Ynglŷn â Ni>Yr Uned Gymraeg>Cymorth Cymraeg-Help with Welsh

Cymorth Cymraeg-Help with Welsh

Dyma restr o ymadroddion defnyddiol ar gyfer staff sy'n dymuno defnyddio mwy o Gymraeg yn y gweithle. Beth am roi cynnig ar rai o'r rhain pan fyddwch chi'n cyfathrebu â staff eraill, myfyrwyr a'r cyhoedd?

Ymadroddion Defnyddiol

Agor Llythyr neu E-bost

Dear Annwyl
HelloHelo
HiHaia (very informal)
Dear Colleague(s)Annwyl gydweithiwr (gydweithwyr – plural)
Dear DirectorAnnwyl Gyfarwyddwr
Dear Professor...Annwyl Athro...
Dear Sir / MadamAnnwyl Syr / Madam
Further to my previous messageYn dilyn fy neges flaenorol
Further to your message (of 13 April)Yn dilyn eich neges (dyddiedig 13 Ebrill)
Thank you for your message (of 13 April) Diolch am eich neges (dyddiedig 13 Ebrill)
Thank you for the informationDiolch am y wybodaeth
With reference to your letter / e-mail of... Gan gyfeirio at eich llythyr / e-bost dyddiedig...

Cau Llythyr neu E-bost

Best wishes    Cofion gorau
Bye for now    Hwyl am y tro
Kind Regards    Cofion gorau
Many thanks    Diolch yn fawr
Regards    Yn gywir / Cofion
Your sincerely     Yn gywir
With all good wishes    Gyda phob dymuniad da
I look forward to hearing from you    Edrychaf ymlaen at glywed gennych
Please do not hesitate to contact me    Mae croeso i chi gysylltu â mi
Thank you for your co-operation    Diolch am eich cydweithrediad
Thank you in advance    Diolch ymlaen llaw

Ymadroddion defnyddiol

As soon as possibleMor fuan â phosib
Due to …Oherwydd…
Every timePob tro
From time to timePob hyn a hyn
MaybeEfallai
Please complete [the form]Llenwch [y ffurflen] os gwelwch yn dda

Please return [to…]

Return to the library

Return to the information officer

Anfonwch yn ôl  i/at  (i + lle/place: at + person)

Anfonwch yn ôl i'r llyfrgell

Anfonwch yn ôl at y swyddog gwybodaeth

See attached / See document attachedGweler ynghlwm / Gweler y ddogfen ynghlwm
See belowGweler isod
Sometimes                                                   Weithiau
The sooner the betterGorau po gyntaf
UsuallyFel arfer

Templed Allan o’r Swyddfa

Out of Office 
O'r swyddfa
Thank you for your message 
Diolch am eich neges
I am out of the office until Wednesday, 3 March 
Rwyf allan o'r swyddfa tan ddydd Mercher, 3 Mawrth
If you require information about ..., please contact ... 
Os ydych eisiau gwybodaeth am ..., cysylltwch â ...
If your message is urgent, please contact ... 
Os ydy'ch neges yn un frys, cysylltwch â ...
I shall only be able to check e-mails occasionally until then 
Dim ond weithiau y byddaf yn darllen fy e-byst tan hynny
I shall respond to your e-mail on my return 
Fe wnaf ateb eich e-bost ar ôl i mi ddod yn ôl

I am away from the office until ... and will respond to your e-mail as soon as possible after my return. 

 

Dyddiau'r Wythnos

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

 

Misoedd y Flwyddyn

January  

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Rwyf i ffwrdd o'r swyddfa tan ... ac fe wnaf ateb eich e-bost mor fuan â phosib ar ôl i mi ddod yn ôl.

 

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

 

 

Ionawr

Chwefror

Mawrth

Ebrill

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Awst

Medi

Hydref

Tachwedd

Rhagfyr