Gareth Barham

g-barham-150px.jpgSFHEA MCSD
e: gbarham@cardiffmet.ac.uk
t: +44 (0)29 2020 5668Meysydd Pwnc Arbenigol 

Dylunio Diwydiannol a Chynhyrchion  
Datblygu Ffurfiau Brand  
Proses Ddylunio  
Rhyngwladoli'r Cwricwlwm 

Cymwysterau 

Uwch Gymrawd Academi Addysg Uwch (SFHEA)  
Aelod o Gymdeithas Siartredig y Dylunwyr (MCSD)  
BA (Anrh) Dylunio ar gyfer Diwydiant

Bywgraffiad 

“Fel dylunydd cynnyrch, mae fy mhrofiad wedi'i wreiddio mewn diwydiant masnachol lle rwyf wedi cael fy nghyflyru i ddilyn dull Pugh o ddylunio a chyfeiriadedd defnyddiwr-ganolog tuag at anghenion y farchnad. Fodd bynnag, ni allaf helpu ond cydnabod oes gymhellol y dylunydd-wneuthurwr sy'n dod i'r amlwg sy'n galluogi pobl i ddod yn ddylunwyr heb yr addysg draddodiadol sydd fel arfer yn gysylltiedig â'r broses ddylunio. Mae technoleg yn cyflwyno cyfleoedd cyffrous i bobl dablo a chwarae gyda syniadau am gynnyrch mewn amgylchedd creadigol dilyffethair sy'n wahanol i brosesau creadigol cyfyngedig diwydiant masnachol. Mae diffygion yn bodoli yn y ddwy broses ond rwy'n cydnabod y potensial i ryddid creadigol y gwneuthurwyr gael ei sianelu i'r broses ddylunio mewn cyd-destun masnachol. Fodd bynnag, gall cynnwys prosesau agored, creadigol mewn cyd-destun strwythuredig masnachol beri iddo golli ei ryddid creadigol dilyffethair. Mae'r tensiwn rhwng y dyluniad masnachol a symudiadau'r gwneuthurwyr yn fy ngadael ychydig yn ddryslyd ond mae gennyf ddiddordeb mewn deall yn union beth yw'r cyfraniad y gall ac y dylai dylunwyr cynnyrch ei wneud i ddatblygiad cynhyrchion. Mae hyn yn fy arwain i ofyn: Sut gall dylunio cynnyrch ddysgu o'r mudiad gwneuthurwyr? ” 

Astudiodd Gareth Dylunio ar gyfer Diwydiant ym Mhrifysgol Northumbria, Newcastle a dechreuodd ei yrfa ym 1993 fel dylunydd diwydiannol a chynhyrchydd ar ei liwt ei hun. Ar ôl rhedeg ei gwmni am nifer o flynyddoedd ac ennill gwobr fawreddog y Dyn Busnes Ifanc, ychwanegodd at ei brofiad dylunio helaeth mewn diwydiant yn gweithio fel dylunydd cynnyrch ac yn ddiweddarach fel Rheolwr Datblygu Cynnyrch yn Glasdon UK Ltd. 

Ym 1999, ar ôl gyrfa lwyddiannus fel rheolwr dylunio mewn diwydiant, cofleidiodd Gareth, a ysgogwyd gan yr awydd i annog a meithrin ymrwymiad i ddylunio da mewn eraill, heriau newydd a phenodwyd ef yn Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Diwydiannol a Chynhyrchion ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. 

Mae Gareth yn cyflwyno modiwlau allweddol ar y cyrsiau BA Dylunio Diwydiannol, Dylunio Cynnyrch BSc, MSc Dylunio Cynnyrch Uwch a Meistr Dylunio. Mae ei gefndir mewn diwydiant yn profi i fod yn hanfodol yn hyn o beth ac mae'n ymdrechu i sicrhau bod pob cwrs yn parhau i ganolbwyntio ar anghenion diwydiant. Mae'n parhau i ddefnyddio ei rwydwaith sefydledig o gysylltiadau diwydiant wrth ymgorffori nifer fawr o brosiectau masnachol byw llwyddiannus mewn cwricwlwm dylunio yn UWIC. 

Yn ogystal â'r uchod, diddordebau eraill Gareth yw meithrin creadigrwydd wrth ddysgu dylunio ar bob lefel. Mae Gareth wedi cyflwyno amrywiaeth o weithdai yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae wedi datblygu gweithdai creadigrwydd ar gyfer disgyblion ysgol a'u hathrawon celf a dylunio a bu hefyd yn ymwneud â threfnu a darparu gweithdai datblygiad proffesiynol ar gyfer cyd-academyddion o brifysgolion eraill ym Mhrydain. Mae Gareth hefyd wedi cydweithredu'n helaeth fel ymgynghorydd ar gyfer Cydbwyllgor Addysg Cymru mewn materion sy'n ymwneud â chreadigrwydd addysgeg mewn dylunio a thechnoleg ar gyfer ysgolion. 

Mae gweithgareddau ymchwil ac ymgynghori Gareth yn datblygu methodolegol dylunio i sefydliadau gysylltu anghenion defnyddwyr ag athroniaeth brandio cynnyrch. Mae wedi cyflwyno papurau ac wedi cymryd rhan mewn sawl cynhadledd ryngwladol yn y maes ac yn gweithio fel ymgynghorydd gyda'r diwydiant dylunio. 

Mae Gareth wedi gweithio fel darlithydd gwadd yn Ysgol Celf a Dylunio Prifysgol Korea ac yn SADI (Sefydliad Celf a Dylunio Samsung), y ddau yn Seoul, De Korea. Mae hefyd wedi gweithio fel darlithydd gwadd yn Sefydliad Celf Malaysia, Kuala Lumpur. Gyda'i waith mewn addysgeg ryngwladol y datblygodd Gareth ddiddordeb mewn Rhyngwladoli'r Cwricwlwm ac mae wedi bod yn gyfranogwr gyda'r Rhwydwaith Ymchwilio Cwricwlwm Rhyngwladol (CICIN) ym Mhrifysgol Rhydychen-Brookes. Mae Gareth wedi cyflwyno papurau ar bwnc rhyngwladoli'r cwricwlwm ac wedi cynllunio a darparu gweithdai datblygiad proffesiynol staff academaidd o fewn Met Caerdydd ac mewn sefydliadau eraill, gan gynnwys digwyddiad diweddar a noddwyd gan yr AAU. 

Y tu allan i'r brifysgol mae Gareth yn gwirfoddoli fel Tiwtor Beic Modur Uwch Cymeradwy RoSPA. Mae'n aelod gweithgar o South East Wales Advanced Riders a'i nod yw lleihau anaf a marwolaeth ar y ffyrdd trwy hyrwyddo marchogaeth esmwythach, craffach a mwy diogel. 

Ymchwil gyfredol

Rwy’n ymchwilio  i sut mae'r diwydiant dylunio yn gweithredu prosesau dylunio. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y modd y mae diwydiant yn dewis eu prosesau a pha ffactorau dylanwadol sy'n eu cymell i addasu a newid 'arferion gorau' llyfr testun. Mae ansawdd allbynnau dylunio yn amrywio a gellir eu mesur yn eu llwyddiannau masnachol, neu fel arall. 

Principal Publications and/or Exhibitions and awards

Conference Paper 2013 Tangney, S & Barham, G, “Social justice: a driver for change”. Global citizenship as pedagogic practice conference, Centre for Curriculum Internationalisation, Oxford.
Book Chapter 2012 Gareth Barham, “Reaching Beyond: Perspectives on Internationalisation: Creating an International Masters of Design”. Going Global 2012 publication, Emerald Group Publishing Limited
Conference Paper 2012 Gareth Barham, Dr Sue Tangney, Alison Forbes, “Engaging students in internationalisation: a project to develop cultural inclusivity across five courses”. University of Chichester Annual Learning & Teaching Conference, Enhancing Internationalisation: Supporting Curricula, Diversity and Inclusion, June 12th 2012.
Conference Paper 2012 Dr Sue Tangney, Gareth Barham, Alison Forbes, “Engaging students in curriculum development: a project to develop cultural inclusivity across five courses”. NUS & Higher Education Academy Student Engagement Conference, Nottingham, 12th & 13th June 2012.
Conference Paper 2012 Gareth Barham, “Reaching Beyond: Perspectives on Internationalisation: Creating an International Masters of Design”. Going Global: Internationalising Higher Education. British Council, London 2012.
Magazine article 2011 Gareth Barham, “Creating International Masters of Design”. Visions, Spring-Summer 2011 pp 10-13, Samsung Art and Design Institute newsletter.
Magazine article 2010 Gareth Barham, “Going Global”. New Design Magazine issue 85 2010 pp 34-37, DWB Associates Ltd, Warwick, UK.
Conference Paper 2010 – “Blood on the easel: Internationalisation at a UK art school”. Internationalisation of the curriculum conference 2010, Centre for International Curriculum Inquiry and Networking, Oxford-Brookes University.
Conference Paper 2010 Gareth Barham, “Effective International Education Marketing and Partnership Building”. British Council Partnership Conference, British Council, London.
Public lecture 2010 Gareth Barham, “Internationalising Education, Preparing Students for Global Opportunities”. Public Lecture at the Malaysia Institute of Art, Kuala Lumpur, Malaysia.
Public lecture 2009 Gareth Barham, “User Centred Digital Interface Design”. Public lecture at the British Council, Seoul, South Korea.
Public lecture 2007 Gareth Barham, “User Centred Digital Interface Design”. Presentation to the Samsung Design Membership Conference, Seoul, South Korea.
Conference Paper 2005 Gareth Barham “How to Achieve the Impossible”. Team working and professional collaboration can design and produce an interactive prototype for an information appliance in 24-hours”. The 3rd Engineering and Product Design Education International Conference. School of Design and Media Arts at Napier University, Edinburgh. September 2005.
Conference Paper 2005 Steve Gill, Gareth Barham, Bethan Hewett & Gareth Loudon “How to design and prototype an information appliance in 24 Hours – Integrating product & interface design processes”. CAID&CD 2005 conference, Delft, The Netherlands 2005.
Conference Paper 2005 Gareth Barham, “Developing low fidelity interactive prototypes.” PAIPR, PDR, School of product and engineering design. PED & PDR Symposium on product and engineering design, June 2005.
Conference Paper 2005 Steve Gill, Paul Johnson, James Dale, Gareth Loudon, Bethan Hewett, Gareth Barham, “The traditional design process versus a new design methodology; a comparative case study of a rapidly designing information appliance.” Home orientated informatics and telematics IFIP WG 9.3 HOIT 2005 conference, York 2005.
Conference Paper 2005 – “Design and education philosophies at the University Wales Institute, Cardiff: Case studies of student projects and collaboration with UK industry.” National Centre For Product Design Research (PDR), School of Product & Engineering Design, University Wales Institute, Cardiff (UWIC). International Conference On Communication, Computer And Power, Sultan Qaboos University, Oman. February 2005.
Conference Paper 2004 – “Human Orientated Product Interfaces” School of Product & Engineering Design, UWIC. PED & PDR Symposium on Product & Engineering Design, June 2004.

Dyfyrniadau 

Aelod o'r Chartered Society of Designers 

Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

2011 Samsung: Branding Form Alignment concept development for Flat-Screen TV’s.  
2010 Samsung: Branding Form Alignment concept development for Notebook PC’s.  
2008 Blue-Trolley: Ymchwil i'r farchnad a datblygu cysyniadau ar gyfer cynnyrch trin deunydd  
2007 SiteScope: Datblygu Cynnyrch ar gyfer dyfais mesur optegol â llaw 
2006 Cwrs DPP Hyfforddiant Athrawon Technoleg Dylunio 
2005 Tlws gwobr bensaernïol Modelu CAD ar gyfer Keith Munroe 
2004 Tonic Studios: Datblygiad Cysyniad ar gyfer brand Igloo 
2003 Dylunio ac adeiladu ffagl arddull Olympaidd a cherflun draig 'anadlu tân' ar gyfer cyngor bwrdeistref sirol Rhondda Cynon-Taf 
2002 Linpac Limited: Datblygiad cysyniadol ar gyfer cynhyrchion amrywiol 
2001 Gweld System 360: Dyluniad cysyniadol 
2000 NT Lab. Hair Products Ltd: CAD Development 

Gweithdai Datblygiad Proffesiynol (wedi'u cynllunio a'u cyflwyno) 

Chwefror 2013Rhyngwladoli'r Cwricwlwm 
Gweithdy Datblygu Staff Prifysgol Morgannwg 
Chwefror 2013Rhyngwladoli'r Cwricwlwm Gweithdy Datblygu Staff PGCE 
Chwefror 2013Rhyngwladoli Cwricwlwm Caerdydd Gweithdy Datblygu Staff Ysgol Chwaraeon 
Chwefror 2013Cerdyn Cwricwlwm Rhyngweithio. Gweithdy Datblygu Staff yr Ysgol Reolaeth 
Hydref 19eg 2012:Ymgysylltu â Myfyrwyr â Datblygu'r Cwricwlwm Rhyngwladol SEMINAR / GWEITHDY NODI A NODDIR yng Nghaerdydd Met. Hwyluswyr: Gareth Barham, Dr Sue Tangney  
June 28th 2012: Internationalisation of Curriculum II (Practical Curriculum Development) CSAD Staff Development Workshop. Hwylusydd: Gareth Barham  
April 24th 2012: Integrating different cultural values into the curriculum Cardiff Met. Gweithdy Datblygu Staff. Hwylusydd: Gareth Barham, Cyflwynydd Gwadd CSAD: Dr Kaja Shonick, City University London  
November 2011 International Learning & Teaching Strategies Samsung Art & Design Institute, Seoul, South Korea Staff development workshop  
March 2011 Creative Teaching, Teaching Creativity in Art & Design Malaysia Institute of Art, Kuala Lumpur, Malaysia. Continual Professional Development Staff Workshop  
November 2010 Global Citizenship in Art & Design Malaysia Institute of Art, Kuala Lumpur, Malaysia. Continual Professional Development Staff Workshop  
May 2008 Inclusivity Design Audi Design Foundation. Continual Professional Development Staff Workshop  
October 2007 User-Centred Digital Interface Design Samsung Design Membership. Gweithdy Staff Datblygiad Proffesiynol Parhaus 
Mehefin 2007Technegau Creadigrwydd Cyd-bwyllgor Hyfforddi Athrawon DPP Safon Addysg DPC 
Mehefin 2006Technegau Darlunio Cyd-bwyllgor Addysg Athrawon Cymru (WJEC) Gweithdai Hyfforddi Athrawon DPP Lefel 
Mehefin 2005Technegau Gwneud Model Cyd-bwyllgor Hyfforddi Athrawon DPP Safon Uwch Cyd-bwyllgor Addysg Cymru (WJEC) 

Gweithdai Myfyrwyr (wedi'u cynllunio a'u cyflwyno) 

Tachwedd 2011Datblygu Siâp Brand Sefydliad Celf a Dylunio Samsung, Seoul, De Korea Darlith / Seminar / gweithdy Gwadd 
Mawrth 2011Dinasyddiaeth Fyd-eang mewn Celf a Dylunio Sefydliad Celf Malaysia, Kuala Lumpur, Darlith Gwadd / Seminar / gweithdy Malaysia 
Mawrth 2011Dinasyddiaeth Fyd-eang mewn Celf a Dylunio Sefydliad Celf a Dylunio Samsung, Seoul, De Korea Darlith / Seminar / gweithdy Gwadd Gwesteiwr 
Hydref 2010Dylunio Offer Digidol sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr Prifysgol Korea, Seoul, De Korea Darlith westai / Seminar / gweithdy 
Tachwedd 2010Dylunio Offer Digidol wedi'i Ganoli ar y Defnyddiwr Sefydliad Celf a Dylunio Samsung (SADI), Seoul, De Korea Darlith westai / Seminar / gweithdy 
Mawrth 2008Dylunio Creadigrwydd Ysgol Maktab Duli Bandar Seri Begawan, Darlith / Seminar / gweithdy Gwestai Brunei Darrussalem 
Mawrth 2008Dylunio Creadigrwydd Ysgol PTE Berakas, Bandar Seri Begawan, Darlith / Seminar / gweithdy gwestai Brunei Darrussalem