Rhonwen Lewis

​​

​​

Swydd:  Darlithydd mewn Therapi Iaith a Lleferydd (cyfrwng Cymraeg)
Ysgol:  Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd
E-bost: rholewis@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 2920205287
Rhif Ystafell: D0.07c


Proffil

Rwy'n Therapydd cymwys mewn Iaith a Lleferydd, felly yn aelod o'r RCSLT ac wedi cofrestru gyda HCPC.  Mae gen i gontract anrhydeddus gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac rydw i'n rhedeg clinig mewnol ar gyfer plant Cymraeg eu hiaith sydd ag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Mae fy addysgu yn cynnwys cyflwyno darlithoedd, gweithdai, dosbarthiadau tiwtorial ac addysgu clinigol mewnol yn Gymraeg yn bennaf.

Ar ôl gweithio fel clinigwr am sawl blwyddyn yn y GIG, dechreuais astudio ar gyfer fy PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis Medi 2010.  Mae fy astudiaethau doethurol yn barhaus, ar sail rhan-amser ar hyn o bryd (gweler yr ymchwil isod am fanylion).

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n dysgu ar y modiwlau canlynol:
SLP4941 Clinical Foundations / Sylfeini Clinigol
SLP4041 Clinical Foundations
SLP5950 Clinical Practice 1 / Ymarfer Clinigol 1
SLP6950 Clinical Practice 2 / Ymarfer Clinigol 2
SLP6020 Bilingual and Bicultural Studies

Rwyf hefyd wedi cyflwyno'r sesiynau Cymraeg canlynol fel cyfle dysgu ychwanegol:
Cyfres gweithdy ar Gystrawen y Gymraeg
Cyfres gweithdai ar Seineg y Gymraeg
Dosbarthiadau Tiwtorial Clinigol Blwyddyn 3
Rwyf hefyd yn addysgwr lleoliad ac yn cynnig lleoliadau clinigol i fyfyrwyr ar bob lefel.

Ymchwil

Diddordebau ymchwil
Caffael ffonetig a ffonolegol mewn plant uniaith a dwyieithog
Namau lleferydd, iaith a chyfathrebu mewn plant dwyieithog

Prosiect PhD
Datblygiad ffonolegol cynnar mewn plant dwyieithog Cymraeg-Saesneg: patrymau nodweddiadol ac annodweddiadol
Goruchwylwyr: Dr Robert Mayr a Dr Lalage Sanders, Prifysgol Metropolitan Caerdydd; Yr Athro Enlli Thomas, Prifysgol Bangor
Ymchwiliad i ddatblygiad ffonolegol cynnar chwech o blant o Ogledd Cymru trwy ddadansoddiad o ddata hydredol a gasglwyd rhwng 1; 0 a 2; 6 oed. Y nod yw cofnodi taflwybrau datblygiadol cynnar cytseiniaid yn ogystal â datblygiad ffonolegol mewn plant dwyieithog Cymraeg-Saesneg. Mae rhai o'r plant sy'n cael eu hastudio yn clywed Cymraeg yn eu cartref yn unig, eraill yn Saesneg yn unig, ac eraill yn Gymraeg a Saesneg. Mae hyn yn caniatáu inni archwilio dylanwad amgylchedd iaith y cartref ar y prosesau caffael. Yn ogystal â dogfennu patrymau caffael nodweddiadol, nodwyd patrymau annodweddiadol yn y data a gasglwyd gan un cyfranogwr, gan ddarparu cip unigryw i ddatblygiad ffonolegol cynnar annodweddiadol mewn plentyn dwyieithog.

Cyflwyniadau Llafar
Symposiwm Ymchwil Ôl-Raddedig Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd, Caerdydd
‘The link between early sounds and early words: data from a bilingual context’

Seminar Ymchwil Amser Cinio, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
‘A cross-linguistic investigation of the emergence of early consonants in babbling and first words: a longitudinal study’

Cynhadledd Canolfan Ymchwil ar Ddwyieithrwydd ESRC ‘Bilingual and Multilingual Interaction’,
Prifysgol Bangor
‘Early phonological development in Welsh-English bilingual children: a longitudinal study’

Cyflwyniadau poster
Cynhadledd Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Neuadd Gregynog, Canolbarth Cymru
‘Y cysylltiad rhwng cytseiniaid cynnar a geiriau cynnar: data o gyd-destun dwyieithog’

Symposiwm Poster Cyswllt Academaidd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
‘The link between early sounds and early words: data from a bilingual context’

Gweithdy ar Amhariad ar Iaith mewn Cymdeithasau Dwyieithog, Prifysgol Bangor
‘Phonological development in 1-year-olds: a comparison of children from Welsh-speaking homes, English-speaking homes and Welsh-English speaking homes’

Symposiwm Poster Cyswllt Academaidd, Met Caerdydd
‘Production of consonants in 1-year-old children: comparing a Welsh speaking, an English speaking and a Welsh-English speaking home’

Cyhoeddiadau
Mayr, R., Howells, G. and Lewis, R (2015). Asymmetries in phonological development: the case of word-final cluster acquisition in Welsh-English bilingual children. Journal of Child language, 42, 146-179

​​