Cyfleusterau Chwaraeon ac Academaidd

​​​


Bydd ein cyfleusterau chwaraeon ac academaidd arbenigol ar gampws Cyncoed yn eich galluogi chi i ennill profiadau ymarferol a fydd yn eich paratoi chi at eich gyrfa yn y dyfodol.

Performance Analysis Lab

Labordy Dadansoddi PerfformiadMae’r cyfleuster Dadansoddi Perfformiad blaenllaw’n cynnwys 3 labordy cyfrifiadurol sydd â chasgliad o gyfrifiaduron personol a Mac sydd ar gael yn fasnachol, ynghyd ag adnoddau golygu fideo pwerus. Mae gan gampws Cyncoed hefyd rwydwaith camera IP awyr agored sy’n tyfu i hwyluso prosesau cipio fideo pwerus.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Physiology Lab

Lab FfisiolegMae gennym ddau labordy addysgu gydag ystod eang o offer ar gyfer asesu chwaraeon-benodol. Gan gynnwys rhedeg, seiclo, nofio a rhwyfo. Mae'r rhain yn cynnwys ystod o offer a ddefnyddir i gyfoethogi eich dysgu a chaniatáu profiad ymarferol gydag offer gwyddor chwaraeon arbenigol.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Biomechanics Lab

Adran BiomecanegMae'r labordy Biomecaneg Chwaraeon ac Ymarfer Corff, sydd wedi'i leoli yn y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol, yn cynnig amgylchedd ymchwil blaengar sy'n cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf. Mae ein cyfleuster a ddiweddarwyd yn ddiweddar bellach yn cynnwys gofod labordy pwrpasol, dwy ardal casglu data, ac ystafell ddadansoddi hybrid, gan greu cwch gwenyn cyffrous ar gyfer cymorth ymchwil a gwyddor chwaraeon.

Mae’r adran biomecaneg yn meddu ar gyfres o offer uwch i gefnogi’r sbectrwm eang o ymchwil a gynhelir ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae gennym gamerâu cyflym iawn, system dal symudiadau ar sail marciwr a system dal symudiadau arloesol heb farciwr. Gellir integreiddio'r systemau hyn â'n platiau grym Kistler mewnol, gan ganiatáu ar gyfer dadansoddiad biomecanyddol manwl gywir a chynhwysfawr.

​ Mae ein labordy wedi ehangu ei alluoedd yn ddiweddar i gynnwys systemau Electromyography (EMG) diwifr, gan alluogi monitro gweithgaredd cyhyrau amser real. Rydym hefyd wedi integreiddio synwyryddion grym gwisgadwy ar gyfer casglu data mwy cludadwy a deinamig. Yn ogystal, mae ein cyfleuster bellach wedi'i gyfarparu â dynamometreg Isocinetig, sy'n cynnig mesuriad manwl gywir o berfformiad cymalau a chyhyrau. 

Yr hyn sy'n wirioneddol yn ein gosod ar wahân yw ein hoffer dadansoddi sbrintio pwrpasol, wedi'u cynllunio'n fanwl i ddiwallu anghenion penodol athletwyr ac ymchwilwyr sy'n arwain y gair. Mae'r offer arbenigol hyn yn rhoi mewnwelediad manwl i fecaneg sbrintio a pherfformiad.

Gyda staff academaidd a thechnegol arbenigol mae ein labordy ar flaen y gad o ran ymchwil biomecanyddol, gan gynnig amgylchedd eithriadol i ymchwilwyr, athletwyr a selogion chwaraeon fel ei gilydd i archwilio a gwneud y gorau o berfformiad dynol.
Mae gan y gampfa Strength and Power 14 llwyfan codi pwysau gyda raciau sgwat integredig, sy'n galluogi myfyrwyr i ddysgu amrywiaeth o lifftiau allweddol a datblygu eu gwybodaeth am y broses hyfforddi.

Mae hanner yr ardal hon wedi'i chyfarparu ar gyfer datblygu cryfder rhan uchaf y corff gyda phedair meinciau a raciau codi pwysau, meinciau dumbbell, meinciau tynnu tueddol ac amrywiaeth o dumbbells. Mae'r hanner arall yn darparu man agored ar gyfer sesiynau cynhesu a darlithoedd ymarferol adsefydlu.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Strength and Power Gym

Campfa Cryfder a Phŵer (Campfa SCRAM 1)Mae gan y G​ampfa Cryfder a Phŵer 14 llwyfan codi pwysau â raciau cyrcydu integredig, gan ganiatáu i’r myfyrwyr ddysgu amrywiaeth o godiadau allweddol a datblygu eu gwybodaeth o’r broses hyfforddi.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Rehab and Conditioning Gym

Campfa Adfer a Chyflyru (Campfa SCRAM 2)​​Mae gan hanner yr ardal hon gyfarpar ar gyfer datblygu cryfder y corff uchaf, gyda phedair mainc a rac codi pwysau, meinciau dumbbell, meinciau tynnu wyneb i lawr a chasgliad o dumbbells. Man agored ar gyfer cynhesu a darlithoedd ymarferol adfer yw’r hanner arall.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Campfa SCRAM 3​​Mae campfa SCRAM 3 yn cynnwys offer cardiofasgwlaidd, pwysau peiriant, cewyll offer adsefydlu a 3 meinciau dumbbell. Defnyddir y cyfleuster ar gyfer hyfforddwyr campfa a sesiynau adsefydlu ymarferol.​
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Sports Facilities Massage Room

Ystafell Addysgu TylinoMae ystafelloedd dysgu Tylino Chwaraeon yr Ysgol wedi'u lleoli ar lawr cyntaf y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC). Mae'r ystafelloedd wedi'u cyfarparu'n llawn i addysgu agweddau ymarferol a damcaniaethol ar dylino chwaraeon, gan ddarparu amgylchedd dysgu ac addysgu rhagorol.​
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Sport Broadcast and Media Suite

Ystafell Darlledu a Chyfryngau ChwaraeonMae’r cyfleuster yn cynnwys stiwdio deledu wrthsain â goleuadau, camerâu, sgrin werdd a set rithiol, oriel deledu â system weithredu TriCaster a phrif orsaf olygu, a stiwdio radio wrthsain hunan-weithredol â chyfarpar recordio podlediadau / sain.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Physiology Research Lab

Labordy Ymchwil – FfisiolegMae’r labordai’n cefnogi ystod eang o weithgarwch ymchwil staff a myfyrwyr. Mae gan fyfyrwyr israddedig blwyddyn olaf y cyfle i ennill profiad â chyfarpar ffisioleg ymarfer corff mwy datblygedig yn ystod prosiect traethawd ymchwil annibynnol. Mae yna gyfleoedd hefyd i gymryd rhan mewn prosiectau ymchwil parhaus myfyrwyr ôl-raddedig a staff. Mae ein cyfarpar mwyaf arbenigol wedi’i leoli yn y labordy ymchwil at ddefnydd myfyrwyr doethurol ac aelodau o staff.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

SCRAM Research Lab

Labordy Ymchwil - SCRAMMae Labordy Ymchwil SCRAM yn galluogi dadansoddiad manwl o berfformiad athletaidd. Mae'r cyfleuster yn galluogi grwpiau ymchwilwyr fel Datblygiad Corfforol Ieuenctid (YPD) ac ymarferwyr fel ei gilydd i bennu lefel perfformiad athletwr ar gyfer ystod o gryfderau a rhinweddau pŵer. Mae hefyd yn galluogi ymarferwyr i asesu perfformiad cyhyrol o fewn lleoliad adsefydlu. Mae caledwedd yn cynnwys platiau grym cipio Vicon Nexus a Kistler.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.