Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Tystysgrif / Diploma CIM mewn Marchnata Proffesiynol

Tystysgrif / Diploma CIM mewn Marchnata Proffesiynol / Marchnata Digidol Proffesiynol


Mae Ysgol Reoli Caerdydd wedi’i hachredu gan Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) i gynnig ystod eang o gymwysterau CIM. CIM yw’r corff marchnata proffesiynol mwyaf a gydnabyddir yn rhyngwladol, gyda mwy na 30,000 o aelodau. Mae cymwysterau CIM yn cael eu creu gan weithwyr marchnata proffesiynol i wella gyrfaoedd gan aros yn gyfoes â thueddiadau marchnata newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg, gan wneud CIM, yn gymhwyster y mae cyflogwyr yn galw amdano.

Ar hyn o bryd mae’r Ysgol yn cynnig Tystysgrifau CIM mewn Marchnata Proffesiynol a Marchnata Digidol Proffesiynol yn ogystal â Diploma CIM mewn Marchnata Proffesiynol a Diploma mewn Marchnata Digidol Proffesiynol:


 • Mae’r Dystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol (Lefel 4) yn rhoi mewnwelediad i ymddygiad cwsmeriaid, gan eich galluogi i ddyfeisio strategaethau cyfathrebu marchnata integredig i gyfoethogi profiad y cwsmer.

 • Mae’r Dystysgrif mewn Marchnata Digidol Proffesiynol (Lefel 4) yn canolbwyntio ar y dirwedd ddigidol ddeinamig sy’n esblygu’n barhaus drwy archwilio’r heriau a’r cyfleoedd o fewn yr amgylchedd digidol a defnyddiau o ystod o adnoddau i gynllunio sut i wella effeithiolrwydd sefydliad mewn oes ddigidol.

 • Mae’r Diploma mewn Marchnata Proffesiynol (Lefel 6) yn canolbwyntio ar y broses cynllunio marchnata strategol, gan roi’r gallu i chi werthuso llwyddiant drwy fetrigau marchnata allweddol a nodi mewnwelediadau i yrru penderfyniadau gwybodus. Ystyrir ei fod yn gyfwerth â gradd israddedig.

 • Mae’r Diploma mewn Marchnata Digidol Proffesiynol (Lefel 6) yn canolbwyntio ar ddeall sut i wella’r profiad digidol cyfan ac optimeiddio pob sianel, wrth gael mewnwelediad i wneud penderfyniadau strategol gwybodus.

 • Mae’r Diploma mewn Marchnata Cynaliadwy (Lefel 6) yn canolbwyntio ar sut y gall marchnata arwain a gweithredu’r ymateb i’r heriau cynaliadwyedd a wynebir.


Pam Astudio ar Gyrsiau CIM ym Met Caerdydd?

 • Mae ein cyrsiau CIM yn cael eu cyflwyno trwy flociau penwythnos dwys gyda gweithgareddau ar-lein ychwanegol i annog dealltwriaeth ddyfnach. Ategir pob sesiwn gan bwyslais cryf ar addysgu a dysgu rhyngweithiol a fydd o fudd i’r myfyrwyr a’u sefydliad yn yr un modd.

 • Mae ein staff academaidd yn cyfuno rhagoriaeth addysgu gyda phrofiad yn y diwydiant.

 • Rydym yn defnyddio prosiectau bywyd go iawn i wella eich dysgu.

 • Ymfalchïwn yn ein haddysgu mewn grwpiau bach, felly ni chewch eich colli mewn torf.

 • Mae ein myfyrwyr yn astudio mewn awyrgylch cyfeillgar a chroesawgar mewn cyfleuster rheoli/adeilad gwych.


Cymwysterau Lefel Tystysgrif CIM

 • Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol

 • Tystysgrif CIM mewn Marchnata Digidol Proffesiynol

Cynigir y ddau gymhwyster Tystysgrif gyda’r opsiwn i gwblhau’r cymhwyster cyfan neu i astudio un modiwl yn unig a derbyn dyfarniad lefel modiwl.


Modiwlau:

Marchnata Cymhwysol
Cynllunio Ymgyrchoedd
Mewnwelediadau Cwsmeriaid (Dewisol)
Technegau Marchnata Digidol (Dewisol)

Cyflwynir pob modiwl trwy 4 diwrnod o addysgu wyneb yn wyneb (gyda chefnogaeth amrywiaeth o adnoddau ar-lein a llyfrgell). Bydd pob myfyriwr yn cael mynediad at e-lyfrau modiwl a gyhoeddwyd gan CIM ar gyfer pob un o’r modiwlau gorfodol, yn ogystal ag 1 x 3 awr o sesiwn cymorth asesu a dyrannu tiwtor personol i gynorthwyo datrys unrhyw ymholiadau sy’n gysylltiedig ag astudiaeth.

Bydd gan fodiwlau uchafswm o 12 myfyriwr a byddant yn cael eu cyflwyno:


Tystysgrif CIM:

​Modiwlau
​Staff
​Dyddiad
Marchnata Cymhwysol
​Dr Paula Kearns
Sad 18fed + Sul 19fed Mai 2024 10-4yp
Mer 15fed + 22ain Mai 2024 5-8yh
Cynllunio Ymgyrchoedd
​Dr Paula Kearns
Sad 14eg + Sul 15fed Medi 2024 10-4yp
Sad 5ed + Sul 6ed Hydref 2024 10-4yp
Technegau Marchnata Digidol
​Lisa Davies
Sad 11eg + Sul 12fed Ionawr 2025 10-4yp
Sad 1af + Sul 2il Chwefror 2025 10-4yp​


Mewnwelediadau Cwsmeriaid: Mewnwelediadau Cwsmeriaid.


Cymwysterau Lefel Diploma CIM

Mae’r ddau gymhwyster Diploma hefyd yn cael eu cynnig gyda’r opsiwn i gwblhau’r cymhwyster cyfan neu i astudio un modiwl yn unig a derbyn dyfarniad lefel modiwl.


Modiwlau:

Marchnata a Strategaeth Ddigidol
Arloesedd mewn Marchnata
Optimeiddio Digidol
Profiad y Cwsmer Digidol

Cyflwynir pob modiwl trwy 4 diwrnod o addysgu wyneb yn wyneb (gyda chefnogaeth amrywiaeth o adnoddau ar-lein a llyfrgell), bydd gan y myfyrwyr fynediad at e-lyfrau ‘canllaw modiwlau’ a gyhoeddwyd gan CIM ar gyfer pob un o’r modiwlau gorfodol, ynghyd ag 1 x 3 awr o sesiwn cymorth asesu a dyrannu tiwtor personol i gynorthwyo i ddatrys unrhyw ymholiadau sy’n gysylltiedig ag astudiaeth.

Mae’n rhaid bod gan y modiwlau hyn o leiaf 6 myfyriwr i fod yn hyfyw ac yn uchafswm o 12 myfyriwr a byddant yn cael eu cyflwyno:


Diploma CIM:

Modiwlau
Staff
Dyddiad
Profiad y Cwsmer Digidol
Paul Hunter
​Sad 18fed + Sul 19eg Mai 2024 10-4yp
Mer 15fed + 22ain Mai 2024 5-8yh
Arloesedd mewn Marchnata
​Dr Paul Conner
Sad 14eg + Sul 15fed Medi 2024 10-4yp
Sad 5ed + Sul 6ed Hydref 2024 10-4yp
​Marchnata a Strategaeth Ddigidol
​Dr Paula Kearns
Sad 11eg + Sul 12eg Ionawr 2025 10-4yp
Sad 1af + Sul 2il Chwefror 2025 10-4yp


Optimeiddio Digidol: Holwch ar gyfer y sesiwn nesaf.


Asesu

Tystysgrif CIM mewn Marchnata Digidol Proffesiynol:

 • Marchnata Cymhwysol: 28ain Mehefin 2024*

 • Cynllunio Ymgyrchoedd: 24ain Tachwedd 2024*

 • Technegau Marchnata Digidol: Mawrth 2025*

*Gall myfyrwyr gyflwyno unrhyw un o bwyntiau Mehefin, Tachwedd a Mawrth ond mae’r briff asesu yn newid.


Diploma CIM mewn Marchnata Proffesiynol:

 • Profiad y Cwsmer Digidol: 28ain Mehefin 2024*

 • Arloesedd mewn Marchnata: 24ain Tachwedd 2024*

 • Marchnata a Strategaeth Ddigidol: Mawrth 2025*

*Gall myfyrwyr gyflwyno unrhyw un o bwyntiau Mehefin, Tachwedd a Mawrth ond mae’r briff asesu yn newid.


Gofynion Mynediad

Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol a Marchnata Digidol Proffesiynol:

Fel arfer, dylai ymgeiswyr fod ag un o’r canlynol:

 • CIM Lefel 3 Tystysgrif Ragarweiniol mewn Marchnata.

 • Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata.

 • Unrhyw gymhwyster Lefel 3 perthnasol.

 • Unrhyw radd yn y DU neu gyfwerth rhyngwladol.

 • Y Fagloriaeth Ryngwladol (sy’n gyfwerth â Lefel 3 FfCh ac uwch).

 • Bydd ymarfer proffesiynol (awgrymir blwyddyn mewn rôl farchnata) yn cael ei ystyried.


Diploma CIM mewn Marchnata Proffesiynol, Marchnata Digidol Proffesiynol a Marchnata Cynaliadwy:

 • Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol neu Farchnata Digidol Proffesiynol.

 • Gradd Sylfaen mewn Busnes gyda Marchnata.

 • Gradd baglor neu feistr o brifysgol gydnabyddedig, gydag o leiaf un rhan o dair o’r credydau yn dod o gynnwys marchnata (h.y., 120 credyd mewn gradd baglor neu 60 credyd mewn gradd meistr).

 • Bydd ymarfer proffesiynol (awgrymir marchnata dwy flynedd mewn rôl weithredol) hefyd yn cael ei ystyried.

Gwybodaeth Allweddol Am y Cwrs

Ffioedd:

Tystysgrif CIM:
£675 y modiwl*
Taladwy i CIM:
£150 fesul asesiad (x3)
£65 Ffi aelodaeth (Astudio) Cysylltiedig (CIM)

Diploma CIM:
£700 y modiwl*
Taladwy i CIM:
£180 fesul asesiad (x3)
£65 Ffi aelodaeth (Astudio) Cysylltiedig (CIM)


Ceisio/Ymholiadau:

I gofrestru ar gwrs CIM ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, ewch i’n Siop Ar-lein neu cysylltwch â csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk am ragor o wybodaeth ynghylch cofrestru a dulliau talu.