Skip to main content

TAR Uwchradd
Mathemateg

Mae rhaglen TAR Mathemateg Met Caerdydd yn cynnig hyfforddiant a chymorth ymchwil blaenllaw a fydd yn eich galluogi i ffynnu yn ein hysgolion Partneriaeth Caerdydd rhagorol.

Nid mathemateg yw’r pwnc hawsaf i’w addysgu. Mae’n gofyn am wybodaeth ragorol am y pwnc, angerdd at y pwnc a dealltwriaeth fanwl o’r addysgeg sy’n eich galluogi i wella a datblygu dealltwriaeth person ifanc o’r pwnc gwych hwn. Nid yn unig hynny, ond bydd disgwyl i chi hefyd fod yn esiampl gadarnhaol a chefnogi dysgwyr i oresgyn unrhyw bryder mathemategol a allai fod wedi datblygu o’u profiadau blaenorol o’r pwnc.

Gwybodaeth Allweddol

Ar gael i’w astudio yn y Gymraeg a’r Saesneg

1 flwyddyn yn llawnamser

Bwrsariaeth Cymhelliant ar gyfer Pynciau â Blaenoriaeth

Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory


Ar gyfer gofynion mynediad, profion cyn mynediad a sut i ymgeisio, ewch i dudalen y cwrs TAR Uwchradd.

Enw Da a Rhagoriaeth Addysgu

Mae’r rhaglen TAR Mathemateg yn un uchel ei pharch ymhlith ysgolion, arweinwyr ac athrawon yng Nghymru, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae sesiynau’r Brifysgol yn hwyl, yn gydweithredol ac yn heriol. Mae ymchwil addysgol wedi’i weu’n fedrus drwy gydol y rhaglen i herio ac ehangu eich meddwl. Mae siaradwyr gwadd o ysgolion Partneriaeth, consortia rhanbarthol a sefydliadau allanol fel Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru (RhGMBC) yn cael eu galw i mewn i gyfoethogi a gwella’r ddarpariaeth a addysgir.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae rhagolygon gyrfa athrawon mathemateg sy’n graddio o Bartneriaeth Caerdydd yn gadarnhaol iawn. Mae bron pob un o’r graddedigion TAR Mathemateg yn sicrhau gwaith llawnamser yn syth ar ôl cwblhau’r rhaglen TAR ac mae llawer yn parhau i wneud cynnydd yn gyflym i rolau rheoli canol ac uwch. Mae’r galw am athrawon Mathemateg cyfrwng Cymraeg yn eithriadol o uchel ac mae athrawon dan hyfforddiant da’n aml yn cael cynnig eu dewis o rolau ar draws sawl ysgol yng Nghymru!

Mae Mathemateg hefyd yn cael ei gydnabod fel pwnc blaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru, ac felly bydd pob myfyriwr llwyddiannus yn derbyn bwrsariaeth gwerth £15,000 tra byddwch yn hyfforddi yng Nghymru ar gyfer Mathemateg a bodloni meini prawf cymhwysedd.

Beth yw’r ffordd orau o baratoi ar gyfer astudio TAR mewn Mathemateg?

Datblygwch a mireiniwch eich gwybodaeth am y pwnc. Yn y lle cyntaf, ceisiwch gwblhau detholiad o bapurau blaenorol TGAU Haen Uwch CBAC. Allwch chi gofio sut y cawsoch eich dysgu i ddatrys hafaliadau cwadratig, er enghraifft? A oes dulliau eraill nad ydych efallai’n ymwybodol ohonynt? Os felly, gwnewch rywfaint o ymchwil ar-lein a threialwch y dulliau addysgu hyn cyn cychwyn ar eich taith addysgu!

Ar ôl i chi fodloni eich hun gyda TGAU Haen Uwch, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych i fyny ac i lawr y continwwm Mathemateg! Allwch chi gofio sut i gyflwyno differu o egwyddorion sylfaenol i fyfyriwr Blwyddyn 12? Rhywbeth sydd yr un mor bwysig, a fyddech chi’n gwybod sut i lywio sgwrs gyda disgybl Blwyddyn 7 sy’n gofyn, “Pam fod dau finws yn gwneud plws”? Cofiwch, nid yw mathemategydd gwych o reidrwydd yn golygu athro Mathemateg gwych. Fodd bynnag, gall athro Mathemateg gwych sydd hefyd yn fathemategydd gwych newid y byd.

Astudio TAR Uwchradd Mathemateg ym Met Caerdydd: Blwyddyn orau fy mywyd

“Mae’r cwrs ym Met Caerdydd yn cynnwys dau leoliad mewn ysgol, diwrnodau yn y brifysgol a diwrnodau hyfforddi yn yr ysgol, ac allwn i ddim â rhoi gormod o ganmoliaeth i fformat y cwrs. O’r diwrnod cyntaf, mae tiwtoriaid y Brifysgol yn gefnogol ond dydyn nhw ddim yn camliwio’r gwir; mae’n flwyddyn ddwys o waith caled ac maen nhw yno i’ch helpu a’ch arwain. Os byddwch yn cael y pleser o weithio gyda Cameron, y tiwtor Mathemateg, byddwch yn deall yn union beth rwy’n ei olygu – mae’n ddigynnwrf, yn ddigyffro ac mae’n cael y gorau oll o’i fyfyrwyr.”

Chloe Davies, TAR Uwchradd (Mathemateg)

Darllen Mwy

Cwrdd â’r Tîm

Cysylltwch â Ni

I gael rhagor o wybodaeth am y TAR Uwchradd Mathemateg, cysylltwch â Cameron Stewart, Arweinydd Rhaglen, yn cgstewart@cardiffmet.ac.uk.

Teacher with school pupil
Logo - Cardiff Partnership for Initial Teacher Education

Met Caerdydd yw cartref Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon, un o’r canolfannau addysg a hyfforddiant athrawon mwyaf yn y DU. Mae gennym fwy na 60 mlynedd o brofiad ac enw da i genfigennu wrtho o ran ansawdd ein darpariaeth hyfforddi athrawon.