Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Cyfrifeg a Chyllid - MSc

Meistr Cyfrifeg a Chyllid - MSc

​​

​Mae'r rhaglen MSc Cyfrifeg a Chyllid yn addas i unrhyw un sy'n dymuno caffael gwybodaeth arbenigol ym maes cyfrifeg a chyllid, ac sy'n anelu at ddilyn gyrfa yn y sector ariannol, naill ai fel dadansoddwr neu gyfrifydd. Mae'r rhaglen hon yn cynnig cyfres o fodiwlau craidd a dewisol, a fydd yn galluogi dysgwyr i ddewis rhai modiwlau sy'n addas i'w hanghenion a'u diddordeb unigol.

Mae'r MSc hwn hefyd yn addas ar gyfer unigolion sy'n anelu at ddod yn gyfrifwyr â chymwysterau proffesiynol gan ei fod yn cynnig modiwlau sy'n cyd-fynd yn agos â maes llafur lefel Proffesiynol cymhwyster Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA). Drwy ddewis cyfuniad penodol o fodiwlau, gall dysgwyr ymdrin ag agweddau allweddol ar faes llafur lefel Proffesiynol ACCA ar yr un pryd.

Mae pob un o'r rhaglenni Meistr sy'n seiliedig ar Gyllid yn yr Ysgol Reoli yn cael mynediad llawn i'r Financial Times ar-lein.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen yn cynnwys elfen a addysgir, sy'n werth 140 o gredydau a Thraethawd Hir gorfodol terfynol heb ei addysgu sy'n werth 40 credyd. Dyfernir yr MSc ar ôl cwblhau'r 180 credyd yn llwyddiannus.

Mae elfen a addysgir y rhaglen yn cael ei darparu dros ddau semester, lle mae pob modiwl a addysgir yn werth 20 credyd. Y modiwlau a addysgir i'w cwblhau yw:

Modiwlau Gorfodol Hyfforddedig:

 • Rheolaeth Ariannol Uwch (20 credyd)
 • Rheoli Perfformiad Uwch (20 credyd)
 • Materion Cyfoes mewn Cyfrifeg, Bancio, Economeg a Chyllid (20 credyd)
 • Arweinydd Busnes Strategol (20 credyd)
 • Dulliau Ymchwil (20 credyd)

Modiwlau Dewisol a Addysgir (dewis o ddau)*

 • Marchnadoedd Cyfalaf a Deilliadau (20 credyd)
 • Technoleg Ariannol a Thrawsnewid Digidol mewn Bancio​ (20 credyd)
 • Cyllid Corfforaethol (20 credyd)
 • Egwyddorion Cyllid Islamaidd (20 credyd)
 • Rheoli Cyllid (20 credyd)
 • Cyllid Busnes Rhyngwladol (20 credyd)
 • Datblygu Sgiliau Proffesiynol a Chyflogadwyedd (20 credyd)
 • Cyllid Meintiol (20 credyd)
 • Econometreg a Dadansoddi Data (20 credyd)

*Sylwer bod modiwlau dewisol yn rhedeg yn dibynnu ar y galw ac argaeledd.

Dysgu ac Addysgu

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff sydd â chymwysterau academaidd a brwdfrydig gyda phrofiad ymchwil ac ymgynghori a chysylltiadau â diwydiant. Mae eich profiad dysgu o ansawdd uchel yn cynnwys darlithoedd a thrafodaethau a gefnogir gan waith grŵp, cyflwyniadau, labordai cyfrifiadurol ystadegol ac astudiaethau achos. Cefnogir yr holl fodiwlau hefyd gan Moodle, yr amgylchedd dysgu rhithwir.

Mae yna raddfa gyffredin o fewn y rhaglenni hyn sy'n gorgyffwrdd â rhaglenni lefel Meistr presennol yn Ysgol Reoli Caerdydd. O ganlyniad, bydd myfyrwyr, ar gyfer rhai modiwlau, yn cael eu haddysgu gyda myfyrwyr ar y rhaglenni MBA a MSc Rheolaeth Ariannol. Mae'r tîm addysgu yn ystyried hyn yn un o gryfderau'r portffolio.


Asesu

Mae'r byd proffesiynol y mae ein graddedigion llwyddiannus yn anelu at fynd i mewn yn chwilio am fyfyrwyr sy'n gallu cynnal ymchwil ddefnyddiol, meddwl yn feirniadol am yr ymchwil honno a chymhwyso at broblemau cymhleth - mae hyn, ymhlith pethau eraill, yn golygu bod angen defnyddio TGCh fodern yn effeithiol a'r gallu i ddefnyddio gwybodaeth yn effeithiol. Yn enwedig yn y maes hwn, bydd disgwyl i raddedigion ddangos sgiliau meintiol rhagorol. Tybir bod y myfyrwyr hyn yn prosesu sgiliau cyfathrebu dwy-ffordd effeithiol a bod yn gyfforddus ac yn effeithiol mewn amgylcheddau tîm a reolir ganddynt eu hunain.

Mae'r asesiadau ffurfiannol a chyfansymiol sydd eu hangen i ddatblygu, hogi ac arddangos y galluoedd hyn yn cynnwys llawer ac amrywiol a bydd y rhaglenni hyn yn dangos y myfyrwyr i waith cwrs unigol, a chyflwyniadau, tasgau grŵp, logiau myfyriol, chwarae rôl yn ogystal ag arholiadau traddodiadol ar gyfer llyfrau caeedig.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r galw am weithwyr proffesiynol ariannol medrus a gwybodus yn awr yn fwy byd-eang nag erioed o'r blaen. Nid yw Llundain ac Efrog Newydd bellach yr unig gartrefi ar gyfer busnesau a sefydliadau ariannol rhyngwladol mawr. Mae'r cyflogwyr posibl hyn bellach wedi'u lleoli yn y Canol a'r Dwyrain Pellach ac mae myfyriwr ôl-raddedig bron yr un mor debygol o ddod o hyd i'w swydd gyntaf yn Dubai, Bahrain neu Shanghai ag yn y canolfannau traddodiadol.

Mae'r galw hwn wedi bod yn allweddol wrth ddylunio'r gyfres heriol hon o raglenni. Er mwyn gwneud y mwyaf o gyflogadwyedd, mae deilliannau dysgu'r rhaglen wedi'u hanelu at roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar fyfyrwyr ar y diwydiant cyllid. Elfen allweddol o hyn yw'r modiwl “Materion Cyfredol mewn Cyfrifeg, Bancio a Chyllid”.

Mae'r rhaglenni yn ceisio diwallu anghenion unigol a diwydiant drwy ddatblygu myfyrwyr sydd â sgiliau a galluoedd gwybyddol lefel uwch sydd hefyd yn meddu ar ddealltwriaeth ymarferol ardderchog o “sut i wneud cais” yn hytrach na “pam mae'n digwydd” yn unig. Mae'r rhaglen yn cynnwys modiwl Profiad Gwaith Proffesiynol dewisol 20 credyd sy'n cynnwys o leiaf 4 wythnos o leoliad gwaith i'w gynnal y tu allan i'r semester addysgu. Disgwylir i fyfyrwyr drefnu eu lleoliad eu hunain a rhaid i bob lleoliad o'r fath fod yn sylweddol ac ar lefel briodol. Bydd y lleoliadau hyn yn cynnwys mewnbwn “cyflogwr” a rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan Gyfarwyddwr y Rhaglen cyn dechrau. Fel arall, gall myfyrwyr sydd â phrofiad priodol o lefel reoli mewn maes priodol wneud cais am “Cydnabod y Dysgu Profiad Blaenorol hwn”.

Mae gan yr Ysgol Reoli gyfleoedd i raddedigion llwyddiannus wneud cais am M.Phil/PhD o fewn yr Ysgol.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai ymgeiswyr gwrdd ag un o'r canlynol:

 • Meddu ar, neu ddisgwyl cael, radd israddedig neu gyfwerth, mewn maes perthnasol (Cyfrifeg, Economeg neu Gyllid) gydag o leiaf ddosbarthiad 2:2. Bydd myfyrwyr sydd â gradd Astudiaethau Busnes cyffredinol sydd â llwybr perthnasol neu ddarpariaeth modiwl priodol o sylwedd yn cael eu hystyried fesul achos;
 • Yn meddu ar o leiaf bum mlynedd o brofiad gwaith perthnasol ym maes cyllid;
 • Yn meddu ar gymhwyster proffesiynol addas gan gorff proffesiynol priodol. Mewn rhai achosion, gall y rhai sydd â chymwysterau proffesiynol lefel uwch gael eu heithrio o fodiwlau penodol a addysgir. Byddai eithriadau o'r fath yn cael eu trafod fesul achos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen.

Yn gyffredinol, ni fydd graddedigion o ddisgyblaethau anariannol fel arfer yn meddu ar y set sgiliau sydd eisoes yn bodoli i lwyddo ar y rhaglen OND mae croeso i fyfyrwyr o'r fath wneud cais a bydd ceisiadau o'r fath yn cael eu hystyried yn unigol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Dethol:
Ffurflen gais ac os oes angen cyfweliad.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y tudalen RPL. 


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Chang Liu:
E-bost: cliu@cardiffmet.ac.uk

​​

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Derbyniadau Medi ac Ionawr.

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad Alumni Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir. Gweld a ydych yn gy​mwys.