Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Bancio a Chyllid - MSc/PgD/PgC

Bancio a Chyllid - MSc/PgD/PgC

​​

Mae twf byd-eang yn y sector bancio byd-eang a'r marchnadoedd ariannol cynyddol gymhleth wedi hyrwyddo'r galw am weithwyr proffesiynol sydd â sgiliau a chymwyseddau arbenigol megis dealltwriaeth drylwyr o egwyddorion a thechnegau mewn marchnadoedd ariannol byd-eang, a gwerthfawrogiad o rôl risg rheoli mewn sefydliadau ariannol cymhleth.

Mae'r rhaglen ôl-raddedig arloesol hon wedi'i chynllunio'n benodol i arfogi graddedigion sydd am ddilyn gyrfaoedd mewn cyllid corfforaethol mewn sefydliadau ariannol ac anariannol mawr, gwasanaethau ariannol corfforaethol, asiantaethau rheoleiddio ariannol, rheoli cyfoeth a buddsoddiad. Mae modiwlau gorfodol a dewisol y rhaglen gyffrous hon yn cwmpasu ystod eang iawn o feysydd arbenigol lle byddwch yn dysgu gwybodaeth drylwyr a manwl o'r datblygiadau mwyaf cyfredol yn y marchnadoedd a sefydliadau ariannol byd-eang, buddsoddi a rheoli cyfoeth. Mae meysydd llafur y modiwlau wedi'u cynllunio i ddatblygu eich sgiliau dadansoddi meintiol, gan eich galluogi i ddadansoddi'n feirniadol gynigion buddsoddi ariannol a chymwysiadau empirig cyllid corfforaethol. Ystyrir bod y sgiliau hyn yn hanfodol ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y sector bancio a chyllid.

Mae pob un o'r rhaglenni Meistr sy'n seiliedig ar Gyllid yn yr Ysgol Reoli yn cael mynediad llawn i'r Financial Times ar-lein.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​​​​

Cynnwys y Cwrs

Gwybodaeth am y Modiwl:

Mae'r rhaglen yn cynnwys elfen a addysgir, sy'n werth 140 o gredydau a Thraethawd Hir gorfodol terfynol heb ei addysgu sy'n werth 40 credyd. Dyfernir yr MSc ar ôl cwblhau'r 180 credyd yn llwyddiannus.

Mae elfen a addysgir y rhaglen yn cael ei darparu dros ddau semester, lle mae pob modiwl a addysgir yn werth 20 credyd. Y modiwlau a addysgir i'w cwblhau yw:


Modiwlau Gorfodol:

 • Egwyddorion Bancio (20 credyd)
 • Materion Cyfoes mewn Cyfrifeg, Bancio, Economeg a Chyllid (20 credyd)
 • Technoleg Ariannol a Thrawsnewid Digidol mewn Bancio (20 credyd)
 • Dulliau Ymchwil (20 credyd)
 • Rheoli Cyfoeth (20 credyd)

Modiwlau Dewisol (dewis o ddau)*:

 • Marchnadoedd Cyfalaf a Deilliadau (20 credyd)
 • Cyllid Corfforaethol (20 credyd)
 • Cyllid Busnes Rhyngwladol (20 credyd)
 • Economi Wleidyddol Ryngwladol (20 credyd)
 • Bancio Buddsoddi Islamaidd (20 credyd)
 • Egwyddorion Cyllid Islamaidd (20 credyd)
 • Rheoli Cyllid (20 credyd)
 • Datblygu Sgiliau Proffesiynol a Chyflogadwyedd (20 credyd)
 • Cyllid Meintiol (20 credyd)
 • Econometreg a Dadansoddi Data​ (20 credyd)

*Sylwer bod modiwlau dewisol yn rhedeg yn dibynnu ar y galw ac argaeledd.

Dysgu ac Addysgu

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff sydd â chymwysterau academaidd a brwdfrydig gyda phrofiad ymchwil ac ymgynghori a chysylltiadau â diwydiant. Mae eich profiad dysgu o ansawdd uchel yn cynnwys darlithoedd a thrafodaethau a gefnogir gan waith grŵp, cyflwyniadau, labordai cyfrifiadurol ystadegol ac astudiaethau achos. Cefnogir yr holl fodiwlau hefyd gan Moodle, yr amgylchedd dysgu rhithwir.

Mae yna raddfa gyffredin o fewn y rhaglenni hyn sy'n gorgyffwrdd â rhaglenni lefel Meistr presennol yn Ysgol Reoli Caerdydd. O ganlyniad, bydd myfyrwyr, ar gyfer rhai modiwlau, yn cael eu haddysgu gyda myfyrwyr ar y rhaglenni MBA a MSc Rheolaeth Ariannol. Mae'r tîm addysgu yn ystyried hyn yn un o gryfderau'r portffolio.


Asesu

Mae'r byd proffesiynol y mae ein graddedigion llwyddiannus yn anelu at fynd i mewn yn chwilio am fyfyrwyr sy'n gallu cynnal ymchwil ddefnyddiol, meddwl yn feirniadol am yr ymchwil honno a chymhwyso at broblemau cymhleth - mae hyn, ymhlith pethau eraill, yn golygu bod angen defnyddio TGCh fodern yn effeithiol a'r gallu i ddefnyddio gwybodaeth yn effeithiol. Yn enwedig yn y maes hwn, bydd disgwyl i raddedigion ddangos sgiliau meintiol rhagorol.

Tybir bod y myfyrwyr hyn yn prosesu sgiliau cyfathrebu dwy-ffordd effeithiol a bod yn gyfforddus ac yn effeithiol mewn amgylcheddau tîm a reolir ganddynt eu hunain. Mae'r asesiadau ffurfiannol a chyfansymiol sydd eu hangen i ddatblygu, hogi ac arddangos y galluoedd hyn yn cynnwys llawer ac amrywiol a bydd y rhaglenni hyn yn dangos y myfyrwyr i waith cwrs unigol, a chyflwyniadau, tasgau grŵp, logiau myfyriol, chwarae rôl yn ogystal ag arholiadau traddodiadol ar gyfer llyfrau caeedig.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r galw am weithwyr proffesiynol ariannol medrus a gwybodus yn awr yn fwy byd-eang nag erioed o'r blaen. Nid yw Llundain ac Efrog Newydd bellach yr unig gartrefi ar gyfer busnesau a sefydliadau ariannol rhyngwladol mawr. Mae'r cyflogwyr posibl hyn bellach wedi'u lleoli yn y Canol a'r Dwyrain Pellach ac mae myfyriwr ôl-raddedig bron yr un mor debygol o ddod o hyd i'w swydd gyntaf yn Dubai, Bahrain neu Shanghai ag yn y canolfannau traddodiadol.

Mae'r galw hwn wedi bod yn allweddol wrth ddylunio'r gyfres heriol hon o raglenni. Er mwyn gwneud y mwyaf o gyflogadwyedd, mae deilliannau dysgu'r rhaglen wedi'u hanelu at roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar fyfyrwyr ar y diwydiant cyllid. Elfen allweddol o hyn yw'r modiwl “Materion Cyfredol mewn Cyfrifeg, Bancio a Chyllid”.

Mae'r rhaglenni yn ceisio diwallu anghenion unigol a diwydiant drwy ddatblygu myfyrwyr sydd â sgiliau a galluoedd gwybyddol lefel uwch sydd hefyd yn meddu ar ddealltwriaeth ymarferol ardderchog o “sut i wneud cais” yn hytrach na “pam mae'n digwydd” yn unig.

Mae'r rhaglen yn cynnwys modiwl Profiad Gwaith Proffesiynol dewisol 20 credyd sy'n cynnwys o leiaf 4 wythnos o leoliad gwaith i'w gynnal y tu allan i'r semester addysgu. Disgwylir i fyfyrwyr drefnu eu lleoliad eu hunain a rhaid i bob lleoliad o'r fath fod yn sylweddol ac ar lefel briodol. Bydd y lleoliadau hyn yn cynnwys mewnbwn “cyflogwr” a rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan Gyfarwyddwr y Rhaglen cyn dechrau. Fel arall, gall myfyrwyr sydd â phrofiad priodol o lefel reoli mewn maes priodol wneud cais am “Cydnabod y Dysgu Profiad Blaenorol hwn”.

Mae gan yr Ysgol Reoli gyfleoedd i raddedigion llwyddiannus wneud cais am M.Phil/PhD o fewn yr Ysgol.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai ymgeiswyr gwrdd ag un o'r canlynol:

 • Meddu ar, neu ddisgwyl cael, radd israddedig neu gyfwerth, mewn maes perthnasol (Cyfrifeg, Bancio, Economeg neu Gyllid) gydag o leiaf ddosbarthiad 2:2. Bydd myfyrwyr sydd â gradd Astudiaethau Busnes cyffredinol sydd â llwybr perthnasol neu ddarpariaeth modiwl priodol o sylwedd yn cael eu hystyried fesul achos
 • Yn meddu ar o leiaf bum mlynedd o brofiad gwaith perthnasol ym maes cyllid
 • Yn meddu ar gymhwyster proffesiynol addas gan gorff proffesiynol priodol. Mewn rhai achosion, gall y rhai sydd â chymwysterau proffesiynol lefel uwch gael eu heithrio o fodiwlau penodol a addysgir. Byddai eithriadau o'r fath yn cael eu trafod fesul achos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen.

Yn gyffredinol, ni fydd graddedigion o ddisgyblaethau anariannol fel arfer yn meddu ar y set sgiliau sydd eisoes yn bodoli i lwyddo ar y rhaglen OND mae croeso i fyfyrwyr o'r fath wneud cais a bydd ceisiadau o'r fath yn cael eu hystyried yn unigol.


Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.


Gweithdrefn Dethol:

Ffurflen gais ac os oes angen cyfweliad.


Sut i Wneud Cais:

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Chang Liu:
E-bost: cliu@cardiffmet.ac.uk


​​

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Mewnlifiadau Medi ac Ionawr ar gael.

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych yn gymwys.