Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Cwrs Byr Rheoli Prosiect Agile

AgilePM® – Rheoli Prosiect

​Disgrifiad o'r Cwrs

Agile Project Management Logo

Mabwysiadu methodoleg ymarferol ac amlroddadwy sy'n sicrhau cydbwysedd delfrydol rhwng y safonau, y trylwyredd a'r gwelededd sydd eu hangen ar gyfer rheoli prosiect yn dda, a'r cyflymder, y newid a'r grymuso a ddarperir gan AgilePM®.

Mae dylanwad Agile ar y diwydiant rheoli prosiect yn parhau i gynyddu yn gyflym. Mae mwy o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol prosiect nag erioed yn cofleidio offer a fframweithiau Agile wrth iddynt anelu at gynyddu llwyddiant prosiectau a mentrau newid eraill – a dychwelyd ar fuddsoddiad.

Mae manteision allweddol a briodolir yn aml i Agile yn cynnwys gwell refeniw a chyflymder i'r farchnad, datblygu'r cynnyrch/ateb cywir (trwy ddatblygiad ailadroddol a darparu cynyddol) a mwy o gydweithio a boddhad cwsmeriaid. Ers ei gyflwyno yn 2010, mae AgilePM® wedi sefydlu ei hun yn gyflym fel y fframwaith a'r ardystiad blaenllaw ar gyfer rheoli prosiectau hyblyg.

Ar gyfer pwy mae AgilePM®?

 • Rheolwyr Prosiect uchelgeisiol ac ymarferol.

 • Aelodau'r tîm sy'n dymuno mabwysiadu ymagwedd gyflym, hyblyg a chydweithredol tuag at reoli prosiectau.

 • Aelodau tîm Agile sydd am ddod yn Rheolwyr Prosiect Agile.

 • Unigolion sy'n dilyn Tystysgrif Ymarferydd AgilePM®.

 • Unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am a chymhwyso dulliau hyblyg, ystwythder a hyblyg o reoli eu prosiectau neu anelu at yrfa mewn rheoli prosiectau.

 • Mae'r rhaglen hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n dymuno ychwanegu at eu gwybodaeth am ddulliau traddodiadol megis PRINCE2.

​​Ardystio'ch gallu i

 • Cyflwyno newidiadau cyflymach, cost-effeithiol a risg isel drwy weithredu dull profedig o reoli prosiectau ystwyth.

 • Deall cefndir ystwyth mewn rheoli prosiect a'r gwahaniaethau o'i gymharu â dulliau traddodiadol neu amgen.

 • Dysgu'r egwyddorion craidd, cysyniadau a phrosesau sy'n ofynnol ar gyfer prosiectau hyblyg llwyddiannus.

 • Dysgu sut i ddefnyddio'r dull Dull Datblygu System Dynamig ar gyfer prosiectau a gweithgareddau dyddiol a chroesawu dull datblygu esblygol ar gyfer atebion mwy effeithiol.

 • Rhoi hwb i sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid; yn hanfodol ar gyfer prosiectau llwyddiannus.

 • Egluro gwahanol arddulliau rheoli sydd eu hangen ar gyfer prosiectau hyblyg llwyddiannus o'u cymharu â phrosiectau traddodiadol a gallu teilwra'r rhain i'r sefyllfa.

 • Helpu sefydliadau i gyflwyno'n effeithiol, am gost is a chyda risg is, trwy ddilysu cerrig milltir y prosiect yn barhaus yn erbyn amcanion busnes.

 • Dod yn aelod gwybodus o dîm prosiect gan ddefnyddio Dull Datblygu System Dynamic ac arferion AgilePM® practices.

 • Gwella eich CV a rhoi hwb i ragolygon cyflogaeth yn y dyfodol.

Dyddiadau ac Archebwch y cwrs hwn

Mae'r cwrs AgilePM® bellach yn cael ei gyflwyno trwy 28 o sesiynau wedi'u recordio ymlaen llaw y gellir eu cymryd ar amser sy'n gyfleus i'r myfyriwr. Bydd y sesiynau'n mynd â chi trwy elfennau Sylfaen ac Ymarferydd AgilePM® o'r cwrs. Rhoddir dwy daleb arholiad i fyfyrwyr a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr archebu'r arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd.
Gwybodaeth Ychwanegol

I gofrestru ar gwrs AGILEPM, ewch i'n Siop Ar-lein neu cysylltwch â csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk​ am fwy o wybodaeth am dulliau cofrestru a thalu.


Mae AgilePM® yn nod masnach cofrestredig o Agile Business Consortium Limited. Cedwir pob hawl.

Mae logo APMG International AgilePM® a Dyfais Swirl yn nod masnach The APM Group Limited, a ddefnyddir o dan ganiatâd The APM Group Limited. Cedwir pob hawl.