Chwaraeon Met Caerdydd>Chwaraeon Plant>Mentrau Chwaraeon Ysgol

Mentrau Chwaraeon Ysgol

 

Mae Chwaraeon Met Caerdydd wedi sefydlu cysylltiadau cryf ag ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghaerdydd ac yn croesawu llawer o'r ysgolion hyn ac eraill o du allan i'r ardal ar gyfer eu diwrnod chwaraeon ysgol.

Yn ogystal, rydym yn darparu rhaglen nofio i ysgolion lleol ac yn cynnig cyfle i bob ysgol uwchradd ychwanegu at eu cyrsiau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol 'Safon Uwch' a 'TGAU' gyda'r bwriad o roi profiad ymarferol o brofion ffitrwydd maes a labordy.

 

Diwrnodau Chwaraeon Ysgol

Ydych chi wedi dewis dyddiad ond yn poeni am y tywydd? Oes gennych chi'r holl offer sydd eu hangen arnoch i sicrhau fod y diwrnod yn rhedeg yn  esmwyth? Wel, efallai y gallwn ni helpu. Mae'r Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol yn lleoliad delfrydol gyda thrac 200m 4 lôn, lle syth i sbrintio, ardaloedd taflu a mannau cystadlu ar gyfer yr holl neidiau, ac i'w wneud yn wirioneddol broffesiynol mae gennym system PA ragorol. Rydym yn cynnig naill ai sesiwn rhwng 9 am-12 canol dydd neu sesiwn rhwng 12.30pm-3.30pm.  Gallwn hefyd gynnig diwrnod llawn.

Diwrnodau Nofio Ysgol

Er mwyn helpu ysgolion i gyflawni eu gofynion nofio rydym yn cynnig defnydd unigryw o'n pwll nofio dan do.

Ar gael

Pwll nofio 25 metr x 4 lôn gyda phen bas a dwfn

Achubwyr Bywyd cwbl gymwys

Hyfforddiant Nofio

Amrywiaeth o gymhorthion dysgu - fflôtiau, bandiau braich, cylchoedd deifio ac ati

Cyfleoedd i weithio tuag at wobrau hyfedredd (os ydych chi'n archebu nifer o sesiynau)

Prisiau Cystadleuol


Ffeiriau Ysgol

Amser gwych i ymweld ag ysgolion a hyrwyddo nid yn unig ein cyrsiau tymor, ond hefyd ein Rhaglenni Gweithgareddau Chwaraeon Pasg a Haf poblogaidd - Gwersyll y Ddraig. Byddem yn falch iawn o fod yn rhan o'ch diwrnod chwaraeon neu ffair flynyddo ar ddiwedd y tymor ac os byddem yn dod atoch byddem yn dod â gwobr raffl a thalebau disgownt gyda ni er mwyn annog plant i barhau i fod yn egnïol yn ystod eu gwyliau.

Ymweliadau yn ystod Gwasanaethau Ysgol

Mae ein Tîm Datblygu Chwaraeon bob amser yn awyddus i ymweld â phlant a chyflwyno rhai o'r cyrsiau sydd ar gael ym Met Caerdydd. Mae llawer o blant a oedd gynt neu ar hyn o bryd yn mynychu cyrsiau a chlybiau iau Met Caerdydd yn adnabod ein hyfforddwyr yn ystod yr amser hwn. Mae hyn yn adeiladu ein henw da cynyddol ac mae cwrdd â'r plant yn eu hysgolion bob amser yn brofiad pleserus.

Gwaith Allgymorth

Mae Cyfleusterau Chwaraeon Met Caerdydd wedi sicrhau nawdd i gefnogi ein rhaglenni iau, sy'n ehangu. Mae hyn wedi ein galluogi i ehangu'r cyfle i blant brofi rhai o'n cyrsiau trwy ddarparu hyfforddwyr i gymryd gwers neu ddefnyddio slot amser egwyl i hyrwyddo rhai o'n cyrsiau chwaraeon gan gynnwys athletau, criced, dawns, gymnasteg, pêl-rwyd, rygbi, pêl-droed a sboncen. Gall ysgolion drefnu ymweliad allgymorth yn ystod y tymor unrhyw bryd trwy gydol y flwyddyn.

Os hoffech chi gymryd rhan yn unrhyw un o'r uchod neu os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Donna Cadenne, Gweinyddwr Archebu ar 029 20416738 neu e-bostiwch sport@cardiffmet.ac.uk