Skip to main content
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>MA Dylunio Cyfathrebu Gweledol

Dylunio Cyfathrebu Gweledol - MA/PgD/PgC

Mae’r cwrs MA Dylunio Cyfathrebu Gweledol ym Met Caerdydd yn ymateb i’r brys cynyddol i ailwampio strwythurau a systemau cymdeithasol i fynd i’r afael â materion cymhleth ein hoes.

Mae’r radd Meistr hon mewn Dylunio Cyfathrebu Gweledol yn eich annog i osod eich hun yn feirniadol mewn perthynas ag ymagweddau dynol-ganolog ac ôl-ddynol at ymchwil ac ymarfer dylunio. Byddwch yn archwilio dulliau hapfasnachol a datrysiadol o ddylunio, gan weithio ar y cyd ac mewn cyd-destun rhyngddisgyblaethol.

Ochr yn ochr â’ch prosiectau ymchwil eich hun, byddwch yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn heriau dylunio byrrach sy’n ymdrin â ffyrdd o lunio dyfodol cynaliadwy a chyfunol.

Mae ein Gradd Meistr Dylunio Cyfathrebu Gweledol yn hyrwyddo dulliau dylunio sy’n canolbwyntio ar ddeunyddiau. Byddwch yn datblygu offer, dulliau a phrosesau sy’n galluogi ffyrdd newydd o ddychmygu, byw, cyfathrebu ac amharu ar faterion, lleoedd a dyfodol cymhleth.

Byddwch yn cael eich cefnogi i ganolbwyntio ar gyd-destun penodol, deall y dull methodolegol cywir a defnyddio’r offer angenrheidiol i archwilio’r cymhlethdodau yn eich maes ymchwil.

Byddwch yn datblygu eich ymwybyddiaeth o sut a ble y gellir cymhwyso eich prosiect a’ch dulliau, gan edrych y tu hwnt i fodelau presennol sy’n canolbwyntio ar Ewrop.

Byddwch yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithdai, darlithoedd, gwelyau prawf, prosiectau byr, ac arddangosfeydd, ac yn herio’r gwahaniaethau rhwng theori ac ymarfer. Yn ogystal â defnyddio dulliau traddodiadol o ledaenu ymchwil, byddwch yn archwilio mathau amrywiol o gynhyrchu gwybodaeth academaidd, megis arferion cyhoeddi ymchwil arbrofol, ffynhonnell agored ac amlfodd.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Gyrrir ein gradd Meistr mewn Dylunio Cyfathrebu Gweledol gan brosiect hunan-ddiffiniedig y myfyriwr. I gefnogi hyn, dyrennir Tiwtor Personol i bob myfyriwr ac aelodau ychwanegol o staff pwnc arbenigol o fewn yr Ysgol. Gyda’i gilydd maent yn ffurfio’r Tîm Goruchwylio.

Mae natur y ddisgyblaeth yn golygu y bydd y cwrs yn dibynnu ar ymarferwyr medrus fel yr hyrwyddwyr dysgu allweddol, ac, i adlewyrchu hyn, defnyddir amrywiaeth o fecanweithiau cyflwyno. Fodd bynnag, bydd gan bob un ohonynt ffocws cyffredin yn yr ystyr y byddant yn ceisio datblygu sgiliau myfyrwyr fel dysgwyr annibynnol rhagweithiol a myfyriol.

Fel rhan o’r rhaglen hon bydd myfyrwyr yn astudio’r modiwlau canlynol:


Semester 1

Yn Semester 1 byddwch yn ymgymryd â dau fodiwl cyfochrog integredig:


 • ART7776 Gweledigaeth (40 credyd)

 • ART7771 Cyd-destun a Methodolegau Rhan 1 (20 credyd)

Wedi’u teilwra i’r rhaglen MA Dylunio Cyfathrebu Gweledol, cynlluniwyd y modiwlau hyn i feithrin eich gallu i osod eich syniadau o fewn fframwaith hollbwysig sy’n amlygu materion sy’n codi o fewn Dylunio Cyfathrebu Gweledol cyfoes a thu hwnt, tra’n datblygu eich ysgolheictod yn eich dewis faes ymchwil.


Semester 2

Yn Semester 2 byddwch yn ymgymryd â dau fodiwl integredig cyfochrog cyffredin: Syniad a Chyd-destunau.


 • ART7773 Syniad (40 credyd)

 • ART7772 Cyd-destun a Methodolegau Rhan 2 (20 credyd)

Cynlluniwyd y modiwlau hyn i gefnogi ysgolheictod uwch parhaus i roi’r cynnig ymchwil a ddatblygwyd gennych yn Semester 1 mewn cyd-destun a’i roi ar waith mewn perthynas â materion byd-eang, moesegol, cymdeithasol a gwleidyddol.

Caiff syniadau a phrototeipio hapfasnachol a gyflawnwyd yn Semester un eu harchwilio ymhellach yn semester dau, gyda phwyslais ar ymgorffori arbenigeddau penodol megis dyfodol materol neu gysyniadau digidol. Bydd y rhain yn cefnogi datblygiad eich prosiect Meistr, gan feithrin sgiliau uwch wrth ddefnyddio technolegau a deunyddiau perthnasol.


Semester 3

Yn Semester 3 byddwch yn ymgymryd ag un modiwl:

 • ART7774 Allbwn (60 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn cynnwys dau weithgaredd integredig cyfwerth â 60 credyd.

Mae’r modiwl Allbwn yn atgyfnerthu canfyddiadau’r ymchwil trwy wireddu eich prif brosiect i ffurfio arddangosfa (Mehefin/Gorffennaf) a phapur neu erthygl ysgrifenedig (Medi).

Bydd yr arddangosfa MA Dylunio Cyfathrebu Gweledol yn arddangos eich gwaith dylunio ymarferol, gan gynnwys manyleb cynnyrch a deunyddiau.


Pwyntiau ymadael

 • Ar ôl cwblhau cyfanswm o 60 credyd gellir dyfarnu Tystysgrif Ôl-raddedig i fyfyrwyr

 • Ar ôl cwblhau cyfanswm o 120 credyd gellir dyfarnu Diploma Ôl-raddedig i fyfyrwyr

 • Ar ôl cwblhau cyfanswm o 180 credyd bydd myfyrwyr yn cael Gradd Meistr

Dysgu ac Addysgu

Bydd y dulliau cyflwyno yn cynnwys aseiniadau yn y stiwdio, darlithoedd, tiwtorialau, seminarau, gweithdai, cyflwyniadau a thrafodaeth dan arweiniad myfyrwyr, briffiau arbrofol a byw, teithiau astudio, a dadansoddi myfyriol. Mae pob prosiect yn dechrau gyda briffio byw, a dogfen friffio sydd ar gael trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir (VLE), Moodle.


CDP (Cynllun Datblygu Personol): Byddwch yn cadw dyddlyfrau myfyriol a fydd yn cael eu cyflwyno fel rhan o gyrff gwaith a asesir; bydd tiwtorialau academaidd a’r tiwtorialau bugeiliol tymhorol yn monitro ac yn ymateb i bryderon sy’n codi ar draws eich profiad dysgu a byddant yn canolbwyntio ar eich helpu i fireinio eich amcanion datblygiad personol cyffredinol a’ch arddull dysgu.


Darlithoedd: Mae darlithoedd yn cyflwyno rhaglen astudio gydlynol ac ysbrydoliaeth gyffredinol. Cânt eu hategu gan ddeunydd gweledol a/neu destunau. Gall y cynnwys fod yn hanesyddol, damcaniaethol, cyd-destunol neu ymarferol. Lle bo’n briodol, caiff darlithoedd eu strwythuro i’ch cynnwys mewn trafodaeth.


Tiwtorialau: Cyfarfodydd myfyriwr neu grwpiau o fyfyrwyr gyda darlithydd neu ddarlithwyr yw tiwtorialau, ac fe’u defnyddir mewn dwy ffordd o fewn y rhaglen:


 • Ehangu ar ddeunydd a drafodwyd mewn darlithoedd trwy ddull datrys problemau a yrrir gan ymholi

 • Gwaith adferol i oresgyn unrhyw ddiffygion mewn gwybodaeth gefndir


Seminarau: Cynlluniwyd seminarau i annog cyflwyniadau huawdl a dadansoddol a, thrwy drafodaethau grŵp, i ddatblygu dealltwriaeth o’r pwnc a’i gyd-destun. Mae hwn yn ddull addysgu a dysgu canolog yn enwedig wrth gysylltu’r dysgu a enillwyd â’ch ymchwil personol ac yn ôl i’r pwnc Dylunio Cyfathrebu Gweledol.

Gall seminarau fod ar dair ffurf:

 • Y rhai sy’n cael eu harwain gan staff lle darperir testunau, delweddau neu arteffactau i chi gyflwyno dadansoddiad i’ch grŵp

 • Y rhai lle rydych chi’n dewis testunau, delweddau neu arteffactau i’w trafod yn eich grŵp

 • Y rhai lle rydych chi’n cyflwyno eich gwaith eich hun neu ganfyddiadau ymchwil


Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau.

Mae seminarau yn rhoi profiad gwerthfawr i chi mewn sgiliau cyflwyno, blogiau, wikis neu bodlediadau, yn ogystal â rhoi dull i staff neu asesu dysgu myfyriwr-ganolog.


Gweithdai ymarferol: Mae gweithdai ymarferol yn eich galluogi i ymarfer a mireinio eich sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle byddwch yn derbyn adborth gan aelodau o staff. Mae gweithdai ymarferol yn cynrychioli pontio gwerthfawr rhwng theori ac ymarfer.


Sesiynau stiwdio ymarferol: Sesiynau stiwdio ymarferol, sy’n pwysleisio cymhwyso egwyddorion sylfaenol Dylunio Cyfathrebu Gweledol, canolbwyntio ar ddatrys problemau a datblygu atebion creadigol a thechnegol i broblemau dylunio. Mae ymarferion efelychu a phrosiectau byw yn her ysgogol i chi weithio’n annibynnol ac mewn grwpiau i brofi heriau busnes go iawn.


Fe’ch anogir i fynegi’ch cynigion mewn modd gwrthrychol a beirniadol ac i ddatblygu sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol sy’n hanfodol i entrepreneur neu arloeswr.


E-Ddysgu: Defnyddir yr amgylchedd dysgu rhithwir (VLE) yn helaeth ar y rhaglen i wella profiad dysgu myfyrwyr. Ar wahân i’w ddefnydd eang fel storfa ar gyfer deunydd dysgu ac adnoddau, defnyddir y VLE i ennyn eich diddordeb yn eich dysgu eich hun. Mae hefyd yn werthfawr fel modd o gyfathrebu, cynnig adborth a deunyddiau dysgu ychwanegol. Rhoddir adborth electronig drwy’r VLE.


Beirniadaeth: Mae trafodaethau sy’n cynnwys staff a myfyrwyr yn nodwedd ganolog o’r beirniadaethau mewn aseiniadau a gwaith prosiect a drefnir o fewn y rhaglen stiwdio. Cynhelir beirniadaethau ym mhob cam asesu (dros dro neu derfynol) aseiniad neu brosiect yn y modiwlau stiwdio lle byddwch yn cyflwyno eich gwaith i’ch grŵp blwyddyn a’ch tiwtor ar gyfer adborth a dadl. Mae’r digwyddiad hwn yn gonglfaen i’r broses ddysgu. Cynlluniwyd aseiniadau i sicrhau eich bod yn mynd i’r afael ag ystod eang o astudiaethau achos neu gynsail sy’n dangos amrywiaeth o sefyllfaoedd neu atebion. Mae’r broses feirniadu yn sicrhau eich bod yn dysgu o waith sy’n cael ei wneud gan eraill yn ogystal â thrwy eich ymdrechion eich hun.

Asesu

Asesir y deilliannau dysgu o fewn y modiwlau trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys traethodau ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar a gwaith prosiect ac ati, fel yr amlinellir mewn disgrifyddion modiwlau unigol.

Mae asesu yn digwydd ar adegau strategol yn y flwyddyn academaidd i alluogi a chefnogi eich datblygiad parhaus. Mae beirniadaethau grŵp a thiwtorialau yn cynnig cyfleoedd adborth parhaus. Defnyddir asesu cyfoedion a hunanasesu yn helaeth.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae’r rhaglen MA Dylunio Cyfathrebu Gweledol yn galluogi myfyrwyr i wella eu gyrfaoedd fel, neu i ddod yn ddylunwyr sefydledig sy’n arwain at yrfa, PhD, neu Ddoethuriaeth Broffesiynol naill ai mewn celf neu ddylunio. Mae Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn cynnig rhaglenni Doethuriaeth Broffesiynol mewn Celf a Dylunio.

Cynlluniwyd y rhaglen MA Dylunio Cyfathrebu Gweledol i alluogi myfyrwyr i gyflawni’r priodoleddau o fwy o hyblygrwydd, cymhwysedd, a chyfrifoldeb ac ymreolaeth unigol fel dylunwyr neu ymchwilwyr proffesiynol. Nod y cwrs yw datblygu unigoliaeth, creadigrwydd, hunanddibyniaeth, menter, a’r gallu i berfformio mewn amgylcheddau sy’n newid yn gyflym yn ogystal â chynyddu cymhwysedd gyda sgiliau a dulliau ymchwil a fydd yn gwneud graddedigion yn hynod gyflogadwy fel academyddion a/neu ymchwilwyr, neu’n eu galluogi i ddatblygu arfer gweithgar a pharhaus fel dylunwyr.

Mae’r MA Dylunio Cyfathrebu Gweledol yn galluogi graddedigion, yn ogystal ag ymarferwyr canol gyrfa a phroffesiynol, o fewn a thu allan i ddisgyblaeth Dylunio Cyfathrebu Gweledol i drafod ac archwilio strategaethau dylunio yn yr amgylchedd adeiledig.

Mae pob myfyriwr yn cael tiwtorialau CDP unigol i gefnogi cyflogadwyedd a dysgu gydol oes. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gadw dyddlyfrau dysgu sy’n dangos tystiolaeth o ddogfennaeth weledol barhaus sy’n integreiddio cyfleoedd ar gyfer hunanfyfyrio er mwyn eu helpu i ddatblygu’n ddysgwyr effeithiol a hyderus.

Ar ddiwedd y rhaglen, mae canran uchel iawn o raddedigion MA yn sefydlu neu’n parhau â’u hymarfer proffesiynol, wedi’i alluogi gan y cysylltiadau y maent wedi’u gwneud â stiwdios dylunio neu sefydliadau sy’n gysylltiedig â’r celfyddydau gweledol a dylunio. Mae rhai yn dewis parhau â’u hastudiaethau Dylunio Cyfathrebu Gweledol yn CSAD trwy wneud PhD.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer byddwch wedi cyflawni gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth adran uwch (dosbarthiad gradd 1af neu 2.1) mewn pwnc priodol, a/neu statws proffesiynol cyfatebol neu brofiad mewn disgyblaeth dylunio, dylunio crefftau neu ddiwydiannau creadigol, yn seiliedig ar asesu Dysgu Blaenorol Achrededig (RPL) neu Ddysgu Blaenorol drwy brofiad Achrededig (RPEL) wedi’i asesu, neu ddisgyblaeth sy’n gysylltiedig â’u rhaglen astudio. Darllenwch fwy am lwybrau RPL ac RPEL.


Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder hyd at o leiaf safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar ein gwefan.

Cyn gwneud cais, gofynnir i fyfyrwyr UE/Rhyngwladol gysylltu â Dr Fiaz Hussain fhussain@cardiffmet.ac.uk i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol mewn perthynas ag astudio gyda ni.


Sut i Wneud Cais

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i’r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Mae pob myfyriwr yn cael ei gyfweld ar gyfer y cwrs hwn. Lle nad yw cyfweliad wyneb yn wyneb yn bosibl, cynhelir y rhain ar Microsoft Teams.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chymorth Ariannol
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael ewch i’n tudalen Cyllid Myfyrwyr a Ffioedd Dysgu.


Ffioedd rhan-amser
Codir tâl fesul Modiwl Sengl oni nodir yn wahanol: Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd. Yn gyffredinol, canfyddwn y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaethau Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, gallwch gael mwy o eglurder ar hyn trwy gysylltu â’r tiwtor derbyn yn uniongyrchol.


Deunyddiau
Byddwch yn cael mynediad at ddeunyddiau a ddefnyddir fel rhan o sesiynau cynefino ar yr amserlen. Byddwch hefyd yn cael mynediad i ddeunyddiau wedi’u hailgylchu a’u defnyddio o fewn ardaloedd gweithdai pan fyddant ar gael. Yn gyffredinol bydd angen i chi brynu deunyddiau ar gyfer prosiectau unigol a ddefnyddir mewn stiwdio a gweithdai fel y bo’n briodol.

Sylwch y bydd costau’n amrywio yn dibynnu ar raddfa a gofynion unigol eich gwaith. Yn ogystal, bydd angen cyllidebu ar gyfer pryniannau untro o offer a chyfarpar personol. Bydd angen i chi hefyd dalu am gostau eraill megis argraffu, prynu gwerslyfrau; a bydd angen i chi hefyd dalu am gostau lleoliadau sy’n ddewisol.

Yn bennaf, ni chodir tâl am ddefnyddio offer. Mae mynediad i FabLab Caerdydd yn destun negodi; mae’n cynnig ffioedd gostyngol at ddefnydd myfyrwyr.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer gwybodaeth gyffredinol am gyrsiau Ôl-raddedig CSAD, cysylltwch â'r Tiwtor Derbyniaday, Amelia Huw-Morgan ar ahuwmorgan@cardiffmet.ac.uk 

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ââ Chyfarwyddwr y Rhaglen Carol Breen: cbreen@cardiffmet.ac.uk.
Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawnamser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.