Skip to main content
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Celf Gemau - Gradd BA (Anrh)

Celf Gemau - Gradd BA (Anrh)


Dod â naratifau, cysyniadau, cymeriadau ac amgylcheddau yn fyw.

Mae artistiaid gemau yn gweithio o fewn timau amlddisgyblaethol i greu bydoedd gweledigaethol o'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Maen nhw’n gyfathrebwyr gweledol medrus, sy'n gweithio gyda delwedd symudol, animeiddio, celf cysyniadol, rheoli prosiectau a chreu delweddau i helpu i droi bydoedd ffuglennol yn brofiadau ymgolli gweledol a synhwyrol.

Bydd ein gradd Celf Gemau yn eich paratoi ar gyfer maes cystadleuol iawn sy’n tyfu'n gyflym, ac yn cwmpasu diwydiannau adloniant, technoleg ymgolli, y we a’r cyfryngau. Bydd gennych gyfarpar i lywio ac arbenigo o fewn y cyd-destun amlddisgyblaethol amrywiol hwn trwy gyfuniad o gyfathrebu gweledol, delwedd symudol, effaith weledol, realiti rhithwir, amgylcheddau ymgolli, adrodd straeon a naratif, a modelu 2D a 3D.

Byddwch yn datblygu sgiliau a chymwyseddau o safon diwydiant trwy brosiectau cydweithredol a briffiau byw, gan ddatblygu eich sgiliau rheoli prosiectau ac arwain. Gyda mynediad i'n cyfleusterau blaengar a'n stiwdios cyfrifiadurol llawn offer, technolegau ac amgylcheddau trochi, byddwch yn graddio gyda'r rhyddid a'r hyder i ffurfio hunaniaeth greadigol eich hun.

Byddwch yn archwilio profiadau dysgu cydweithredol a rhyngddisgyblaethol sydd wedi'u cynllunio i'ch siapio chi i fod yn raddedigion addasadwy sy'n cael ei yrru gan greadigrwydd, cyfrifoldeb cymdeithasol a meddwl entrepreneuraidd.​

​Cynnwys y cwrs

Blwyddyn Un

Hanfodion Celf Gemau - 40 credyd

Mae'r modiwl Hanfodion Celf Gemau yn eich cyflwyno i'r sgiliau sylfaenol sy'n ofynnol i'r arfer​ amlddisgyblaethol hwn. Byddwch yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau lluniadu, sgiliau mewn symud ac animeiddio a thechnolegau digidol yn ogystal ag ymchwil a gweithio mewn tîm.

  • Arferion arlunio sylfaenol; anatomeg, cymeriad, arddull, ystumiau, ieithoedd gweledol. 

  • Sylfaen symudiad; stop-symudiad, rotosgopio, animeiddio cyffredinol.

  • Sgiliau digidol sylfaenol; Illustrator, Photoshop, Blender. After Effects.

Naratif ac Adeiladu Byd - 20 credyd

Bydd y modiwl yn eich herio i gymhwyso'r sgiliau lluniadu a symud sylfaenol o semester un i ddechrau datblygu naratifau ac adeiladu byd. Byddwch yn datblygu'r sgiliau digidol sylfaenol mewn modelu 2D a 3D i ddechrau cymhwyso eich sgiliau cysyniadol i asedau gêm.

Hanfodion Ymchwil - 20 credyd*

Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymchwil academaidd craidd myfyrwyr gan gynnwys lleoli ffynonellau, gwerthuso hygrededd, a dadansoddi gwybodaeth. Bydd yn darparu'r sylfeini y bydd myfyrwyr yn meithrin eu hyder i gymryd rhan mewn disgwrs ddamcaniaethol a deialogau sy'n cael eu gyrru gan syniadau a fydd yn​ ofynnol drwy gydol eu hastudiaethau israddedig.

Dealltwriaeth Rynddisgyblaethol - 40 credyd

Nod y modiwl hwn yw eich cyflwyno i egwyddorion gweithio Ryngddisgyblaethol: gweithio ar y cyd, meddwl yn feirniadol a myfyrio. Bydd prosiectau o fewn y modiwl yn eich herio i weithio gyda disgyblaeth arall i archwilio thema neu her gymdeithasol a diwylliannol.​


Blwyddyn Dau

Piblinell Cynhyrchu/Llwybr Arbenigol - 40 credyd 

Mae'r modiwl Piblinell Cynhyrchu/Llwybr Arbenigol hwn yn adeiladu ar eich datblygiad sylfaenol ar lefel 4 trwy brofi'r biblinell gynhyrchu a nodi'r cyfleoedd amlddisgyblaethol i arbenigo mewn llwybr a ddewiswyd. 

Byddwch yn gallu arbenigo mewn llwybrau gan gynnwys Cymeriad, Amgylcheddol, cyffredinol 3D. 

Heriau’r 21ain Ganrif - 40 credyd 

Mae modiwl Heriau'r 21ain Ganrif yn adeiladu ar y cyflwyniad i ddatrys problemau rhyngddisgyblaethol a ddatblygwyd ar lefel 4 i barhau i fireinio, a dechrau cymhwyso eich setiau sgiliau trwy brosiectau byd go iawn a briffiau byw. 

Bydd prosiectau yn mynd i'r afael â Heriau'r 21ain Ganrif i ddatblygu eich setiau sgiliau arweinyddiaeth, cydweithio, llythrennedd yn y dyfodol /meddwl beirniadol. 

Cyd-destunau byd go iawn - 20 credyd 

Mae'r modiwl cyd-destunau byd go iawn yn eich herio i gymhwyso'r sgiliau ymwybyddiaeth leoliadol a meddwl yn y dyfodol i ddefnyddio eich ymarfer eich hun wrth greu neu hyrwyddo gwerth ar gyfer amrywiaeth o randdeiliaid a chymunedau allanol. 

Cynnig Ymchwil — 20 credyd 

Mae'r Cynnig Ymchwil yn cynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau ymchwil, atgyfnerthu eich profiad ymchwil a chyfeirio eich cyfraniad lefel 6 o amgylch ymholiad o'ch dewis sydd wedi'i ysbrydoli gan eich dysgu ar draws pob modiwl ar lefel 4 a 5.     

Defnyddir y cynnig ymchwil hwn i barhau â'ch datblygiad personol a phroffesiynol ar lefel 6 lle byddwch yn nodi llwybr ar gyfer eich ymholiad eich hun.


Blwyddyn Tri

Prif Brosiect Terfynol - 60 credyd 

Y prif brosiect terfynol yw eich cyfle i ymchwilio, datblygu ac allbwn corff o waith hunan-gychwynnol sy'n cyd-fynd â'r uchelgeisiau proffesiynol o'ch dewis. Byddwch yn arbrofi, yn cymryd risgiau, yn cryfhau eich setiau sgiliau a ddatblygwyd ar lefel 4 a 5 ac yn creu portffolio cydlynol o waith yr ydych yn falch o'i arddangos ar ddiwedd eich gradd. 

Darganfod eich Lle - 20 credyd 

Nod y modiwl yw cefnogi eich parodrwydd wrth ddatblygu eich gyrfa broffesiynol unigryw mewn Celf Gemau. Bydd yn ymgorffori priodoleddau sy'n adlewyrchu gofynion ymarfer byd go iawn sy'n cyd-fynd â'ch disgyblaeth arbenigol. 

Byddwch yn cael cyfle i fyfyrio ar sut mae eich profiadau dros y 3 blynedd diwethaf wedi caniatáu i chi gosod eich hun fel gweithiwr proffesiynol wrth baratoi ar gyfer gwaith ar lefel graddedigion, astudio parhaus, ymchwil, a mentrau entrepreneuraidd. 

Cyfraniad - 40 credyd 

Mae eich ymarfer yn sail i'ch gwybodaeth. Dangoswch eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad ymchwil terfynol, lle byddwch yn archwilio syniadau ar ffurflenni ysgrifenedig ac ymarferol. 


*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac addysgu

Mae'r holl raglenni o fewn YGDC yn cael eu cyflwyno trwy ddull dysgu yn y stiwdio. 

Mae dysgu yn y stiwdio yn darparu amgylchedd dysgu dilys sy'n meithrin adeiladu cymuned ar lefel carfan, dysgu gan gymheiriaid tra'n ddilys i ofynion y disgyblaethau unigol. Mae pob gofod stiwdio yn bwrpasol i anghenion y disgyblaethau lle bydd myfyrwyr yn derbyn amrywiaeth o gyfleoedd dysgu, gan gynnwys: 

Seminarau Grŵp, Beirniadaethau mewn Grwpiau a Chyflwyniadau, Tiwtorialau Un i Un, Gweithdai Technegol, Dysgu gan Gymheiriaid, Dysgu Annibynnol.

Mae myfyrwyr yn arwain eu hastudiaethau, yn datblygu eu ffocws ymchwil a'u sylfaen arbenigedd eu hunain ac yn ymgysylltu'n weithredol â'r broses asesu a'r modd y caiff eu harbenigedd unigol ei fynegi a'i brofi. 

Caiff myfyrwyr eu cefnogi gan eu bod yn gweithio'n annibynnol fel eu bod yn gallu cynhyrchu dysgu arwyddocaol ac unigryw drwy ymarfer trylwyr, hunan-gyfarwyddedig a chydweithredol.

Asesu

Ar hyd eich cyfnod astudio, fe gewch eich gwerthuso ar dri phrif maen prawf a fydd yn greiddiol i bob un o’r disgyblaethau a fydd yn cael eu haddysgu yn yr Ysgol Gelf a Dylunio:

Sgiliau:

Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol y byddwch yn eu caffael yn ystod eich cwrs.

Cyd-destun:

Eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth o’r cyd-destun deallusol ehangach y mae eich pwnc a’ch gwaith wedi’u lleoli ynddo. Bydd hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol y bydd eich modiwlau ‘Theori a Chyd-destun’ yn eu harchwilio.​

Syniadau:

Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o fewn eich disgyblaeth a thu hwnt, ynghyd â’ch gallu i gaffael cysyniadau newydd ac i ffurfio syniadau newydd. Caiff syniadau eu harchwilio yn eich gwaith ysgrifenedig yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol. Rhoddir yr un pwysiad i bob un o’r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu, hynny yw, ystyrir eu bod yr un mor bwysig ac allweddol i’ch datblygiad; pwyslais a fydd wedi’i ddylunio, er enghraifft, i alluogi myfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol ond a fydd yn wan yn cynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael yn anodd troi cysyniad bras yn ddyluniad unigol cryf, i ddatblygu set o sgiliau fwy cyflawn.


Byddwn yn cynnig nifer o ffyrdd i chi gael tracio’ch cynnydd ar eich ffordd i gyflwyno’ch gwaith er mwyn ei farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o gwmpas meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch yn ymgyfarwyddo hefyd â’r ffurflen asesu strwythuredig y bydd eich tiwtoriaid yn ei defnyddio ac yn dysgu i gysylltu’ch gwaith â chanlyniadau dysgu disgwyliedig pob briff.

Prif fathau asesu ffurfiannol yw: asesu academaidd (adborth oddi wrth eich tiwtoriaid); asesu cymheiriaid (oddi wrth y myfyrwyr ar eich cyrsiau neu’r partneriaid ar eich prosiect); a hunan-asesu (sef eich beirniadaeth chi eich hunan yng ngoleuni mathau eraill o adborth). Ond nid adborth fydd yr unig beth y byddwch yn ei dderbyn ar ddiwedd briff – yn aml bydd eich tiwtoriaid yn asesu’ch cynnydd wrth i’ch gwaith ddatblygu, gan roi adborth ffurfiannol ar brydiau allweddol lle y disgwylir y cewch eich annog i gymryd risgiau, cynnal eich cymhelliant neu ddatblygu eich syniadau cyn dyddiad cau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Byddwch yn barod i fynd i mewn i amrywiaeth o rolau amlddisgyblaethol sy'n amrywio o artist cysyniad, artist amgylcheddol, ymchwil a datblygu, cyffredinolydd 3D, modelwr, artist graffeg cynnig, neu artistiaid technegol.

Yn ystod y cwrs, bydd cyfle i ymgymryd â briffiau byw a phrofiad gwaith. Bydd hyn yn cynnwys adeiladu cysylltiadau ac ymgymryd â lleoliadau yn ogystal â dod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol celf gemau drwy sgyrsiau diwydiant a mentora. Byddwch yn cael cynnig cymorth wrth ffurfio eich busnes eich hun os byddwch yn dewis gwneud hynny. 

Mae rhai graddedigion yn dod yn athrawon drwy gymryd TAR, neu'n dewis parhau â'u hastudiaethau gyda YGDC drwy ddilyn cymhwyster lefel Meistr, neu i ymchwil gyda PhD neu Doethuriaeth Broffesiynol mewn Celf neu Ddylunio.​

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

Pwyntiau tariff: 96-120

Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.

TGAU: Yn ddelfrydol, pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.

Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.

Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.

Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM-DDM

Lefel T: Does dim angen pynciau penodol.

Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.

Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 24 pwynt. Does dim angen pynciau penodol.

Tystysgrif Gadael Iwerddon: Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.

Advanced Highers yr Alban: Does dim angen pynciau penodol.

Gofynion eraill: Cyfweliad ac adolygiad portffolio llwyddiannus. Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno portffolio digidol.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.

Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael pan fyddwch yn y Brifysgol, ewch i www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Pages/default.aspx.

Costau astudio i israddedigion yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Deunyddiau​

Bydd yr Ysgol Gelf a Dylunio yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Bydd y rhain yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau ac i ddangos eu gallu technegol. Y myfyrwyr fydd yn bwrw’r gost am ddeunyddiau y bydd angen meintiau anghyffredin ohonyn nhw neu’r rheiny a fydd yn rhai arbenigol, drud neu anghyffredin. Rhoddir cyngor ynglŷn â sut y caiff ‘anghyffredin’ ei ddiffinio, pa ddeunyddiau y tybir eu bod yn ‘ddrud’, a rhoddir enghreifftiau o’r pethau a gaiff eu hystyried yn ‘anghyffredin’. Yn aml bydd myfyrwyr yr Ysgol Gelf a Dylunio yn dewis gwario’u harian ar ddeunyddiau y bydd yn well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio ac ysgrifbinnau, yn ogystal ag offer arbenigol o’u dewis nhw eu hunain.

Ni ofynnir am dâl am ddefnyddio cyfarpar ar wahân i rai peiriannau arbenigol o ben uchaf y farchnad megis argraffyddion Mimaki a 3D. Bydd mynediad i FabLab Caerdydd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; bydd yn gostwng ffioedd i fyfyrwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am gostau ychwanegol cyrsiau, gan gynnwys ffioedd, gofynion cyfarpar a chostau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/costaucwrsychwanegol.

Teithiau maes ac ymweliadau

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes a fydd yn rhan o’r dysgu craidd. Ambell waith trefnir ymweliadau a fydd yn opsiynol ac mae’n bosib y gofynnir i’r myfyrwyr rannu’r costau. Y myfyriwr unigol fydd yn gyfrifol am gostau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewid, lleoliadau a phrosiectau.

Cysylltu â ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol i'r cwrs, cysylltwch ag Arweinydd yr Adran, Sarah Smith:​​

​Ebost: smsmith@cardiffmet.ac.uk

Ffô​n: 029 2020 5554​


Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Cwrs Allweddol

Cod UCAS:
W433 – gradd 3 blynedd

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os yn ymgymryd â lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.

ARCHWILIWCH EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Stiwdios Animeiddio

Mae ein Stiwdios Animeiddio yn cynnwys cyfrifiaduron ansawdd uchel, tabledi lluniadu digidol, a meddalwedd cynhyrchu safonol y diwydiant, yn ogystal â chyfleusterau stop-symudiad helaeth.

Ewch ar daith rithwir

Stiwdios Ffotograffiaeth

Mae ein cyfleusterau ffotograffiaeth yn cynnwys tair stiwdio goleuo gyda fflach electronig, twngsten a goleuadau LED, ac ystafell dywyll wlyb ar gyfer prosesau ffotograffig traddodiadol.

Ewch ar daith rithwir

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd drwy fynd i www.metcaerdydd.ac.uk/terms