Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>LLM Busnes Rhyngwladol - Meistr yn y Gyfraith

LLM Busnes Rhyngwladol - Meistr yn y Gyfraith

Bydd y cwrs hwn ond yn cael ei gynnal yn y Coleg Busnes a Thechnoleg Rhyngwladol (ICBT) yn Sri Lanka a Choleg Undod City (CUC) yng Ngwlad Groeg a Chyprus.

Yn y cyfnod diddorol hwn lle mae globaleiddio a difreinio trefn wleidyddol, cymdeithasol a chyfreithiol sefydledig yn digwydd ar draws sectorau economaidd a masnach domestig, rhanbarthol a byd-eang, mae cynnal busnes yn rhyngwladol yn dod yn llawn gyda set gynyddol o reolau, cytundebau, rheoliadau ac arferion. Mae'r dirwedd sy'n newid yn gyson yn golygu bod angen gweinyddwyr a rheolwyr ar fusnesau domestig yn ogystal â'r rhai sy'n gweithredu ar draws y wlad sy'n gallu deall, cynllunio a gweithredu strategaethau ac arferion sy'n diwallu eu hanghenion penodol.

Er mwyn deall cydgysylltiad byd-eang economïau, marchnadoedd a diwydiannau lle mae corfforaethau trawswladol yn cystadlu, byddai unigolyn yn gofyn am lefel uchel o wybodaeth a dealltwriaeth o'r arferion, arferion a chyfreithiau trefol, rhanbarthol a rhyngwladol. Byddai unigolyn o'r fath hefyd yn gofyn am set benodol o sgiliau cyfathrebu i ddrafftio, cyflwyno, trafod, dadlau ac ysgrifennu mewn ffordd ddisgybledig.

Felly, mae rhaglen LLM Busnes Rhyngwladol yn anelu at ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r fath yn ogystal â'r sgiliau i raddedigion nad ydynt yn gyfraith, yn enwedig y rhai sydd â chefndiroedd busnes a rheoli yn ogystal â'r rhai sydd â graddau'r gyfraith drwy astudiaeth uwch ac asesiad o gyfreithiau o fewn meysydd pwnc a materion sydd wedi'u gwreiddio yn yr amgylchedd busnes a rheoli rhyngwladol.

Mae'r rhaglen felly wedi'i chynllunio i arfogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o gysyniadau a damcaniaethau, ysgogi meddwl beirniadol a datrys anghydfodau cyfreithiol o safbwynt amlddisgyblaethol. Mae'r rhaglen hefyd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr fyfyrio ar eu gwybodaeth, eu profiad a'u harferion yn y diwydiant eu hunain, yn enwedig drwy ryngweithio gan gymheiriaid.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol a dewisol, y gellir eu hastudio naill ai ar sail blwyddyn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gwblhau 180 o gredydau yn llwyddiannus er mwyn ennill gradd LLM Busnes Rhyngwladol.

Modiwlau gorfodol (140 credyd):

 • Cyfraith Busnes Rhyngwladol (20 credyd)
 • Cyfraith Fasnachol Trawswladol (20 credyd)
 • Busnes a Throsedd (20 credyd)
 • Rôl Busnes mewn Cymdeithas (20 credyd)
 • Sgiliau Ymchwil Cyfreithiol a Rhesymu (20 credyd)
 • Traethawd Hir (40 credyd)

Yn ogystal â'r pum modiwl gorfodol a addysgir uchod a'r traethawd hir, bydd angen i fyfyrwyr ymgymryd â dau fodiwl arbenigol yn dibynnu ar y llwybr a ddewiswyd, os o gwbl. Mae'r rhaglen yn cynnwys y pedwar llwybr canlynol. Mae gweithredu llwybrau penodol* a modiwlau yn amodol ar faint dosbarth o leiaf.

LLM Busnes Rhyngwladol (Cyllid)*
LLM Busnes Rhyngwladol (Technoleg Gwybodaeth ac Eiddo Deallusol) *
LLM Busnes Rhyngwladol (Entrepreneuriaeth) *
LLM Busnes Rhyngwladol (Cyflogaeth a Rheoli Adnoddau Dynol) *

Opsiynau/Modiwlau Llwybr (40 credyd):

Llwybr Cyllid*:

 • Agweddau Cyfreithiol ar Gyllid Rhyngwladol (20 credyd)
 • Materion Cyfreithiol mewn Uno a Caffaeliadau (20 credyd)

Llwybr Technoleg Gwybodaeth ac Eiddo Deallusol*:

 • E-Fasnach a Diogelwch (20 credyd)
 • Ceisiadau Cyfreithiol ac Eiddo Deallusol mewn Technoleg (20 credyd)

Llwybr Entrepreneuriaeth*:

 • Entrepreneuriaeth a'r Gyfraith (20 credyd)
 • Creadigrwydd, Marchnata a Menter (20 credyd)

Llwybr Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol*:

 • Rheoli Pobl mewn Cyd-destun Byd-eang (20 credyd)
 • Cyfraith ac Ymarfer Cyflogaeth (20 credyd)

*Mae argaeledd y llwybrau hyn yn amodol ar isafswm maint dosbarth. Gweler Telerau ac Amodau am ragor o wybodaeth.


Dysgu ac Addysgu

Mae'r rhaglen yn dechrau gydag wythnos ddwys o ymsefydlu yn y gyfraith a fydd yn cyflwyno myfyrwyr i elfennau ac egwyddorion hanfodol y system gyfreithiol yn Lloegr, rheolaeth y gyfraith, moeseg cyfraith dysgu a'r sgiliau sydd eu hangen i ymgymryd ag astudiaethau cyfreithiol ar y lefel uwch hon. Mae'r ymsefydlu hwn yn elfen hanfodol o ddyluniad y rhaglen oherwydd y ffaith y bydd y rhan fwyaf o raddedigion sy'n ymuno â'r rhaglen yn dod o gefndir nad yw'n gyfraith.

Cyflwynir y deunydd cwricwlaidd yn ffurfiol drwy gyfuniad o ddarlithoedd wythnosol, tiwtorialau, seminarau a gweithdai. Bydd darlithoedd a seminarau rhyngweithiol yn cael eu defnyddio i gyfathrebu gwybodaeth graidd sy'n nodi'r fframwaith mewn pwnc penodol, i ddatblygu themâu a syniadau ac i annog myfyrwyr i ymgysylltu.

Bydd gweithdai grŵp bach wythnosol a elwir yn seminarau yn gofyn i fyfyrwyr gymryd rhan mewn rhaglenni dwys o ddarllen ac ymchwil strwythuredig a chyflwyno eu canfyddiadau ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Bydd hyfforddiant sgiliau ad hoc ychwanegol i alluogi myfyrwyr i ennill y sgiliau deallusol sydd eu hangen ar gyfer gwaith ôl-raddedig, gan gynnwys adnabod a lleoli deunyddiau priodol, darllen beirniadol a dadansoddol, sgiliau ysgrifennu a chonfensiynau. Yn benodol, bydd yr hyfforddiant sgiliau ar gyflwyniad ffurfiol cryno yn seiliedig ar ddadl, negodi a ymryson yn cael ei gynnal.

Modiwl Sgiliau Ymchwil Cyfreithiol a Rhesymu yw craidd y dulliau dysgu ac addysgu uchod a fydd nid yn unig yn darparu arweiniad ar nodi cwestiwn ymchwil addas, cynnal ymchwil, ysgrifennu adolygiad llenyddiaeth a chynllunio ac ysgrifennu eu traethawd hir, bydd hefyd yn gwella sgiliau ymchwil, trefnu a chyflwyno yn ogystal â datblygu'r gallu ar gyfer ysgolheictod uwch a chyfle i ddysgu annibynnol sydd ei angen drwy gydol y cwrs.

Bydd y strategaeth addysgu gyffredinol yn caniatáu i fyfyrwyr ddyfeisio ymchwil a gweithredu darnau parhaus o brosiectau ysgrifennu ac ymchwil a'u gweithredu dan oruchwyliaeth aelod o staff cymwys. Ymhellach, bydd myfyrwyr wedi cael ymagweddau disgybledig at ymchwil i'w galluogi i ymgymryd â chyflwyniadau llafar ffurfiol, cyflwyno achos ar lafar, ymryson a dadlau yn ogystal â thrafod sydd wedi'u hymgorffori'n drylwyr fel sgiliau allweddol, datrys problemau a deallusol trosglwyddadwy o fewn y disgyblaeth.

Bydd yr holl fodiwlau yn cael eu cefnogi gan Rhith-amgylchedd Dysg Moodle a bydd myfyrwyr yn cael ystod eang o ddeunydd dysgu a chanllawiau astudio trwy gydol y cwrs astudio. Yn ogystal, mae gwasanaeth llyfrgell y brifysgol yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth barhaus i fyfyrwyr sy'n defnyddio cronfeydd data cyfreithiol, mynegeion a chyfnodolion ar-lein. Maent hefyd yn cynorthwyo i gael deunyddiau papur a chymorth technegol/TG. Ar unrhyw adeg benodol, mae tua 300 o fyfyrwyr israddedig yn ymgymryd â modiwlau'r gyfraith yn yr Ysgol ac felly mae staff y llyfrgell yn brofiadol wrth ddelio â sgiliau gwybodaeth sy'n benodol i astudiaethau cyfreithiol.

Ymrwymiad amser lleiaf ar gyfer astudio
Bydd astudiaeth amser llawn nodweddiadol yn cynnwys y modiwlau a addysgir yn cael eu cyflwyno ar draws 3 tymor gan ddechrau ym mis Medi ac yn dod i ben ym mis Mehefin y flwyddyn ganlynol. O fis Mehefin ymlaen, bydd myfyrwyr yn cael goruchwyliaeth draethawd hir a bydd angen eu cwblhau cyn diwedd mis Awst.

Felly, ar gyfer pob modiwl a addysgir ym mhob tymor, mae'r canlynol yn ddangosydd o'r ymrwymiad amser sydd ei angen.
Mae pob modiwl 20 credyd a addysgir yn ei gwneud yn ofynnol i'r myfyrwyr fynychu eu hastudiaethau drwy gymryd rhan mewn sesiynau grŵp am o leiaf 26 awr. Yn ogystal, bydd gweithdai a seminarau sgiliau i baratoi ar gyfer a mynychu. Bydd angen i fyfyrwyr hefyd neilltuo 174 awr y modiwl fel isafswm i ymgymryd ag astudiaeth breifat dan arweiniad a hunan-gychwynnwyd i gyflawni cerrig milltir a chanlyniadau modiwl fel dysgwr annibynnol yn enwedig wrth ymgymryd â gwaith paratoi a chwblhau asesiadau.

Cefnogaeth i fyfyrwyr a'u dysgu
Er y bydd cyfarwyddwr y rhaglen yn darparu cymorth academaidd sy'n benodol i ddysgu, addysgu ac asesiadau fel mater o drefn, mae Ysgol Reoli Caerdydd yn gweithredu Cynllun Tiwtoriaid Personol lle gall myfyrwyr geisio cymorth uniongyrchol ar gyfer materion academaidd yn ogystal â materion bugeiliol ehangach y gallent eu hwynebu. Mae'r Swyddfa Ryngwladol hefyd yn darparu cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol.

Maent yn arwain myfyrwyr mewn materion megis cyllid, lles, datblygiad gyrfa yn ogystal â helpu lle bo angen i gynllunio patrymau astudio effeithiol, paratoi arholiadau ac ystod o faterion pwysig eraill.

Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen i sicrhau bod anghenion y myfyrwyr yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eu hamser ym Metropolitan Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus.


Asesu

Mae'r strategaeth asesu ar gyfer y modiwlau a'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cydymffurfio â gofynion rheoliadau Prifysgol Metropolitan Caerdydd a gynhwysir yn y Llawlyfr Academaidd. O fewn y rheoliadau hyn, nodir gofynion penodol megis y trothwy gofynnol ar gyfer pasio a methu modiwlau ac asesiadau, dilyniant a gweithrediad y byrddau arholi.

Er y bydd asesiadau ffurfiannol cyfnodol i alluogi myfyrwyr i gael adborth manwl ar y tasgau a osodir, lle bo'n bosibl, bydd asesiadau crynodol ar gyfer y modiwlau yn seiliedig ar faterion byw cyfredol yn y diwydiant gyda'r nod o ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth yn y pwnc yn ogystal â adlewyrchu'r angen i ddatblygu set uwch o sgiliau arbenigol ac yn benodol, sgiliau llafar. Felly, er nad oes arholiadau, bydd gofyn i fyfyrwyr ysgrifennu dadleuon cyfreithiol helaeth ar ffurf traethodau cyfreithiol, llunio nodiadau achos a phwyntiau, ac ymgymryd â chyflwyniad, trafod a ymryson.

Adolygir pob asesiad o fewn Grŵp Maes y Gyfraith cyn cael cymeradwyaeth gan yr Arholwr Allanol. Unwaith y caiff ei gymeradwyo, caiff yr asesiadau eu llwytho i fyny i’r Rhith-amgylchedd Dysgu Moodle gan gynnwys canllawiau a chyfarwyddiadau penodol. Mae pob modiwl yn cynnwys asesiadau lluosog gyda dyddiadau cau penodol ar gyfer cyflwyno. Mae rheoliadau'r brifysgol yn nodi y dylai'r asesiadau fod yn 4,000 o eiriau neu gyfwerth ar gyfer pob modiwl 20 credyd a addysgir. Fodd bynnag, bydd traethawd hir y gyfraith o tua 8-10,000 o eiriau.

Mae gan bob asesiad feini prawf graddio a marcio manwl sy'n adlewyrchu gofynion astudio lefel 7 (lefel Meistr) yn ogystal â set sgiliau penodol a gwybodaeth a dealltwriaeth i'w datblygu gan y myfyrwyr yn ystod y rhaglen.

Adborth a bwydo ymlaen
Mae gan yr Ysgol ofynion manwl ar amseroldeb a lefel briodol a dull adborth y mae gan y myfyrwyr hawl iddo drwy gydol eu hastudiaeth. Felly, darperir adborth yn unigol ac ar y cyd, nid yn unig ar asesiadau crynodol ond hefyd ar asesiadau ffurfiannol, gweithdai, cynnydd mewn modiwlau a gwaith paratoi. Caiff y sesiynau eu cynnwys yn amserlen y modiwl er mwyn galluogi adborth ar y cyd a bwydo ymlaen ac anogir myfyrwyr i'w mynychu.

Anogir myfyrwyr yn arbennig i roi sylw penodol i adborth unigol wyneb yn wyneb a gedwir yn breifat ar ôl i'r darnau cyntaf o waith cwrs gael eu marcio a'u gwneud sylwadau arnynt. Mae hyn er mwyn galluogi myfyrwyr i wneud yn well yn eu hail ddarn o waith cwrs. Darperir adborth o fewn pythefnos o gyflwyno asesiadau papur. Rhoddir adborth ar gyfer asesiadau llafar yn syth ar ôl y sesiwn.

Marcio asesiadau
Bydd tiwtor y modiwl yn nodi'r holl sgriptiau fel y marciwr cyntaf. Bydd samplau o bob band gradd hefyd yn cael eu marcio gan yr ail farciwr annibynnol sy'n gweithredu yn rhinwedd eu swyddogaeth fel y gwiriwr mewnol yn unol â gweithdrefnau a rheolau dysgu ac addysgu'r Ysgol. Bydd pob sgriptiau a fethwyd yn cael eu marcio gan y ddau farciwr. Mae samplau hefyd yn cael eu darparu i'r arholwr allanol. Mae'r holl farciau yn parhau dros dro ac yn amodol ar benderfyniad terfynol y bwrdd arholi sydd wedi'i gyfansoddi'n briodol.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Nod y rhaglen yw rhoi hanfodion busnes rhyngwladol i unigolion, drwy ddatblygu gwybodaeth a sgiliau cyfreithiol, a fydd yn eu galluogi i weithredu'n effeithlon ac yn gyfreithlon fel rheolwyr, entrepreneuriaid ac ymarferwyr arbenigol.

Mae'n darparu cyd-destun cyfreithiol disgybledig i wybodaeth a phrofiad busnes yr unigolyn wrth fodloni'r gofynion a roddir arnynt mewn amgylchedd masnachol byd-eang hynod gystadleuol. Felly, mae'r rhaglen yn agor ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth gwell mewn busnes, rheoli a gweinyddu ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys cyrff anllywodraethol a sefydliadau rhyngwladol. Yn benodol, mae LLM mewn Busnes Rhyngwladol wedi profi ei fod yn gymhwyster gwerth ychwanegol ar gyfer graddedigion busnes sy'n dymuno cael swydd lle mae angen cydymffurfiaeth reoleiddiol ym meysydd Adnoddau Dynol, marchnata, cyfreithiol, busnes sy'n gysylltiedig â chyllid fel yswirwyr ac atgyfnerthwyr, allforio/mewnforio a chadwyn gyflenwi arall sefydliadau sy'n ymwneud â masnach ryngwladol.

Mae graddedigion blaenorol wedi mynd i gorfforaethau rhyngwladol fel rheolwyr a gweinyddwyr ac yn wir mae rhai a oedd â chymwysterau cyfreithiol cyn ymgymryd â'r rhaglen hon wedi gallu mynd i feysydd ymgyfreitha ac ymarfer cynghori sieri masnachol.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr fod ag o leiaf un o'r canlynol:

Gradd Anrhydedd y DU (neu gyfwerth â Gradd Anrhydedd y DU) mewn pwnc sy'n briodol i'r LLM. Ystyrir bod graddau Busnes a Rheolaeth Cyffredinol neu benodol, HRM, Cyfrifeg, Cyllid a'r Gyfraith yn ogystal â chymwysterau ôl-raddedig fel MBA yn briodol.

Cymwysterau neu brofiad proffesiynol priodol. Ystyrir bod ACCA Proffesiynol, CIMA Proffesiynol, Cwrs Ymarfer Cyfreithiol, Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar ac Aelodaeth Raddedig CILEx neu lefel gysylltiedig o brofiad cyflogaeth yn briodol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad ydynt yn iaith gyntaf Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Dethol:

Pennir gofynion mynediad cyffredinol y rhaglen i sicrhau y gellir ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â diddordeb sylfaenol a phriodol i ddilyn astudiaethau cyfreithiol ar lefel uwch ond nad ydynt o reidrwydd o gefndir cyfreithiol neu sydd â gradd yn y gyfraith yn briodol ac yn rhesymol. Y nod yw sicrhau bod rhywun sydd â gradd nad yw'n gyfraith neu rywun sydd â phrofiad helaeth o gyflogaeth mewn maes sy'n gysylltiedig â'r gyfraith yn cael ei drin mor deg â'r rhai sy'n dal graddau yn y gyfraith neu sydd mewn practis cyfreithiol.

Felly, er mai dewis ar gyfer y cwrs hwn yn bennaf drwy asesu cyraeddiadau academaidd a/neu brofiad gwaith ymgeiswyr hyd yn hyn, gwybodaeth ychwanegol a roddir ar y ffurflen gais ac yn benodol datganiad personol manwl a curriculum vitae dilysadwy sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn ogystal â bydd cyfeiriadau boddhaol yn cario llawer iawn o bwysau. Lle bo'n bosibl, bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen hefyd yn cynnal cyfweliadau personol.

O dan yr holl amgylchiadau, bydd cyfarwyddwr y rhaglen yn hapus i ddarparu manylion pellach a gwell ar y rhaglen yn ogystal â rhoi cyngor anffurfiol i ddarpar ymgeiswyr a ddylid cyflwyno cais ffurfiol.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch â'r Swyddfa Bartneriaeth:

E-bost: partneradmissions@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Gostyngiad o 25% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 25 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych yn gymwys.