Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Marchnata Digidol - MSc/PgD/PgC

Rheoli Marchnata Digidol - MSc/PgD/PgC

Mae'r MSc Rheoli Marchnata Digidol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi'i gynllunio ar y cyd â'r Sefydliad Marchnata Uniongyrchol a Digidol (IDM) ac anghenion y diwydiant digidol. Bydd yn rhoi ystod eang o wybodaeth a thechnegau marchnata cyfryngau digidol a chymdeithasol i chi. Nod y radd yw datblygu marchnatwyr digidol a all lwyddo ar lefel reoli yn nhirwedd marchnata digidol heriol heddiw.

Mae sianelau marchnata digidol wedi chwyldroi'r ffordd y mae pob busnes yn gweithredu ac yn marchnata eu gweithgareddau busnes - fel y cyfryw mae marchnata digidol yn weithgaredd hanfodol sy'n rhaid ei wneud. O ganlyniad, mae cyflogwyr o bob sector yn chwilio am raddedigion sydd â sgiliau marchnata digidol mewn ymdrech i fanteisio ar dueddiadau digidol presennol ac yn y dyfodol. Mae gan y radd hon ymarfer proffesiynol wrth ei wraidd gyda chynnwys yn cael ei greu a'i gyflwyno gan staff academaidd ac ymarferwyr y diwydiant.

Yn ystod eich amser gyda ni, byddwch yn cael mewnwelediadau beirniadol i:

 • Y Cwsmer Digidol a'u hymddygiad prynu a sut mae hyn yn wahanol i gwsmeriaid all-lein.
 • Sut mae sefydliadau'n ymgysylltu ac yn rhyngweithio â'u Cwsmeriaid Digidol.
 • Y damcaniaethau diweddaraf, tueddiadau a thechnegau yn y defnydd o optimeiddio peiriannau chwilio (SEO), cyflog fesul clic (PPC) a marchnata cyfryngau cymdeithasol.
 • Metrigau a methodolegau busnesau dadansoddeg digidol megis Google, AdWords a Twitter Analytics drwy gynllun Cymhwyster Unigol Dadansoddeg Google (IQ).

Bydd strwythur a chynnwys y cwrs yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau drwy weithio ar ymgyrchoedd go iawn mewn cydweithrediad â busnesau perthnasol.

Mae cyflawni hyn oll yn golygu bod ein dull o addysgu yn mynd y tu hwnt i gyflwyno set o ddamcaniaethau ac egwyddorion marchnata i chi. Yn hytrach, mae'n ymestyn i chi allu gwerthuso defnyddioldeb y damcaniaethau a'r egwyddorion hyn yn ymarferol drwy ddefnyddio astudiaethau achos a phrosiectau 'byw'. Credwn y bydd y radd hon yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi ragori ar lefel reolaethol drwy gael y mewnwelediadau, yr addysg a'r ddealltwriaeth feirniadol sydd eu hangen i weithredu mewn tirlun marchnata digidol deinamig sy'n newid.

Mae ein gradd MSc Marchnata Digidol yn y broses o ennill statws achrededig IDM - a fydd yn galluogi ein myfyrwyr y cyfle i gael eithriadau o'r Dystysgrif IDM mewn Marchnata Digidol.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen yn cynnwys tri cham penodol, Tystysgrif Ôl-raddedig (PgCert) Marchnata Digidol, Diploma Ôl-raddedig (PgDip) Marchnata Digidol, a MSc Rheoli Marchnata Digidol, gydag amrywiaeth o fodiwlau gorfodol a addysgir (120 credyd), ac elfen heb ei haddysgu (60 credyd). Dyfernir yr MSc ar ôl cwblhau 180 credyd yn llwyddiannus.

Tymor 1 (Tystysgrif = Cwblhau 60 credyd):

 • Marchnata Digidol Aml-sianel (20 credyd)
 • Tueddiadau Cyfoes mewn Marchnata Digidol (20 credyd)
 • Creu Cynnwys Digidol a Hawlfreintiad (20 credyd)

Tymor 2: (Diploma = Cwblhau cam 1 a 60 credyd ychwanegol):

 • Ymddygiad Defnyddwyr - Adnabod eich Cwsmer Digidol (20 credyd)
 • Dadansoddeg a Mewnwelediadau Digidol (20 credyd)
 • Ymchwil Marchnata Modern (20 credyd)

Dewisol:

 • Interniaeth Marchnata (20 credyd)
 • Chwilio am Greadigedd, Arloesedd a Gwahaniaeth (20 credyd)

Tymor 3: Meistr = Cwblhau camau 1 a 2 a naill ai:

 • Traethawd Hir Digidol (60 credyd)
 • Cynllun Marchnata mewn Cyd-destun Digidol (40 credyd)

Dysgu ac Addysgu

Cyflwynir y cwrs gyda chymysgedd o ddarlithoedd a seminarau. Bydd llawer o'r asesiadau yn seiliedig ar achosion byd go iawn ac felly bydd siaradwyr gwadd arbenigol ac ymweliadau â busnesau hefyd yn rhan o'r daith ddysgu. Ar lefel Meistr, disgwylir ymchwil ac astudio annibynnol hunanreoli  gyda myfyrwyr a byddant yn cael eu cyfeirio a'u hannog i ddyfnhau eu dealltwriaeth o feysydd Marchnata penodol. Defnyddir Moodle fel VLE rhyngweithiol ond mae datblygiad cymuned ddysgu yn arbennig o gyffredin ym Metropolitan Caerdydd gyda chefnogaeth ardderchog i fyfyrwyr.


Asesu

Mae'r asesiad ar y rhaglen yn gymysg a bydd yn cynnwys amrywiaeth o fformatau. Cewch eich asesu drwy gydol y cwrs ar sail gwaith cwrs, cyflwyniadau ac arholiadau. Mae asesiadau ar ffurf arholiadau (gweld/anweledig, llyfr agored, traethodau/atebion byr), traethodau, asesiad ymarferol, cyflwyniadau, portffolios, adroddiadau unigol a grŵp, a thraethawd hir, y mae llawer ohonynt yn canolbwyntio ar astudiaethau achosion bywyd go iawn.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r radd MSc Rheoli Marchnata Digidol wedi'i chynllunio ar gyfer pobl sydd eisiau gyrfa farchnata lwyddiannus a gwerth chweil yn yr economi ddigidol sydd ohoni. Mae'r llwybrau gyrfa disgwyliedig yn cynnwys:

 • Marchnata Digidol
 • Marchnata Symudol
 • Rheoli cyfrif SEO
 • Dadansoddeg Gwe
 • Chwilio a Chyfryngau Cymdeithasol
 • Rheoli Cynnwys y We
 • Datblygiad Creadigol Digidol
 • Cyfathrebu Marchnata
 • Marchnata

Yn ogystal, mae'r cwrs yn baratoad ardderchog ar gyfer parhau â'ch astudiaethau ar lefel MPhil neu PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai pob myfyriwr feddu ar radd gyntaf berthnasol neu gyfwerth, o leiaf Ail ddosbarth Isaf (2:2) neu brofiad perthnasol, y bydd angen eu tystiolaeth a'u gwirio ac y ceisir geirda amdanynt.

Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Bydd ymgeiswyr sydd â chymwysterau mynediad ansafonol yn cael eu hystyried. Os nad ydych yn siŵr a ydych yn bodloni'r gofynion mynediad, cysylltwch â ni.


Gweithdrefn Dethol:
Detholiad ar gyfer y cwrs hwn yw drwy ffurflen gais a, lle bo'n berthnasol, cyfweliad.


Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Ymgeisio.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Tahir Mushtaq:

E-bost: TMushtaq@cardiffmet.ac.uk

Tel: 029 20​41 6040

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.