Yr Athro Delia Ripley

Teitl y Swydd: Darllenydd mewn Gwyddor Gofal Iechyd
 Rhif Ystafell: D2.01d
 Rhif Ffôn: + 44 (0) 29 2041 5616
 Cyfeiriad E-bost:   dripley@cardiffmet.ac.uk 

Addysgu

Rwy'n gyfrifol am ddylunio a gweithredu rhaglen hyfforddi ymarferwyr (RhYM) Moderneiddio gyrfaoedd Gwyddonol (MSC) BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Gwyddor Bywyd) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Hon oedd y rhaglen gyntaf yn y DU i sicrhau cymeradwyaeth, achrediad a dilysiad yn llwyddiannus gan yr Adran Iechyd, Addysg Iechyd Lloegr, y Cyngor Galwedigaethau Iechyd a Gofal a'r Sefydliad Gwyddor Biofeddygol yn 2012.

Rwy'n cyfrannu tuag at yr elfen a addysgir yn y rhaglenni BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Gwyddor Bywyd) a Gwyddor Biofeddygol, ac rwy'n gyfrifol am ddarparu meysydd o'r cwricwlwm sy'n ymwneud ag Immunohaematoleg ac Ymarfer Proffesiynol. Fel Gwyddonydd Biofeddygol cofrestredig, rwy'n medru pwysleisio pwysigrwydd ymddygiad a rheoleiddio proffesiynol, a chyflwyno cysyniadau am ddatblygiad proffesiynol ac ymarfer myfyriol i fyfyrwyr. Rwyf hefyd yn gweithio gydag addysgwyr clinigol ledled Cymru i gynorthwyo gyda goruchwylio lleoli mewn labordai yn y GIG. Yn ogystal, rwy'n cyfrannu at y gydran a addysgir o'r rhaglen MSc Gwyddoniaeth Biofeddygol mewn Immunohaematoleg, ac rwy'n gyfrifol am oruchwylio a chefnogi prosiectau mewnol sy'n seiliedig ar ymchwil ac ar waith.

Yn amlwg ymhlith y gweithgareddau sy'n gysylltiedig ag addysgu uchod mae sefydlu a chynnal cysylltiadau cydweithredol rhwng Adran Gwyddorau Biofeddygol Metropolitan Caerdydd a'n partneriaid allanol, yn enwedig gyda'r Academi Gwyddor Gofal Iechyd (AHCS), Adran Iechyd Llywodraeth y DU (DoH ), Llywodraeth Cymru, y GIG, Sefydliad Gwyddonwyr Biofeddygol (IBMS), Ysgol Genedlaethol Gwyddor Gofal Iechyd (NSHCS) a Chyngor Gweithwyr Proffesiynol Iechyd a Gofal (HCPC) - gweler yr adran 'dolenni allanol' isod am fanylion.

Ymchwil

Ar hyn o bryd rwy'n ymchwilio i brotein cyfnod acíwt o'r enw Hepcidin, a'i rôl mewn haint ac imiwnedd. Fel rhan o fy astudiaeth PhD, mae gen i ddiddordeb hefyd yng ngweithrediad gwrthficrobaidd y polypeptid hwn yn erbyn ystod o bathogenau cyffredin a gasglwyd o ysbytai, a byddaf yn parhau i archwilio'r posibilrwydd y gallai hepcidin fod yn sail posibl i driniaeth gwrthficrobaidd newydd y mae mawr ei angen yn y dyfodol.

Cyhoeddiadau

1. Ripley DA, Morris RH, Maddocks SE. Dual stimulation with bacterial and viral components increases the expression of hepcidin in human monocytes. FEMS Microbiol Lett. 2014

Dolenni Allanol

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Mae gen i rôl ar secondiad gyda'r Academi Gwyddor Gofal Iechyd (AHCS). Yr AHCS yw corff trosfwaol proffesiynau amrywiol Gwyddor Gofal Iechyd y DU, ac fe'i sefydlwyd a'i gomisiynu gan Adran Iechyd y DU i ddarparu 'un llais' i'r gymuned wyddonol sy'n darparu gofal cleifion yn y system iechyd a gofal cymdeithasol genedlaethol. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda'r Academi ar nifer o brosiectau allweddol gan gynnwys:

• Datblygu rheoleiddio cyson drwy sefydlu cofrestrau gwirfoddol achrededig ar gyfer unigolion sy'n cwblhau'r rhaglenni hyfforddi Moderneiddio Gyrfaoedd Gwyddonol (MSC)
• Gweithredu system o 'gywerthedd' i gydnabod cymwysterau a phrofiad presennol posibl y gweithlu gwyddoniaeth gofal iechyd wedi'u mapio i raglenni hyfforddi'r MSC, er mwyn caniatáu dilyniant gyrfa trwy'r fframwaith gyrfa gwyddoniaeth gofal iechyd newydd
• Sicrwydd ansawdd wrth ddarparu holl addysg a hyfforddiant Gwyddor Gofal Iechyd ledled y DU, mewn partneriaeth â rhanddeiliaid gan gynnwys Ysgol Genedlaethol Gwyddor Gofal Iechyd (NSHCS), y Cyngor Diogelu Iechyd a Gofal (HCPC), a'r Sefydliadau Addysg Uwch sy'n cymryd rhan.
• Datblygu safonau cyffredin ar gyfer ymarfer Gwyddor Gofal Iechyd
Fi yw Arweinydd Academaidd AHCS ar gyfer gweithredu cywerthedd PTP, ac rwyf wedi bod yn allweddol yn natblygiad y broses cywerthedd ar lefel Gwyddonydd Gofal Iechyd STP (MSc). Rwyf hefyd wedi cynorthwyo gyda gweithredu mecanweithiau cadarn sicrhau ansawdd i safoni'r gwahanol hyfforddiant a llwybrau addysg a mewn Gwyddor Gofal Iechyd ledled y DU.

Fel yr unig gynrychiolydd AHCS yng Nghymru, rwy’n gweithio’n agos gyda Phrif Gynghorydd Gwyddonol Llywodraeth Cymru (Iechyd) ac yn cysylltu â grwpiau proffesiynol Gwyddor Gofal Iechyd GIG Cymru er mwyn sicrhau bod gan y gweithlu fewnbwn i strwythur cynghori ffurfiol Llywodraeth Cymru. Mae'r rôl hon wedi cynnwys treialu ymgeiswyr o Gymru ar gyfer cywerthedd STP, a hwyluso mynediad at reoliad statudol ar gyfer Gwyddonwyr Clinigol wedi hynny. Mae'r rheoliad cynyddol hwn yn ddatblygiad pwysig a fydd yn effeithio ar ansawdd a diogelwch gwasanaethau'r GIG yng Nghymru, ac yn bwysicaf oll, yn gwella gofal cleifion yn uniongyrchol.

http://www.ahcs.ac.uk/
https://www.ibms.org/
http://www.hcpc-uk.org.uk/
http://hee.nhs.uk/
http://nshcs.org.uk/