Skip to main content
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Darlunio ac Animeiddio

Darlunio ac Animeiddio

Nid yw rôl y darlunydd neu'r animeiddiwr yn rhywbeth byrhoedlog, dros dro neu ddim mwy nag adloniant. Mae'n ecolegol, yn ddiwylliannol, yn wleidyddol a thechnolegol, gan herio momentwm yr unfed ganrif ar hugain. Rhaid i ddarlunwyr ac animeiddwyr ddefnyddio eu sgiliau a'u dychymyg i ymateb i'r hinsawdd wleidyddol a diwylliannol ehangach gyda mwy o frys ac egni nag erioed.

Mae dychymyg yn rym pwerus, sy'n gallu creu a ffurfweddu syniadau newydd a datblygu breuddwydion ar gyfer yr unigolyn a dynoliaeth yn ei chyfanrwydd. Mae'r cwrs gradd Meistr hwn yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i ddarlunwyr ac animeiddwyr harneisio'r pŵer hwn yn effeithiol yn eu hymarfer unigryw a'u prosiect arfaethedig.

Bydd yr MA mewn Darlunio ac Animeiddio ym Met Caerdydd yn apelio ar raddedigion o unrhyw ddisgyblaeth yn y celfyddydau gweledol, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol sy'n awyddus i fireinio eu sgiliau beirniadol a damcaniaethol.

Byddwch yn archwilio rôl y darlunydd neu'r animeiddiad drwy ddulliau mentrus mewn amgylchedd trawsddisgyblaethol.

Drwy gyfuniad o ymarfer stiwdio hunangyfeiriedig, darlithoedd, sesiynau seminar, a grwpiau darllen, byddwch yn cael eich arwain yn ofalus ac yn unigol wrth archwilio eich ymarfer eich hun drwy eich prosiect arfaethedig, fel proses feirniadol ac ail-gyfarwyddol.

Rydym yn ceisio recriwtio graddedigion creadigol, dewr, mentrus, dychmygus ac ymroddedig sy'n rhannu ein diddordeb ymchwil arloesol ym maes darlunio a/neu animeiddio, a'n greddf i ddychmygu ac esbonio.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Caiff y cwrs dysgu hwn ei lywio gan brosiect hunan-ddiffiniedig y myfyriwr. I gefnogi hyn, dyrennir Tiwtor Personol i bob myfyriwr ac aelod ychwanegol o staff yr Ysgol sy'n arbenigwr ar y pwnc. Gyda'i gilydd, nhw yw'r Tîm Goruchwylio.

Mae natur y ddisgyblaeth yn golygu bod y cwrs yn dibynnu ar ymarferwyr medrus fel hwyluswyr dysgu allweddol, a, i adlewyrchu hyn, defnyddir amrywiaeth o fecanweithiau cyflwyno. Fodd bynnag, bydd gan bob un ohonynt ffocws cyffredin gan y byddant yn ceisio datblygu sgiliau myfyrwyr fel dysgwyr annibynnol rhagweithiol a myfyriol.

Fel rhan o'r rhaglen bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol:

Semester 1
Yn Semester 1 byddwch yn cyflawni dau fodiwl cyfochrog integredig: Trafodaeth Feirniadol, Profi ac Ail-fframio a Methodolegau.

Mae'r modiwl Trafodaeth Feirniadol, Profi ac Ail-fframio wedi'i deilwra i'r rhaglen, gyda'r nod o feithrin eich gallu i leoli eich syniadau o fewn fframwaith beirniadol sy'n amlygu materion sy'n codi o fewn Darlunio ac Animeiddio cyfoes a thu hwnt wrth hyrwyddo eich ysgolheictod yn y maes ymchwil o'ch dewis i lywio cynnig ymchwil.

 • ART7778 Trafodaeth Feirniadol, Profi ac Ail-fframio (40 credyd)
 • ART7771 Cyd-destun a Methodolegau Rhan 1 (20 credyd)

Semester 2
Yn Semester 2 byddwch yn cyflawni dau fodiwl cyffredin cyfochrog integredig: Syniad a Chyd-destunau.

Nod y modiwlau hyn yw cefnogi ysgolheictod uwch parhaus i roi cyd-destun a gweithredu'r cynnig ymchwil a ddatblygwyd gennych yn Semester 1 yn ymwneud â phryderon byd-eang, moesegol, cymdeithasol a gwleidyddol.

 • ART7773Syniad (40 credyd)
 • ART7772 Cyd-destun a Methodolegau Rhan 2 (20 credyd)

Semester 3
Yn Semester 3 byddwch yn cyflawni un modiwl: Allbwn. Mae'r modiwl yn cynnwys dau weithgaredd integredig sy'n cyfateb i 60 credyd.

Mae'r modiwl Allbwn yn cydgrynhoi canfyddiadau'r ymchwil drwy wireddu eich prosiect mawr i ffurfio arddangosfa wedi'i churadu (Mehefin/Gorffennaf) a phapur neu erthygl ysgrifenedig. (Mis Medi).

Bydd arddangosfa MA Darlunio ac Animeiddio yn arddangos eich gwaith ymarferol gan gyfnerthu eich gweledigaeth greadigol.

 • ART7774Allbwn (60 credyd)

Pwyntiau gadael

 • Ar ôl cwblhau cyfanswm o 60 credyd, gellir dyfarnu Tystysgrif Ôl-raddedig i fyfyrwyr
 • Ar ôl cwblhau cyfanswm o 120 credyd, gellir dyfarnu Diploma Ôl-raddedig i fyfyrwyr
 • Ar ôl cwblhau cyfanswm o 180 credyd, dyfernir Gradd Meistr i fyfyrwyr

Dysgu ac Addysgu

Bydd y dulliau cyflwyno yn cynnwys aseiniadau stiwdio, darlithoedd, tiwtorialau, seminarau, gweithdai, cyflwyniadau a thrafodaeth dan arweiniad myfyrwyr, briffiau arbrofol a byw, teithiau astudio, a dadansoddiad myfyriol.
Mae pob prosiect yn dechrau gyda sesiwn friffio fyw, a dogfen friffio sydd ar gael drwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir (VLE), Moodle.


CDP (Cynllun Datblygu Personol): Byddwch yn cadw dyddiaduron myfyriol a fydd yn cael eu cyflwyno fel rhan o gyrff gwaith asesedig; bydd tiwtorialau academaidd a'r tiwtorialau bugeiliol bob tymor yn monitro ac yn ymateb i bryderon sy'n codi ar draws eich profiad dysgu a byddant yn canolbwyntio ar eich helpu i fireinio eich amcanion datblygu personol cyffredinol a'ch arddull ddysgu.


Darlithoedd: Mae darlithoedd yn cyflwyno rhaglen astudio gydlynol ac ysbrydoliaeth gyffredinol. Cânt eu cefnogi gan ddeunydd gweledol a/neu destunau. Gall y cynnwys fod yn hanesyddol, yn ddamcaniaethol, yn gyd-destunol neu'n ymarferol. Lle bo'n briodol, caiff darlithoedd eu strwythuro i'ch cynnwys mewn trafodaeth.

Tiwtorialau: : Cyfarfodydd myfyrwyr neu grwpiau o fyfyrwyr gyda darlithydd neu ddarlithwyr yw tiwtorialau ac fe'u defnyddir mewn dwy ffordd yn y rhaglen:


 • Ehangu ar ddeunydd a drafodir mewn darlithoedd drwy ddull datrys problemau a gaiff ei lywio gan ymholi
 • Gwaith adfer i oresgyn unrhyw ddiffygion mewn gwybodaeth gefndir.

Seminarau: Amcan seminarau yw annog cyflwyno eglur a dadansoddol a, thrwy drafodaethau grŵp, datblygu dealltwriaeth o'r pwnc a'i gyd-destun. Mae hwn yn ddull addysgu a dysgu canolog, yn enwedig wrth gysylltu'r hyn a ddysgir â'ch ymchwil bersonol ac yn ôl i bwnc Darlunio ac Animeiddio.


Gall seminarau fod ar dair ffurf:

 • Rhai sy'n cael eu harwain gan staff lle darperir testunau, delweddau neu arteffactau i chi gyflwyno dadansoddiad i'ch grŵp.
 • Rhai lle byddwch chi'n dewis testunau, delweddau neu arteffactau i'w trafod yn eich grŵp.
 • Rhai lle byddwch chi'n cyflwyno eich gwaith neu'ch canfyddiadau ymchwil eich hun.

Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Mae seminarau'n cynnig profiad gwerthfawr i chi mewn sgiliau cyflwyno, blogiau, wicis neu bodlediadau yn ogystal â rhoi dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Gweithdai ymarferol: Mae gweithdai ymarferol yn eich galluogi i ymarfer a mireinio eich sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle cewch adborth gan aelodau staff. Mae gweithdai ymarferol yn ddull gwerthfawr o bontio rhwng theori ac ymarfer.

Sesiynau stiwdio ymarferol: Mae sesiynau stiwdio ymarferol, sy'n pwysleisio cymhwyso egwyddorion sylfaenol Darlunio ac Animeiddio, yn canolbwyntio ar ddatrys problemau a datblygu atebion creadigol a thechnegol i broblemau dylunio. Mae ymarferion efelychu a phrosiectau byw'n cynnig her ysgogol i chi weithio'n annibynnol ac mewn grwpiau i brofi heriau busnes go iawn.
Fe'ch anogir i fynegi eich cynigion mewn modd gwrthrychol a beirniadol ac i ddatblygu sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol sy'n hanfodol i entrepreneur neu arloeswr.

E-ddysgu: Defnyddir yr amgylchedd dysgu rhithwir (VLE) yn helaeth ar y rhaglen i wella profiad dysgu'r myfyrwyr. Ar wahân i'w ddefnydd eang fel ystorfa ar gyfer deunydd dysgu ac adnoddau, fe'i defnyddir i'ch cynnwys yn eich dysgu eich hun. Mae'n werthfawr hefyd fel ffordd o gyfathrebu, cynnig adborth a deunyddiau dysgu ychwanegol. Rhoddir adborth electronig drwy'r amgylchedd dysgu rhithwir.

Trafodaethau Beirniadol: Mae trafodaethau sy'n cynnwys staff a myfyrwyr yn nodwedd ganolog o'r trafodaethau beirniadol mewn aseiniadau a gwaith prosiect a drefnir fel rhan o raglen y stiwdio. Cynhelir trafodaethau beirniadol ym mhob cam asesu (interim neu derfynol) o aseiniad neu brosiect yn y modiwlau stiwdio lle byddwch yn cyflwyno eich gwaith i'ch grŵp blwyddyn a'ch tiwtor i gael adborth a thrafodaeth. Mae'r digwyddiad hwn yn gonglfaen yn y broses ddysgu. Caiff aseiniadau eu cynllunio i sicrhau eich bod yn mynd i'r afael ag amrywiaeth eang o astudiaethau achos neu gynsail sy'n dangos amrywiaeth o sefyllfaoedd neu atebion. Mae'r broses o drafodaeth feirniadol yn sicrhau eich bod yn dysgu o waith sy'n cael ei wneud gan eraill yn ogystal â thrwy eich ymdrechion eich hun.

Asesu

Asesir y deilliannau dysgu yn y modiwlau drwy ddulliau amrywiol gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau a gwaith prosiect ac ati, fel y gwelir yn nisgrifiadau modiwlau unigol.

Mae asesu'n digwydd ar adegau strategol yn y flwyddyn academaidd i alluogi a chefnogi eich datblygiad parhaus. Mae trafodaeth feirniadol a thiwtorialau grŵp yn cynnig cyfleoedd adborth parhaus. Defnyddir asesu gan gyfoedion a hunanasesu'n helaeth.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r rhaglen MA Darlunio ac Animeiddio yn galluogi myfyrwyr i wella eu gyrfaoedd neu i ddod yn ddarlunwyr, artistiaid neu animeiddwyr sefydledig, gan arwain at yrfa, PhD, neu i Ddoethuriaeth Broffesiynol naill ai mewn celf neu ddylunio. Mae Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd yn cynnig rhaglenni Doethurol Proffesiynol mewn Celf a Dylunio.

Amcan y rhaglen MA Darlunio ac Animeiddio yw galluogi myfyrwyr i gyflawni priodoleddau mwy o hyblygrwydd, y gallu i addasu, a chyfrifoldeb ac ymreolaeth unigol fel artistiaid neu ymchwilwyr proffesiynol. Nod y cwrs yw datblygu unigoliaeth, creadigrwydd, hunanddibyniaeth, menter, a'r gallu i gyflawni mewn amgylcheddau sy'n newid yn gyflym yn ogystal â chynyddu cymhwysedd gyda sgiliau a dulliau ymchwil a fydd yn gwneud graddedigion yn gyflogadwy iawn fel academyddion a/neu ymchwilwyr, neu'n eu galluogi i ddatblygu ymarfer gweithredol a pharhaus fel darlunwyr a/neu animeiddwyr.

Mae'r cwrs MA Darlunio ac Animeiddio yn galluogi graddedigion, ymarferwyr canol gyrfa a phroffesiynol o fewn a'r tu allan i ddisgyblaethau Darlunio ac Animeiddio i drafod ac archwilio strategaethau ymarfer cyfathrebu gweledol tra'n gallu creu eu hybridiau ymarfer eu hunain a all wella ymhellach y diriogaeth y gall darlunio a/neu animeiddio ei meddiannu.

Mae pob myfyriwr yn derbyn tiwtorialau Portffolio Datblygiad Personol (PDP) unigol i gefnogi cyflogadwyedd a dysgu gydol oes. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gadw dyddiaduron dysgu sy'n dangos tystiolaeth o ddogfennaeth weledol barhaus sy'n integreiddio cyfleoedd ar gyfer hunanfyfyrio er mwyn eu helpu i ddatblygu fel dysgwyr effeithiol a hyderus.

Ar ddiwedd y rhaglen, mae canran uchel iawn o raddedigion MA yn sefydlu neu'n parhau â'u hymarfer proffesiynol, a alluogir gan y cysylltiadau y maent wedi'u gwneud â stiwdios dylunio neu sefydliadau sy'n gysylltiedig â'r celfyddydau gweledol a dylunio. Mae rhai'n dewis parhau â'u hastudiaethau Darlunio ac Animeiddio yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd drwy gyflawni PhD.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer, byddwch wedi ennill gradd gyntaf adran dosbarth cyntaf neu adran uwch ail ddosbarth (dosbarthiad gradd 1af neu 2.1) mewn pwnc priodol, a/neu bydd gennych brofiad neu statws proffesiynol cyfatebol mewn disgyblaeth dylunio, crefftau dylunio, neu ddiwydiannau creadigol (yn seiliedig ar Ddysgu Blaenorol Achrededig a asesir neu Ddysgu drwy Brofiad Blaenorol Achrededig a asesir), neu ddisgyblaeth sy'n gysylltiedig â'u rhaglen astudio. 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Cyn gwneud cais, gofynnir i fyfyrwyr yr UE/Rhyngwladol gysylltu â Dr Fiaz Hussain fhussain@cardiffmet.ac.uk y gweithdrefnau angenrheidiol sy'n ymwneud ag astudio gyda ni.

Sut i wneud cais

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: 

Mae pob myfyriwr yn cael ei ystyried ar gyfer y cwrs hwn. Lle nad yw cyfweliad wyneb yn bosibl, cynhelir y rhain trwy Dimau Microsoft.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chymorth Ariannol
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r cymorth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch at www.cardiffmet.ac.uk/fees.


Ffioedd rhan-amser
Codir ffioedd fesul modiwl unigol oni nodir yn benodol: Israddedig = 10 credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd Yn gyffredinol, rydym yn gweld bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaeth Israddedig ac Ôl-raddedig; gellir cael yr union gost trwy gysylltu ag Arweinydd y Rhaglen yn uniongyrchol.

Costau astudio ôl-raddedig yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd:

Deunyddiau
Byddwch yn derbyn mynediad at ddeunyddiau a ddefnyddir fel rhan o sesiynau cynefino gweithdai sydd ar yr amserlen. Cewch fynediad at ddeunyddiau wedi'u hailgylchu hefyd a chewch eu defnyddio mewn ardaloedd gweithdy lle maent ar gael. Yn gyffredinol, bydd angen i chi brynu deunyddiau ar gyfer prosiectau unigol a ddefnyddir yn y stiwdio a'r gweithdai fel y bo'n briodol.

Sylwch y bydd y costau'n amrywio yn dibynnu ar raddfa a gofynion unigol eich gwaith. Yn ogystal, bydd angen cyllidebu ar gyfer prynu offer a chyfarpar personol untro. Costau eraill fel argraffu, prynu gwerslyfrau; a bydd angen i chi dalu cost lleoliadau dewisol hefyd.  

Ar y cyfan, ni chodir tâl am ddefnyddio offer. Mae mynediad i FabLab Caerdydd yn fater i'w drafod; mae'n cynnig ffioedd is i fyfyrwyr ei ddefnyddio.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau sy'n benodol i'r cwrs, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Amelia Huw Morgan. AHuwMorgan@cardiffmet.ac.uk.Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Lleoliad Astudio:  
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.