Yr Athro Philip E James

​Professor Philip James

Teitl y Swydd: Athro Metabolaeth Cardiofasgwlaidd, Deon Cysylltiol (Ymchwil)
 Rhif Ystafell: D211a
 Rhif Ffôn: + 44 (0) 2920 417129
 Cyfeiriad E-bost: PJames@cardiffmet.ac.uk

 Ymchwil

Portffolio Ymchwil

Rwyf wedi ysgrifennu141o gyhoeddiadau ymchwil hyd yn hyn, y mwyafrif fel awdur cynradd neu uwch, ac yn cyflwyno mynegai H cyffredinol cyfredol o 27. Mae hyn yn cynnwys 81 o bapurau llawn mewn cyfnodolion effaith uchel, a adolygir gan gymheiriaid. Rwyf hefyd wedi golygu 1 llyfr ymchwil a 6 phennod ar fethodoleg a thestunau Adolygu. Cyhoeddwyd fy ngwaith hefyd ar ffurf crynodebau a sylwebaethau (53, gan gyfrif y rheini mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid yn unig). Mae ansawdd rhyngwladol fy allbynnau i'w weld ymhellach yn sgil fy nghynnwys yn llawn yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, gyda phedwar cyflwyniad 4 *

Rwyf wedi llwyddo i ennill cyfanswm incwm ymchwilo £3,262,042 y mae £568,500 ohono ar hyn o bryd yn weithredol, gan gynnwys Grant Prosiect Sefydliad y Galon Prydain, Ysgoloriaeth PhD a ariennir gan NISCHR, a Chymrodoriaeth Coleg Brenhinol y Meddygon (darperir manylion llawn yn fy CV).

Cafodd y sylfeini a'r egwyddorion sy'n sail i'm agwedd tuag at ymchwil biofeddygol eu hadu yn ystod hyfforddiant ôl-ddoethurol a swyddi Athro Cyswllt (Ysgol Feddygol Dartmouth, UDA) lle y gwnes i adeiladu profiad manwl gyda thechnegau ar gyfer mesur ocsigen, ocsid nitrig, a rhywogaethau radical eraill, a bûm yn gweithio dan arweinyddiaeth yr Athro Harold M Swartz, arloeswr yn yr ymchwil hon. Yn ystod y brentisiaeth hon, dyfarnwyd Gwobr Lubbers i mi am gyfraniad rhagorol gan wyddonydd ifanc yn y maes.

Cefais fy recriwtio i Ysgol Feddygol Caerdydd yn 1999 i Ddarlithyddiaeth a'r cyfleoedd ymchwil a roddir trwy fod yn rhan annatod o Sefydliad Ymchwil y Galon Cymru sydd newydd ei gwblhau. Ar yr adeg hon, dysgais am y cysyniad nad yw ocsid nitrig (NO), ymlediad pwysig o bibellau gwaed, yn cael ei fetaboli i'w ysgarthu yn unig, ond y gellid ei ailgylchu o'i fetabolion allweddol a'i ddefnyddio wedyn mewn safleoedd sy'n bell o'i gynhyrchu. Rwy'n gweld hyn fel adeg bwysig yn fy ngyrfa ymchwil oherwydd taniwyd diddordeb sy'n amlwg iawn yn fy ymchwil gyfredol. Aethom ati i adeiladu tîm o wyddonwyr a chlinigwyr er mwyn profi pwysigrwydd y ffenomen hon mewn bodau dynol ac yn fuan cawsom sylw ymhlith labordai blaenllaw ledled y byd yn y maes hwn. Nodais aflonyddwch cynnar mewn metaboledd gwaed NO mewn cleifion diabetig, gwaith a oedd yn gam sylweddol wrth ddeall y mecanweithiau cymhleth sy'n cyfrannu at glefyd pibelli bach mewn diabetes a reolir yn wael. Buan y gwerthfawrogwyd pwysigrwydd ocsigen meinwe wrth reoli metaboledd NO; yn gyntaf i ddangos bod NO wedi'i ryddhau o storfeydd gwaed yn dylanwadu ar y cylchrediad gwythiennol (gyda'r Athro M. Frenneaux, Ysgol Feddygol Norwich), ac yn gyntaf i ddangos cyfnewidfa metabolion NO ar draws y galon yn y cylchrediad coronaidd dynol (Dr Vince Paul, St Georges; Dr R. Anderson, Caerdydd).

Yn fwy diweddar, rwyf wedi canolbwyntio ar weinyddiaeth therapiwtig o nitreidiau i gymell ymlacio pibelli, ac yn benodol a all nitraid dargedu NO i feysydd meinwe penodol sydd heb ocsigen - gwaith sydd eisoes wedi derbyn clod beirniadol. Mae hyn wedi'i gymhwyso i leddfu straen myocardaidd mewn cleifion â Chlefyd Rhydwelïau Coronaidd (CAD) a ni oedd y cyntaf i ddangos budd therapiwtig posibl mewn carfan o gleifion (Yr Athro A. Fraser, Caerdydd a'r Athro J. Halcox, Abertawe). Ariannwyd mwyafrif y gwaith hwn gan Sefydliad Prydeinig y Galon, a ariannodd fy ngrŵp fel y "cyntaf mewn dyn" i astudio swyddogaeth ficro-fasgwlaidd cardiaidd ac amddiffyniad a roddir gan nitreidiau yn ystod ymyrraeth goronaidd (2011-2014).

Mae nodau gwyddonol fy ymchwil yn cael eu gyrru gan effaith glinigol. Fel enghraifft, mewn astudiaethau labordy darganfyddais fod cyffuriau gwrth-blatennau (thienopyridinau) a ddefnyddir yn gyffredin fel y driniaeth rheng flaen mewn cleifion yn arddangos gweithgaredd gwrth-blatennau ychwanegol yn hawdd wrth eu cymysgu â nitreidiau. Mewn astudiaethau ar raddfa fach mewn cleifion, aethom ymlaen â'r astudiaethau hyn i ddod o hyd i newidiadau mewn cleifion CAD sy'n derbyn nitreidiau, ac mae'r canfyddiadau cynnar hyn yn cael eu hehangu i ymchwilio i ddylanwad therapiwtig posibl gwella nitreidiau yn y tymor hwy mewn deiet cleifion CAD (Dr R. Anderson, Caerdydd. ). Mae treial clinigol ar raddfa lawn wedi'i gynllunio a gallai drosi i welliant sylweddol yng nghanlyniadau cleifion CAD trwy ychwanegiad dietegol syml, cost-effeithiol. Mae hyn yn sail i gorff sylweddol o waith ac astudiaeth achos effaith bosibl ar gyfer REF2020 a thu hwnt.

Mae canolfan ragoriaeth ar gyfer mesur NO wedi'i sefydlu yng Nghaerdydd sy'n cael ei defnyddio gan gydweithwyr, cydweithredwyr a diwydiant ledled y byd. Arweiniodd hyn at ysgrifennu erthygl adolygu gwahoddedig yn ddiweddar ar ychwanegiad NO (Nitric Oxide Journal, rhifyn arbennig). Yn rhinwedd y swydd hon rwyf wedi casglu cronfa wybodaeth fanwl yn y maes hwn ac wedi magu dirnadaeth i ganfyddiadau cyffredin a pheryglon ill dau; mae cyhoeddiadau o bwys yn cynnwys datblygiadau methodolegol sydd wedi newid arferion gwaith a gwella materion sensitifrwydd yn fy labordy a llawer o rai eraill, ac ym maes ychwanegiad dietegol a gwella ymarfer corff gan weithio o fewn poblogaethau athletwyr sefydlog ac elitaidd, gyda chydweithrediadau allweddol â UK Sport, Science in Sport, a chydweithwyr academaidd (er enghraifft, C. Easton, Glasgow ac A, Tjonna, Norwy). Cyhoeddir allbynnau mewn cyfnodolion effaith uchel ac mae prosiectau'n parhau. 

Yn ddiweddar darganfu fy ngrŵp bresenoldeb poblogaeth microdonig sylweddol sy'n deillio o adiposyt mewn gwaed dynol, ac mae hyn wedi tanio cyfeiriad ymchwil newydd a chyffrous sy'n cael ei ariannu i nodweddu dyfnder microdonynnau sy'n deillio o adiposytau (grant prosiect a ariennir gan BHF) 2015-2018). Cefais fy swyno gan y cysylltiad a welwyd rhwng gordewdra perfeddol a chlefyd fasgwlaidd. Er ei fod wedi'i sefydlu'n glinigol, ychydig iawn sy'n hysbys o'r cysylltiadau mecanistig uniongyrchol rhwng meinwe adipose ac aflonyddwch pibellau gwaed distal. Rwyf wedi sefydlu cydweithrediadau allweddol gydag arweinwyr cenedlaethol a rhyngwladol ac rwyf bellach yn medru ar ddulliau yng Nghaerdydd sydd ar gael mewn labordai dethol yn unig ledled y byd. Gan ddefnyddio'r technegau hyn, cronnir data newydd eisoes gan ddangos microdonynnau sy'n cylchredeg mewn cleifion ag anghydbwysedd syndrom metabolig ac effaith triniaeth acíwt (afferesis lipid) mewn cleifion â hypercholesterolaemia teuluol. Rwy'n ymroddedig i arwain y rhaglen newydd hon o Metropolitan Caerdydd. I'r perwyl hwn rydym bellach yn ymddangos fel labordy blaenllaw yn y DU ac mae gennym bresenoldeb cydnabyddedig yn y maes rhyngwladol (ISEV). Yn benodol, mae'r gwaith hwn yn cyd-fynd â'r grŵp ymchwil Metabolaeth Cardioasgwlaidd a Llid o dan Thema Ymchwil Metropolitan Caerdydd, Iechyd a Heneiddio Cardiofasgwlaidd.

 

Cyhoeddiadau

  1. Dietary Nitrate Supplementation and 3-weeks Sprint Interval Training Improves Flow Mediated Dilation in Healthy Males. Muggeridge DJ, Sculthorpe N, James PE, Easton C.
  2. Med Sci Sports Exerc. 2016 May;48(5 Suppl 1):257. doi: 10.1249/01.mss.0000485775.36248.31. 
  3. The effects of dietary nitrate supplementation on the adaptations to sprint interval training in previously untrained males. Muggeridge DJ, Sculthorpe N, James PE, Easton C.
  4. J Sci Med Sport. 2016 May 21. pii: S1440-2440(16)30063-9. doi: 10.1016/j.jsams.2016.04.014. [Epub ahead of print]
  5. Dietary nitrate increases exercise tolerance in patients with non-ischemic, dilated cardiomyopathy-a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover trial. Kerley CP, O'Neill JO, Reddy Bijjam V, Blaine C, James PE, Cormican L. J Heart Lung Transplant. 2016 Jul;35(7):922-6. doi: 10.1016/j.healun.2016.01.018. 
  6. Characterisation of adipocyte-derived extracellular vesicles released pre- and post-adipogenesis. Connolly KD, Guschina IA, Yeung V, Clayton A, Draman MS, Von Ruhland C, Ludgate M, James PE, Rees DA. J Extracell Vesicles. 2015 Nov 24;4:29159. doi: 10.3402/jev.v4.29159.
  7. Changes in platelet function independent of pharmacotherapy following coronary intervention in non-ST-elevation myocardial infarction patients. Freeman PM, Moschonas KE, Hinz C, O'Donnell VB, Kinnaird TD, James PE, Anderson RA. Atherosclerosis. 2015 Nov;243(1):320-7. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.09.024.
  8. Nitrate pharmacokinetics: Taking note of the difference. James PE, Willis GR, Allen JD, Winyard PG, Jones AM. Nitric Oxide. 2015 Aug 1;48:44-50. doi: 10.1016/j.niox.2015.04.006.
  9. Sport-Specific Physiological Adaptations in Highly Trained Endurance Athletes.
  10. Lundgren KM, Karlsen T, Sandbakk Ø, James PE, Tjønna AE. Med Sci Sports Exerc. 2015 Oct;47(10):2150-7. doi: 10.1249/MSS.0000000000000634.
  11. A new mechanism of action of thienopyridine antiplatelet drugs - a role for gastric nitrosthiol metabolism? Anderson RA, Bundhoo S, James PE. Atherosclerosis. 2014 Nov;237(1):369-73. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2014.08.045.
  12.  Systemic oxidative-nitrosative-inflammatory stress during acute exercise in hypoxia; implications for microvascular oxygenation and aerobic capacity. Woodside JD, Gutowski M, Fall L, James PE, McEneny J, Young IS, Ogoh S, Bailey DM. Exp Physiol. 2014 Dec 1;99(12):1648-62. doi: 10.1113/expphysiol.2014.081265.
  13.  Young women with polycystic ovary syndrome have raised levels of circulating annexin V-positive platelet microparticles. Willis GR, Connolly K, Ladell K, Davies TS, Guschina IA, Ramji D, Miners K, Price DA, Clayton A, James PE, Rees DA. Hum Reprod. 2014 Dec;29(12):2756-63. doi: 10.1093/humrep/deu281.
 

Dolenni Allanol

Aelodaeth / Pwyllgorau Proffesiynol

Cymdeithas Ryngwladol Ocsid Nitric (Bwrdd Gweithredol, cyfredol); Llywydd Etholedig (llywydd 2017-2018)
Fforwm Fesigl Allgellog y DU (cyfredol);
Sefydliad Ymchwil y Galon Cymru (Bwrdd Gweithredol, cyfredol);
Grŵp Gweithredu Strôc (Ymchwil), Cymru (cyfredol);
Grŵp EPR, Cymdeithas Frenhinol Cemeg, aelod o'r Pwyllgor Cenedlaethol (2004-2008);
Cymdeithas Ryngwladol Cludiant Ocsigen i'r Meinwe (ISOTT; aelod);
Cymdeithas Endotocsin Rhyngwladol (aelod);
Cymdeithas Ryngwladol EPR (aelod);
Cymdeithas Ocsigen (aelod);
Cymdeithas Ryngwladol Ymchwil Radicaliaid Rhydd (aelod);
Cymdeithas Cardiofasgwlaidd Cymru (aelod);
Cymdeithas Ryngwladol Fesiclau Allgellog (ISEV; aelod)

Adolygydd / Byrddau Arbenigol

 Cyfnodolion:

Review Editor Cardiovascular Therapeutics, a specialty section of Frontiers in Cardiovascular MedicineNature (reviews); Circulation; Free Radical Biology and Medicine; Nitric oxide; PNAS (USA); Heart; Acta Physiologica; Cardiovascular Research; ATVB; Applied Physiology; Biomaterials; Hypertension; Cardiovascular Research; British Journal of Pharmacology; European Journal of Pharmacology.

 Cyrff cyllido:

Lung Injury, Repair and Remodeling Study Section (LIRR; National Institutes of Health, USA); British Heart Foundation; Diabetes Wellness Research Foundation; Diabetes UK; Cardiovascular Research Development Fund; WORD (Welsh Office for Research and Development); NISCHR (National Institutes for Social Care and Health Research), current Faculty member.

 Diwydiant:

Izon Ltd (Advisory Board); Ruskinn Ltd (Scientific Board); Bionox Ltd (Directors Board); Sievers (Analytics) Ltd (Resource Centre); Accord Biosciences (Consultant); Science in Sport (SIS; Advisor/measurements); Provexis (Advisor/measurements); N30 Pharmaceuticals (Advisor/measurements).