Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>MBA - Meistr mewn Gweinyddu Busnes

MBA - Meistr mewn Gweinyddu Busnes

​​​​

Mae'r MBA yn gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol ac uchel ei barch i reolwyr. Mae ymgeiswyr yn dod o'r sectorau cyhoeddus a phreifat yn y DU a thramor.

Mae'r rhaglen addysgu wedi'i hanelu at y rhai sy'n awyddus i ddatblygu eu gyrfaoedd ac ar 'hedfanau uchel' sydd angen dealltwriaeth o holl brif swyddogaethau busnes sy'n darparu gwybodaeth gyffredinol i ddarpar arweinwyr.

Yn ogystal â gwella rhagolygon gyrfa myfyrwyr llwyddiannus, nod y cwrs yw annog meddylwyr annibynnol a chreadigol. Gwneir hyn drwy ddilyn canllawiau Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y DU wrth roi 'cyfeiriadedd ymarferol a phroffesiynol cryf' i fyfyrwyr, gan ei wahaniaethu o raglenni meistr eraill.

Mae'r holl fyfyrwyr yn cwblhau saith modiwl a addysgir, (pum modiwl craidd gorfodol a dau fodiwl dewisol), ynghyd â phrosiect terfynol.

Efallai y bydd graddedigion MBA ar gampws Caerdydd yn gymwys i eithriadau cymhwyster ACCA canlynol:

 • Busnes a Thechnoleg
 • Cyfrifyddu Rheoli
 • Cyfrifyddu Ariannol

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.​​

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r modiwlau craidd wedi'u cynllunio i ddatgelu cyfranogwyr i feddwl o'r radd flaenaf yn y disgyblaethau rheoli allweddol a rhoi cyfle drwy gydol y gwaith i gymhwyso theori i sefyllfaoedd rheoli bywyd go iawn.

 • Cyfrifyddu ar gyfer Penderfynwyr (20 credyd)
 • Marchnata (20 credyd)
 • Rheoli Gweithrediadau (20 credyd)
 • Pobl a Sefydliadau (20 credyd)
 • Rheoli Strategol (20 credyd)

Modiwlau Dewisol:

Bydd cyfranogwyr yn gallu dewis 40 credyd o ystod o fodiwlau dewisol. Bydd y rhain yn cynnwys*:

 • Prosesau Busnes a Dadansoddi Data (20 credyd) (modiwl a gyflwynir gan Ysgol Dechnolegau Caerdydd)
 • Dadansoddeg Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (20 credyd) (modiwl a gyflwynir gan Ysgol Dechnolegau Caerdydd)
 • Dulliau Ymchwil (20 credyd)
 • Cyllid Prosiect (20 credyd)
 • Rheoli Cyllid (20 credyd)
 • Cyllid Busnes Rhyngwladol (20 credyd)
 • Rheoli Pobl mewn Cyd-destun Byd-eang (20 credyd)
 • Datblygu Pobl ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth (20 credyd)
 • Egwyddorion Cyllid Islamaidd (20 credyd)
 • Bancio Buddsoddi Islamaidd (20 credyd)
 • Ymddygiad Defnyddwyr: Adnabod Eich Defnyddwyr (20 credyd)
 • Marchnata Byd-eang Strategol (20 credyd)
 • Theori ac Ymarfer Rheoli Prosiectau (20 credyd)
 • Rheoli Prosiectau Mega a Chymhleth (20 credyd)
 • Logisteg mewn Cyd-destun Byd-eang (20 credyd)
 • Cadwyn Gyflenwi a Rheoli Logisteg (20 credyd)

*Sylwer: mae'r cynnig o fodiwlau dewisol yn amodol ar argaeledd a niferoedd myfyrwyr.

Bydd cwblhau cyfuniad o'r pynciau hyn yn llwyddiannus (gyda modiwlau craidd a phrosiect terfynol) yn rhoi hawl i fyfyrwyr ddyfarnu MBA. Fodd bynnag, gall myfyrwyr ddewis ymgymryd ag arbenigedd, gan astudio dau bwnc yn yr un maes, Rheoli Cyllid, a Chyllid Busnes Rhyngwladol ar gyfer gwobr MBA (Cyllid); mae'r rhaglen yn cynnig sawl llwybr i fyfyrwyr sy'n dymuno nodi eu harbenigedd, ac mae'r rhain yn cynnwys:

 • MBA (Dadansoddeg Busnes)
 • MBA (Cyllid)
 • MBA (Adnoddau Dynol)
 • MBA (Cyllid Islamaidd)
 • MBA (Marchnata)
 • MBA (Rheoli Prosiect)
 • MBA (Cadwyn Gyflenwi a Rheoli Logisteg)

Modiwl Terfynol (40 credyd):
Mae'r prosiect terfynol yn fodiwl dwbl, wedi'i gwblhau gan fyfyrwyr ar ôl iddynt gwblhau'r holl fodiwlau a addysgir. Boed yn ddarn academaidd o ymchwil neu ymchwiliad i lansio busnes; mae wedi'i gynllunio i fod yn ddarn heriol o ymchwil rheoli unigol yn ddeallusol. Bydd yn rhoi'r wybodaeth, galluoedd a chymwyseddau sydd eu hangen ar reolwyr heddiw i fyfyrwyr llwyddiannus, mewn byd lle mae'r gallu i ymchwilio i wybodaeth newydd yn gynyddol bwysig. Gall myfyrwyr ddewis rhwng:

 • Prosiect Capstone (40 credyd)
 • Prosiect Busnes Newydd ac Ymarfer Proffesiynol (40 credyd)
 • Traethawd hir (40 credyd) **
 • Prosiect Ymgynghori (40 credyd) **

**yn amodol ar niferoedd myfyrwyr a chymeradwyaeth gan Gyfarwyddwr y Rhaglen


​Dysgu ac Addysgu

Bydd y modiwlau craidd a dewisol yn cael eu cyflwyno drwy gymysgedd o ddarlithoedd a seminarau. Cefnogir yr holl fodiwlau gan Moodle, yr amgylchedd dysgu rhithwir a fydd yn rhoi ystod eang o ddeunyddiau dysgu a chanllawiau astudio i fyfyrwyr.

Ar gyfer y modiwl 40 credyd terfynol, dyrennir goruchwyliwr i fyfyrwyr a fydd yn rhoi sylwadau adeiladol ar eu gwaith wrth iddo ddatblygu. Mae gan fyfyrwyr fynediad ar-lein yn ogystal â chyfleusterau llyfrgell safonol. Cefnogir y broses gyfan, o ddatblygu cynnig ac amserlen ymchwil ddrafft, trwy ddewis dulliau a drafftio penodau, gan oruchwylwyr Ysgol Reoli Caerdydd ond caiff ei rheoli a'i gweithredu gan y myfyriwr.


Asesu

Asesir drwy gyfuniad o arholiadau, aseiniadau, cyflwyniadau, gwaith grŵp a'r prosiect terfynol.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bu datblygiadau o fewn yr Ysgol a'r Sefydliad i annog cyflogadwyedd. Mae'r modiwl mewn Sgiliau Craidd yn y semester cyntaf, er enghraifft, wedi cyflwyno'r myfyriwr i gynnal a chadw cofnodion personol.

Mae digwyddiadau gyrfaoedd a modiwl ar-lein Moodle yn caniatáu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth.

Mae swyddfa'r Alumni a'r Tîm MBA hefyd wedi bod yn datblygu rhwydweithiau, er enghraifft drwy gyfryngau cymdeithasol fel Linked In. Mae llwyddiant y rhwydweithiau hyn wedi cael ei brofi gan faint o gyn-fyfyrwyr sydd mewn cysylltiad â'r brifysgol ar hyn o bryd am eu cyflogaeth, gan ganiatáu i fyfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr ffurfio cysylltiadau a rhwydweithio.


Gofon Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai ymgeiswyr gwrdd ag un o'r canlynol:

- Meddu ar, neu ddisgwyl cael, o leiaf ail ddosbarth gradd adran is (dosbarthiad y DU 2:2) o brifysgol gydnabyddedig;

- Yn meddu ar o leiaf bum mlynedd o brofiad rheoli perthnasol;

- Dal cymhwyster proffesiynol neu gymhwyster arall y bernir ei fod yn dderbyniol i'w dderbyn.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Mae mesurau sicrhau ansawdd yn cael eu cymryd ar lefel rhaglen, ysgolion a sefydliadol i sicrhau bod safonau'n cael eu bodloni'n gyson.

Gweithdrefn Dethol:
Dewis ar gyfer y cwrs hwn yw drwy ffurflen gais a, lle bo angen, cyfweliad.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth.

Mae rhagor o wybodaeth am y dogfennau ategol gorfodol ar gael yma.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Ymgeisio.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch â thîm y rhaglen:
E-bost: mba@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7168

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Ysgol Reoli Caerdydd
Campws Llandaf

Hyd y Cwrs:
12-16 mis, yn dibynnu ar y dyddiad cychwyn. Cymeriadau mis Medi a mis Ionawr.

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych yn gymwys.