Skip to main content

Dylunio Mewnol - MA/PgD/PgC

Bydd yr MA Dylunio Mewnol ym Met Caerdydd yn eich paratoi i chwarae rhan allweddol wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd trwy ddylunio mewnol a manyleb sy’n amgylcheddol gynaliadwy.

Mae’r diwydiant adeiladu yn cyfrif am gyfran sylweddol o gyfanswm ôl troed carbon y DU, ond gall dylunio mewnol cyfrifol ac arloesol ddatblygu atebion mwy cynaliadwy ar gyfer adeiladau newydd a phresennol fel ei gilydd.

Mae ein gradd Meistr Dylunio Mewnol yn archwilio strategaethau ar gyfer lliniaru ac addasu i newid yn yr hinsawdd, gan archwilio damcaniaethau a thechnegau perthnasol o fewn y ddisgyblaeth.

Mae gan ddylunwyr mewnol a phenseiri gyfle unigryw i weithio’n uniongyrchol gyda chleientiaid, gan eu cynghori am eu cyfrifoldeb amgylcheddol a chymdeithasol, i ddylunio gofodau swyddogaethol a chynaliadwy yn greadigol sy’n darparu ar gyfer profiad dynol a phreswylio.

Mae’r MA Dylunio Mewnol yn eich herio i greu gofodau mewnol sy’n cyfrif am newid yn yr hinsawdd a hirhoedledd, gyda ffocws ar ddylunio ar gyfer iechyd a lles preswylwyr, ochr yn ochr â manyleb cynhyrchion, deunyddiau a thechnegau sy’n amgylcheddol gynaliadwy.

Bydd y radd Meistr hon mewn dylunio mewnol yn eich annog i ymgysylltu â damcaniaethau allweddol a dadleuon cyfoes. Bydd hyn yn meithrin eich dealltwriaeth o sut y gall y rhain ddylanwadu ar y broses o greu, datblygu a chyfathrebu eich syniadau, a fydd yn effeithio ar lwyddiant eich ymarfer yn y dyfodol fel dylunydd mewnol neu bensaer.

Os ydych am ddyfnhau eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn ddylunydd mewnol sy’n ymwybodol o’r hinsawdd, a/neu ehangu a datblygu eich arfer dylunio cynaliadwy i gefnogi eich dyfodol fel ymarferwr, ymchwilydd neu academydd, mae’r MA Dylunio Mewnol yn Met Caerdydd ar eich cyfer chi.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Gyrrir ein Gradd Meistr mewn Dylunio Mewnol gan brosiect hunan-ddiffiniedig y myfyriwr. I gefnogi hyn, dyrennir Tiwtor Personol i bob myfyriwr ac aelodau ychwanegol o staff pwnc arbenigol o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Gyda’i gilydd maent yn ffurfio Tîm Goruchwylio’r myfyriwr.

Mae natur y ddisgyblaeth yn golygu y bydd y cwrs yn dibynnu ar ymarferwyr medrus fel yr hyrwyddwyr dysgu allweddol, ac, i adlewyrchu hyn, defnyddir amrywiaeth o fecanweithiau cyflwyno. Fodd bynnag, bydd gan bob un ohonynt ffocws cyffredin yn yr ystyr y byddant yn ceisio datblygu sgiliau myfyrwyr fel dysgwyr annibynnol rhagweithiol a myfyriol.

Fel rhan o’r rhaglen hon bydd myfyrwyr yn astudio’r modiwlau canlynol:


Semester 1

Yn Semester 1 byddwch yn ymgymryd â dau fodiwl cyfochrog integredig:


 • ART7776 Gweledigaeth (40 credyd)

 • ART7771 Cyd-destun a Methodolegau Rhan 1 (20 credyd)

Wedi’u teilwra i’r rhaglen MA Dylunio Mewnol, cynlluniwyd y modiwlau hyn i feithrin eich gallu i leoli’ch syniadau o fewn fframwaith hanfodol sy’n amlygu materion sy’n codi o fewn dylunio mewnol cyfoes a thu hwnt, tra’n datblygu eich ysgolheictod yn eich dewis faes ymchwil.


Semester 2

Yn Semester 2 byddwch yn ymgymryd â dau fodiwl integredig cyfochrog cyffredin: Syniad a Chyd-destunau.


 • ART7773 Syniad (40 credyd)

 • ART7772 Cyd-destun a Methodolegau Rhan 2 (20 credyd)

Cynlluniwyd y modiwlau hyn i gefnogi ysgolheictod uwch parhaus i roi’r cynnig ymchwil a ddatblygwyd gennych yn Semester 1 mewn cyd-destun a’i roi ar waith mewn perthynas â materion byd-eang, moesegol, cymdeithasol a gwleidyddol gyda ffocws penodol ar ddylunio mewnol a manyleb sy’n ymwybodol o’r hinsawdd, sy’n amgylcheddol gynaliadwy.


Semester 3

Yn Semester 3 byddwch yn ymgymryd ag un modiwl:

 • ART7774 Allbwn (60 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn cynnwys dau weithgaredd integredig cyfwerth â 60 credyd.

Mae’r modiwl yn atgyfnerthu canfyddiadau’r ymchwil trwy wireddu eich prif brosiect i ffurfio arddangosfa (Mehefin/Gorffennaf) a phapur neu erthygl ysgrifenedig (Medi).

Bydd arddangosfa MA Dylunio Mewnol yn arddangos eich gwaith dylunio ymarferol, gan gynnwys manyleb cynnyrch a deunyddiau.


Pwyntiau ymadael

 • Ar ôl cwblhau cyfanswm o 60 credyd gellir dyfarnu Tystysgrif Ôl-raddedig i fyfyrwyr

 • Ar ôl cwblhau cyfanswm o 120 credyd gellir dyfarnu Diploma Ôl-raddedig i fyfyrwyr

 • Ar ôl cwblhau cyfanswm o 180 credyd bydd myfyrwyr yn cael Gradd Meistr

Dysgu ac Addysgu

Bydd y dulliau cyflwyno yn cynnwys aseiniadau yn y stiwdio, darlithoedd, tiwtorialau, seminarau, gweithdai, cyflwyniadau a thrafodaeth dan arweiniad myfyrwyr, briffiau arbrofol a byw, teithiau astudio, a dadansoddi myfyriol. Mae pob prosiect yn dechrau gyda briffio byw, a dogfen briffio sydd ar gael trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir (VLE), Moodle.


CDP (Cynllun Datblygu Personol): Byddwch yn cadw dyddlyfrau myfyriol a fydd yn cael eu cyflwyno fel rhan o gyrff gwaith a asesir; bydd tiwtorialau academaidd a’r tiwtorialau bugeiliol tymhorol yn monitro ac yn ymateb i bryderon sy’n codi ar draws eich profiad dysgu a byddant yn canolbwyntio ar eich helpu i fireinio eich amcanion datblygiad personol cyffredinol a’ch arddull dysgu.


Darlithoedd: Mae darlithoedd yn cyflwyno rhaglen astudio gydlynol ac ysbrydoliaeth gyffredinol. Cânt eu hategu gan ddeunydd gweledol a/neu destunau. Gall y cynnwys fod yn hanesyddol, damcaniaethol, cyd-destunol neu ymarferol. Lle bo’n briodol, caiff darlithoedd eu strwythuro i’ch cynnwys mewn trafodaeth.


Tiwtorialau: Cyfarfodydd myfyriwr neu grwpiau o fyfyrwyr gyda darlithydd neu ddarlithwyr yw tiwtorialau, ac fe’u defnyddir mewn dwy ffordd o fewn y rhaglen:


 • Ehangu ar ddeunydd a drafodwyd mewn darlithoedd trwy ddull datrys problemau a yrrir gan ymholi

 • Gwaith adferol i oresgyn unrhyw ddiffygion mewn gwybodaeth gefndir


Seminarau: Cynlluniwyd seminarau i annog cyflwyniadau huawdl a dadansoddol a, thrwy drafodaethau grŵp, i ddatblygu dealltwriaeth o’r pwnc a’i gyd-destun. Mae hwn yn ddull addysgu a dysgu canolog yn enwedig wrth gysylltu’r hyn a ddysgwyd â’ch ymchwil personol ac yn ôl i’r pwnc Dylunio Mewnol.

Gall seminarau fod ar dair ffurf:

 • Y rhai sy’n cael eu harwain gan staff lle darperir testunau, delweddau neu arteffactau i chi gyflwyno dadansoddiad i’ch grŵp

 • Y rhai lle rydych chi’n dewis testunau, delweddau neu arteffactau i’w trafod yn eich grŵp

 • Y rhai lle rydych chi’n cyflwyno eich gwaith eich hun neu ganfyddiadau ymchwil


Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau.

Mae seminarau yn rhoi profiad gwerthfawr i chi mewn sgiliau cyflwyno, blogiau, wikis neu bodlediadau, yn ogystal â rhoi dull i staff neu asesu dysgu myfyriwr-ganolog.


Gweithdai ymarferol: Mae gweithdai ymarferol yn eich galluogi i ymarfer a mireinio eich sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle byddwch yn derbyn adborth gan aelodau o staff. Mae gweithdai ymarferol yn cynrychioli pontio gwerthfawr rhwng theori ac ymarfer.


Sesiynau stiwdio ymarferol: Sesiynau stiwdio ymarferol, sy’n pwysleisio cymhwyso egwyddorion sylfaenol Dylunio Mewnol, canolbwyntio ar ddatrys problemau a datblygu atebion creadigol a thechnegol i broblemau dylunio. Mae ymarferion efelychu a phrosiectau byw yn her ysgogol i chi weithio’n annibynnol ac mewn grwpiau i brofi heriau busnes go iawn.


Fe’ch anogir i fynegi’ch cynigion mewn modd gwrthrychol a beirniadol ac i ddatblygu sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol sy’n hanfodol i entrepreneur neu arloeswr.


E-Ddysgu: Defnyddir yr amgylchedd dysgu rhithwir (VLE) yn helaeth ar y rhaglen i wella profiad dysgu myfyrwyr. Ar wahân i’w ddefnydd eang fel storfa ar gyfer deunydd dysgu ac adnoddau, defnyddir y VLE i ennyn eich diddordeb yn eich dysgu eich hun. Mae hefyd yn werthfawr fel modd o gyfathrebu, cynnig adborth a deunyddiau dysgu ychwanegol. Rhoddir adborth electronig drwy’r VLE.


Beirniadaeth: Mae trafodaethau sy’n cynnwys staff a myfyrwyr yn nodwedd ganolog o’r beirniadaethau mewn aseiniadau a gwaith prosiect a drefnir o fewn y rhaglen stiwdio. Cynhelir beirniadaethau ym mhob cam asesu (dros dro neu derfynol) aseiniad neu brosiect yn y modiwlau stiwdio lle byddwch yn cyflwyno eich gwaith i’ch grŵp blwyddyn a’ch tiwtor ar gyfer adborth a dadl. Mae’r digwyddiad hwn yn gonglfaen i’r broses ddysgu. Cynlluniwyd aseiniadau i sicrhau eich bod yn mynd i’r afael ag ystod eang o astudiaethau achos neu gynsail sy’n dangos amrywiaeth o sefyllfaoedd neu atebion. Mae’r broses feirniadu yn sicrhau eich bod yn dysgu o waith sy’n cael ei wneud gan eraill yn ogystal â thrwy eich ymdrechion eich hun.

Asesu

Asesir y deilliannau dysgu o fewn y modiwlau trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys traethodau ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar a gwaith prosiect ac ati, fel yr amlinellir mewn disgrifyddion modiwlau unigol.

Mae asesu yn digwydd ar adegau strategol yn y flwyddyn academaidd i alluogi a chefnogi eich datblygiad parhaus. Mae beirniadaethau grŵp a thiwtorialau yn cynnig cyfleoedd adborth parhaus. Defnyddir asesu cyfoedion a hunanasesu yn helaeth.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae’r rhaglen MA Dylunio Mewnol yn galluogi myfyrwyr i wella eu gyrfaoedd fel, neu i ddod yn ddylunwyr mewnol sefydledig sy’n arwain at yrfa, PhD, neu Ddoethuriaeth Broffesiynol.

Cynlluniwyd y rhaglen MA Dylunio Mewnol i alluogi myfyrwyr i gyflawni’r priodoleddau o fwy o hyblygrwydd, cymhwysedd, a chyfrifoldeb ac ymreolaeth unigol fel gweithwyr proffesiynol neu ymchwilwyr dylunio mewnol sy’n ymwybodol o’r hinsawdd, sy’n amgylcheddol gynaliadwy. Nod y cwrs yw datblygu unigoliaeth, creadigrwydd, hunanddibyniaeth, menter, a’r gallu i berfformio mewn amgylcheddau sy’n newid yn gyflym yn ogystal â chynyddu cymhwysedd gyda sgiliau a dulliau ymchwil a fydd yn gwneud graddedigion yn hynod gyflogadwy fel academyddion a/neu ymchwilwyr neu’n eu galluogi i ddatblygu arfer gweithgar a pharhaus fel dylunwyr mewnol.

Mae’r MA Dylunio Mewnol yn galluogi graddedigion, yn ogystal ag ymarferwyr canol gyrfa a phroffesiynol, o fewn a thu allan i ddisgyblaeth dylunio mewnol i drafod ac archwilio strategaethau ar gyfer gwreiddio penderfyniadau dylunio cynaliadwy sy’n ymwybodol o’r hinsawdd yn y sector amgylchedd adeiledig ehangach.

Mae pob myfyriwr yn cael tiwtorialau CDP unigol i gefnogi cyflogadwyedd a dysgu gydol oes. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gadw dyddlyfrau dysgu sy’n dangos tystiolaeth o ddogfennaeth weledol barhaus sy’n integreiddio cyfleoedd ar gyfer hunanfyfyrio er mwyn eu helpu i ddatblygu’n ddysgwyr effeithiol a hyderus.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer byddwch wedi cyflawni gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth adran uwch (dosbarthiad gradd 1af neu 2.1) mewn pwnc priodol, a/neu statws proffesiynol cyfatebol neu brofiad mewn pwnc priodol, e.e. dylunio mewnol, pensaernïaeth, technoleg dylunio pensaernïaeth, neu ddisgyblaeth gytras, yn seiliedig ar asesu Dysgu Blaenorol Achrededig (RPL) a aseswyd neu Ddysgu Blaenorol drwy brofiad Achrededig (RPEL), neu ddisgyblaeth sy’n gysylltiedig â’u rhaglen astudio. Darllenwch fwy am lwybrau RPL ac RPEL.


Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder hyd at o leiaf safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar ein gwefan.

Cyn gwneud cais, gofynnir i fyfyrwyr UE/Rhyngwladol gysylltu â Dr Fiaz Hussain fhussain@cardiffmet.ac.uk i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol mewn perthynas ag astudio gyda ni.


Sut i Wneud Cais

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i’r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Mae pob myfyriwr yn cael ei gyfweld ar gyfer y cwrs hwn. Lle nad yw cyfweliad wyneb yn wyneb yn bosibl, cynhelir y rhain ar Microsoft Teams.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chymorth Ariannol
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael ewch i’n tudalen Cyllid Myfyrwyr a Ffioedd Dysgu.


Deunyddiau
Bydd costau personol ychwanegol yn amrywio yn dibynnu ar ofynion unigol eich prif brosiect dylunio. Yn ogystal, bydd angen cyllidebu ar gyfer pryniannau untro o e.e., offer personol ac offer ar gyfer gwneud modelau. Bydd angen ystyried costau eraill megis prynu gwerslyfrau allweddol.

Yn bennaf, ni chodir tâl am ddefnyddio offer. Mae mynediad i FabLab Caerdydd yn destun negodi; mae’n cynnig ffioedd gostyngol at ddefnydd myfyrwyr.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer gwybodaeth gyffredinol am gyrsiau Ôl-raddedig CSAD, cysylltwch â'r Tiwtor Derbyniadau, Amelia Huw-Morgan ar ahuwmorgan@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Mickael Milocco Borlini: mmiloccoborlini@cardiffmet.ac.uk.​

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawnamser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.