Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Entrepreneuriaeth a Rheoli Arloesi - MSc/PGC/PgD

Entrepreneuriaeth a Rheoli Arloesi - MSc/PGC/PgD

​​

Nod y MSc Entrepreneuriaeth a Rheoli Arloesi yw galluogi myfyrwyr i gael gwybodaeth hanfodol am entrepreneuriaeth, strategaeth a theori rheoli arloesedd a'i chymhwyso. Ei nod yw datblygu pobl sy'n meddwl yn wahanol, gan roi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fynd â syniadau newydd a chyffrous i'r farchnad, a chreu busnesau llwyddiannus o'u cwmpas.

Mae'r cwrs hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio ac asesu'n feirniadol beth mae'n ei olygu i fod yn entrepreneuraidd ac arloesol yn amgylchedd y farchnad fyd-eang sydd ohoni. Bydd yn rhoi cipolwg i chi ar a phrofiad ymarferol o'r materion sy'n wynebu mentrau busnes newydd ac adnewyddu busnesau sefydledig drwy feithrin creadigrwydd, dylunio a ffyrdd newydd o feddwl. Mae'n adeiladu gwybodaeth ddamcaniaethol ochr yn ochr â'r sgiliau busnes craidd sydd eu hangen i ddechrau mentrau newydd a thrawsnewid rhai presennol drwy arloesi mewn modelau cynnyrch, prosesau neu fusnes.

Byddwch hefyd yn darganfod sut i ddefnyddio arloesedd i wneud gwahaniaeth yn eich busnes eich hun ac mewn sefydliadau eraill, a dysgu am feysydd entrepreneuriaeth pwysig — gan gynnwys datblygu cynnyrch, eiddo deallusol, a theori ac ymarfer entrepreneuriaeth. Mae'r cwrs yn meithrin gwybodaeth graidd, wedi'i godi i lefelau newydd drwy dynnu sylw at y rhwydweithiau a'r perthnasoedd sydd eu hangen ar gyfer cydweithio mewn marchnadoedd cynyddol ryngwladol ar gyfer nwyddau a gwasanaethau. Yna byddwch yn dewis o ystod o opsiynau i ganolbwyntio eich dysgu a gweithredu ymarfer ymarferol mawr i helpu i lansio eich gyrfa newydd.

Bydd ein tîm academaidd arbenigol yn arwain eich astudiaethau ac yn eich helpu i ddatblygu persbectif byd-eang o fyd busnes. Rydym yn gweithio'n agos gyda chyflogwyr a chyrff proffesiynol i sicrhau bod gennych gyfleoedd astudio priodol a pherthnasol ar gyfer eich datblygiad personol a phroffesiynol.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r cwrs fel arfer yn cael ei gynnig fel rhaglen lawn amser am flwyddyn. Byddai unrhyw fyfyrwyr rhan-amser yn dilyn strwythur rhaglen debyg, dros gyfnod hirach.

Mae'r rhaglen yn fodiwlaidd o ran dylunio. Er mwyn cael y dyfarniad MSc, bydd gofyn i bob myfyriwr gwblhau 180 o gredydau yn llwyddiannus.

Mae'n cynnwys chwe modiwl 20 credyd a addysgir ac yna mae gan fyfyrwyr ddewis rhwng Traethawd Hir, neu Brosiect Menter ac Arloesi, sydd werth 60 credyd yr un.

Cynigir yr elfen a addysgir ar gyfer y cwrs llawn amser dros ddau Semester, a bydd myfyrwyr yn cwblhau eu prosiect/traethawd hir terfynol yn eu trydydd Tymor. Hyd safonol y Tymor Ysgol yw 12 wythnos.

Mae modiwl 20 credyd yn cynrychioli 200 awr o ymdrech myfyrwyr, tra bod y modiwl 60 credyd yn cynrychioli 600 awr o ymdrech myfyrwyr.

I grynhoi, ar y cwrs hwn byddwch yn

 • Dysgu cynllunio busnes, datblygu a marchnata cynhyrchion newydd, a rheolaeth ariannol
 • Deall cysyniadau rheoli arloesedd ac entrepreneuriaeth, damcaniaethau, modelau a fframweithiau dadansoddol, a'u cymhwyso mewn polisi a strategaeth busnes
 • Manteisio ar ein hymchwil, prosiectau ymgynghori, ymweliadau gan siaradwyr gwadd allanol ac astudiaethau achos byw
 • Cael eich cefnogi gan staff academaidd sydd ag arbenigedd yn yr ardal
 • Manteisio ar yr adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau busnes entrepreneuraidd drwy ein Canolfan Entrepreneuriaeth
 • Cael mynediad 24/7 i adnoddau helaeth ein llyfrgell, gan gynnwys llyfrau, egyfnodolion a phapurau newydd
 • Ymchwilio, cynllunio a chynhyrchu prosiect annibynnol, gan ehangu ar eich dealltwriaeth o reoli arloesedd neu entrepreneuriaeth a rhoi'r cyfle i chi arbenigo mewn maes o'ch dewis

Tymor 1
Modiwlau Gorfodol:
Entrepreneuriaeth, Dechrau Busnes a Thwf (20 credyd)
Rheoli Arloesedd (20 credyd)
Ymchwil Marchnata Modern (20 credyd)

Gwobr - Tystysgrif Ôl-raddedig (60 credyd)

Tymor 2
Modiwlau Gorfodol:
Cynllunio a Rheoli Busnes (20 credyd)
Chwilio am Greadigedd, Arloesedd a Gwahaniaeth (20 credyd)
Busnes mewn Economi Fyd-eang (20 credyd)

Gwobr — Diploma Ôl-raddedig (120 credyd)

Tymor 3
Traethawd Hir (60 credyd) NEU Prosiect Menter ac Arloesi (60 credyd)

Gwobr Derfynol — MSc Entrepreneuriaeth a Rheoli Arloesi (180 credyd)


Dysgu ac Addysgu

Mae'r MSc Entrepreneuriaeth a Rheoli Arloesi yn cael ei gyflwyno ar ddull a addysgir yn draddodiadol gyda darlithoedd, seminarau a thiwtorialau wedi'u trefnu yn ystod semester a addysgir a'r amgylchedd dysgu ar-lein. Gyda'i gilydd, mae'r rhain yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau ar gyfer bywyd yn yr economi wybodaeth.

Mae gan dîm y rhaglen ymrwymiad i addysgu o ansawdd uchel sy'n cael ei arwain gan ymchwil, ac maent yn ymgorffori amrywiaeth eang o dechnegau dysgu ac addysgu i ffurfio partneriaeth gydweithredol â myfyrwyr i hwyluso dyfnder dysgu a beirniadaeth. Yn y modd hwn, gallant feithrin rhyngweithio mewn grwpiau a chaniatáu i fyfyrwyr ymgysylltu â syniadau, cwestiynau a thrafodaethau a dysgu o gronfa wybodaeth ei gilydd.

Mae gan fodiwlau ymagwedd strwythuredig yn eu dyluniad ac mae myfyrwyr yn cael mynediad at gynnwys y cwrs trwy Moodle, yr amgylchedd dysgu rhithwir. Mae'r holl staff yn datblygu modiwlau i gynnig profiad dysgu a rennir i fyfyrwyr a thiwtoriaid modiwlau eraill. Maent yn cynnwys lefelau amrywiol o ran defnyddio byrddau trafod a blogiau ac offer a thechnegau dysgu mwy rhyngweithiol yn ogystal â'r deunyddiau hunan-astudio.

Mae asesiadau yn ymwneud yn uniongyrchol â deilliannau dysgu ac mae un asesiad fel arfer yn cwmpasu ystod o ddeilliannau dysgu. Caiff ymgeiswyr eu hasesu mewn modiwlau a addysgir a thrwy fodiwl traethawd hir neu gynllun busnes.

Asesiad crynodol - ar gyfer y rhaglen hon yn heriol ac yn greadigol. Bydd myfyrwyr yn wynebu diet asesu sy'n canolbwyntio'n helaeth ar ddefnyddio tasgau asesu dilys a dysgu sy'n seiliedig ar broblemau. Asesir ar y rhaglen hon, fel y caiff yr addysgu ei gyfuno, gydag amrywiaeth eang o asesiadau, bydd tasgau ysgrifenedig yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr fynd i'r afael â thasgau o'r fath mewn ffyrdd unigryw a gwahanol (traethawd, adroddiadau busnes, cynllun busnes, dadansoddiad astudiaeth achos). Bydd gofyn i fyfyrwyr gyflwyno gwaith ar lafar yn unigol ac fel grŵp, i gynulleidfa. Bydd cwblhau prosiect ymchwil diwedd rhaglen yn sefydlu ac yn cipio sgiliau astudio annibynnol y myfyrwyr.

Cefnogaeth i fyfyrwyr a'u dysgu

Darperir amrywiaeth o gymorth cyn ac yn ystod y rhaglen, gan gynnwys:

Siarter y Myfyrwyr

Rhaglen Sefydlu

Llawlyfr Myfyrwyr y Brifysgol

Llawlyfr Rhaglen Myfyrwyr

Pecynnau sgiliau llyfrgell a sgiliau astudio

Llyfrgell ac adnoddau dysgu

Tiwtorialau

Polisi drws agored i staff, yn enwedig cyfarwyddwr rhaglen, tiwtor blwyddyn ac arweinwyr modiwl

Cyfleusterau TG ar draws y Brifysgol yn ogystal ag ystafelloedd cyfrifiadurol penodol i'r rhaglen

Mynediad at Wasanaethau Myfyrwyr gan gynnwys y rhai a gynigir gan gymorth Anabledd, Cwnsela,

Cymorth Iechyd Meddwl, Cyngor Cyllid a Lles, Parth-G, Cymorth y Tu Allan i Oriau, Caplaniaeth a'r Gwasanaeth Iechyd.

Cynrychiolaeth a gwasanaethau Undeb y Myfyrwyr gan gynnwys eiriolaeth a chymorth.

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio'n glir ar Entrepreneuriaeth ac Arloesedd ac mae'n caniatáu i fyfyrwyr deilwra eu prosiect i'w hanghenion eu hunain gyda'r dewis rhwng prosiect ymarferol neu Draethawd Hir.

Cyflwynir y cwrs gan staff sy'n canolbwyntio ar ymchwil ac mae'n ymgorffori mewnbwn gan Entrepreneuriaid ac uwch academyddion ym maes Entrepreneuriaeth ac Arloesi.

Bydd myfyrwyr ar y MSc Entrepreneuriaeth a Rheoli Arloesedd yn cael eu hannog i gymryd rhan yng Ngwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander fyfyrwyr. Nod y cystadlaethau cyflwyno busnes blynyddol yw rhoi hwb ariannol i fyfyrwyr a mentrau busnes graddedig yn eu camau cynnar.


Asesu

Mae asesiadau yn ymwneud yn uniongyrchol â deilliannau dysgu ac mae un asesiad fel arfer yn cwmpasu ystod o ddeilliannau dysgu. Caiff ymgeiswyr eu hasesu mewn modiwlau a addysgir a thrwy fodiwl traethawd hir neu gynllun busnes.

Asesiad crynodol-mae'r rhaglen hon yn heriol ac yn greadigol. Bydd myfyrwyr yn wynebu diet asesu sy'n canolbwyntio'n helaeth ar ddefnyddio tasgau asesu dilys a dysgu sy'n seiliedig ar broblemau. Asesir ar y rhaglen hon, fel y caiff yr addysgu ei gyfuno, gydag amrywiaeth eang o asesiadau, bydd tasgau ysgrifenedig yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr fynd i'r afael â thasgau o'r fath mewn ffyrdd unigryw a gwahanol (traethawd, adroddiadau busnes, cynllun busnes, dadansoddiad astudiaeth achos). Nid oes arholiadau ffurfiol ar y dyfarniad hwn. Bydd gofyn i fyfyrwyr gyflwyno gwaith ar lafar yn unigol ac fel grŵp, i gynulleidfa. Bydd cwblhau prosiect ymchwil diwedd rhaglen yn sefydlu ac yn cipio sgiliau astudio annibynnol y myfyrwyr.

Asesu ffurfiannol - bydd yn chwarae rhan fawr yn y rhaglen, gan ddefnyddio lle bo hynny'n bosibl, asesu a gwerthuso gan gymheiriaid.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd gan y graddedigion MSc Entrepreneuriaeth a Rheoli Arloesedd y potensial i ddechrau eu cwmni eu hunain, dod yn llawer mwy entrepreneuraidd ac arloesol mewn sefydliad mwy neu fynd ymlaen i astudiaethau pellach ym Met Caerdydd. Mae gan yr ysgol y gallu i oruchwylio PhD a gwobrau uwch eraill ym meysydd entrepreneuriaeth ac arloesi.

Byddwn yn eich helpu i adnabod interniaethau, rolau gwirfoddol a chyfleoedd a fydd yn ategu eich astudiaethau.

Pan fyddwch yn gorffen y cwrs, gall ein gwasanaeth Gyrfaoedd eich helpu i ddod o hyd i swydd sy'n rhoi eich sgiliau arloesi i weithio. Ar ôl i chi adael y Brifysgol, gallwch gael help, cyngor a chefnogaeth am hyd at 3 blynedd gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd wrth i chi symud ymlaen yn eich gyrfa.

Gyrfaoedd a chyfleoedd

Byddwch yn gallu dilyn gyrfaoedd rheoli yn y sector preifat a chyhoeddus, ym maes rheoli arloesedd, entrepreneuriaeth, a rheoli mentrau bach.

Mae cyfleoedd gyrfa yn cynnwys:

 • Marchnata
 • Datblygu cynnyrch newydd
 • Arloesi
 • Ymchwil a datblygu
 • Technoleg
 • Peirianneg
 • Rheoli prosiectau
 • Gweinyddiaeth
 • Y celfyddydau

Byddwch hefyd yn gallu dechrau neu symud ymlaen yn gyflymach mewn gyrfa ym maes busnes, gweithgynhyrchu, gofal iechyd a rheoli gwybodaeth, neu mewn rôl sy'n seiliedig ar ymgynghoriaeth.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai ymgeiswyr gwrdd ag un o'r canlynol:

Meddu ar, neu ddisgwyl cael, radd israddedig, neu gyfwerth o Brifysgol gydnabyddedig gydag o leiaf ddosbarthiad 2:2;

Yn meddu ar o leiaf 3 blynedd o gyflogaeth/hunangyflogaeth neu brofiad gwaith perthnasol;

Yn meddu ar gymhwyster proffesiynol neu gymhwyster arall, y bernir ei fod yn dderbyniol i'w dderbyn gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Bydd y rhai nad ydynt yn bodloni'r meini prawf uchod yn cael eu hystyried yn unigol.

Cynhelir y rhaglen yn Saesneg, ac felly disgwylir i ymgeiswyr gael sgôr IELTS os nad ydynt wedi ymgymryd â'u hastudiaethau blaenorol yn yr iaith. Dylai'r sgôr IELTS fod o leiaf 6.0, heb unrhyw elfen is na 5.5.

Rheolir y broses dderbyn gan unedau canolog Prifysgol Metropolitan Caerdydd mewn ymgynghoriad â Chyfarwyddwr y Rhaglen:

- Uned Derbyn — ar gyfer ceisiadau yn y DU
- Swyddfa Ryngwladol a Phartneriaethau — ar gyfer ceisiadau UE/tramor


Gall ymgeiswyr wneud cais am fynediad gyda statws credyd/uwch yn unol â gweithdrefnau Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Cyfeiriwch at y Llawlyfr Academaidd i gael rhagor o wybodaeth am Sefyllfa Uwch a Chydnabod Dysgu Blaenorol.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Christopher Miller:
E-bost: cmiller@cardiffmet.ac.uk

​​

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Llawn amser: Blwyddyn
Rhan amser: 3 blynedd

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant yn y ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a y​dych yn gymwys.