Dr Jo Welton

​Dr Jo Welton

Teitl Swydd: Darlithydd yn y Gwyddorau Biofeddygol
Rhif Ffôn: + 44 (0) 29 2020 417140
Cyfeiriad E-bost: JWelton@cardiffmet.ac.uk
Rhif Ystafell: D2.08Addysgu

Rwy'n ymwneud ag addysgu'r cyrsiau BSc Gwyddoniaeth Biofeddygol (Anrh) ac MSc. Rwy'n ymwneud yn bennaf ag addysgu modiwlau biocemeg lefel MSc a dulliau ymchwil a dadansoddol ar draws y ddau gwrs. Rwyf hefyd yn goruchwylio prosiectau ymchwil ar gyfer MSc a BSc.

Modiwlau rydw i'n ymwneud â nhw:
• ASF3012 - Sgiliau Allweddol yn y Gwyddorau Iechyd
• APS5016 - Dulliau Dadansoddol ac Ymchwil
• APS6020 - Ymchwiliad Bioleg a Labordy i Glefyd
• APS6022 - Prosiect Ymchwil
• MBS7000 - Biocemeg Feddygol
• MBS7001 - Pynciau Uwch mewn Biocemeg Feddygol
• MBS7010 - Traethawd Hir
• MBS7018 / MBS7023 - Strategaethau Ymchwil a Menter yn y Gwyddorau Biofeddygol (Arweinydd Modiwl)

Ymchwil

Rwy'n ystyried fy nghefndir ymchwil fel biolegydd celloedd a biocemegydd, gyda fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar archwilio potensial fesiglau allgellog (EVs), yn enwedig ecsosomau, fel ffynhonnell bosibl o fiomarcwyr ar gyfer clefyd.

Mae ecsosomau yn fesiglau maint nanomedr a ffurfiwyd yn y llwybr endocytig o fewn cyrff amlochrog (MVBs). Ar ôl ymasu'r MVB â'r gellbilen mae'r ecsosomau sydd ynddynt yn cael eu rhyddhau i'r amgylchedd allgellog. Mae'r ecsosomau hyn yn cynnwys proteinau, mRNA, miRNA a DNA o'r gell gyfrinachu ac yn aml maent yn cael eu cyfoethogi â phroteinau sy'n gysylltiedig â chlefyd, llid, a / neu straen cellog. Mae hyn yn eu gwneud yn ffynhonnell bosibl o fiomarcwyr lluosog ar gyfer afiechydon, y gellir eu cael trwy'r dulliau lleiaf ymledol (o fio-hylifau fel plasma ac wrin).

Ecsosomau fel biofarcwyr ar gyfer clefyd (2006-2010; 2013-presennol)
Mae fy ngwaith diweddaraf wedi cynnwys datblygu dulliau ar gyfer ynysu EVau oddi wrth hylifau biolegol a safoni eu dadansoddiad ar gyfer sicrhau ansawdd. Ar ôl optimeiddio'r methodolegau ynysu, archwiliwyd proteome yr EVau hyn sy'n deillio o fio-hylif (plasma, wrin a hylif serebro-sbinol) gan ddefnyddio araeau protein newydd sy'n seiliedig ar aptamer a'u dadansoddi mewn silico trwy ddefnyddio'r pecyn ystadegau R. Defnyddiwyd y methodolegau hyn o fewn cyd-destun canser y prostad ac astudiaethau peilot darganfod biomarcwr sglerosis ymledol. Mae'r ddau brosiect hyn wedi dangos potensial dulliau ynysu newydd ar gyfer ecsosomau ac mae gan ddadansoddiad protein y potensial i nodi biomarcwyr clefydau newydd mewn astudiaethau dilynol.

Ymchwil Imiwnoleg (2011-2013)
Mae ymchwil flaenorol wedi edrych ar ffenoteip celloedd mononiwclear gwaed ymylol a cytosinau pro-llidiol plasma mewn perthynas ag ymateb cyfnod acíwt (APR) cleifion osteoporosis a chleifion canser y fron sy'n cael triniaeth aminobisffosffonad (nBP). Gwnaethom nodi bod celloedd γδ T ymylol a Monosytau yn cael eu actifadu'n gyflym ac yn y pen draw yn pennu difrifoldeb clinigol yr APR mewn cleifion osteoporosis naïf nBP. Efallai y bydd gan ganfyddiadau'r astudiaeth hon oblygiadau diagnostig a prognostig i gleifion sydd â malaenedd neu ddim yn ogystal â pherthnasedd ar gyfer imiwnotherapi V -9 / Vδ2 wedi'i seilio ar gell T. Fe wnaethom hefyd gynnal meta-ddadansoddiad cynhwysfawr ac ar hap o 15 o gleifion treialon clinigol ar therapi cynorthwyol ar gyfer canser y fron â sŵronronad, gan nodi gwellhâd cyffredinol sylweddol mewn cyfraddau goroesi gyda thriniaeth sŵronronad. Roedd y canfyddiadau newydd hyn yn cefnogi'r alwad i ystyried sŵronronad fel safon newydd o ofal mewn therapi canser y fron cynorthwyol.

Cyhoeddiadau

  • Welton JL, Loveless S, Stone T, von Ruhland C, Robertson NP, Clayton A. (2017). Cerebrospinal fluid extracellular vesicle enrichment for protein biomarker discovery in neurological disease; multiple sclerosis. JEV. (6) 1369805 (Awaiting Impact Factor) Link: https://doi.org/10.1080/20013078.2017.1369805

  • Pathan M, Welton JL, et al. (2017). A novel community driven software for functional enrichment analysis of extracellular vesicles data. JEV. (6) 1321455 (Awaiting Impact Factor) Link: https://doi.org/10.1080/20013078.2017.1321455 

  • Welton JL, Brennan P, Gurney M, Webber JP, Spary LK, Carton DG, Falcón-Pérez JM, Walton SP, Mason MD, Tabi Z and Clayton A. (2016). Proteomics analysis of vesicles isolated from plasma and urine of prostate cancer patients using a multiplex, aptamer-based protein array. JEV. (5) 31209 (Awaiting Impact Factor) Link: http://dx.doi.org/10.3402/jev.v5.31209
  • Welton JL, JP Webber, L-A Botos, M Jones, A Clayton. (2015) Ready-made chromatography columns for extracellular vesicle isolation from plasma JEV. (4) 27269 (Awaiting Impact Factor, Citations: 17) Link: 10.3402/jev.v4.27269
  • Welton JL, S Marti, MH Mahdi, C Boobier, PJ Barrett-Lee, M Eberl. (2013) γδ T cells predict outcome in Zoledronate-treated breast cancer patients. The Oncologist. 18(8): e22-3 (Impact Factor: 4.54, Citations: 3) Link: doi: 10.1634/theoncologist.2013-0097
  • Welton JL, Morgan MP, Marti S, Stone MD, Moser B, Sewell AK, Turton J, Eberl M. (2013) Monocytes and γδ T cells control the acute phase response to intravenous zoledronate: Insights from a phase IV safety trial. J Bone Miner Res. 28(3): 464-471 (Impact Factor: 6.832, Citations: 32) Link: doi: 10.1002/jbmr.1797
  • Hayes JS*, Welton JL*, Wieling R, Richards RG. (2012) In vivo evaluation of defined polished titanium surfaces to prevent soft tissue adhesion. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 100(3):611-7 (*equal contribution to manuscript) (Impact Factor: 2.759, Citations: 7) Link: doi: 10.1002/jbm.b.31967
  • Welton JL, Khanna S, Giles PJ, Brennan P, Brewis IA, Staffurth J, Mason MD, Clayton A. (2010) Proteomic analysis of bladder cancer exosomes. Molecular and Cellular Proteomics. 9(6):1324-38 (Impact Factor: 7.254, Citations: 182) Link: doi: 10.1074/mcp.M000063-MCP201
  • Mitchell PJ*, Welton J*, Staffurth J, Court J, Mason MD, Tabi Z, Clayton A. (2009). Can urinary exosomes act as treatment response markers in prostate cancer? J Transl Med 7:4 (*equal contribution to manuscript) (Impact Factor: 3.93, Citations: 144) Link: doi: 10.1186/1479-5876-7-4

Dolenni Allanol