Dr Joseph L. Davies

​​​​​​ Dr Joseph L DaviesSwydd: Darlithydd mewn Seicoleg Gymhwysol​

Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

E-bost JLDavies@cardiffmet.ac.uk

Rhif Ystafell: D3.10

Addysgu

Arweinydd Modiwl

 • PSY5205: Cyflwyniad i Seicoleg Fforensig

Addysgu

 • FDN3207: Cyflwyniad i Seicoleg
 • FDN3209: Y Person a'r Gymdeithas
 • PSY4200: Cynnal a Chyfathrebu Ymchwil
 • PSY4203: Materion Cysyniadol a Hanesyddol mewn Seicoleg
 • PSY5203: Seicoleg Wybyddol a Biolegol Gymhwysol
 • PSY6206: Seicoleg Fforensig Gymhwysol
 • HPL7019: Materion Bioseicogymdeithasol mewn Iechyd

Tiwtora a Goruchwyliaeth

 • Tiwtor personol ar Lefelau 4, 5, a 6
 • Tiwtor Blwyddyn Lefel 6
 • Goruchwyliaeth israddedig

Ar hyn o bryd mae Joe yn goruchwylio myfyrwyr MSc Seicoleg Iechyd ac MSc Seicoleg Fforensig ar brosiectau sy'n ymwneud â darpariaeth gofal a thriniaeth o fewn gwasanaethau iechyd meddwl fforensig, anghydraddoldebau iechyd corfforol mewn lleoliadau fforensig, ac agweddau'r cyhoedd tuag at y defnydd therapiwtig o sylweddau seicedelig.​

Cyhoeddiadau

Adroddiadau'r Llywodraeth a Phapurau Ymchwil

 • Burn, P., Strelitz, J., Luna, E., Davies, J. L., John, O. & Popis, J. (2024, April). Smoking and Mental Health: A Framework for Action in Wales. Royal College of Psychiatrists.
 • Davies, J. L., Lawrence, D., Bagshaw, R., Watt, A. & Seage, C. H. (2024). Psychological trauma predicts obesity in patients in secure mental health services. The International Journal of Forensic Mental Health. https://doi.org/10. 1080/14999013.2024.2314544
 • Hayman, C., Stubbings, D., Davies, J. L. & Payne, L. (2024). Can education limit the public's vulnerability to county lines? Crime Prevention and Community Safety, 26(1). https://doi.org/10.1057/s41300-023-00195-z
 • Davies, J. L., Watt, A., Bagshaw, R., Hill, C. & Seage, C. H. (2023). Weight gain is not associated with antipsychotic medication, sociodemographic factors, or diagnosis in a Welsh secure mental health unit. International Journal of Forensic Mental Health.https://doi.org/10.1080/14999013.2023.2218287
 • Davies, J. L., Bagshaw, R., Watt, A., Hewlett, P., & Seage, C. H. (2023). Staff perspectives on obesity within a Welsh secure psychiatric inpatient setting. Journal of Mental Health Education, Training and Practice, 18(1), 44-52. https://doi.org/10.1108/JMHTEP-06-2022-0050
 • ​Mills, S., & Davies, J. L. (2022, April). Making days count: a national review of secure psychiatric inpatient services. National Collaborative Commissioning Unit, Quality Assurance Improvement Service. Ar gael o: https://nccu.nhs.wales/qais/national-reviews/making-days-count/mdc-documents/making-days-count1/

Cylchlythyrau


Erthyglau Ar-lein


Cyflwyniadau mewn Cynadleddau

 • Davies, J. L., Baghaw, R., Watt, A., Hewlett P. & Seage, H. (2023). Staff perspectives on obesity within a Welsh secure psychiatric inpatient setting.. Papur a gyflwynwyd yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Ryngwladol Gwasanaethau Iechyd Meddwl Fforensig (IAFMHS). Sydney, Awstralia, Mehefin 2023.
 • Davies, J. L., Mills, S., & Clarke, A. (2021). Exploring early trauma in Welsh secure psychiatric inpatients.. Poster wedi'i gyflwyno yn y gynhadledd Ryngwladol Gofal wedi'i Goleuo gan Drawma mewn Ymarfer. Ar-lein, Tachwedd 2021. 10.13140/RG.2.2.22614.52806
 • Davies, J. L. (2019). Understanding weight gain in secure psychiatric services. Cyflwyniad llafar yng nghynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru. Casnewydd, Cymru, Hydref 2019.
 • Davies, J. L., Seage, H., Watt, A., Hewlett, P., Bagshaw, R., & Deslandes, P. (2020). Weight gain in psychiatric inpatients was unrelated to medication, treatment duration or sociodemographic factors. Appetite, 151, 104336.. Crynodeb o'r papur a gyflwynwyd yn 43ain Cyfarfod Grŵp Bwydo ac Yfed Prydain (BFDG). Abertawe, Cymru, Mawrth 2019. https://doi.org/10.1016/j.apet.2019.104336.
 • Davies, J. L., Seage, H., Watt, A., Hewlett, P., Bagshaw, R., Deslandes, P., & Hill, C. (2019). Weight gain in secure psychiatric settings: the role of routinely collected clinical measures in the mediation of obesity.. Poster a gyflwynwyd yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Ryngwladol Gwasanaethau Iechyd Meddwl Fforensig (IAFMHS). Montreal, Canada, Awst 2019. 10.13140/RG.2.2.32680.85761.
 • Davies, J. L., Hewlett, P., Seage, H., Watt, A., Bagshaw, R., & Hill, C. (2018). Weight gain in secure psychiatric settings: The role of psychological factors in the mediation of obesity. Appetite130, 302.. Poster a gyflwynwyd yng Nghyfarfod Grŵp Bwydo ac Yfed Prydain (BFDG). Lyon, France, March 2018. https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.05.177.
 • Davies, J. L., James, D., Limbert, C., & McRae, D. (2018). Investigating job satisfaction in pharmacists undertaking new roles in GP surgeries within Wales. Poster a gyflwynwyd yng nghynhadledd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Caerdydd, Cymru.


Adolygiadau

Ar hyn o bryd mae Joe yn adolygydd i'r International Journal of Forensic Mental Health and Crime Prevention and Community Safety.

Rwyf hefyd wedi cynnal adolygiadau ar gyfer y cyfnodolion canlynol:

 • BMJOpen
 • Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy
 • Obesity Review

Proffil

Enillodd Joe ei radd israddedig mewn Astudiaethau Seicoleg a Chwnsela ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, ei MSc mewn Seicoleg Iechyd, a'i PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae'n seicolegydd siartredig Cymdeithas Seicolegol Prydain (CPsychol) ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA). Mae wedi bod yn aelod llawn amser o staff academaidd Met Caerdydd ers mis Hydref 2022.

Cyn hyn, bu Joe yn gweithio fel Uwch Ymchwilydd Clinigol i Wasanaeth Gwella Sicrwydd Ansawdd yr Uned Comisiynu Cydweithredol Genedlaethol, GIG Cymru. Ers dechrau ei PhD ym mis Medi 2017, mae Joe wedi cyfrannu'n rheolaidd at ddarpariaeth addysgu ym Met Caerdydd. Ochr yn ochr â'i waith ymchwil, bu Joe hefyd yn gweithio fel seicolegydd cynorthwyol o fewn gwasanaethau iechyd meddwl fforensig ac adsefydlu cleifion mewnol am nifer o flynyddoedd.

Mae ymchwil Joe yn canolbwyntio'n bennaf ar anghydraddoldebau iechyd corfforol, yn enwedig gordewdra, mewn lleoliadau fforensig, fodd bynnag, mae'n angerddol am wella gofal a thriniaeth i unigolion sy'n cael eu trin mewn lleoliadau fforensig i gleifion mewnol.

Aelodaeth:

 • 2024 - presennol: Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
 • 2023 - presennol: Aelod o Banel Cynghori Arbenigol ar gyfer Cangen Cymru Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, Adolygiad o Salwch Meddwl Difrifol ac Ysmygu
 • 2022 - presennol: Seicolegydd Siartredig (CPsychol), Cymdeithas Seicolegol Prydain
 • 2022 - presennol: Aelod o Banel Moeseg Ymchwil Seicoleg Gymhwysol Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • 2021-2022: Cadeirydd y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar gyfer yr Adolygiad Cenedlaethol o Wasanaethau Cleifion Mewnol Seiciatrig Diogel
 • 2021-2022: Aelod Panel o Weithgor Menywod mewn Gofal Diogel
 • 2019-presennol: Aelod o Gymdeithas Ryngwladol Gwasanaethau Iechyd Meddwl Fforensig (IAFMHS)

 

Ymgynghoriadau

 • Tachwedd 2023 – Ymgynghoriad ar ennill pwysau a gordewdra mewn gwasanaeth cleifion mewnol arbenigol diogelwch canolig ac isel, Thornford Park, Elysium Healthcare, Thatcham, DU

 

Sgyrsiau Gwadd

 • Ebrill 2024 Gwahoddiad i gyflwyno ymchwil ar ordewdra diogel cleifion mewnol yn nigwyddiad cydweithio Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru a'r Uned Comisiynu Cydweithredol Genedlaethol, Caerdydd, Cymru.
 • Gorffennaf 2023: Gwahoddiad i gyflwyno canfyddiadau o'r Adolygiad Cenedlaethol o Wasanaethau Diogel Cleifion Mewnol Seiciatrig yng Nghynhadledd Rhannu Arfer Gorau Elysium, Northampton, DU
 • Ionawr 2023 Gwahoddiad i gyflwyno 'Sgwrs Gyrfaoedd' ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, Abertawe, DU
 • Medi 2022: Gwahoddiad i gyflwyno canfyddiadau Adolygiad Cenedlaethol o Wasanaethau Seiciatrig Diogel i Gleifion Mewnol yng Nghlinig Caswell, Pen-y-bont ar Ogwr, DU

 

Ymgysylltu â'r Cyfryngau

 

Ariannu

 • 2024: Prif Ymchwilydd Iechyd Cyhoeddus Cymru – Deall Anweddu yn y Glasoed yng Nghymru. £20,000
 • 2023-2024: Ymchwilydd ymgynghorol. Uned Comisiynu Cydweithredol Genedlaethol – Adolygiad Cenedlaethol o Ordewdra mewn Unigolion Cymreig â Salwch Meddwl Difrifol. £6,885.15
 • 2017-2020: Ymgeisydd myfyriwr. Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth-2 Ysgoloriaeth Ymchwil Ddoethurol. £57,510