Skip to main content

TAR Uwchradd Addysg Grefyddol

Mae’r rhaglen TAR Addysg Grefyddol (Add. Gref.) ym Met Caerdydd yn cynnig llwybr uniongyrchol at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig ac mae ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd y cwrs yn eich paratoi’n llawn at addysgu Crefydd, gwerthoedd a moeseg (CGM) neu Addysg Grefyddol mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru neu du hwnt.

Bydd yn rhoi dealltwriaeth gadarn i chi o bwysigrwydd CGM fel pwnc gorfodol yn y Cwricwlwm i Gymru a sut i’w addysgu mewn ysgolion uwchradd. Byddwch yn ennill dealltwriaeth ardderchog o’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau sy’n gysylltiedig â CGM ac Add. Gref. yng Nghymru a Lloegr.

Gwybodaeth Allweddol

Ar gael i’w astudio yn y Gymraeg a’r Saesneg

1 flwyddyn yn llawnamser

Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory


Ar gyfer gofynion mynediad, profion cyn mynediad a sut i ymgeisio, ewch i dudalen y cwrs TAR Uwchradd.

Ynglŷn â TAR Addysg Grefyddol

Bydd y cwrs yn eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth ragorol am y pwnc ac yn rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o’r addysgeg sydd ei angen er mwyn bod yn ymarferydd pwnc rhagorol. Trwy ymchwil ac ymholi, byddwch yn archwilio dadleuon cyfoes ym maes Add. Gref. a CGM i’ch cefnogi i weithio gyda’n hysgolion ym Mhartneriaeth Caerdydd. Bydd y rhaglen Add. Gref. uwchradd yn rhoi’r hyder i chi addysgu byd-olwg crefyddol ac anghrefyddol a materion a phynciau cyfoes ar draws yr ystod oedran 11-18, gan gynnwys TGAU a Safon Uwch. Cewch gyfle i weithio’n agos â gwahanol bynciau’r Dyniaethau a Meysydd Dysgu a Phrofiad. Yn ogystal, byddwch yn cael cyfleoedd i gydweithio ag athrawon dan hyfforddiant TAR cynradd ar ddylunio’r cwricwlwm gan ganolbwyntio ar gynnydd i’r holl ddysgwyr.

Byddwch yn gallu rhannu eich brwdfrydedd dros y pwnc a defnyddio gweithgareddau creadigol ac atyniadol i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ddilyn amrywiaeth o yrfaoedd lle gwerthfawrogir Add. Gref. a CGM yn fawr. Mewn byd sy’n llawn o heriau moesegol a moesol, byddwch yn galluogi dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth o grefydd, cred, diwylliant, cymuned a chynefin a all helpu i feithrin ymdeimlad o le a pherthyn.

Enw Da a Rhagoriaeth Addysgu

Mae’r rhaglen TAR Add. Gref. yn uchel ei pharch ymhlith ysgolion, arweinwyr ac athrawon yng Nghymru, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae sesiynau’r brifysgol yn gyffrous, yn heriol a diddorol. Mae gan y tiwtor pwnc brofiad addysgu eang mewn amrywiaeth o ysgolion a lleoliadau addysg bellach gwahanol, mewn sawl rôl wahanol gan gynnwys fel Pennaeth Addysg Grefyddol, yn ogystal â phrofiad helaeth fel cynghorydd ac ymgynghorydd pwnc. Mae ymchwil addysgol yn rhan annatod o’r rhaglen ynghyd â phrofiad ymarferol a chymorth gan eich tiwtor pwnc a’ch mentor pwnc. Rydym yn gweithio’n agos gyda’n holl Ysgolion Partneriaeth i ddarparu’r profiadau ymarfer clinigol gorau i’n myfyrwyr. Mae siaradwyr gwadd o’n Hysgolion Partneriaeth a sefydliadau allanol yn cyfoethogi’r ddarpariaeth a addysgir.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Nod y cwrs TAR Addysg Grefyddol yw paratoi athrawon dan hyfforddiant i fod yn ymarferwyr hynod fedrus, hyderus, beirniadol fyfyriol, ac arloesol sy’n ymroddedig i ddysgu proffesiynol gydol oes ac addysg pobl ifanc. Mae rhagolygon gyrfa ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus ym Mhartneriaeth Caerdydd yn hynod gadarnhaol. Mae’r rhan fwyaf o’r graddedigion yn sicrhau cynigion ar gyfer gwaith llawnamser yn syth ar ôl cwblhau’r rhaglen TAR ac mae llawer yn parhau i wneud cynnydd cyflym i swyddi cyfrifol. Mae galw mawr iawn am athrawon CGM cyfrwng Cymraeg.

Beth yw’r ffordd orau o baratoi at astudio TAR mewn Addysg Grefyddol?

Datblygwch a mireiniwch eich gwybodaeth bwnc a’ch athroniaeth addysgu. Ystyriwch yn ofalus pam eich bod eisiau addysgu’r pwnc a pherthnasedd Add. Gref. neu CGM i ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Ymchwiliwch i’r newidiadau diweddar i’r pwnc yng Nghymru gan gynnwys darllen adrannau perthnasol canllawiau cwricwlwm MDaPh y Dyniaethau ar wefan Hwb. Archwiliwch fanylebau, cyn-bapurau ac adroddiadau Arholwyr TGAU a Safon Uwch CBAC. Ewch i ymweld â mannau arwyddocaol i bobl grefyddol ac sy’n credu, ac ystyriwch sut bydd dysgwyr yn elwa o brofiadau o’r fath.

Cysylltwch â Ni

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â Paula Webber, Arweinydd y Rhaglen TAR Uwchradd Addysg Grefyddol ar pwebber@cardiffmet.ac.uk.

Teacher with school pupil
Logo - Cardiff Partnership for Initial Teacher Education

Met Caerdydd yw cartref Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon, un o’r canolfannau addysg a hyfforddiant athrawon mwyaf yn y DU. Mae gennym fwy na 60 mlynedd o brofiad ac enw da i genfigennu wrtho o ran ansawdd ein darpariaeth hyfforddi athrawon.