Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>LLM Busnes Rhyngwladol - Meistr yn y Gyfraith

LLM Busnes Rhyngwladol - Meistr yn y Gyfraith

Datblygwch eich arbenigedd cyfreithiol masnachol a gwella eich rhagolygon swyddi gyda'n LLM mewn Busnes Rhyngwladol.

Mae ein LLM mewn Busnes Rhyngwladol wedi'i gynllunio i gynnig dealltwriaeth ddofn a beirniadol i chi o'r materion, y rheolau a'r rheoliadau cymhleth sy'n berthnasol i weithrediadau busnes amlwladol a thrawswladol.

Cewch gyfle i gyrchu ymchwil flaengar, a fydd yn eich cyflwyno i'r materion cyfoes sy'n effeithio ar y gyfraith yn y maes hwn. I bersonoli eich astudiaethau, gallwch ddewis canolbwyntio ar faes o'r gyfraith sydd o ddiddordeb i chi, gan ddewis un o bedwar llwybr arbenigol.

O gyllid neu TG i Entrepreneuriaeth neu AD, mae ein llwybrau'n rhoi'r dewis i chi ymchwilio'n ddyfnach i'ch angerdd a rhagori yn eich gyrfa Rheoli Busnes dewisol.

P'un a ydych wedi graddio yn y gyfraith neu'n dymuno datblygu eich dealltwriaeth o'r gyfraith o feysydd eraill (fel cyfrifeg, busnes, menter fasnachol, economeg, cyllid, adnoddau dynol, a marchnata) mae ein LLM mewn Busnes Rhyngwladol yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac yn cael ei ddarparu yn y DU ac mewn canolfannau dramor.

Cewch eich dysgu gan academyddion cyfreithiol sy'n ymwneud yn weithredol ag ymchwil ac ymarfer. Dewch i'r amlwg gyda chymhwyster hynod ddymunol sy'n agor cyfleoedd ar draws ystod o sectorau ledled y byd.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Yn ystod eich gradd, byddwch yn astudio chwe modiwl gorfodol:

Modiwlau gorfodol (140 credyd):

 • Cyfraith Busnes Rhyngwladol (20 credyd)
 • Cyfraith Fasnachol Trawswladol (20 credyd)
 • Busnes a Throsedd (20 credyd)
 • Rôl Busnes mewn Cymdeithas (20 credyd)
 • Sgiliau Ymchwil Cyfreithiol a Rhesymu (20 credyd)
 • Traethawd Hir (40 credyd)

Ochr yn ochr â'r modiwlau gorfodol, gallwch ddewis dau fodiwl dewisol arbenigol i deilwra eich astudiaethau i'ch diddordebau (sylwer, mae unedau dewisol yn dibynnu ar argaeledd a niferoedd myfyrwyr).

Opsiynau/Modiwlau Llwybr (40 credyd):

LLM Busnes Rhyngwladol ​(Llwybr Cyllid):

 • Agweddau Cyfreithiol ar Gyllid Rhyngwladol (20 credyd)
 • Materion Cyfreithiol mewn Uno a Caffaeliadau (20 credyd)

LLM Busnes Rhyngwladol (Llwybr Technoleg Gwybodaeth ac Eiddo Deallusol):

 • E-Fasnach a Diogelwch (20 credyd)
 • Ceisiadau Cyfreithiol ac Eiddo Deallusol mewn Technoleg (20 credyd)

LLM Busnes Rhyngwladol (Llwybr Entrepreneuriaeth):

 • Entrepreneuriaeth a'r Gyfraith (20 credyd)
 • Creadigrwydd, Marchnata a Menter (20 credyd)

LLM Busnes Rhyngwladol​ (Llwybr Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol):

 • Rheoli Pobl mewn Cyd-destun Byd-eang (20 credyd)
 • Cyfraith ac Ymarfer Cyflogaeth (20 credyd)

Mae argaeledd y llwybrau hyn yn amodol ar isafswm maint dosbarth. Gweler Telerau ac Amodau am ragor o wybodaeth.

Os hoffech astudio modiwlau o wahanol lwybrau, gallwch wneud hyn o dan ein rhaglen Busnes Rhyngwladol LLM.

Dysgu ac Addysgu

Mae wythnos gyntaf ein LLM yn cynnwys cyfnod sefydlu gorfodol a dwys i sicrhau eich bod yn deall gofynion sylfaenol a nodweddion unigryw cymhwyster cyfreithiol.

Addysgir ein LLM trwy gyfuniad o ddarlithoedd wythnosol, tiwtorialau, seminarau, a gweithdai a fydd yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth systematig a beirniadol o'r maes astudio. Byddwn yn eich annog drwy'r amser i ffurfio barn wreiddiol wedi'i hategu gan awdurdod cyfreithiol blaenllaw a rheolau ac egwyddorion cyfreithiol sy'n dod i'r amlwg. Byddwch yn gwerthuso ymchwil gyfredol ac uwch yn feirniadol yn eich modiwlau ac yn cynnig atebion newydd i faterion cyfreithiol.

Mae dysgu annibynnol yn rhan o'r rhaglen hon a chewch eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau ymchwil ac ysgrifennu cyfreithiol gennym ni.

Cewch fynediad i gronfeydd data cyfreithiol, mynegeion a chyfnodolion o'r radd flaenaf trwy ein llyfrgell gyda digon o gefnogaeth ar gael gan staff y gwasanaeth llyfrgell sydd â phrofiad o'ch cefnogi trwy eich astudiaethau cyfreithiol.

Asesu

Asesir modiwlau a addysgir ar yr LLM Busnes Rhyngwladol trwy gyfuniad o waith cwrs ysgrifenedig, aseiniadau, a chyflwyniadau llafar. Bydd eich traethawd hir yn cynnwys un darn o waith hyd at 12,000 o eiriau. ​

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae hybu eich cyflogadwyedd yn flaenoriaeth allweddol i ni ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae ein LLM wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth a sgiliau cyfreithiol uwch i chi i'ch helpu i sefyll allan yn y farchnad gyrfaoedd. Mae graddedigion blaenorol wedi mynd i gorfforaethau rhyngwladol fel rheolwyr neu weinyddwyr ac arferion siawnsri masnachol ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys cyrff anllywodraethol, a sefydliadau rhyngwladol.

Ar gyfer graddedigion busnes, gall ein LLM arwain at gyflogaeth mewn meysydd busnes lle mae angen cydymffurfio â rheoliadau, megis AD, Marchnata, Cyfreithiol a Chyllid. O yswirwyr ac ailyswirwyr i fewnforio/allforio a sefydliadau cadwyn gyflenwi eraill sy'n ymwneud â masnach ryngwladol.

Byddwch yn graddio gyda'r arbenigedd cyfreithiol i adeiladu gyrfa werth chweil yn y sector masnachol byd-eang. Pa bynnag lwybr gyrfa a gymerwch, mae ein tîm gyrfaoedd a chyflogadwyedd gyda chi bob cam o'r ffordd trwy eich taith gyfreithiol ôl-raddedig.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr fod ag o leiaf un o'r canlynol:

Gradd Anrhydedd y DU (neu'r hyn sy'n cyfateb i Radd Anrhydedd y DU) mewn pwnc sy'n briodol i'r LLM.

Neu

Cymhwyster ôl-raddedig.

Neu

Cymwysterau neu brofiad proffesiynol priodol.

Os ydych yn ansicr a yw eich cymwysterau neu brofiad presennol yn berthnasol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen am sgwrs anffurfiol.​

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cwrs, cysylltwch â Marc Johnson, Cyfarwyddwr y Rhaglen, ​mrjohnson@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud ag astudio ein LLM mewn canolfan bartner dramor, cysylltwch â Swyddfa’r Bartneriaeth drwy partneradmissions@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych yn ​gymwys.