Dr Emma Rigby, PhD MA BA (Hons)

Dr Emma Rigby, PhD MA BA (Hons)

E-bost gwaith

edrigby@cardiffmet.ac.uk

ORCID ID: 0000-0003-4787-0516


Maes pwnc arbenigol

Ffasiwn a Chynaliadwyedd, Dylunio Ffasiwn, Dyfodol Ffasiwn, Dulliau Ymchwil sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr, Astudiaethau Ffasiwn a Domestig, Ethnograffeg Ffasiwn, Theori Ymarfer


Cymwysterau

Mae gan Emma BA (Anrh) mewn Dylunio Ffasiwn gyda Marchnata o Brifysgol Dwyrain Llundain, MA mewn Ffasiwn a'r Amgylchedd o Goleg Ffasiwn Llundain, Prifysgol y Celfyddydau Llundain a PhD o'r enw Dylunio Ffasiwn ac Arferion Golchi: Dulliau sy'n Canolbwyntio ar Ymarfer i Ddylunio ar gyfer Cynaliadwyedd o'r Ganolfan Ffasiwn Cynaliadwy, Coleg Ffasiwn Llundain, Prifysgol y Celfyddydau Llundain.


Bywgraffiad

Mae Emma Rigby yn ymchwilydd dylunio a darlithydd mewn dyfodol ffasiwn yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae ei hymchwil a'i haddysgu yn archwilio dylunio ffasiwn fel perthynas ryng-gysylltiedig rhwng cymdeithas, deunyddiau, estheteg a'r amgylchedd. 

Cwblhaodd Emma ei PhD yn 2016 yn y Ganolfan Ffasiwn Cynaliadwy, Coleg Ffasiwn Llundain, a ariennir gan Wobr Efrydiaeth Flaengar Coleg Celfyddydau Ffasiwn Llundain. Mae ei hymchwil doethuriaeth yn defnyddio golchi dillad fel cyfrwng i archwilio sut mae dylunio ffasiwn, defnyddio adnoddau a chynaliadwyedd ynghlwm wrth arferion cymdeithasol. Mae dull ymchwil Emma yn cael ei arwain gan ymarfer ac yn tynnu ar ddulliau empirig ac arsylwadol i gael mynediad at brofiad y defnyddiwr. Mae ei dulliau wedi cynnwys datblygu stilwyr golchi dillad newydd fel arteffactau a roddir i ennyn ymatebion i ddatblygu proses ddylunio. Ysgrifennodd Emma bennod am y dull hwn ar gyfer Opening Up The Wardrobe: A Methods Book a Olygwyd gan Kate Fletcher ac Ingum Klepp (2017) ac mae wedi trafod ei phwnc ymchwil ar raglen You and Yours ar BBC Radio 4. Yn ogystal, mae hi wedi ysgrifennu erthyglau a adolygwyd gan gymheiriaid ar gyfer Ymarfer Ffasiwn ac Astudiaethau Utopaidd. Mae ei gwaith wedi cael sylw mewn testunau ffasiwn dylanwadol gan gynnwys: Ffasiwn a Chynaliadwyedd: Dylunio ar gyfer Newid gan Kate Fletcher a Lynda Grose, Canllaw Ymarferol i Ffasiwn Cynaliadwy gan Alison Gwilt a Llawlyfr Ffasiwn Cynaliadwy gan Sandy Black, yn ogystal â llwyfannau'r wasg genedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys: Guardian Ar-lein, Vogue Business China a Metro.

Dros y degawd diwethaf, mae Emma wedi datblygu profiad eang ac amrywiol o addysgu a dylunio'r cwricwlwm sy'n rhychwantu lefelau israddedig ac ôl-raddedig.  Mae ymchwil yn sail i'w haddysgu, a gwahoddwyd hi i roi darlithoedd ymchwil mewn sefydliadau gan gynnwys: Coleg Ffasiwn Llundain, Coleg Celf a Dylunio Chelsea, Prifysgol Goldsmiths Llundain, Prifysgol Muthesius Kiel (yr Almaen), Ysgol Gelf a Dylunio Kolding (Denmarc), Prifysgol Technoleg Greadigol Limkokwing (DU) a Phrifysgol Newydd Bucks. Mae ei gweithgareddau proffesiynol hefyd yn cynnwys adolygu ar gyfer cyfnodolion academaidd gan gynnwys Ymarfer Ffasiwn: Y Cyfnodolyn Dylunio, Proses Greadigol a'r Diwydiant Ffasiwn.

Yn y gorffennol, mae Emma wedi gweithio fel Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol yn y Ganolfan Ffasiwn Cynaliadwy, Coleg Ffasiwn Llundain ac roedd yn bartner sefydlu Here Today Here Tomorrow: stiwdio a siop gydweithredol gyda ffocws ar gynaliadwyedd, wedi'i leoli yn Dalston, Dwyrain Llundain. Mae hi wedi cynnal darlithoedd blaenorol mewn Diwylliant Ffasiwn ac Astudiaethau Cyd-destunol yn ogystal â Dylunio Ffasiwn. Mae ei phrofiad diwydiant yn cynnwys gweithio mewn timau dylunio ar gyfer cwmnïau ffasiwn yn Llundain a Melbourne.

Mae Emma yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau ac yn Aelod o Undeb yr Ymchwilwyr Pryderus mewn Ffasiwn.


Ymchwil Gyfredol

ORCID ID: 0000-0003-4787-0516

Esblygodd dealltwriaeth ddamcaniaethol Emma o ddylunio yn ystod ei hymchwil doethuriaeth yn seiliedig ar ddylunio lle cyfunodd theori ymarfer â theori dylunio i ddarparu persbectifau ffres i ddeall problemau amgylcheddol mewn ffasiwn a chynnig atebion. Gan ddefnyddio golchi dillad fel astudiaeth achos, canolbwyntiodd ei hymchwil ar olchi dillad fel cam dwys o ran adnoddau yng nghylch bywyd dilledyn. Amlygodd y canfyddiadau fod deall golchi dillad fel arfer cymdeithasol yn agor lle i ail-gydlynu dyluniad, ymddygiadau domestig a chynaliadwyedd. Mae'r dull hwn sy'n canolbwyntio ar ymarfer ar ddylunio ar gyfer cynaliadwyedd yn gweddu cynhyrchion materol ac yn hytrach mae'n tynnu sylw at y ddeinameg gymdeithasol wreiddio bob dydd sydd wedi'i gosod o fewn cysylltiad â gofodau, deunyddiau, meddyliau, gweithredoedd ac emosiynau. Mae ei gwaith yn cael ei ddylanwadu gan feddylfryd systemau Donella Meadows ’ac mae’n cyfrannu at y maes cynyddol o feddwl dylunio. Nodwedd annatod o waith Emma yw deall y cyd-destunau cymdeithasol a dynol y mae cyfleoedd dylunio yn bodoli ynddynt.

Mae Emma wedi cyflwyno ei hymchwil ac wedi cynnal gweithdai mewn dros 15 o gynadleddau, seminarau ac arddangosfeydd cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys Making Futures (2019), Global Fashion Conference (2018) a Circular Transitions (2016). Mae ei hymchwil hefyd wedi cyrraedd cynulleidfa ehangach trwy arddangosfeydd sy'n wynebu'r cyhoedd a diwydiant gan gynnwys The laundry Pile a gyd-guradodd ar gyfer Gŵyl Ddylunio Llundain, Lila Launderette (2017); Gŵyl Natur, Arnolfini, Bryste (2018) a Dros Dro Cyfoes, Huddersfield (2019).


Prif gyhoeddiadau, arddangosfeydd a gwobrau

Cyhoeddiadau

 • Connor-Crabb, A., & Rigby, E. (2019) Garment Quality and Sustainability: A User-Based Approach, Fashion Practice, 11(3), 346-374
 • Rigby, E., Brooks, A., Fletcher, K., Francis, R., & Roberts, T. (2017). Fashion, Sustainability and the Anthropocene. Utopian Studies , 28(3), 482-504 .
 • Rigby, E. (2017). Profiannau Golchi. Yn K. Fletcher, & I. G. Klepp (Eds.), Opening up the Wardrobe: A methods book (pp. 81-83). Novus.
 • Rigby, E. (2016). Mundane Matters: Laundry, Design and Sustainability. In: Earley, B. and Goldsworthy, K. (ed.) Circular Transitions, London, November 2016, (pp.131-140). London: Prifysgol y Celfyddydau Llundain.


Cyflwyniadau

 • Cynhadledd Gwneud Dyfodol, Coleg Celf Plymouth. Cyflwyniad gyda Harrison, L a Whitson-Smith, J. 'The Laundry Pile'. Medi 2019.
 • Cynhadledd Ffasiwn Byd-eang 2018: Beth sy'n Digwydd? Disgwrs ar Ffasiwn, Dylunio a Chynaliadwyedd. Gweithdy gyda Connor-Crabb, A. 'Elements of Quality: 'Seamlines and Fabrics'. Tach 2018.
 • Trawsnewidiadau Cylchlythyr: Cynhadledd Ffasiwn Dyfodol Mistra ar Ddylunio Tecstilau a'r Economi Gylchol. Cyflwyniad llafar. 'Mundane Matters: Laundry, Design and Sustainability'. Tach 2016.
 • Trawsnewidiadau Cylchlythyr: Cynhadledd Ffasiwn Dyfodol Mistra ar Ddylunio Tecstilau a'r Economi Gylchol. Cyflwyniad Poster 'Clothes in Motion'. Tach 2016.
 • Cynhadledd PhD Dylunio Caerhirfryn, Gwell trwy Ddylunio: Yr Amgylchedd, Cymdeithas a Hunan. Cyflwyniad llafar. 'Laundry Narratives: Myfyrdodau ar Ddylunio, golchi dillad '. Mehefin 2015.
 • Cynhadledd PhD Dylunio Caerhirfryn, Gwell trwy Ddylunio: Yr Amgylchedd, Cymdeithas a Hunan. Cyflwyniad Poster 'Dylunio Ffasiwn, Arferion Golchi a Chynaliadwyedd'. Mehefin 2015.
 • Yorkshire Water Innovation Fringe. Cyflwyniad Llafar. 'Ynni, Dŵr, Ffasiwn: Astudiaeth Hydredol o Ddefnydd a Chynnal a Chadw Dillad '. Tach 2011.
 • SEADS Dylunio Cynaliadwy Rhwng Moeseg ac Estheteg, Denmarc. Cyflwyniad llafar.  'Ynni, Dŵr, Ffasiwn'. Tach 2011.
 • KEA, Tuag at Gynaliadwyedd yng Nghynhadledd y Diwydiant Tecstilau a Ffasiwn, Denmarc. Cyflwyniad llafar. 'Ynni, Dŵr, Ffasiwn'. Ebrill 2011.


Arddangosfeydd

 • Temporary Contemporary. (2019 Mehefin 24 - Gorffennaf 13). The Laundry Pile. Huddersfield. Cyd-guradu ac arddangos gwaith.
 • Arnolfini. (2018 Mehefin 7) The Laundry Pile. Cyd-guradu ac arddangos gwaith Bryste.
 • Lila Laundrette. (2017 Medi 20) The Laundry Pile: Deunyddiau, Ystyron a Diffygion Bywyd Bob Dydd. Llundain. Cyd-guradu ac arddangos gwaith.
 • VF Corporation. (2012, Mawrth) The Future of Apparel. USA. Arddangosfa o waith mewn arddangosfa grŵp.


Gwobrau

 • Gwobr Efrydiaeth Flaengar Coleg Celf Ffasiwn Llundain. Medi, 2010
 • Gwobrau Coleg Ffasiwn Llundain, Ffasiwn y Dyfodol, 2009