Anna Bhushan BA MA FHEA, Teaching Fellow

anna-bhushan-150px.jpge: abhushan@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 415578
w: www.annabhushan.comMeysydd Pwnc Arbenigol

Naratif, Darlunio llyfr a golygyddol 
Trosiad Gweledol 
Addysgeg gyfoes 

Cymwysterau

BA (Anrh) Darlun, Prifysgol Brighton 
MA Cyfathrebu Celf a Dylunio, Coleg Celf Brenhinol 
FHEA Celf a Dylunio 
Cymrodoriaeth Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Met Caerdydd 

Bywgraffiad 

Mae Anna Bhushan yn ymarferydd darlunio a darlithydd gyda chefndir mewn naratif, llyfr a darlunio golygyddol. Mae hi wedi arddangos ei phaentiadau yn rhyngwladol ac mae ei gwaith wedi'i gyhoeddi gan The Folio Society, John Murray, Random House, The New York Times, The New Yorker a The Guardian. Er 2008, mae Anna wedi bod yn dysgu ar gyrsiau Darlunio Israddedig ac ôl-raddedig ac yn 2013 dyfarnwyd Cymrodoriaeth Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr i Anna. Mae ymchwil PhD gyfredol yn ymchwilio i'r berthynas rhwng ymarfer myfyriol, dysgu a chreadigrwydd i fyfyrwyr celf a dylunio.

Ymchwil gyfredol 

Nod yr ymchwil PhD gyfredol yw cyfrannu at wybodaeth addysgeg newydd trwy astudio effeithiau myfyrdod anadl naturiol ar brofiad dysgu myfyrwyr celf a dylunio. Yn y cyd-destun hwn bydd yr ymchwil yn ymchwilio i'r gydberthynas rhwng ymwybyddiaeth ofalgar, dysgu creadigol, cymhelliant a lles. 

Mae diffiniadau o ymwybyddiaeth ofalgar yn amrywio ond mae'r mwyafrif yn cytuno ar arwyddocâd bwriad a sylw, sy'n bwrpasol, yn canolbwyntio ar yr eiliad bresennol ac yn cyd-fynd ag agwedd o dderbyn. Mae dadleuon yn y maes hwn yn tynnu sylw at bwysigrwydd cymhwyso addysgu ymwybyddiaeth ofalgar yn briodol ac yn sensitif mewn cyd-destunau newydd. 

Mae tystiolaeth yn dangos bod gan ymarfer myfyrdod ystyriol fuddion iechyd meddwl eang, yn enwedig llai o bryder, iselder ysbryd a mwy o les a gwytnwch emosiynol. Mae astudiaethau mewn AU yn awgrymu bod ymyriadau ymwybyddiaeth ofalgar yn chwarae rhan bwysig wrth fynd i'r afael ag anghenion iechyd meddwl myfyrwyr ac y gallent wella sylw, perthnasoedd rhyngbersonol a pherfformiad academaidd. Mae parth affeithiol addysg yn ymwneud ag emosiynau, agweddau a gwerthoedd. Mae'r ymchwil hon yn ymchwilio i weld a oes gan fyfyrdod anadl naturiol fuddion mesuradwy i fyfyrwyr celf a dylunio ac felly rôl i'w chwarae mewn dull addysgol sy'n cydnabod dysgu affeithiol a'i effaith ar yr ymateb creadigol. 

Mae'r llenyddiaeth a arolygwyd yn cefnogi'r rhagdybiaeth y gallai ymwybyddiaeth ofalgar gael effaith fuddiol ar greadigrwydd myfyrwyr. Mae hyblygrwydd gwybyddol, mewnwelediad datrys problemau a meddwl dargyfeiriol yn arwydd pwysig o greadigrwydd a dysgu. Mae cydberthynas gadarnhaol rhyngddynt ag arddulliau monitro agored ymarfer myfyrdod ystyriol. Gwelwyd bod effaith gadarnhaol yn gwella creadigrwydd ac mae'n gysylltiedig â buddion seicolegol ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar. 

Dyma'r PhD cyntaf dan arweiniad ymarfer i ymchwilio i effaith myfyrdod ymwybyddiaeth anadl ar fyfyrwyr celf a dylunio. Mae'r canfyddiadau cychwynnol yn awgrymu bod sgiliau ac agweddau trosglwyddadwy penodol sy'n bwysig i ddysgu creadigol myfyrwyr a all newid o ganlyniad i ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar. 


Principal Publications and/or Exhibitions

Publications:
The Bhagavad Gita The Folio Society, August 2011
Rhymes for Ranga Random House India, August 2010
Midnight’s Children The Folio Society, 2009
The Birthday Book Jonathon Cape, November 2008
Pictures and Words: New Comic Art and Narrative Illustration Laurence King, September 2005
The Perfect Digital Portfolio AVA Publishing, April 2003

Exhibitions:
‘Then, Now, After…’ Brighton University Gallery, January 2013
Pilgrimage Wiltons Music Hall, November 2012
Cardiff Design Festival The Old Library, September 2011
AOI Images 34 London College of Communication, London, September 2010
A Delicate Point Osilas Gallery, New York, February 2010
L-Machines Gallery OED, Cochin, India, November 2009
Anomolies Rossi and Rossi, London June 2009
Wonder What the Others are Up To Gallery OED, Cochin, India, April 2009
Convulsive Illustration Market Gallery, Glasgow, November 2007
Sultana’s Dream Exit Art, New York, August 2007
Erasing Borders The Queen’s Museum of Art, Flushing, New York, February 2007
The Artist’s Book QBOX Gallery, Athens, Greece, November 2005
Poem as Image The Studio Gallery, New York, September 2005
Pictures and Words Magma gallery, London, September 2005
Sargam New York University, New York, April 2005
Fatal Love The Queen’s Museum of Art, Flushing, New York, February 2005
Enter the Lions Den Circus gallery, London, August 2004
Ambit Chelsea Arts Club, London, August 2004