Alastair Tomlinson

​​​

Teitl y Swydd:Uwch-Ddarlithydd mewn Iechyd yr Amgylchedd ac Iechyd y Cyhoedd
 Rhif Ystafell: D1.05
 Cyfeiriad E-bost:   agtomlinson@cardiffmet.ac.uk

 Rhif ​Ff​ôn:          + 44 (0) 29 2041 1528​

 

Addysgu

Cefndir proffesiynol Alastair yw rhyngwyneb iechyd yr amgylchedd ac ymarfer iechyd cyhoeddus. Yn ystod ei yrfa mewn llywodraeth leol deliodd â llygredd sŵn, rheoli clefydau trosglwyddadwy, gwella iechyd a pholisi a strategaeth iechyd yr amgylchedd. Arweiniodd Alastair grŵp partneriaeth Cymru-gyfan o awdurdodau lleol gan sefydlu lleoedd cyhoeddus di-fwg yn llwyddiannus, a datblygodd becyn datblygu sefydliadol i adeiladu ar y potensial i wella iechyd mewn awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae ganddo radd Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus o Brifysgol Caerdydd, a Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu mewn Addysg Uwch o Fet Caerdydd.


Mae Alastair yn cyflwyno modiwlau a darlithoedd sy'n ymwneud â'r prif bynciau canlynol:
• Iechyd y cyhoedd, penderfynyddion cymdeithasol iechyd ac anghydraddoldebau iechyd
• Epidemioleg ac asesiad iechyd y boblogaeth
• Diogelu iechyd: yn enwedig atal clefydau trosglwyddadwy a rheoli achosion, a defnyddio cyfraith amddiffyn iechyd i amddiffyn iechyd y cyhoedd
• Asesu effaith iechyd a dylanwadu ar bolisi iechyd cyhoeddus
• Datblygu a gweithredu ymyriadau iechyd cyhoeddus
• Dulliau ymchwil mewn iechyd y cyhoedd a thechnegau dadansoddi data meintiol


Mae Alastair yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y radd  MSc mewn Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol, ac yn ddiweddar arweiniodd ar ddylunio a dilysu llwyddiannus rhaglen Iechyd Cyhoeddus BSc (Anrh) Met Caerdydd

Ymchwil

Diddordebau ymchwil
Mae diddordebau ymchwil Alastair yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd ymyriadau amgylcheddol mewn iechyd cyhoeddus wrth ymdrin ag anghydraddoldebau iechyd, a sut y gellir teilwra ymyriadau a gwasanaethau i sicrhau’r canlyniadau iechyd cadarnhaol mwyaf posibl a lleihau anghydraddoldebau mewn unigolion a chymunedau difreintiedig. Mae ganddo ddiddordeb hefyd mewn ymchwiliadau pedagogaidd ynghylch dylunio cwricwlwm effeithiol ar gyfer cymwysterau proffesiynol ym maes iechyd y cyhoedd ac iechyd yr amgylchedd, yn enwedig rôl dysgu ar sail problemau a dysgu yn y gwaith.


Gweithgaredd menter
Mae gan Alastair arbenigedd mewn ystod o faterion a thechnegau iechyd cyhoeddus. Mae ganddo ddealltwriaeth fanwl o ddeddfwriaeth amddiffyn iechyd yng Nghymru a Lloegr a sut y gellir ei defnyddio'n ymarferol i amddiffyn iechyd ac atal clefyd a haint rhag lledaenu. Yn 2013 darparodd adroddiad ymchwil ar gyfer Llywodraeth Cymru yn amlinellu cynlluniau astudiaethau epidemiolegol er mwyn datblygu’r sylfaen o dystiolaeth ar effeithiau tyllu cosmetig ar iechyd y boblogaeth yng Nghymru. Mae ganddo hefyd arbenigedd mewn asesu effaith iechyd, dylanwadu ar ddatblygiad polisi ar gyfer iechyd y cyhoedd, a dylunio ymyrraeth o fewn iechyd y cyhoedd.
Mae Alastair hefyd yn brofiadol mewn dylunio a darparu cyrsiau DPP a rhaglenni datblygiad proffesiynol. Mae ganddo ddealltwriaeth ragorol o fframweithiau cymwysterau a chofrestru proffesiynol ym maes iechyd y cyhoedd ac iechyd yr amgylchedd, ac mae'n cyfrannu'n rheolaidd at ddatblygiadau ledled y DU fel y fframwaith peilot Ymarfer Uwch (Iechyd y Cyhoedd) a'r arolygiad o'r Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd.

Crynodeb o weithgaredd menter:

Cymhwyso Deddfwriaeth Diogelu Iechyd (2010 ymlaen, Cleient: Iechyd Cyhoeddus Cymru ac awdurdodau lleol): cynllunio a darparu cwrs DPP 2-ddiwrnod wedi'i ddilysu ar lefel Meistr ar gyfer gweithwyr proffesiynol amddiffyn iechyd i'w galluogi i ddeall a chymhwyso'r fframwaith cyfreithiol amddiffyn iechyd newydd yng Nghymru a Lloegr. Yn dilyn y cwrs llwyddiannus a cymeradwy hwn, cyflwynodd Alastair gyrsiau 1-diwrnod pellach i dros 100 o gynrychiolwyr o asiantaethau iechyd cyhoeddus ac awdurdodau lleol ledled Cymru. Mae'n parhau i ddarparu digwyddiadau DPP ar y pwnc hwn fel elfen graidd o Raglen Hyfforddi Swyddogion Arweiniol ar Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Penderfynyddion Cymdeithasol ac Anghydraddoldebau Iechyd (2012 ymlaen, Cleient: Iechyd Cyhoeddus Cymru): cynllunio a darparu cwrs DPP 1-diwrnod ar gyfer gweithwyr proffesiynol o fewn iechyd y cyhoedd a'r gweithlu ehangach er lles iechyd y cyhoedd. (gyda Gayle Davis).

Tyllu Cosmetig  ̶  datblygu'r sylfaen o dystiolaeth (2013, Cleient: Is-adran Diogelu Iechyd Llywodraeth Cymru): i gefnogi datblygu polisi a datganiadau Gweinidogol ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag effeithiau tyllu cosmetig ar iechyd, nododd Llywodraeth Cymru y gallai fod angen mwy o waith ymchwil ar gyffredinolrwydd tyllu cosmetig yng Nghymru a'r risgiau iechyd cysylltiedig. Gwerthusodd yr adroddiad ymchwil hwn ddulliau posibl ar gyfer ymchwilio i'r materion hyn, a chynigiodd gynllun ymchwil fesul cam (astudiaeth drawsdoriadol wedi'i ddilyn gan astudiaeth reoli achos) ynghyd â ffigurau cyllid mynegol.

Dyluniad cymhwyster galwedigaethol Iechyd yr Amgylchedd (2013-14, Cleient: Safonau Sgiliau Saudi ac AlphaPlus): Cam 1: Cynnal adolygiad o Safonau drafft Galwedigaethol Cenedlaethol Iechyd yr Amgylchedd er mwyn sicrhau eu bod o safon a chyfredoledd digonol i'w hanfon ar gyfer ymgynghoriad ehangach â chyflogwyr Saudi. Cam 2: datblygu dogfennaeth gymhwyster sy'n addas ar gyfer ymgynghori â chyflogwyr a cholegau Saudi a chynhyrchu dogfennaeth gymhwyster terfynol.   

Rhaglen hyfforddi "Cyflwyniad i Iechyd y Cyhoedd" (2013-14, Cleient: Iechyd Cyhoeddus Cymru): yn dilyn tendr llwyddiannus, wedi cwmpasu a dylunio rhaglen hyfforddi tendro llwyddiannus gan arwain at yr adroddiad terfynol i'r cleient (gyda Gayle Davis).

Rhaglen Ymarfer Uwch Dysgu yn y Gwaith (Iechyd y Cyhoedd) (2014 ymlaen, Cleient: Iechyd Cyhoeddus Cymru): yn dilyn tendr llwyddiannus, wedi cwmpasu a dylunio rhaglen ddysgu yn y gwaith er mwyn cefnogi ymarferwyr cofrestredig sy'n gweithio tuag at gydnabyddiaeth ymarfer uwch ym maes iechyd y cyhoedd. Mae gweithrediad y rhaglen bellach ar y gweill mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru (gyda Gayle Davis).

Cyhoeddiadau

Allbynnau ymchwil

Tomlinson, A. & Brunt, H. (2013), The health impacts of environmental nuisances and their contribution to health inequities – a review, Journal of Environmental Health Research, 13(1): 68-82. http://www.cieh.org/jehr/default.aspx?id=50282

Brunt, H. & Tomlinson, A. (2013), Annoyance from common environmental hazards: a cause for public health concern?, Chemical Hazards and Poisons Report, 23: 31-35. https://www.gov.uk/government/publications/chemical-hazards-and-poisons-report-issue-23

Hogan, K. & Tomlinson, A. (2012), Evaluation of the impact and effectiveness of safeguarding children training on dental practice, Annual Clinical Journal of Dental Health, 2:48-52

Tomlinson, A. (2008). Mapping of National Occupational Standards for Health Protection against undergraduate module content. Report for Skills for Health (Sector Skills Council)

Conference presentations

Presentation at the Advance HE’s Annual Teaching and Learning Conference 2019, Teaching in the spotlight: Innovation for teaching excellence being held on 2-4 July 2019 at Northumbria University. Presentation entitled - Contextualised academic skills induction to aid transition and retention for undergraduate and postgraduate students. (Stuart Scott, Chris Dennis,  Gayle Davis, Alastair Tomlinson)

Tomlinson, A.G. Building capacity & confidence for evidence based environmental health practice: development of a practitioner-research mentoring scheme
May 2016. Presented at 14th World Environmental Health Congress, Lilongwe, Malawi.

Tomlinson, A.G. The CIEH Practitioner-Research Mentoring Scheme: building capacity and confidence for evidence-based environmental health practice
November 2015. CIEH Research Practice Conference, Middlesex University, London.

Tomlinson, A.G. Key factors in successful outbreak management: lessons learned in the United Kingdom
July 2014. Presented at 13th World Environmental Health Congress, Las Vegas, USA.

Tomlinson, A.G. & Davis, G. Protecting and improving environmental health by influencing policy
July 2014. Workshop delivered at 13th World Environmental Health Congress, Las Vegas, USA.

Tomlinson, A.G. Applying threshold concepts to undergraduate environmental health curriculum design
July 2014. Presented at International Faculty Forum, 13th World Environmental Health Congress, Las Vegas, USA.

Tomlinson, A.G. The public health significance of environmental nuisance in Wales
May 2012. Presented at 12th World Environmental Health Congress, Vilnius, Lithuania

Tomlinson, A.G. Problem-based learning in applied research methods for environmental health
May 2012. Presented at International Faculty Forum, 12th World Environmental Health Congress, Vilnius, Lithuania.

Tomlinson, A G. Problem-based learning in applied research methods for environmental health
March 2011. Presented at Celebrating the Past and Embracing the Future: Evolution and Innovation in Problem-based learning (Higher Education Academy conference, Grange-over-sands, Cumbria)


Tomlinson, A G & Belcher, P C. Developing an international perspective in the environmental health curriculum.
September 2010. Presented at 11th World Environmental Health Congress, Vancouver (International Federation of Environmental Health)


Tomlinson, A G. Using National Occupational Standards to evaluate the environmental health undergraduate curriculum
September 2010. Presented at 11th World Environmental Health Congress, Vancouver (International Federation of Environmental Health) 

Tomlinson, A G & Belcher, P C. Developing postgraduate training pathways for public health practitioners & the wider workforce
March 2010. Poster displayed at UK Public Health Association Annual Public Health Forum 2010 (Bournemouth)

Tomlinson, A G. Mapping of National Occupational Standards for Health Protection against Environmental Health undergraduate module content
March 2009. Poster displayed at UK Public Health Association Annual Public Health Forum 2009 (Brighton)

Tomlinson, A G. Implementing smoke free public places in Wales
April 2008. Poster displayed at UK Public Health Association Annual Public Health Forum 2008 (Liverpool)

Tomlinson, A G. Can the environmental health profession in Wales achieve its Vision for 2012?
June 2006. Presented at 9th World Environmental Health Congress, Dublin (International Federation of Environmental Health)

Dolenni Allanol

Mae Alastair yn Ymarferydd Siartredig o Iechyd yr Amgylchedd (CEnvH), yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, ac yn Aelod Pleidleisio o Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd (MCIEH). Fe'i penodwyd gan Gofrestr Iechyd Cyhoeddus y DU i asesu portffolios a gyflwynwyd gan ymgeiswyr ar gyfer cofrestru Ymarferyddion Iechyd Cyhoeddus. Mae Alastair hefyd yn asesydd penodedig ar gyfer Portffolio Ymarfer Proffesiynol CIEH a Chyfweliad Proffesiynol CIEH, agweddau allweddol ar y broses gymhwyso i ddod yn Ymarferydd Iechyd yr Amgylchedd.

Rolau allanol academaidd
• Arholwr Allanol, BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd, Prifysgol Leeds Beckett (tan fis Hydref 2018)
• Arholwr Allanol, BSc (Anrh) Astudiaethau Iechyd yr Amgylchedd, Prifysgol Leeds Beckett a Choleg Amddiffyn Addysg a Hyfforddiant Iechyd (tan fis Hydref 2018)

 

Rolau allanol proffesiynol
• Cydlynydd y Cynllun, Cynllun Mentora Ymchwil Ymarferydd-Ymchwil CIEH
• Bwrdd Gweithredol, Grŵp Diddordeb Arbennig Addysg ac Ymchwil CIEH
• Aelod Academaidd, Grŵp Llywio Cydweithrediad Iechyd a'r Amgylchedd Cymru
• Aelod, Panel Arbenigol Clefydau Trosglwyddadwy (Cyfarwyddwyr Amddiffyn Cyhoeddus Cymru)
• Aelod, Grŵp Cynghori Cyfraith Clefydau Trosglwyddadwy Llywodraeth Cymru
• Aelod, Grŵp Llywio Hyfforddiant Diogelu Iechyd / Swyddogion Arweiniol, Iechyd Cyhoeddus Cymru