20 credyd)
 • Dadansoddi Econometreg a Data (20 credyd)
 • Dadansoddiad Macro-economaidd (20 credyd)
 • Dadansoddiad Micro-economaidd (20 credyd)
 • Dulliau Ymchwil (20 credyd)


Modiwlau Dewisol a Addysgir* (dewis o ddau):

 • Marchnadoedd Cyfalaf a Deilliadau (20 credyd)
 • Cyllid Corfforaethol (20 credyd)
 • Cyllid Busnes Rhyngwladol (20 credyd)
 • Economi Wleidyddol Rhyngwladol (20 credyd)
 • Rheoli Cyllid (20 credyd)
 • Egwyddorion Cyllid Islamaidd (20 credyd)
 • Datblygu Sgiliau Proffesiynol a Chyflogadwyedd​ (20 credyd)
 • Cyllid Meintiol (20 credyd)


*Sylwer bod modiwlau dewisol yn rhedeg yn dibynnu ar y galw ac argaeledd.

Dysgu ac Addysgu

Fe'ch dysgir gan staff academaidd cymwys a brwdfrydig sydd â phrofiad ymchwil ac ymgynghori a chysylltiadau â diwydiant. Mae eich profiad dysgu o ansawdd uchel yn cynnwys darlithoedd a thrafodaethau a gefnogir gan waith grŵp, cyflwyniadau, labordai cyfrifiadurol ystadegol ac astudiaethau achos. Cefnogir pob modiwl drwy ddefnyddio amgylchedd dysgu rhithwir Moodle.

Mae elfennau o fewn y rhaglenni hyn sy'n gorgyffwrdd â rhaglenni lefel Meistr presennol yn Ysgol Reoli Caerdydd. O ganlyniad, ar gyfer rhai modiwlau, bydd myfyrwyr yn cael eu haddysgu gyda myfyrwyr ar y rhaglenni Rheolaeth Ariannol MBA ac MSc. Mae'r tîm addysgu yn ystyried hyn yn gryfder yn y portffolio.


Asesu

Mae'r byd proffesiynol y mae ein graddedigion llwyddiannus yn anelu ato yn chwilio am fyfyrwyr sy'n gallu cynnal ymchwil ddefnyddiol, meddwl yn feirniadol am yr ymchwil honno a chymhwyso i broblemau cymhleth - mae hyn, ymhlith pethau eraill, yn gofyn am ddefnydd effeithiol o TGCh modern a'r gallu i ddefnyddio gwybodaeth yn effeithiol. O fewn y maes hwn bydd disgwyl i raddedigion ddangos sgiliau meintiol rhagorol. Tybir bod y myfyrwyr hyn yn prosesu sgiliau cyfathrebu dwy ffordd effeithiol ac yn gyffyrddus ac yn effeithiol mewn amgylcheddau hunanreoledig a thîm.

Mae'r asesiadau ffurfiannol a chrynodol sy'n angenrheidiol i ddatblygu, hogi ac arddangos y galluoedd hyn o reidrwydd yn amrywiol a bydd y rhaglenni hyn yn cyflwyno'r myfyrwyr i waith cwrs unigol, a chyflwyniadau, tasgau grŵp, logiau myfyriol, chwarae rôl yn ogystal â arholiadau caeedig traddodiadol.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r galw am weithwyr proffesiynol cyllid medrus a gwybodus iawn bellach yn fwy byd-eang nag erioed o'r blaen. Nid Llundain ac Efrog Newydd bellach yw'r unig gartrefi ar gyfer busnesau a sefydliadau ariannol rhyngwladol mawr. Mae'r darpar gyflogwyr hyn bellach wedi'u lleoli yn y Dwyrain Canol a'r Dwyrain Pell ac mae myfyriwr ôl-raddedig bron mor debygol o ddod o hyd i'w swydd gyntaf yn Dubai, Bahrain neu Shanghai ag yn y canolfannau traddodiadol. Mae'r galw hwn wedi bod yn allweddol wrth ddylunio'r gyfres heriol hon o raglenni. Er mwyn cynyddu cyflogadwyedd i'r eithaf, mae canlyniadau dysgu'r rhaglen wedi'u hanelu at roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar y diwydiant cyllid i fyfyrwyr.

Mae'r rhaglenni'n ceisio diwallu anghenion unigolion a diwydiant trwy ddatblygu myfyrwyr sydd â sgiliau a galluoedd gwybyddol lefel uwch sydd hefyd â dealltwriaeth ymarferol ragorol o "sut i wneud cais" yn hytrach na dim ond "pam mae'n digwydd".

Mae gan yr holl raglenni fodiwl Profiad Gwaith Proffesiynol dewisol 20 credyd sy'n cynnwys lleoliad gwaith 4 wythnos o leiaf y tu allan i'r semester addysgu. Disgwylir i fyfyrwyr drefnu eu lleoliad eu hunain a rhaid i bob lleoliad o'r fath fod yn sylweddol ac ar lefel briodol. Bydd y lleoliadau hyn yn cynnwys mewnbwn “cyflogwr” a rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan Gyfarwyddwr y Rhaglen cyn cychwyn. Fel arall, gall myfyrwyr sydd â phrofiad lefel reoli priodol mewn maes priodol wneud cais am “Gydnabod y Dysgu Profiadol Blaenorol”.

Mae gan yr Ysgol Reoli gyfleoedd i raddedigion llwyddiannus wneud cais am astudiaeth M.Phil./ PhD yn yr Ysgol.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr un o'r canlynol:

 • Meddu ar, neu ddisgwyl cael, gradd israddedig neu gyfwerth, mewn maes perthnasol (Cyfrifon, Economeg neu Gyllid) gydag isafswm o ddosbarthiad 2: 2; Bydd myfyrwyr sydd â gradd Astudiaethau Busnes cyffredinol sydd â llwybr perthnasol neu modiwl priodol sylweddol yn cael eu hystyried fesul achos;
 • Meddu ar o leiaf bum mlynedd o brofiad gwaith perthnasol ym maes cyllid;
 • Meddu ar gymhwyster proffesiynol addas gan gorff proffesiynol priodol. Mewn rhai achosion gall y rhai sydd â chymwysterau proffesiynol lefel uwch gael eu heithrio o fodiwlau penodol a addysgir. Byddai eithriadau o'r fath yn cael eu trafod fesul achos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen.

Yn gyffredinol, fel rheol ni fydd gan raddedigion o ddisgyblaethau anariannol y sgiliau blaenorol i lwyddo ar y rhaglen OND mae croeso i fyfyrwyr o'r fath wneud cais a bydd ceisiadau o'r fath yn cael eu hystyried yn unigol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan. tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol:
Ffurflen gais ac, os oes angen, cyfweliad.

Sut I Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais:

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd o sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL).


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Chang Liu:
E-bost: cliu@cardiffmet.ac.uk


Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd


Hyd y Cwrs:
Blwyddyn amser llawn neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Mewnlifiadau Medi ac Ionawr ar gael.

Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr 20%:
Mae Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant mewn ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych chi'n gymwys.