Cyfleusterau Gwyddorau Iechyd


Cynlluniwyd ein cyfleusterau Gwyddorau Iechyd arbenigol gyda’ch gyrfa yn y dyfodol mewn golwg, gan eich galluogi chi i ennill profiadau ymarferol fel rhan o’ch gradd.

Hyb Iechyd Clinigol Perthynol

Mae gan y Hyb Iechyd Clinigol Perthynol newydd ar gampws Llandaf addysg ryngbroffesiynol ddilys (IPE) wrth ei gwraidd. Mae’n ofod pwrpasol sy’n caniatáu i ystod o broffesiynau iechyd ddod ynghyd i ddarparu profiad dysgu rhagorol i’n myfyrwyr, mewn amgylchedd efelychiedig uwch-dechnoleg sy’n cynnig gwasanaethau clinigol dan arweiniad myfyrwyr ar gyfer y gymuned leol. Mae’r cyfuniad o ddulliau efelychu arloesol o addysgu a dysgu, ynghyd â gweithio mewn cyfleusterau clinigol yn null unedau cleifion allanol go iawn o fewn timau amlddisgyblaethol, yn rhoi cyfle sy’n arwain y sector i’n myfyrwyr ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn ymarferwyr cymwys sy’n gallu cynnig y gofal gorau i’w cleifion.

Gwyddorau Biofeddygol a Gofal Iechyd

Labordai Gwyddor BiofeddygolMae’r labordai addysgu gwyddor biofeddygol yn fawr, yn fodern ac yn gyflawn o offer, gan alluogi myfyrwyr i ddatblygu cymwyseddau allweddol sy’n cyd-fynd â gofynion achredu. Mae myfyrwyr yn ymgymryd â sesiynau ymarferol hanfodol mewn meysydd disgyblaeth craidd sy’n cynnwys microbioleg ac imiwnoleg, gwyddorau gwaed a chellol, bioleg foleciwlaidd a geneteg trwy gydol eu rhaglenni astudio. Mae sgrin cyfryngau a gosodiad sain yn galluogi ymgysylltu rhyngweithiol rhwng staff a myfyrwyr gan sicrhau y cyflwynir profiad dysgu rhagorol yn ystod pob sesiwn labordy.

Ystafell Asesu IechydMae’r Ystafell Asesu Iechyd yn ymwneud ag asesu gwirfoddolwyr dynol yn ffisiolegol gan ddefnyddio ystod eang o dechnegau. Mae rhai o’r technegau hyn yn cynnwys mesuriadau pwysedd gwaed, mesuriadau stiffrwydd rhydwelïol gan ddefnyddio mesurau tonometreg applanation, ocsimetreg pwls ac uwchsain gan gynnwys asesu llif gwaed i’r ymennydd, sbirometreg, profion ymarfer corff a chymryd a dadansoddi gwaed gwythiennol a chapilarïau. Mae’r ymchwil a wneir yn yr Ystafell Asesu Iechyd yn canolbwyntio’n arbennig ar iechyd fasgwlaidd, sy’n llywio addysgu yn y maes hwn.

Dental Technology Facilities

Labordai a Chyfleusterau Technoleg DeintyddolMae gan y labordai deintyddol adnoddau llawn i’ch galluogi i gynnal ymarferion ymarferol yn nisgyblaethau prosthodonteg ac orthodonteg sefydlog a symudadwy. Bydd gennych eich mainc labordy llawn eich hun, gyda micromotor, echdynnu personol, lamp golau dydd uwchben, llosgydd bunsen, a gwresogydd anwytho. Rydym yn darparu’r holl offer canolig a mawr arall yn yr ystafell blastr ymroddedig, gymunedol. Mae gennym hefyd gyfres CAD/CAM sy’n gweithio’n llawn, gyda meddalwedd CAD, sganwyr deintyddol, ac argraffwyr 3D ar gyfer technegau deintyddol modern.

Gwylio’r Fideo

Food Industry Centre

Canolfan Diwydiant BwydMae’r cyfleusterau diwydiannol yng Nghanolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ar gael i’w defnyddio gan fyfyrwyr i gefnogi ein Myfyrwyr Gwyddor Bwyd, Maetheg, Deieteg, Gwyddor Biofeddygol ac Amgylcheddol. Mae’r rhain yn cynnwys ystafell synhwyraidd i ddefnyddwyr, 4 peiriant o faint peilot, cegin ddatblygu a chegin ymchwil defnyddwyr.

Clinig Podiatreg

Bydd gan fyfyrwyr fynediad at gyfleuster clinigol mawr â chlinig sawl cadair ar y safle, ynghyd â labordy cerddediad, labordai gweithgynhyrchu orthosis a labordy anatomeg a ffisioleg newydd lle defnyddir technoleg i wella’r ffordd o gyflwyno’r pynciau hyn. Mae yna ystafell efelychu hefyd lle gellir datblygu amrywiaeth o sgiliau diagnostig cyn-glinigol a thrin.

Psychology Facilities

Labordai SeicolegMae’r cyfleusterau seicoleg yn cynnwys ystafelloedd profi unigol ar gyfer arbrofion ymddygiadol a chasgliad o offer arbenigol gan gynnwys traciwr llygaid Tobii, EEG Biosemi a darllenydd wyneb Noldus. Mae gennym labordy addysgu hefyd sydd â chasgliad o gyfrifiaduron sydd ar gael yn fasnachol a sawl BIOPAC MP46 ar gyfer addysgu egwyddorion seicoffisioleg.

Speech & Language Therapy Clinic

Clinig Therapi Iaith a LleferyddMae 2 ofod pwrpasol ar gyfer clinigau therapi iaith a lleferydd i oedolion a phediatrig sy’n cael eu rhedeg ar y cyd â gwasanaethau’r GIG. Mae gan y clinigau hyn fynediad at offer arbenigol ac adnoddau cyfoes, gan ddarparu lleoliadau i fyfyrwyr o ansawdd uchel. Mae myfyrwyr Therapi Iaith a Lleferydd hefyd yn defnyddio’r cyfleusterau o’r radd flaenaf yn yr Hyb Iechyd Clinigol Perthynol. Mae hwn yn amgylchedd efelychiadol dilys sy’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau proffesiynol a chlinigol mewn ystod o leoliadau perthnasol gan gynnwys ward ffug ysbyty gyda manicinau rhyngweithiol, ceginau a lleoliadau cleifion allanol. Mae offer recordio yn galluogi ffrydio byw o weithgareddau efelychu i ddarlithoedd.