Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Cwrs Arwain a Rheolaeth 20Twenty - Rhaglen Weithredol PgC - Lefel 7 CM

Cwrs Arwain a Rheolaeth 20Twenty - Rhaglen Weithredol PgC - Lefel 7 CM

Mae Cwrs Arwain a Rheoli Proffesiynol 20Twenty ym Met Caerdydd, gyda chymorth cyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer sefydliadau mawr a BBaChau. Nod cyffredinol y rhaglen hyfforddiant rheoli yw hyrwyddo twf busnes cynaliadwy drwy ddatblygu'r sgiliau arweinyddiaeth, busnes a rheoli hanfodol sydd eu hangen ar weithwyr i gwrdd â'r heriau ehangu sylweddol sy'n wynebu busnesau yng Nghymru. Mae dros 900 o fusnesau Cymru wedi elwa o'r rhaglen hyd yn hyn, gyda mwy na 90 y cant yn nodi cynnydd mewn trosiant gwerthiant, cyflogaeth, cynhyrchiant ac elw.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r cwrs arweinyddiaeth yng Nghaerdydd yn 10 mis ac mae hyn wedi'i rannu'n 6 gweithdy deuddydd. Mae hanner cyntaf y rhaglen wedi'i chynllunio i gydnabod a datblygu eich arddull arweinyddiaeth eich hun drwy gyfres o weithdai ymarferol a hyfforddiant gweithredol unigol. Yn ail hanner y rhaglen, darperir cyfres o ddosbarthiadau Meistr ar arloesedd a syniadau newydd ar amrywiaeth o themâu busnes - gan gynnwys prosesau Lean, creu brand, gwneud y mwyaf o werthiannau a gwneud y busnes yn barod i fuddsoddwyr.

Mae'r elfennau ymarferol a gyflwynir drwy gydol y rhaglen yn cael eu cefnogi gan gyfleoedd i ennill ystod o gymwysterau gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) gan gynnwys Tystysgrif Lefel 7 CMI mewn Arweinyddiaeth ynghyd â Thystysgrif Ôl-raddedig (PGC) mewn Arweinyddiaeth Gynaliadwy. Ar ôl cwblhau'r cwrs PgC yn llwyddiannus, bydd 60 o gredydau lefel Meistr yn cael eu cael a gellir defnyddio'r credydau hyn tuag at y MBA Gweithredol newydd. Mae gan fyfyrwyr hefyd yr opsiwn o barhau â'u hastudiaethau i gyflawni'r dynodiad Rheolwr Siartredig neu 'CMGR'.

Fodd bynnag, prif amcan rhaglen 20Twenty Leadership yw cael cyfranogwyr i ddatblygu strategaeth twf tair blynedd ar gyfer eu busnes neu eu hadran. Felly, mae'r holl weithdai ac aseiniadau yn seiliedig ar anghenion y busnes wrth yrru twf cynaliadwy. Dyma sy'n gwneud y rhaglen hon yn wahanol i raglenni datblygu arweinyddiaeth eraill - bydd yn darparu canlyniadau cynaliadwy gyda manteision pendant.

Mae pob grŵp o gyfranogwyr yn cymryd rhan mewn cyfres o Weithdai, Setiau Dysgu Gweithredol, Dosbarthiadau Meistr, Mentora Busnes a Hyfforddi Gweithredol, gan ganolbwyntio ar feysydd allweddol megis:

 • Prosiect Twf Strategol: Mae'r SGP yn trosglwyddo dysgu o'r ystafell ddosbarth i'r gweithle gyda chynllun twf busnes 3 blynedd ar gyfer eich adran neu'ch cwmni. Gall ymwneud ag elfennau megis cynyddu elw neu drosiant, newid arddull arweinyddiaeth, lleihau costau, trosiant staff, cynyddu ymgysylltiad staff, cynyddu cynhyrchiant neu leihau gwastraff.
 • Ymarfer ac Arddulliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth.
 • Offer a Thechnegau Arweinyddiaeth
 • Cyfrifyddu a Chyllid
 • Cyfleoedd a Strategaeth Twf
 • Offer a fframweithiau strategol
 • Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol
 • Creadigrwydd ac Arloesi
 • Cymhelliant, timau a rheoli pobl
 • Deallusrwydd Emosiynol
 • Y Meddylfryd Entrepreneuraidd.
 • Hyfforddi Gweithredol

Cymhwysedd

Mae'r rhaglen yn cael ei hariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru. I fod yn gymwys, bydd angen i chi fyw neu weithio yng Nghymru a chael eich cyflogi yn y sector preifat.


Gwybodaeth Ychwanegol

Asesu:
3 aseiniad a Phrosiect Twf Strategol.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â thîm y cwrs isod.

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:

Mae cyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop ar gael ar hyn o bryd o hyd at 100% o'r ffioedd ar gyfer busnesau bach a chanolig yn ne-ddwyrain Cymru.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch courses@cardiffmet.ac.uk


Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol neu i wneud cais, cysylltwch â Christopher Byrne
Ffôn: +44 (0) 29 2041 6300
E-bost: cbyrne@cardiffmet.ac.uk

Gweler hefyd:
https://20twentybusinessgrowth.com/

​​​

Gwybodaeth Cwrs Allweddol

Wedi’i hachredu gan:
Y Sefydliad Rheoli Siartredig (CMI)

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
10 mis (6 gweithdy yr un yn para 2 ddiwrnod)

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd drwy fynd i www.metcaerdydd.ac.uk/terms