Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Staff>Dr John Richard Littlewood

Dr John Richard Littlewood BSc (hons) PhD FHEA ACIAT

Screen-shot-2011-06-14-at-14.53.04-150x100.pnge: jlittlewood@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416676

ORCID ID: 0000-0002-0351-9954


Meysydd Pwnc Arbenigol 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bensaernïol; Gwerthuso Perfformiad Adeiladu; Adeiladu Diagnosteg ac Arolygu; Adeiladu Perfformiad Tân - y Bwlch Diogelwch; Cynhyrchu Bioamrywiaeth a Bwyd Organig; Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu; Dylunio Amgylcheddol, Adeiladu a Gweithredu Adeiladau; Tai; Adeiladau Cynaliadwy a Gwydn; Ynni a Dŵr Cynaliadwy. 

Cymwysterau 

ISO18436 PCN Level I (General) Accredited and Level II (Civil Engineering) Accredited Infra-Red Thermography, British Institute of Non Destructive Testing (2014). 
Domestic Air Tightness Testing Accredited, British Institute of Non Destructive Testing (2014). 
Domestic Air Tightness Testing Qualified, Building Science Research Information Association (2012). 
ISO18436 PCN Level I Thermographer, Certified – InfraRed Training Centre, Flir (2011). 
PhD: A study of the design and thermal performance of two storey earth sheltered houses (2001). 
BSc (Anrh) Yn Gyntaf mewn Arolygu Adeiladau (1996) 

Bywgraffiad 

Hyfforddais fel Syrfëwr Adeiladu cyn arbenigo mewn Peirianneg a Thechnoleg Pensaernïol ac Adeiladu, gan ganolbwyntio ar Gynaliadwyedd, a Pherfformiad Adeiladu a Systemau. Rwy'n Beiriannydd Adeiladu Siartredig. Yn 2021 mae gen i 27+ mlynedd o brofiad yn y byd academaidd, diwydiant, a chael fy secondio i amrywiol sefydliadau gan ddefnyddio fy arbenigedd arloesol i ddatrys problemau perfformiad adeiladu sy'n effeithio ar gyfforddusrwydd preswylwyr, defnyddio ynni a lliniaru carbon gweithredol, ac felly ansawdd bywyd. Ffocws canolog fy ngwaith yw: tai ar lefel adeilad sengl, i ficro-gymunedau ac ystadau; a chydweithrediad â diwydiant a rhanddeiliaid ar gyfer gwytnwch a lles cymdeithasol. Rwyf wedi gweithio gyda/yn parhau i weithio gyda nifer o sefydliadau. Cymdeithasau Tai: 30+ ar gyfer eu rhaglenni datblygu ac ôl-ffitio newydd; pedwar prif gontractwr adeiladu - dod ag arloesedd perfformiad i'w camau dylunio ac adeiladu; dulliau adeiladu modern gwneuthurwyr dau ffrâm ddur a ffrâm bren oddi ar y safle. Hefyd, llawer o Brifysgolion a Pholytechnig y DU a rhyngwladol.

Er 2008 rwyf wedi gweithio'n llawn amser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd fel Sylfaenydd (2009) ac Arweinydd y grŵp Amgylchedd Adeiledig Ecolegol (EBERE), gan drawsnewid i'r grŵp Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy a Gwydn (SuRBe) yn 2018. Mae SuRBe yn amlddisgyblaethol ar gyfer crefftau a phroffesiynau'r amgylchedd naturiol ac adeiledig, a thrawsddisgyblaethol ar gyfer gwytnwch cymdeithasol.

Rwyf wedi cynhyrchu oddeutu £3.2 miliwn o gyllid er 1997, o grantiau cynghorau ymchwil, cyllid yr UE, InnovateUK, Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, Cronfeydd Ymchwil a Datblygu Sefydliadau, ac Ymgynghoriaeth. Ymdrechais i weithio gyda diwydiant, rhanddeiliaid, a chymdeithas cyn gynted ag y dechreuais fy PhD, i ddatrys problemau technegol (yn aml cyn bod diwydiant yn ymwybodol ohonynt) ac o'r herwydd rwyf wedi cael fy ariannu'n rhannol gan asiantaethau diwydiant/llywodraeth er 1997.  Mae fy meysydd pwnc arbenigol yn amrywiol ac yn croesi amgylchedd adeiledig ansoddol a meintiol, disgyblaethau peirianneg a gwyddonol a methodolegau: Peirianneg Pensaernïol ac Adeiladu, Gwyddoniaeth a Thechnoleg; Asesu Perfformiad Adeiladu; Diagnosteg Ffabrig Adeiladu a Fforensig; Y Bwlch Diogelwch - Perfformiad Tân; Rheoli Newid Ymarfer Proffesiynol; Gwerthusiad Ôl-feddiannaeth; Dylunio Amgylcheddol, Adeiladu a Gweithredu Adeiladau; Optimeiddio Gweithgynhyrchu Oddi ar y Safle o Ddulliau Adeiladu Modern; Cyfforddusrwydd Preswylwyr ac Iechyd a Lles; Tai; Adeiladu Arloesol; Adeiladau Cynaliadwy a Gwydn; the Energy:Water Nexus; a Bwyd Trefol ac Organig, Cynhyrchu Fflora a Ffawna a Diogelwch.

Arweiniais dri llwybr Doethuriaeth Broffesiynol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, gan gynnwys Peirianneg a'r Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy. Yn 2021, rwyf wedi goruchwylio 11 gradd ymchwil hyd nes eu cwblhau; rwy'n goruchwylio 18 (tri i fod i gael eu cwblhau yn 2021) ac rwyf wedi bod yn arholwr ar gyfer 18 yn Awstralia, Ffrainc, a'r DU, yn Saesneg a Ffrangeg. Rwyf wedi awduro/cyd-awduro 145 o erthyglau cyhoeddedig a phenodau llyfrau wedi'u hadolygu gan gymheiriaid, gan gynnwys Cyd-olygu un llyfr, chwe thrafodiad cynhadledd, a sawl rhifyn arbennig Cyfnodolyn. Rwy'n un o dri Chyd-olygydd ar gyfer cyfres lyfrau Springer: 'Advances in Sustainability Science and Technology' a lansiwyd yn 2019, gyda phedair cyfrol wedi'u cyhoeddi yn 2021, a derbyniwyd pumed cynnig 'Smart and Sustainable Technology for Resilient Cities and Communities'.  

Rwyf wedi bod yn adolygydd ar gyfer llawer o gyhoeddiadau cynadleddau a chyfnodolion, a chyhoeddwyr llyfrau er 2001. Er 2010 rwyf wedi ymgymryd â nifer o rolau ar gyfer KES International, gan gynnwys ar gyfer cynhadledd Ryngwladol Cynaliadwyedd mewn Ynni ac Adeiladau (SEB). Rwy'n Gadeirydd Cyffredinol yn 2021 (2014, 2017, 2019, 2020). Er 2013 a 2015 rwy'n Gadeirydd y Trac Cyffredinol Adeiladau Cynaliadwy, Gwydn a Chlyfar, a Chyd-gadeiryddion traciau gwahoddedig sy'n cysylltu dyluniad ag iechyd; a hefyd gweithgynhyrchu. Yn 2021, rwyf hefyd yn Gyd-Gadeirydd Uwchgynhadledd Ryngwladol Ar-lein COVID-19 'A Transition to a more Resilient World' ac yn un o'r chwech Prif Siaradwr. Ym mis Medi 2020, dyfarnwyd Cyfraniad Eithriadol i Wobr Ryngwladol KES i mi am ddegawd o gefnogi Cyfres Cynhadledd Ryngwladol SEB, ac un o gyd-olygyddion sefydlu cyfres lyfrau Springer.

Rwy'n hapus ac yn awyddus i gydweithio'n lleol, yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac ar draws diwylliannau.

Ymchwil gyfredol 

Mae John yn ymchwilydd cymhwysol gydag agwedd entrepreneuraidd. Yn ogystal â phennawd EBERE (gweler uchod) mae John yn aelod o Sefydliad Ymchwil Cymru a Chelf (WIRAD) ac yn aelod o Grŵp Ynni Cymru Tai Cymunedol (http://www.chcymru.org.uk/), Grŵp Diogelwch Tân a Fforwm Gwasanaethau Technegol. Dros y blynyddoedd mae ei ddiddordebau ymchwil a menter wedi uno ac wedi dod yn amrywiol. Mae John yn arwain prosiectau ar gyfer diwydiant, yn aml yn sicrhau grantiau a chyllid i fynd i'r afael â heriau busnes gweithredol a strategol sy'n tueddu i fod yn rhyngddisgyblaethol eu natur. Mae hefyd yn dylunio ac yn goruchwylio PhDs a Doethuriaethau Proffesiynol mewn meysydd fel Benchmarking Food-Production & Novel Beehives; Assessing the Thermal Performance in New Low Carbon Dwellings & Retrofitted Deprived Dwellings; Novel Heating & Cooling Systems for Buildings, such as building integrated earth tubes and micro-biomass; Rammed earth and Straw-bale Construction; Mapping and Reducing Energy Use in Manufacturing Medical Devices; and Developing Water Mitigation and Reuse Strategies for Irrigating Commercial Buildings in the Middle East. Ei ddiddordebau craidd yw Optimising the Design, Construction & Operation of new and existing Housing; Diagnostic Monitoring and Testing of Performance in Buildings and impacts upon Occupant health, energy use and comfort; Fire Performance in Buildings – the Safety Gap; and Sustainable Buildings and Resources. 

Thema gyffredin ynddynt i gyd yw awydd i roi pobl, eu cartrefi a'u cymunedau wrth galon ymchwil, gyda'r nod o greu effaith 'byd go iawn', ar gyfer dyfodol cynaliadwy a gwydn. 

Principal Publications, Exhibitions and Awards

View Dr Littlewood’s papers and publications on Cardiff Metropolitan University’s DSpace repository.

ORCID ID: 0000-0002-0351-9954

Selected Journal Articles, Book Chapters & Patents (recent and ‘in press’) 

• Zaccaro, F., Littlewood, J.R. & Hayles, C., An Analysis of Repeating Thermal Bridges from Timber Frame Fraction in Closed Panel Timber Frame Walls: A Case Study from Wales, UK, Energies. (2021). DOI: 10.3390/en14041211

• Seguela, G., Littlewood, J.R. and Karani, G. (2020) 'A GHG Metric Methodology to Assess Onsite Buildings Non-Potable Water System for Outdoor Landscape Use', Applied Sciences, 10(4), p.1339. DOI: 10.3390/app10041339.DOI: 10.3390/app10041339

• Seguela, G., Littlewood, J.R. & Karani, G. Water resource management in the context of a non-potable water reuse case study in arid climate. Energ. Ecol. Environ. (2020). DOI. 10.1007/s40974-020-00169-z 

• SerraValentina, LittlewoodJohn R, and Capozzoli Alfonso, (Editorial) Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Engineering Sustainability 2019 172:6, 271-271. DOI: 10.1680/jensu.2019.172.6.271

• Naimi, A. Karani, G, Littlewood, J. R. 2018. Stakeholder Views on Land Reclamation and Marine Environment in Doha, Qatar. Journal of Agriculture and Environmental Sciences. DOI: 10.15640/jaes.v7n1a4. 

• Littlewood J., Spataru C. & Howlett B., Jain, L.C. 2017. Smart Energy Control Systems for Sustainable Buildings. Springer, Smart Innovation, Systems and Technologies series. Vol 67. March. DOI: 10.1007/978-3-319-52076-6.

• LITTLEWOOD, J, R. ALAM, M. GOODHEW, S. 2017. A new methodology for the selective measurement of building performance and safety. Energy Procedia Journal. Vol. tbc, February, pp. TBC.

• LITTLEWOOD, J, R. SMALLWOOD, I. One year temperature and heat pump performance for a micro-community of low carbon dwellings, in Wales, UK. Energy Procedia Journal. Vol. tbc, February, pp. TBC.

• Cosgrove J., Littlewood J, & Wilgeroth P., 2017. "Development of a Framework of Key Performance Indicators (KPIs) to Identify Reductions in Energy Consumption in a Medical Devices Production Facility", International Journal of Ambient Energy (IJAE), Taylor & Francis. January. pp, 1-12.

• Gorse, C. Brooke-Peat, M. Booth, C. Crosse, J. Erkoreka, A. Fitton, R. Fletcher, M. Goodhew, S. Gledson, B. Fylan, F. Glew, D. Johnston, D. Littlewood, J. R. Meuleman, J. Miles-Shenton, M. Parker, J. Pomponi, J. Scott, L. Thomas, F. 2017. Building Performance Evaluation. Chartered Institute of Builders, Epsom, UK. (inpress).

• Cosgrove J., Littlewood J. & Wilgeroth P. 2017. Development of a holistic method to analyse the consumption of energy and technical services in manufacturing facilities, Chapter Nine. In: 'Smart Energy Control Systems for Sustainable Buildings'. Editors: Littlewood J., Spataru C. & Howlett B., ISSN: 2190-3018, Vol 67. Springer, Smart Innovation, Systems and Technologies series. March.

• Seguela, G. Littlewood, J. R. Karani, G. 2017. Onsite food waste processing as an opportunity to conserve water in a medical facility case study, Abu Dhabi. Energy Procedia Journal. Vol. tbc, February, pp. TBC.

• LITTLEWOOD, J, R. SMALLWOOD, I. 2016. In-construction tests show rapid smoke spread across dwellings.  Journal of Engineering Sustainability. 23 May.

• ATKINSON, J. LITTLEWOOD, J, R. GEENS, A, J. KARANI. 2016. Relieving fuel poverty in Wales with external wall insulation. Journal of Engineering Sustainability. April 2016.

• Cosgrove J., Rivas Duarte M. J., Littlewood J & Wilgeroth P. 2016. "An Energy Mapping Methodology for reducing CO2 emissions from Manufacturing Operations", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers (IMechE), Part B: Journal of Engineering Manufacture. September.

• MARAIS, P. LITTLEWOOD, J, R. KARANI. 2015. The use of polymer stabilised earth foundations for rammed earth construction. Energy Procedia Journal. Volume 83, December 2015, Pages 464–473.

• ATKINSON, J. LITTLEWOOD, J. R. KARANI. G. GEENS, A, J. 2015. Did ARBED I save energy in Wales? deprived dwellings. Energy Procedia, December, pp. 444-453.

• LITTLEWOOD, J. R. DAVIES, G, J. SMALLWOORD, I. 2014. Energy and Environmental Performance of the Abertridwr Community – First Winter Season. Energy Procedia, Volume 62, December, Pages 532–542.

• Hammoudi, A. Karani, G. Littlewood, J, R. 2014. Road traffic accidents amongst drivers in Abu Dhabi, UAE. Journal of Traffic Logistics & Engineering. Vol 2. Pp 7-12.

• NOORAEI, M. LITTLEWOOD, J. R. EVANS, N. I. 2013. Feedback from occupants in ‘as designed’ low-carbon apartments, a case study in Swansea, UK. Energy Procedia, Volume 42 – Elsevier, November 2013, pp. 446-456.

• LITTLEWOOD, J, R. 2013. Chapter Four – Assessing and monitoring the thermal performance of dwellings, Chapter Four. In: Architectural Technology: Research & Practice. Editor: EMMITT, S. Wiley Blackwell, Oxford, UK.

• HOPPER, J.; LITTLEWOOD, J.; GEENS, A.; KARANI, G., COUNSELL, J. AND THOMAS, A. 2012. Assessing retrofitted external wall insulation using infrared thermography. Structural Survey. 30 (3), pp.245 – 266.

Books

• Littlewood, J.R, Howlett, R.J, Alfonso, C., Jain, L.C, Sustainability in Energy and Buildings, Proceedings of SEB 2019, SIST, volume 163, Springer. (2020). https://doi.org/10.1007/978-981-32-9868-2

• Kaparaju, P., Howlett, R.J., Littlewood, J., Ekanyake, C., Vlacic, L. (Eds.). 2019. Sustainability in Energy and Buildings 2018 Proceedings of the 10th International Conference in Sustainability on Energy and Buildings (SEB’18). Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer. Vol. 131. 

Selected Conference Papers / Presentations (recent)

• B. Philip1* J. Littlewood2 R. Radford2 N. Evans2 T. Whyman2 D.P. Jones2 MJ DeJong JM Schooling GMB Viggiani.2019. Energy Assessment Technique for Retrofit Mine-water District Heat Network. International Conference on Smart Infrastructure and Construction 2019 (ICSIC). July, University of Cambridge, UK.

Butler, T. J. Littlewood, J.R. Millward, H. 2019. Enhanced IEQ through Passive Earth Tubes in Canada. The REHVA European HVAC Journal - Special Issue. Volume: 56 Issue: 3 June 2019, pp. 57-63. https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/enhanced-ieq-through-passive-earth-tubes-in-canada

Zaccaro, F. Littlewood, J. R. Wilgeroth, P. Whyman, A. Newman, G. Lancashire, R. Davies, G. 2018. An Introduction To Systemized Offsite Manufactured and Engineered Timber Dwelling Typologies from Welsh and UK Forestry Supply Chains, Enabling Transition to Nearly Zero Carbon Homes in Wales. SEEDS 2018 International Conference, 6th to 7th September 2018, Dublin Institute of Technology, Ireland. pp. 734-743.

Grant, P. Littlewood, J. R. Pepperell, P. 2018. Emotive Architecture – Sensory Design Evaluation of Schools. SEEDS 2018 International Conference, 6th to 7th September 2018, Dublin Institute of Technology, Ireland. pp. 935-941.

• Cosgrove J., Doyle F., O'Neill M., Littlewood J. & Wilgeroth P., 2016. A methodology for verified energy savings in manufacturing facilities through changes in operational behaviour. International Conference on Energy Efficiency in Industry, European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE). Berlin, Germany. September. Cited at: http://proceedings.eceee.org/visabstrakt.php?event=6&doc=2-034-16.

• Seguela, G. Littlewood, J. R. Karani, G. 2016. A study to assess the suitability of soil improvements for reducing the use of potable water for irrigation in a semi-arid climate medical facility case study, Abu Dhabi. 5th International Eco Summit, Ecological Sustainability, Engineering Change, 29 August- 1 September 2016 Montpellier, France.

• Gorse. C. Littlewood, J.R. Goodhew, S. Miles-Shenton, D. Farmer, D. Glew, D. Thomas, F. 2016. Building quality: Consequences of failure to seal infiltration and exfiltration pathways through the fabric. International SEEDS Conference 2016: Sustainable Ecological Engineering Design for Society. 14-15 September 2016, Leeds, UK.

• Alhazim, M. Littlewood, J, R. Canavan, K. Carey, P. 2015. Responses of Kuwaiti Government dwellings occupants regarding their perception, preferences and behaviours in their current dwelling. Published in the proceedings of the AEI Conference 2015, March 24-27, 2015, Milwaukee, Wisconsin [2015].

• BUTLER. T. J. LITTLEWOOD, J. R. GEENS, A. J. 2014. Earth Tube Systems: Tempering Fresh Air in a Canadian Climate. Paper presented as a poster at – CIBSE/ASHRAE Technical Symposium, Dublin, Ireland, 3-4 April 2014. Cited at: http://www.cibse.org/getmedia/661f198c-7756-49ce-8202-bd1c790e3c19/Session-4-Poster-3-Earth.pdf.aspx.

•  Hammoudi, A. Karani, G. and Littlewood, J. 2013. Causes of traffic accidents among pedestrians in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Proc. 2nd International Conference on Computational Techniques and Artificial Intelligence (ICCTAI'2013), Eds. March 17-18, 2013 Dubai (UAE), pp 207-211.

•  LITTLEWOOD, J. R. TOLEDO, L. 2012. Knowledge 'place' map of Swansea – The Urban Village Project. Paper presented and published in the proceedings for The Production of Place 2012 International Conference, University of East London, UK; 8th to 9th December 2012. Cited at: http://www.tpop2012.co.uk/wp-content/uploads/2013/01/tpop2012_Knowledge-%E2%80%98Place%E2%80%99-Map-of-Swansea.pdf.

• HOPPER, J. LITTLEWOOD, J, R. GEENS, A, J. FOX, C. COUNSELL, J. A. THOMAS, A. 2012. Developing monitoring protocols for dwellings undergoing low carbon retrofit solutions, Wales, UK. Paper presented and published in the conference proceedings for the Retrofit 2012 Conference, 24-26 January 2012, University of Salford, Salford, UK. Cited at: http://www.salford.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0006/142377/011-Hopper.pdf

• LITTLEWOOD, J, R. TAYLOR, T. DAVIES, G. JOHN. D. How to minimise space heating to dwellings in Wales, UK through the use of exhaust air source heat pumps: results of a post-occupancy monitoring study in Bargoed, UK. Paper accepted to be presented as a poster and published in the proceedings for the World Sustainable Building Conference SB11 Helsinki, 18-21st October 2011, Finnish Association of Civil Engineers, Helsinki, Finland.

LITTLEWOOD, J. R. TAYLOR. T. GOODHEW. S. EVANS. N. I. COUNSELL. J. A. M. WHYMAN. A. WILGEROTH. P. 2011. Development of a thermography protocol for the in-construction testing of the thermal performance of low carbon dwellings. Paper presented as a poster and published in the proceedings of the Chartered Institute of Building Services Engineers Technical Symposium, 6-7 September 2011, Demontford University, Leicester, UK.

• HATHERLEY, S. LITTLEWOOD, J, R. COUNSELL, J. A. GEENS, A, J. SINNETT, N. An exploration of the challenges facing developers of affordable dwellings following low carbon and ecological principles, in rural locations in Wales, UK. Paper accepted to be presented as an oral presentation and published in the proceedings for the World Sustainable Building Conference SB11 Helsinki, 18-21st October 2011, Finnish Association of Civil Engineers, Helsinki, Finland, pp. forthcoming.

Dyfyrniadau 

Trac cynhadledd gyffredinol orau: Sustainable Buildings, Mediterranean Green Energy Forum (MGEF13), and 5th Sustainability and Energy in Buildings International Conference Fez, Morocco, June 2013. 

Trac y gynhadledd a wahoddir orau: Asesu a monitro perfformiad amgylcheddol adeiladau, 4edd Cynhadledd Ryngwladol Cynaliadwyedd ac Ynni mewn Adeiladau, Stockholm, Sweden, Medi 2012; 

Gwobr Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. Arolygu Adeiladau (1996) 

Gwobrau Menter a Grant Dethol 

• Astudiaeth Ddichonoldeb Cwm Llynfi Uchaf mewn cydweithrediad â SPECIFIC, Prifysgol Abertawe, a Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr (+18 partner arall), £ 8.25K; 
• Ysgoloriaeth PhD KESS2 gyda'r Athro G Karani, Dr Jo Atkinson, ESF / Being Greener Melin Homes, £ 54.6K, 2016; 
• Gwobr Arloesi Ymchwil Prifysgol Fetropolitan Caerdydd (Lefel II), mewn cydweithrediad â Chymru a Chymdeithas Tai Linc-Cymru Cymdeithas Tai'r Gorllewin, a Sefydliad Cynaliadwyedd Leeds, £ 72K, 2016.  
• Cronfa Buddsoddi Menter Ymchwil Prifysgol Metropolitan Caerdydd, mewn cydweithrediad â Coastal Housing Group a Phrifysgol Plymouth, £ 114k, 2015. 
• KTP byr gyda Chontractwyr Adeiladu Morganstone (mewn cydweithrediad â Coastal Housing Group) InnovateUK / Llywodraeth Cymru £ 73K, 2015; 
• KTP byr gyda Chontractwyr Adeiladu Greenhill (mewn cydweithrediad Melin Homes) Llywodraeth Cymru £ 50K, 2013; 
• Bwrdd Strategaeth Technoleg / Cymdeithas Tai Unedig Cymru - Gwerthuso Perfformiad Adeiladu, £ 60K, 2012; 
• Gwrthdroi SIP gyda Geoff Pettifor, £ 3K, 2011; 
• Ychwanegiad at roddion HEFCU - £ 14K, 2011; 
• Rhodd Grŵp Tai Arfordirol - £ 28K, 2010; 
• Ysgoloriaeth PhD KESS gyda'r Athro A. Geens, ESF / Coastal Housing Group, £ 54.6K, 2010; 
• Ysgoloriaeth PhD KESS gyda'r Athro A. Geens & J. Counsell, ESF / Cymdeithas Tai Sir Benfro, £ 54.6K 2010; 
• ERDF / Grŵp Tai Arfordirol gydag Evans, Counsell, Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, £ 279K o £ 34 miliwn, 2010. 
• Ysgoloriaeth PhD KESS gyda'r Athro A. Geens & J. Counsell (ESF / Coastal Housing Group, £ 54.6K, 2009); 
• Ysgoloriaeth PhD KESS gyda'r Athro A. Geens & J. Counsell (ESF / Cymdeithas Tai Cymru Unedig, £ 54.6K 2009); 
• KTP Cysylltiol Dwbl gyda'r Athro Brooksbank ac Evans, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, TSB / LlC, £ 257K, 2009; 
• Cynigion Cyfalaf UWIC, £ 7.5K, 2008; 
• Grant ymchwil EPSRC, dan arweiniad Prifysgol Salford - £ 175K o £ 2.5 miliwn, 2008. 


Prifysgol Gorllewin Lloegr 

• KTP dwy flynedd clasurol gyda Chymdeithas Tai Dau Afon, Forest of Dean £ 78K, 2007, Prif Oruchwyliwr yn gweithio gydag Arweinydd Academaidd; 
• Partneriaeth Dylunio Adeiladau, - £ 10K, 2006.

Prifysgol De Cymru (Prifysgol Morgannwg gynt) 

• Cyngor Plwyf Pontypridd, - £ 5K, 2005. 
• Sefydliad Siartredig Technolegwyr Pensaernïol - Ysgoloriaeth PhD, £ 1K, 2004. 
• Gwobr ACHOS EPSRC am Ysgoloriaeth PhD - £ 56K, 2004. 
• Highbury Builders Collective, - £ 13K, 204. 
• Cronfa Menter Gwyddoniaeth ac Ymchwil, £ 21K, 2002. 
• Cronfa Offer RAE, £ 30K, 2002; 
• Cronfa Offer Cyfalaf, £ 15K, 1999. 
• Cymdeithas Adeiladu Ecoleg, £ 2K, 199

Goruchwyliaeth Ddoethurol 

Cyfredol

Simon Hatherley – An examination of development models for low innovative low carbon ecological dwellings for rural areas of Wales. 
Trevor Butler – A study to investigate the potential of earth tube systems to provide an energy efficient method of cooling buildings. 
Naimi Ali – A study to investigate pollution of coastal marine life in Qatar. 
Paul Marais – A study to develop a Rammed Earth housing standard for South Africa. 
Geraldine Seguela – A study to develop a holistic ecological model for medical facilities in Abu Dhabi. 
Jon Moorhouse – Developing strategies for wider stock housing retrofit using an analysis of survey databases that reflects field observations from retrofit prototype monitoring schemes. 
John Cosgrove – Mapping energy use in a manufacturing facility in Ireland. 
Christina Hirst – developing a legal and financial model for renewable facilities as investment assets. 
Kevin Rentz – Frank Lloyd Wright and Ecological Design in the 21stCentury. 
Mohammad Alhazim – Developing a design guide for Kuwaiti Government dwellings. 
KESS2 PhD scholar to commence April 2017 - An evaluation of retrofit measures on residential typologies in Wales, and assessing impacts upon energy performance, and occupant fuel poverty, health and wellbeing and thermal comfort 

Mr David L Hood – Optimising biomass energy systems of less than one Megawatt (2016 – MprofPrac Ecological Building Practices).

Cwblhawyd
Mr David L Hood – Optimising biomass energy systems of less than one Megawatt (2016 – MprofPrac Ecological Building Practices). 
Jo Atkinson - Gwerthuso inswleiddio waliau allanol (2015). 
Dr. Abdullah Hammoudi – A Study to benchmark and investigate strategies to reduce road traffic collisions and casualties in Abu Dhabi, United Arab Emirates (2014). 
Dr Jim Carfrae – The Moisture Performance of Straw Bale Construction in a Temperate Maritime Climate (2011). 
Dr Robin Cook – A study of allotments and small land plots benchmarking for: vegetable food crop production (2006).